нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 17 от дата 23.06.2016

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 23 юни 2016 г. от 10:00ч.:


1.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-6289/20.05.2016 г.  относно приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Столична община и област София, съгласно изискванията на чл.36а, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 416 по т. 1, обявено на 30.06.2016 г.
Приложение -I част
Приложение -II част
Приложение -III част
Приложение -IV част
Приложение -V част
Приложение -VI част
Приложение -VII част
Приложение -VIII част

2.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-1325(1)/19.05.2016г.  относно утвърждаване на Правила за реда и условията за настаняване, управление и ползване на социални жилища, изградени по проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на район „Люлин” и район „Връбница” на Столична община”.
Докл. Албена Атанасова, Милко Младенов
Решение № 417 по т. 2, обявено на 30.06.2016 г.
Приложение
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4

3.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-6881/07.06.2016г. относно промяна в Правилата на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки и необходимите финансови средства за реализацията й през 2016г.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев, Силвия Христова
Решение № 418 по т. 3, обявено на 30.06.2016 г.

4.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-6765/03.06.2016г. относно изменение на Решение №368 от 11.06.2009 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 419 по т. 4, обявено на 30.06.2016 г.

5.
Доклад вх.№СОА16-ДИ05-365(2)/03.06.2016г. относно закриване на Дом за деца лишени от родителски грижи „П.Р.Славейков”,  намиращ се в гр. София, ул. „Пиротска”№175 и за разкриване на Дом за стари хора „Надежда”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 420 по т. 5, обявено на 30.06.2016 г.

6.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-7245/15.06.2016 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО на 54 СОУ – район „Надежда” за разплащане на разходи по Проект Еразъм+КД 1 „Стремеж към качество в образованието”.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 421 по т. 6, обявено на 28.06.2016 г.

7.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-7332/16.06.2016г. относно приемане на годишните финансови отчети за 2015 година на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 422 по т. 7, обявено на 27.06.2016 г. 

8.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-7331/16.06.2016г. относно приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността на общинските дружества в ликвидация за 2015г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 423 по т. 8, обявено на 27.06.2016 г.

9.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-7330/16.06.2016г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2016 г. на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 424 по т. 9, обявено на 30.06.2016 г.
Приложение №1

10.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-1374(3)/20.04.2016г. относно
одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ XLIV-за озеленяване за създаване на нов УПИ XLIV-952-за жс по границите на поземлен имот с идентификатор 68134.1942.952 и нов УПИ LII-за инженерна инфраструктура от кв. 50, изменение на улична регулация на локално платно от о.т.525г до о.т.525е за създаване на нова улица (локал) от о.т.525ж - о.т.525е - о.т.525з – о.т.525и – о.т.524в – о.т.524б до о.т.524а и свързаното с това изменение на улица от о.т.524 до о.т.525ж и изменение на плана за регулация на УПИ VIII-983,985; план за застрояване за нов УПИ XLIV-952-за жс от кв. 50, м. „кв. Бояна“, район „Витоша”.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 425 по т. 10, обявено на 30.06.2016 г.

11.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5404/25.04.2016г. относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация за кв. 15, местност „в.з. Бистрица – разширение”, изменение на границите на кв. 15, изменение на улица между о.т. 552 и о.т.553 за откриване на задънена улица от о.т.553а - о.т.553е до о.т.553ж и от о.т. 553е до о.т.553и, изменение на границите на УПИ ІV-за озеленяване, отреждане на нови УПИ ХХV-89, ХХVІ-87, ХХVІІ-87, ХХVІІІ-3, ХХІХ-88 и план за застрояване за нови УПИ ХХV-89, ХХVІ-87, ХХVІІ-87, ХХVІІІ-3, ХХІХ-88, кв. 15, местност „в.з. Бистрица – разширение”, район „Панчарево”.
Д
окл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 426 по т. 11, обявено на 30.06.2016 г.

12.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-6301/25.05.2016 г. относно
одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за регулация /ИПР/ за м. НПЗ „Илиянци – изток”, кв. 1, УПИ V-„за озеленяване”, кв. 1а, УПИ І-„за озеленяване”, улица по о.т. 2а-2б-2в-2г-2д и план за регулация /ПР/ за улица по о.т. 2д-2е, район „Сердика”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 427 по т. 12, обявено на 30.06.2016 г.

13.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-6401/26.05.2016 г. относно
одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ II-2860-„за коо“, кв. 155, м. „Студентски град”, район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град”, в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г-о.т.43а-о.т.47а-о.т.176-о.т.24б-о.т.166а-о.т.172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по Протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 428 по т. 13, обявено на 30.06.2016 г.

14.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-7193/14.06.2016г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на м. „Летищен комплекс – София”, кв. 2, съществуващ УПИ ХVІІ-„за карго, кетъринг, обслужване на самолети и инженерни системи, трафопост и митница” за създаване на нови УПИ: хl, хlі, xlіі, xlііі, xlіv, хlv, хlvі, хlvіі, хlvііі, хlіх, l, lі, lіі, lііі, lіv, lv, lvі, lvіі, lvііі, lix, нови задънени улици от о.т.17д - о.т.17ж - о.т.17з - о.т.17и до о.т.17с; от о.т.17к – о.т.17р до о.т.17п; от о.т.17р до о.т.17у; от о.т.17и - о.т.17к – о.т.17л – о.т.17м – о.т.17х до о.т.17ш; от о.т.17л до о.т.17т; от о.т.17м – о.т.17н до о.т.17о; от о.т.16 – о.т.16а до о.т.16ж; от о.т.16а – о.т.16б – о.т.16в – о.т.16г – о.т.16д до о.т.16е, район „Слатина”. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 429 по т. 14, обявено на 30.06.2016 г.

15.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-6400/26.05.2016 г. относно възстановяване на средства по проект „Създаване на ефективни механизми за мониторинг и контрол при подготовката и изпълнението на плана за развитие на Столична община 2014 – 2020 година” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 430 по т. 15, обявено на 30.06.2016 г.

16.
Доклад вх.№СОА16- ВК66-7334/16.06.2016г. относно даване на разрешение на Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД за сключване на извънсъдебна спогодба.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев
Решение № 431 по т. 16, обявено на 30.06.2016 г.
Приложение №1

17.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-6932/08.06.2016г. относно избор на управители на общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност.
Докл. д-р Веселин Милев
Решение № 432 по т. 17, обявено на 30.06.2016 г.

18.
Доклад вх.№СОА16-ДИ05-2273(1)/06.06.2016г. относно изменение и допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация и инвестиции за 2016г. 
Докл. Николай Стойнев
Решение № 433 по т. 18, обявено на 30.06.2016 г.

19.
Доклад
вх.№СОА16-ДИ05-2417/14.06.2016 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 434 по т. 19, обявено на 30.06.2016 г.

20.
Доклад вх.№СОА16-ДИ05-2418/14.06.2016 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 435 по т. 20, обявено на 30.06.2016 г.

21.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-931(4)/20.05.2016 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на „Спортен клуб Илинден – София” на имот – публична общинска собственост, представляващ спортна зала на територията на район „Илинден”.
Докл. Иван Божилов
Решение № 436 по т. 21, обявено на 30.06.2016 г.

22. Доклад вх.№СОА16-ПП00-29(4)/06.06.2016 г. относно кандидатстване пред Националния доверителен ЕкоФонд за финансиране на проектни предложения „Подобряване на енергийната ефективност в 86 ОУ „Св. Климент Охридски”, ул. „Брезова гора” №2, с. Владая и 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев”, ул.Ген. Суворов”№ 36, район „Витоша”.
Докл. Теодор Петков
Решение № 437 по т. 22, обявено на 30.06.2016 г.

23.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-7440(1)/04.05.2016 г. относно именуване на улица в район „Витоша” с името „Свети Йоан Богослов”.
Д
окл. Теодор Петков
Решение № 438 по т. 23, обявено на 30.06.2016 г.

24.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-7479(1)/04.05.2016 г. относно именуване на улица в кв. Бояна, район „Витоша” с името „Зелен парк”.
Докл. Теодор Петков
Решение № 439 по т. 24, обявено на 30.06.2016 г.

25.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-7712(1)/10.05.2016 г. относно именуване на улица във в.з. „Беловодски път”, район „Витоша” с името „Архимандрит Теофилакт”.
Докл. Теодор Петков
Решение № 440 по т. 25, обявено на 30.06.2016 г.

26.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-597(5)/17.05.2016 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение в сградата на 149-то СОУ „Иван Хаджийски” за фитнес зала за срок от 5 години.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 441 по т. 26, обявено на 30.06.2016 г.

27.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-5626(2)/11.04.2016 г. относно именуване на безименна улица  на територията на район „Кремиковци” с името „Кража”.
Д
окл. Ивайло Панев
Решение № 442 по т. 27, обявено на 30.06.2016 г.

28.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-4937(2)/17.05.2016 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.8550.1361, кв.90, м. „Враждебна”, ул. „2”, с площ от 1 123 кв.м, за който е отреден УПИ ХVІ-обнс.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 443 по т. 28, обявено на 30.06.2016 г.

29.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-7532/05.05.2016 г. относно именуване на безименни улици на територията на район „Връбница”. 
Докл. Младен Младенов
Решение № 444 по т. 16, обявено на 30.06.2016 г.

30.
Питане вх.№ СОА16-ГР94-3425/16.05.2016 г. от г-н Калоян Паргов – общински съветник, относно проблеми с ескалаторите в метрото на София.
Отговор по т. 30

31.
Питане вх.№ СОА16-ГР94-3423/16.05.2016 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно незаконно построен обект в паркова зона.
Отговор по т. 31

32.
Питане вх.№ СОА16-ГР94-4012/08.06.2016 г. от г-жа Анета Григорова – общински съветник, относно създаване на публичен регистър на нуждаещите се от ремонт улици и тротоари в София.
Отговор по т. 32

33. Питане вх.№ СОА16-ГР94-4045/09.06.2016 г. от г-н Тодор Цанев – общински съветник, относно ремонтни дейности по транспортната пътна инфраструктурна мрежа в Столична община.
Отговор по т. 33


34.
Доклад вх.№ СОА16-ПП00-91(3)/17.06.2016 г. относно кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация на територията на Столична община“ по Оперативна програма „Околна среда“.
Докл. Ирина Савина
Решение № 445 по т. 34, обявено на 30.06.2016 г.

35.
Доклад
вх.№СОА16-ВК66-6771(2)/21.06.2016г. относно отпускане  на финансова помощ на ветеран от войната.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 446 по т. 35, обявено на 30.06.2016 г.
 
36.
Доклад вх.№ СОА16-ВК66-7342/17.06.2016 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на м. „ІІ-ра индустриална зона – Военна рампа – София“, кв.22, УПИ І-ТЕЦ „Надежда“ и УПИ-Д.С.О. „Петрол“ за бензиностанция за създаване на нови УПИ І-ТЕЦ „Надежда“ и УПИ ХV-1456-за инсталация за комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF отпадък от кв.22(нов); създаване на кв. 22а(нов), нов УПИ І-1457-за жилищни сгради, общежития за персонала и тп, нови задънени улици от о.т.100 до о.т.101 и от о.т.102 до о.т.103; План-схема на „ВиК връзки на инсталацията на площадката на централата“ и План-схема на „Технологични връзки на инсталацията на площадката на централата“, район „Сердика“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 447 по т. 36, обявено на 27.06.2016 г.

37.
Доклад вх.№ СОА16-МЦ29-84(15)/17.06.2016 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за кредит между „Диагностично-консултативен център ХІІ – София“ ЕООД и Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ за финансиране чрез предоставяне на заем за въвеждане на енергийно-ефективни мерки в сградата на лечебното заведение.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев
Решение № 448 по т. 37, обявено на 30.06.2016 г.
Приложение №1

38.
Доклад вх.№ СОА16-ВК66-7362/17.06.2016 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения от втора сесия на Столична програма „Култура“ за 2016 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Малина Едрева, Венцислав Мицов, Ирена Анастасова, Борислав Бориславов
Решение № 449 по т. 38, обявено на 30.06.2016 г.
Приложение №1

39.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-7449/21.06.2016г. относно даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичния общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 450 по т. 39, обявено на 27.06.2016 г.

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:              (п)
                       
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре