нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 16 от дата 09.06.2016

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 09 юни 2016г. от 10:00 ч.

1. Доклад вх.№СОА16-ВК66-5604/28.04.2016г. относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Регионален исторически музей – София.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 363 по т. 1, обявено на 16.06.2016 г.
Приложение № 1

2. Доклад вх. №СОА16-ВК66-6557/31.05.2016г. относно предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 364 по т. 2, обявено на 16.06.2016 г.

3.
Доклад вх.№СОА16-ПП00-29(3)/30.05.2016г. относно кандидатстване за финансиране с проектно предложение с рег.№388/04.02.2016 г.: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата на СМГ „Паисий Хилендарски” по Националния доверителен екофонд”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 365 по т. 3, обявено на 16.06.2016 г.

4.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-1789(2)/17.05.2016г. относно определяне състава на Централна местна комисия при Столична община и на Местната комисия на район „Банкя” по чл. 8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишно жилищно-спестовни влогове.
Докл. Юлия Ненкова, Ралица Стоянова
Решение № 366 по т. 4, обявено на 16.06.2016 г.

5.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-5382(4)/02.06.2016г. относно даване на съгласие „Топлофикация София” ЕАД да монтира ретранслатор на говоримата честота на дружеството в района на Пречиствателна станция „Бистрица”.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 367 по т. 5, обявено на 16.06.2016 г.
Приложение А

6.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-3066(8)/02.06.2016г. относно даване на разрешение „Топлофикация София” ЕАД  да сключи договор за спогодба с „Български енергиен холдинг” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 368 по т. 6, обявено на 16.06.2016 г.
Приложение А

7.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5200/19.04.2016г. подробен устройствен план - изменение на улица от о.т.42б-о.т.42г-о.т.42д-о.т.42е-о.т.42ж-о.т.42з-о.т.42и-о.т.42к до 42л; изменение на кв. 2а, УПИ „за озеленяване" за създаване на нов УПИ III-158, за ЖС и план за регулация и застрояване за създаване на УПИ І-166, за ЖС, нов кв. 2б, местност „в.з. Китката”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 369 по т. 7, обявено на 16.06.2016 г.

8.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5327/21.04.2016г. относно одобряване на проект за ПУП за м. „Горни Богров” (м. „Богровски убрещ”), ПРЗ, ИПУР и ИПР за поземлени имоти с идентификатори 16448.7809.4, 16448.7809.5, 16448.7809.6, 16448.7810.5, 16448.7722.40, УПИ ІІ-4,5,6-„за безвредно производство, офиси, складове, жилищно строителство и ТП”, кв. 1; улици по о.т.3-8-7-6-4; по о.т.6-6а; изменение на улична регулация при о.т.2б-3; отпадане на улица по о.т.1-14, район „Кремиковци”.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 370 по т. 8, обявено на 16.06.2016 г.

9.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5328/21.04.2016г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план за УПИ: ІІ-за нови енергийни източници, ХХ-722 „за адм. комплекс, подземни гаражи, трафопост, КОО и ВЕЦ, XXIII-1424, XXIX-5017 за КОО, офиси, жил. строителство, подз. гаражи и траф., Xxx-2597, 5017 за коо, офиси, жил. строителство, подз. гаражи и траф., xxxi-2596 за коо, офиси, жил. строителство, подз. гаражи и траф., xxxii-2592,2593,2594,2595 за коо, офиси, жил. строителство, подз. гаражи и траф., xxxiii-2560, 2591, 2595 за коо, офиси, жил. строителство, подз. гаражи и траф. от кв. 24, м. „Витоша – вец Симеоново”, район „Студентски”.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 371 по т. 9, обявено на 16.06.2016 г.

10.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5352/22.04.2016г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на упи xv-1600,1725,1726,1727-„за коо“, кв. 50, м. „Студентски град”, район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град” в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г-о.т.43а-о.т.47а-о.т.176-о.т.24б-о.т.166а-о.т.172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение №468 по Протокол №70 от 22.07.2010 г. на СОС.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 372 по т. 10, обявено на 16.06.2016 г.

11.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5507/26.04.2016г. относно подробен устройствен план – изменение на улица между о.т.35к-35м; план за регулация – откриване на нова улица от о.т.35н-о.т.35о-35п до о.т.35р, откриване на пешеходна алея върху част от имот с идентификатор 04234.6936.303, /между имоти с идентификатори 04234.6936.16, 04234.6936.64 и 04234.6936.17/ и план за регулация и застрояване за нов УПИ XXXVIIІ-16, 17, 18, 23, 29, 30, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 87, 89, 90, 111, 112, 115, 116, 117, 1886, 1887-„за жил. строителство и трафопост”, кв. 3м, местност „в.з. Бистрица – Манастира”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 373 по т. 11, обявено на 16.06.2016 г.

12.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5541/27.04.2016г. относно одобряване на проект за план за регулация и застрояване на м. "в.з. Мало Бучино", кв. 11, упи xxv-247 "за жс", изменение на упи i-372 "за жс" и изменение на улична регулация от о.т. 76 до о.т. 76а, район „Овча купел".
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 374 по т. 12, обявено на 16.06.2016 г.

13.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5578/28.04.2016г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на м. „с. Мрамор”, кв. 32, упи vii-155 за създаване на нови упи vii-155 - за "жс", xxvi-155-за "жс" и задънена улица по о.т. 110в-110г за поземлен имот с идентификатор 49206.2633.155, район „Връбница”.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 375 по т. 13, обявено на 16.06.2016 г.

14.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5581/28.04.2016г. относно
одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Мало Бучино”, кв. 4а, упи хlі-107-„за жс и магазини”, упи хlіі-107-„за жс и магазини”, упи хlііі-107-„за жс и магазини”, упи хlіv-107-„за жс и магазини”, упи хlv-108-„за жс и магазини”, упи хlvі-108-„за жс и магазини”, упи хlvіі-108-„за жс и магазини”; изменение на улица при о. т. 129 и създаване на улица по о. т. 127а-127б-127г-127д; изменение на упи і-718 от кв.4а, м. „Мало Бучино”, район „Овча купел”.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 376 по т. 14, обявено на 16.06.2016 г.

15.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5631/04.05.2016г. относно  одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за м. с „Волуяк”, кв. 9-а, упи і-31-„за обществено обслужване, търговия, безвредни производства, складове, офиси и т.п.”, упи іі-17-„за склад, офис, магазин и сервиз” за поземлени имоти с идентификатори 12084.2749.31 и 12084.2749.17 и изменение на улица между о.т.231-о.т.233 (Ломско шосе), план схема на техническата инфраструктура – част „ВиК”, район „Връбница”.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 377 по т. 15, обявено на 16.06.2016 г.

16.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5731/05.05.2016г. относно подробен устройствен план - изменение на план за регулация на задънена улица от о.т. 56 до о.т. 55; откриване на задънена улица от о.т. 56 до о.т. 56а, изменение на границите на упи xxv-150 и упи xxvi-150 и създаване на нови упи: xxv-150 "за жс" и xxvi-150 "за жс, кв. 1, м. „с. Железница", район „Панчарево”.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 378 по т. 16, обявено на 16.06.2016 г.

17.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5733/05.05.2016г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план  - изменение на плана за регулация на УПИ ХІІ-123 
и УПИ ХХ-125 от кв.19, УПИ ХІ-127 от кв. 28, УПИ ІІ-811-„за апарт. хотел, търговски и спортен комплекс” от кв. 40 и УПИ „за корекция на река” от кв. 41а; изменение на плана за улична регулация за улица между о.т.231 – о.т.211 – о.т.405а, м. ,,Манастирски ливади – изток”, район „Триадица”.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 379 по т. 17, обявено на 16.06.2016 г.

18.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5740/05.05.2016г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) на УПИ III-367, кв. 117, м. „бул. Сливница – Люлин 10 м.р.” представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „бул. Сливница - Люлин 10 м.р.", район „Люлин”, одобрен с Решение N 396 по Протокол N 64 от 26.06.2014 г. на СОС.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 380 по т. 18, обявено на 16.06.2016 г.

19.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5741/05.05.2016г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация (ПР) на м. „Надежда 1а и 1б”, кв.15, упи ii-401, 402, 403, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Надежда част 1а и 1б” в граници за частта на м. „Надежда 1а“: улица от о. т. 65-о. т. 63 до о. т. 51, от о. т. 51 до о. т. 80а, о. т. 80а до о. т. 196 и упи iІ –за жс от кв. 147б, одобрен с Решение № 408 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС, допълнено с Решение № 637 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 381 по т. 19, обявено на 16.06.2016 г.

20.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5744/05.05.2016г. относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на външно ел. захранване с кабел CH 20 KV от нов ЖР стълб в поземлен имот с идентификатор 39791.6021.96 през поземлен имот с идентификатор 39791.6021.95 до поземлен имот с идентификатор 39791.6021.62 и план за застрояване за нов КТП в поземлен имот с идентификатор 39791.6021.62 по КККР на с. Кривина, район „Панчарево“.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 382 по т. 20, обявено на 16.06.2016 г.

21.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5917/11.05.2016г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ XI-1447,2514-„за коо“, кв. 130, м. „Студентски град”, район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град” в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г-о.т.43а-о.т.47а-о.т.176-о.т.24б-о.т.166а-о.т.172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по Протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 383 по т. 21, обявено на 16.06.2016 г.

22.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-7520/05.05.2016г. относно разрешаване изработването на проект за ПУП – ПРЗ за м. „в.з. Целините”, район „Нови Искър”.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 384 по т. 22, обявено на16.06.2016г.
Приложение

23.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-7521/05.05.2016г. относно разрешаване изработването на проект за ПУП – ПРЗ за м. „в.з. Ранова нива”, район „Нови Искър”. 
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 385 по т. 23, обявено на 16.06.2016 г.
Приложение

24.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-6222/19.05.2016г. относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация за обект „Трети метродиаметър” в участъка между МС ІІІ-5 и МС ІІІ -6.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 386 по т. 24, обявено на 16.06.2016 г.

25.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-6250/20.05.2016г. относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация на улица между о.т. 74а и о.т. 84 за откриване на нова задънена улица от о.т. 84а – о.т. 84б до о.т. 84в, план за регулация и застрояване за създаване на нов упи і-472, кв. 9а, м. „в.з. Градище”, район „Панчарево”. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 387 по т. 25, обявено на 16.06.2016 г.

26.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-6254/20.05.2016г. относно  подробен устройствен план – изменение на план за регулация на м. ,,Кривина”, кв. 48. Откриване на задънена улица от о.т. 124а до о.т. 124б. Изменение границите на упи і ,,за стопански двор”. Създаване на нови упи v-1223 ,,за промишлено производство и складова дейност” и упи vі-1221,1224 ,,за промишлено производство и складова дейност” и план за застрояване на нови упи v-1223 ,,за промишлено производство и складова дейност” и упи vі-1221,1224 ,,за промишлено производство и складова дейност”, кв. 48, м. „Кривина”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 388 по т. 26, обявено на 16.06.2016 г.

27.
Доклад вх.№ СОА16-ВК08-4296(1)/02.06.2016г. относно финансиране със средства от Специализирания общински    приватизационен фонд основно обновяване и изграждане на четири броя детски площадки на територията на район „Илинден".
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 389 по т. 27, обявено на 16.06.2016 г.

28.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-2918(2)/02.06.2016г.  относно финансиране със средства от Специализирания общински    приватизационен фонд изграждане на парково осветление на  „Северен парк", реконструкция на две футболни игрища и ремонт на покрив на читалище в кв. „Илиянци", район    „Надежда“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 390 по т. 28, обявено на 16.06.2016 г.

29.
Доклад вх. № СОА16-ВК08-1299(1)/02.06.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински    приватизационен фонд обект: „Извършване на ремонт на  съществуващ тротоар на ул. „Васил Левски" в с. Негован”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 391 по т. 29, обявено на 16.06.2016 г.

30.
Доклад вх. № СОА16-ВК08-1301(1)/02.06.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински    приватизационен фонд обект: „Реновиране на съществуващата    детска площадка и фитнес на открито в с. Световрачене“.
Докл. Орлин Алексиев, 
Дончо Барбалов
Решение № 392 по т. 30, обявено на 16.06.2016 г.

31.
Д
оклад вх. №СОА16-ВК08-8125(1)/02.06.2016г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд благоустрояването на двора на 107 ОУ „Хан Крум", ул. „Димитър Димов” №13 на територията на район  „Лозенец".
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 393 по т. 31, обявено на 16.06.2016 г.

32.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-4654(2)/02.06.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнение на конструктивни и възстановителни работи в сградите на общински детски и учебни заведения.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 394 по т. 32, обявено на 16.06.2016 г.
Приложение № 1

33.
Доклад № СОА16-МЦ29-33(2)/02.06.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински     приватизационен фонд закупуване на медицинска апаратура за „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение    София"    ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 395 по т. 33, обявено на 16.06.2016 г.

34.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-1431(3)/02.06.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински     приватизационен фонд строително-ремонтни работи в къщата-музей „Ненко Балкански“,  район „Изгрев", предоставена за управление на Общински културен институт „Музей за история на София“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 396 по т. 34, обявено на 16.06.2016 г.

35.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-2613(2)/02.06.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради на учебни и детски заведения през 2016 г.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 397 по т. 35, обявено на 16.06.2016 г.
Приложение № 1

36.
Доклад вх.№ СОА16-ВК66-6617/01.06.2016г. относно продължаване срока на договора за възлагане на управлението на „Четвърта МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. д-р Веселин Милев, 
Дончо Барбалов
Решение № 398 по т. 36, обявено на 16.06.2016 г.

37.
Доклад вх.№ СОА16-МЦ29-196(1)/01.06.2016г. относно  увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център ХХVІІІ – София”  ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 399 по т. 37, обявено на 16.06.2016 г.
Приложение № 1, № 2 и № 3

38.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-6106(2)/02.06.2016г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 10.06.2016г. редовно общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, 
Валя Чилова
Решение №400 по т. 38, обявено на 09.06.2016г.

39. Доклад
вх.№СОА16-ВК66-6749/02.06.2016г.  относно даване на съгласие „Софийски имоти” ЕАД да разходва собствени средства за извършване на основен ремонт на
ІV-ти етаж от административна сграда, намираща се в гр. София, ул. „Ген.Й.В.Гурко“ № 12.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 401 по т. 36, обявено на 16.06.2016 г.

40.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-6111(1)/02.06.2016 г. относно утвърждаване на Бизнес план на „Софийски имоти” ЕАД за 2016 г.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 402 по т. 40, обявено на 16.06.2016 г.
Приложение № 1

41.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-6259/20.05.2016г. относно преименуване на общинските Обединени детски заведения и Целодневни детски градини на територията на Столична община в Детски градини.
Докл. Малина Едрева
Решение № 403 по т. 41, обявено на 16.06.2016 г.
Приложение № 1

42.
Доклад вх.№СОА16-ГР94-845(5)/20.04.2016г. относно процедура по чл.15, ал. 5 във връзка с  ал.3 от ЗУТ и чл.77 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Димитър Димов
Решение № 404 по т. 42, обявено на 16.06.2016 г.

43. Доклад вх.№СОА16-ВК08-5203(4)/12.05.2016 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на общински УПИ V-110  (поземлен имот с идентификатор 68134.4091.696), кв.11, м. „Младост 2” с площ от 423 кв.м.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 405 по т. 43, обявено на 16.06.2016 г.

44.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-1740/25.01.2016г. относно именуване на безименни улици в кв. Княжево, кв.25 и кв.36, в.з. Килиите и м. „Мала кория” с имената „Пресвета Богородица” и „Конярски рид”.
Докл. Теодор Петков
Решение № 406 по т. 44, обявено на 16.06.2016 г.

45.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-1017(2)/29.02.2016г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с проект за ИПР и ПЗ за УПИ ХVІІ-за озел. и ТП, УПИ ХVІІІ-2665, 2702, УПИ ХІХ- 2662, 2663 и създаване на задънена улица, м. в.з. „Малинова долина – обслужващи обекти на околовръстен път”.
Докл. Теодор Петков
Решение № 407 по т. 45, обявено на 16.06.2016 г.

46.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-7660(2)/11.05.2016г. относно обявяване на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински недвижим имот с идентификатор 68134.4338.728, с площ от 2 370 кв.м,  за който е отреден УПИ ІV-728, кв.92, м. „Овча купел”.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 408 по т. 46, обявено на 16.06.2016 г.

47.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-1467(2)/07.04.2016г. относно процедура по чл.17, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за изменение на плана за регулация за м. „Врана – Герман”, район „Панчарево”.
Д
окл. Димитър Сичанов
Решение № 409 по т. 47, обявено на 16.06.2016 г.

48.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-3670(2)/17.05.2016 г. относно определяне статута и категорията на спортен имот на територията на с. Железница, район „Панчарево”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 410 по т. 48, обявено на 16.06.2016 г.

49.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-423/08.01.2016г. относно именуване на безименни улици в с. Бистрица, район „Панчарево” с имената „Самарска река” и „Тонкина река”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 411 по т. 49, обявено на 16.06.2016 г.

50.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-525/08.01.2016г. относно именуване на безименна улица в район „Панчарево” с името „Лъкатушна”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 412 по т. 50, обявено на 16.06.2016 г.

51.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-894/13.01.2016г. относно именуване на безименни улици в с. Железница и с. Бистрица, район „Панчарево” с  имената „Витленико”, „Ведрица” и „Оброк”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 413 по т. 51, обявено на 16.06.2016 г.

52. Питане вх.№ СОА16-ГР94-3425/16.05.2016 г. от г-н Калоян Паргов – общински съветник, относно проблеми с ескалаторите в метрото на София.
Отговор по т. 52

53.
Питане вх.№ СОА16-ГВК66-6122/17.05.2016 г. от г-н Марин Стоянов – общински съветник, относно съществуването на нерегламентиран пазар в района на Национален стадион „Васил Левски“.
Отговор по т. 53

54.
Питане вх.№ СОА16-ГВК66-6123/17.05.2016 г. от г-н Марин Стоянов – общински съветник, относно паркиране на инвалиди на паркоместа в метростанции – София.
Отговор по т. 54

55.
Доклад вх.№СОА16-УЗ21-27(4)/03.06.2016г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Проект BG06-242 „Да изразим себе си”, съгласно договор между Столична община и Министерството на образованието и науката, Програма BG06 „Деца и младежи в риск” на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. 
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 414 по т. 55, обявено на 16.06.2016 г.

56.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-6850/07.06.2016г. относно проведен конкурс за избора на управители на общински лечебни заведения – еднолични търговски дружества по Решение №167 от 11.02.2016г. на СОС.
Докл. д-р Веселин Милев
Решение № 415 по т. 56, обявено на 16.06.2016 г.

                                                                 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  (п)

                            /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре