нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 18 от дата 14.07.2016

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 14 юли 2016 г. от 10:00ч.1. Доклад вх.№СОА16-ВК66-7628/23.06.2016 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 451 по т. 1, обявено на 21.07.2016г.

2.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-6622(4)/27.06.2016г.  относно утвърждаване на Правила за условията и реда при предоставяне на материална награда за учители по физическо и спорт, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели на Трети (зонален) етап – Градско първенство за гр. София и Четвърти финален етап – Републикански първенства от ученически игри.
Докл. Татяна Георгиева, д-р Тодор Чобанов
Решение № 452 по т. 2, обявено на 21.07.2016г.
Приложение

3.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-6259(2)/01.07.2016 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №403 по Протокол №16 от 09.06.2016 г. на СОС.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 453 по т. 3, обявено на 21.07.2016г.

4.
Доклад вх.№ССД16-СЗ25-939(1)/20.06.2016г. относно предложение за преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2016 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 454 по т. 4, обявено на 21.07.2016г.

5.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-7386/20.06.2016г. относно преразпределение на допълнителни щатни бройки от дофинансиране в Заведенията за социални услуги към Столичната община.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 455 по т. 5, обявено на 21.07.2016г.

6.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-7367/17.06.2016г. относно одобряване на споразумение между Столична община и „Софийски имоти” ЕАД за управление и поддържане на парк „Възраждане” и разпределение на обектите и съоръженията в него.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 456 по т. 6, обявено на 21.07.2016г.
Приложение №1

7.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8150/07.07.2016 г. относно членство на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци” в австрийската организация за осигуряване на качеството на компоста „Arge Compost & Biogas”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 457 по т. 7, обявено на 21.07.2016г.

8.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-8161/07.07.2016 г. относно промяна на бюджета на Столична община за ІІ-то тримесечие  на 2016 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 458 по т. 8, обявено на 21.07.2016г.

9.
Доклад вх.№СФИ16-ВК08-15(1)/21.06.2016 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 459 по т. 9, обявено на 21.07.2016г.

10.
Доклад вх.№СОА16-ДИ02-37(1)/21.06.2016 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 460 по т. 10, обявено на 21.07.2016г.

11.
Доклад вх.№СОА16-ПП00-19(18)/21.06.2016 г. относно  кандидатстване на Столична община с проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 461 по т. 11, обявено на 21.07.2016г.

12.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8004/05.07.2016 г. относно увеличаване на капитала на „Столичен автотранспорт” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 462 по т. 12, обявено на 21.07.2016г.
Приложение №1 и №2
Приложение №3

13.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8153/07.07.2016 г. относно придобиване безвъзмездно право на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, намиращ се в район „Красно село”, във връзка с реализация на Трети метродиаметър на Софийския метрополитен.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 463 по т. 13, обявено на 21.07.2016г.

14.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-2395/1/23.06.2016 г. относно приемане на дарение от физическо лице на 1/10 идеална част от поземлен имот с номер 1041, попадащ в урегулиран поземлен имот I, отреден за „Обединено детско заведение“ от кв. № 11 в местност квартал „Обеля“, град София, намиращ се  в град София, Район „Връбница“.
Докл. Юлия Ненкова, Ралица Стоянова
Решение № 464 по т. 14, обявено на 21.07.2016г.

15.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-5987/26/04.07.2016 г. относно утвърждаване на окончателни списъци за 2016 г. по чл.16 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, на картотекирани граждани, които се предвижда да бъдат настанени под наем в общински жилища.
Докл. Силвия Христова, Ралица Стоянова
Решение № 465 по т. 15, обявено на 21.07.2016г.

16.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-2269(1)/03.06.2016г. относно одобряване на ПУП – план за регулация на УПИ VІІ-663, 667,668, кв.11, м.”Младост 2”, район „Младост”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м.”Младост 2”, одобрен с Решение №549 по Протокол №45 от 29.07.2009г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 466 по т. 16, обявено на 21.07.2016г.

17.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-6734/02.06.2016г. относно одобряване на проект на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на м. „в.з. „Горна баня”, кв.80а, нови УПИ ІV-16, V-16 и УПИ VІ-17, нови задънени улици от о.т. 654а до о.т.654б, район „Овча купел”. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 467 по т. 17, обявено на 21.07.2016г.

18.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-6757/03.06.2016г. относно одобряване на ПУП - план за регулация на УПИ ІІ-1994, 1865-„за коо”, кв.40а, м. „Студентски град”, район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град” в граници: улица от о.т.214 – о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т.94б – о.т.73ж – о.т.658 – о.т.575 - о.т.576а – о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515 – о.т.512 
- о.т.507 – о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465 – о.т.405 – о.т.13г – о.т.43а – о.т.47а – о.т.17б – о.т.24б – о.т.166а – о.т.172 – о.т.171 – о.т.63 – о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение №468 по Протокол №70 от 23.07.2010г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 468 по т. 18, обявено на 21.07.2016г.

19.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-6758/03.06.2016г. относно одобряване на ПУП – план за регулация на УПИ ІV-1329-„за коо”, кв.150, м. „Студентски град”, район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град” в граници: улица от о.т.214 – о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т.94б – о.т.73ж – о.т.658 – о.т.653 – о.т.575 – о.т.576а – о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515 – о.т.512 – о.т.507 о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465 – о.т.405 – о.т.13г – о.т.43а . о.т.47а – о.т.17б - о.т.24б – о.т.166а – о.т.172 – 171 о.т.63 – о-т.26 до о.т.214, одобрен с Решение №468 по Протокол №70/22.07.2010г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 469 по т. 19, обявено на 21.07.2016г.

20.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-6760/03.06.2016г. относно одобряване на проект за ПУП – изменение на план за регулация на УПИ Х-„за парк”, ХІ-„за озеленяване с режим на Тго”, ХІІ-„за болница и поликлиника”, ХІІІ-483, 484, 485, 486, 487, за ж.с., ХІV-за болница и поликлиника,  изменение на улица нова о.т.90ж до нова о.т.90е, отпадане на улица при о.т.90г о.т.90в и създаване на алея, кв.25, м. „Момкова махала 2 част – Свобода – Северен парк”, район „Надежда”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 470 по т. 20, обявено на 21.07.2016г.

21.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-7290/16.06.2016г. относно ПУП – изменение на план за регулация на УПИ ІV-1145 и улица при о.т.213г за откриване на нова задънена улица от о.т.213г – 1213г – о.т.213д до о.т.213е и от о.т.213д до о.т.213ж за създаване на нови УПИ: ІV-3779, ХV-573, ХVІ-573, ХVІІ-573, ХVІІІ-573, ХІХ-„за сондаж” и план за застрояване на нови УПИ: ІV-3779, ХV-573, ХVІ-573, ХVІІ-573, ХVІІІ-573, ХІХ-„за сондаж”, кв.43а, м. „в.з. Бистрица – разширение”, район „Панчарево”. 
Д
окл. арх. Здравко Здравков
Решение № 471 по т. 21, обявено на 21.07.2016г.

22.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-7343/17.06.2016 г. относно прекратяване на производство по одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване на м. „Св. Митър” – разширение – изток”, район „Панчарево”. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 472 по т. 22, обявено на 21.07.2016г.

23.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-7396/20.06.2016 г. относно одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване на УПИ ІХ и Х от кв.25, план за улична регулация за нова улица от о.т.18в – о.т.18г – о.т.18д – о.т.18е – о.т.18ж – о.т.18з – о.т.18и; за нова улица по о.т.18д – о.т.18к; изменение на ПУР между о.т.18б – о.т.18в,1 м. „с.Войняговци”, район „Нови Искър”. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 473 по т. 23, обявено на 21.07.2016г.

24.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-7398/20.06.2016г. относно одобряване на ПУП – план за регулация и план за застрояване на УПИ ХVІІІ-910, 909, кв.36 м. „ж.к. Бели брези”, район „Красно село”, представляващ неразделна част от плана за регулация и плана за застрояване на м. „ж.к. Бели брези”, одобрен с Решение №140 по Протокол №58 от 13.03.2014 г. на СОС. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 474 по т. 24, обявено на 21.07.2016г.

25.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-7590/23.06.2016 г. относно проект за ПУП – изменение на план за улична регулация - откриване на задънена улица от о.т.56б до о.т.56в, изменение границите на УПИ ХVІІ-274 и създаване на нови УПИ ХVІІ-2911-„за ЖС” и УПИ ХL-2911-„за ЖС”, кв.14, с. Иваняне, район „Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 475 по т. 25, обявено на 21.07.2016г.

26.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-7642/24.06.2016 г. относно разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Трасе на отливен канал за отвеждане на отпадни води на поземлени имоти от м. „Дърньов камък” през поземлени имоти с идентификатори 68134.4166.34; 68134.4164.23; 68134.4160.1092; 68134.4160.1095, в обхват от ревизионна шахта при о.т.5 от плана на м. „Дърньов камък” до заустване в река Стубел със съответния сервитут, район „Овча купел”, в обхвата на мотивираното предложение и одобряване на задание. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 476 по т. 26, обявено на 21.07.2016г.
Приложение

27.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-5996/2/30.06.2016 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Първа САГБАЛ – Света София“ ЕАД, чрез непарична вноска.
Докл. Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 477 по т. 27, обявено на 21.07.2016г.
Приложение №1

28.
Доклад вх.№СОА16-ДИ05-2698/04.07.2016 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 478 по т. 28, обявено на 21.07.2016г.

29.
Доклад вх.№ СОА16-ТД26-7794(2)/07.07.2016 г. относно даване на съгласие на „Софийски имоти” ЕАД за извършване на разпоредителни сделки в изпълнение на Бизнес план на дружеството за 2016 г.
Докл. Орлин Алексиев, Николай Стойнев
Решение № 479 по т. 29, обявено на 21.07.2016г.
Приложение А, Б и В

30.
Доклад вх.№ СОА16-ТД26-8064(3)/07.07.2016 г. относно даване на съгласие на „Софийски имоти” ЕАД за сключване на дългосрочни договори за наем в изпълнение на Бизнес план на дружеството за 2016 г.
Докл. Орлин Алексиев, Николай Стойнев
Решение № 480 по т. 30, обявено на 21.07.2016г.
Приложение А и Б-1
Приложение Б-2
Приложение Б-3
Приложение Б-4
Приложение Б-5
Приложение Б-6
Приложение Б-7

31.
Доклад №СОА16-ВК08-5199(4)/30.06.2016 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост, разположени в сграда, находяща се в гр. София, район „Оборище“, бул. „Ген. Д. Николаев“ № 26.
Докл. Васил Цолов
Решение № 481 по т. 31, обявено на 21.07.2016г.

32.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-7739(3)/30.06.2016 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на 05 РУ – СДВР, за приемна на полицейски и младши полицейски инспектори, на помещение – публична общинска собственост, намиращо се в гр. София, ул. „Васил Друмев” № 34, за срок от 3 години. 
Докл. Васил Цолов
Решение № 482 по т. 32, обявено на 21.07.2016г.

33.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-741(8)/05.07.2016г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на ОКИ – Дом на културата „Средец“ на имот –  публична общинска собственост, представляващ УПИ III-за младежки дом, кв.535,м. „Центъра – зона А – север“, за служебно ползване от ОКИ – Дом на културата „Средец“ и от Столичния дом за радостни обреди.
Докл. Васил Цолов
Решение № 483 по т. 33, обявено на 21.07.2016г.

34.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-10121(1)/07.07.2016 г. относно даване на съгласие за подписване на споразумение за сътрудничество между Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА”, 67 ОУ „Васил Друмев”, район „Възраждане” и Столична община, във връзка с реализиране на съвместен проект „Училище за амбиции – 2” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020.
Докл. Савина Савова
Решение № 484 по т. 34, обявено на 21.07.2016г.
Приложение

35.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-10267(3)/07.07.2016 г. относно одобряване на споразумение за общинско сътрудничество между кандидата и партньорите по проект „Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система” по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 485 по т. 35, обявено на 21.07.2016г.
Приложение

36.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-8396(2)/30.06.2016г. относно промяна предназначението на общинско жилище за настаняване под наем в жилище от фонд „Резервен”.
Докл. Ева Митова
Решение № 486 по т. 36, обявено на 21.07.2016г.

37.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-10115(2)/07.07.2016 г. относно одобряване на споразумение за общинско сътрудничество между кандидата и партньорите по проект „Различни заедно” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. 
Докл. Ева Митова
Решение № 487 по т. 37, обявено на 21.07.2016г.
Приложение

38.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-10117(2)/07.07.2016 г. относно одобряване на споразумение за общинско сътрудничество между кандидата и партньорите по проект „Уча и ще сполуча” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Образователна интеграция на ученици от етнически малцинства”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. 
Докл. Ева Митова
Решение № 488 по т. 38, обявено на 21.07.2016г.
Приложение

39.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-9110(1)/30.06.2016 г. относно отдаване под наем, без търг или конкурс на част от имот – частна общинска собственост, намиращ се на партерния етаж в бл. 36, ул. „Хемус” № 59, район „Слатина”. 
Докл. Наталия Стоянова
Решение № 489 по т. 39, обявено на 21.07.2016г.

40.
До
клад вх.№СОА16-ВК66-759(6)/20.06.2016 г. относно отдаване под наем, без търг или конкурс, за задоволяване на здравни нужди на населението, на помещения – частна общинска собственост, намиращи се в сградата на „Дентален център ХV – София” ЕООД, ж.к. „Дианабад, ул. „Никола Габровски” №20, район „Изгрев”.
Докл. Цветомир Жеков
Решение № 490 по т. 40, обявено на 21.07.2016г.

41.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-3393/7/05.07.2016 г. относно  процедура по §8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на подробния устройствен план за УПИ IX-1624, кв. 116а, м. „Витоша – ВЕЦ – Симеоново“ и процедура по реда на чл.199 от Закона за устройство на територията за изкупуване от Столична община на реална част от поземлен имот попадащ в улица.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 491 по т. 41, обявено на 21.07.2016г.

42.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-5107(2)/17.06.2016 г. относно отдаване под наем на части от недвижим имот, публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от 10 години.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 492 по т. 42, обявено на 21.07.2016г.

43.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-10541(2)/07.07.2016 г. относно одобряване на споразумение за сътрудничество между 135-то СОУ „Ян Амос Коменски”, Сдружение „Л.И.Д.Е.Р – ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ”, район „Красна поляна” и Столична община във връзка с реализиране на съвместен проект „Заедно ще успеем ІІ” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 493 по т. 43, обявено на 21.07.2016г.
Приложение

44.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-5337(2)/17.06.2016 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху нежилищен имот – частна общинска собственост, намиращ се в район „Надежда”
.
Докл. Димитър Димов
Решение № 494 по т. 44, обявено на 21.07.2016г.

45.
Доклад вх.№СОА16-ДИ04-311/20/05.07.2016 г. относно  придобиване от Столична община, чрез изкупуване на реални части от имоти –  собственост на физически лица, засегнати от обект „Лот 70 “Северна скоростна тангента“, доизграждане на пътен възел „Северна скоростна тангента“ – бул. „Рожен“, район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 495 по т. 45, обявено на 21.07.2016г.

46.
Д
оклад вх.№СОА16-ВК08-6590(4)/17.06.2016 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху нежилищни помещения – част от самостоятелна сграда – частна общинска собственост (към бившето ОДЗ№29), намираща се до бл. 47, ж.к. „Младост 1”.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 496 по т. 46, обявено на 21.07.2016г.

47.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-9981/2/05.07.2016 г. относно отдаване под наем на общински имот на сдружение „Клуб по бокс Капитан Петко Воевода” – лицензирано съгласно чл.10, ал.1 и ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/.
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 497 по т. 47, обявено на 21.07.2016г.

48.
Доклад  вх.№СОА16-ГР94-949(10)/07.07.2016 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 във връзка с ал. 3 от ЗУТ.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 498 по т. 48, обявено на 21.07.2016г.

49.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-3509(4)/21.06.2016 г. относно определяне на оценка за имот с пл.№904, к.л. 752, в.з. „Симеоново – Драгалевци – 2 част”, землище Драгалевци, район „Витоша”, с предоставено право на ползване по реда на §4 по ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Теодор Петков
Решение № 499 по т. 49, обявено на 21.07.2016г.

50.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-1143(5)/30.06.2016 г. относно прехвърляне право на собственост на бетонов фундамент за монтаж на КТП на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, с площ от 9 кв. м с идентификатор 68134.1931.1320.3, изграден в общински недвижим имот с идентификатор 68134.1931.1320, съставляващ тротоарно разширение, кв. 214, м. „Павлово – Бъкстон”, район „Витоша”.
Докл. Теодор Петков
Решение № 500 по т. 50, обявено на 21.07.2016г.

51.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-9616(2)/30.06.2016 г. относно провеждане на търг за продажба на апартамент № 15, ет.4, ул. „Петър Берон” № 14, гр. Сандански.
Докл. Теодор Петков
Решение № 501 по т. 51, обявено на 21.07.2016г.

52.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-3404/(3)/28.04.2016 г. относно именуване на улица в м. „в.з. Симеоново – север” с името „Петър Иванов Кьосеиванов”.
Докл. Теодор Петков
Решение № 502 по т. 52, обявено на 21.07.2016г.

53.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-8160/05.07.2016 г. относно откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в сграда за комбинат за битови услуги в с. Мрамор, район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов
Решение № 503 по т. 53, обявено на 21.07.2016г.

54.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-7707(2)/05.07.2016 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение, с площ 16.07 кв.м, намиращо се на втория етаж в административната сграда на кметство с. Желява, ул. „Стоян Мечката” № 2, район „Кремиковци”, за офис, за срок от три години.
Д
окл. Ивайло Панев
Решение № 504 по т. 54, обявено на 21.07.2016г.

55.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-5295(2)/16.06.2016 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 44063.6228.2555.3.2, намиращо се на първия етаж в административната сграда на кметство с. Лозен, ул. „Съединение” №112, за образователен център, за срок от 3 години.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 505 по т. 55, обявено на 21.07.2016г.

56.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-5556(4)/17.06.2016 г. относно откриване на процедура за провеждане публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, представляващи две помещения (лекарски и стоматологичен кабинет), намиращи се в здравната служба на с. Казичене и в административната сграда на кметство с. Кокаляне, район „Панчарево”, за срок от 5 години.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 506 по т. 56, обявено на 21.07.2016г.

57.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-6587(2)/17.06.2016 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение, с площ от 15.30 кв.м, намиращо се в административната сграда на кметство с. Лозен, ул. „Съединение” № 112, район „Панчарево” – за офис за проектантски услуги, за срок от три години.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 507 по т. 57, обявено на 21.07.2016г.
 
58.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-836(4)/30.06.2016 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в сграда за административна и делова дейност в с. Панчарево, район „Панчарево”. 
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 508 по т. 58, обявено на 21.07.2016г.

59. Доклад вх.№СОА16-ВК08-4030(3)/16.06.2016 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващо помещение, с площ от 28.50 кв. м, в административна, делова сграда с идентификатор 32216.2291.51.1 по КККР, намираща се в с. Иваняне, район „Банкя”, ул. „Св.Св Кирил и Методий” №58, за срок от 5 (пет) години.
Докл. Рангел Марков
Решение № 509 по т. 59, обявено на 21.07.2016г.

60.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-10342(1)/07.07.2016 г. относно даване на съгласие за устойчивост по проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Рангел Марков
Решение № 510 по т. 60, обявено на 21.07.2016г.

61.
Питане вх.№ СОА16-ГР94-4046/09.06.2016 г. от г-н Тодор Цанев – общински съветник, относно сигнал от граждани за липсата на осветление в район на „Южен парк“.
Отговор по т. 61

62.
Питане вх.№ СОА16-ГР94-4577/29.06.2016 г. от г-н Тодор Цанев – общински съветник, относно сигнал от граждани за инфраструктурни проблеми в район „Овча купел“.
Отговор по т. 62

63.
Питане вх.№ СОА16-ГР94-4319/16.06.2016 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно възникнало напрежение сред гражданите поради събиране на юрисконсултски възнаграждения.
Отговор по т. 63

64.
Питане вх.№ СОА16-ГР94-4359/17.06.2016 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно съдебно решение за отмяна на заповед № СОА16-РД-09-543/13.02.2016 г. на кмета на СО за забраната на шествието „Луков марш“.
Отговор по т. 64

65.
Питане вх.№ СОА16-ВК66-7366/17.06.2016 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно нарушения от страна на кмета на район „Лозенец“ при сключване на споразумение относно даване под наем на терен в парка „Дядо-Славейковото място и дъбът на Пенчо Славейков“ част от УПИ І, кв.134А, район „Лозенец“.
Отговор по т. 65

66. Доклад вх.№СОА16-ДИ-10-13(1)/29.06.2016 г. относно удостояване на г-н Шаул Камиса Раз със званието „Почетен гражданин на София”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Ралица Стоянова
Решение № 511 по т. 66, обявено на 21.07.2016г.

67. Доклад вх. №СОА16-МЦ29-135/2/11.07.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонта на покрива на сградата на „Диагностично-консултативен център XII-София" ЕООД, находяща се на ул. „Кореняк" № 17.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 512 по т. 67, обявено на 21.07.2016г.

68.
Доклад вх. №СОА16-МЦ29-78/2/11.07.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд подмяната на отоплителната инсталация на „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, 
Дончо Барбалов
Решение № 513 по т. 68, обявено на 21.07.2016г.

69.
Доклад вх. №СФИ16-МЦ29-123/4/11.07.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Диагностично-консултативен център ІІІ-София" ЕООД.
Докл. Орлин Алексиев, 
Дончо Барбалов
Решение № 514 по т. 69, обявено на 21.07.2016г.

70.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-231(2)/11.07.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на медицинска апаратура, медицинско обзавеждане и оборудване на Неонатологично отделение в „Първа Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Св. София" ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 515 по т. 70, обявено на 21.07.2016г.

71.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-6897/2/11.07.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд  развитието на Общинската системата за видеонаблюдение на територията на Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 516 по т. 71, обявено на 21.07.2016г.

72.
Доклад вх. №СОА16-ВК08-7253/3/11.07.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждане на локална система за видеонаблюдение в кв. „Димитър Миленков" - район „Искър", изграждане на видеонаблюдение в пешеходен подлез – район „Подуяне" и добавяне на три броя камери в ОДЗ № 128 „Феникс" - район „Красна поляна".
Докл. Орлин Алексиев, 
Дончо Барбалов
Решение № 517 по т. 72, обявено на 21.07.2016г.

73.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-4754(2)/11.07.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд извършване на основен ремонт на покрива на „Старата административна сграда" в Централни софийски гробища и подмяната на офис-сградата в Гробищен парк „Горна баня" с два броя контейнери.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 518 по т. 73, обявено на 21.07.2016г.

74.
Доклад вх. №СОА16-ВК08-8516(1)/11.07.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд неотложната подмяна на отоплителната инсталация (без корпус В) в сградата на 25 ОУ „Д-р Петър Берон", район „Красно село“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 519 по т. 74, обявено на 21.07.2016г.

75.
Доклад вх. №СОА16-ВК08-9679(1)/11.07.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основен ремонт и конструктивно укрепване на сградата на Читалище „Черноризец Храбър", в УПИI, кв.39а, м. Младост 1 /Мусагеница/, район "Студентски ".
Докл. Орлин Алексиев, 
Дончо Барбалов
Решение № 520 по т. 75, обявено на 21.07.2016г.

76.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-6227(1)/11.07.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонт на два броя детски площадки за игра (за две възрастови групи), разположени в двора на ЦДГ 182 „Пчелица", с. Пасарел, район „Панчарево“.
Докл. Орлин Алексиев, 
Дончо Барбалов
Решение № 521 по т. 76, обявено на 21.07.2016г.

77.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-8182(1)/11.07.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд подмяната на абонатна станция в сградата на пл. „Славейков“ № 4.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 522 по т. 77, обявено на 21.07.2016г.

78.
Доклад вх. №СОА16-КИ18-73/2/11.07.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд подмяна на климатичната инсталация на Малък градски театър „Зад канала".
Докл. Орлин Алексиев, 
Дончо Барбалов
Решение № 523 по т. 78, обявено на 21.07.2016г.

79. Доклад вх. №СОА16-ВК66-8286/12.07.2016 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Изток” ЕАД, „Пазари Запад” ЕАД, „Пазари Север” ЕАД, „Пазари Юг” ЕАС и „Пазари Възраждане” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 524 по т. 79, обявено на 21.07.2016г.

80.
Доклад вх. №СОА16-ВК08-9680(4)/08.07.2016 г. относно провеждане на процедура  по публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на 59 ОУ „Васил Левски”, на адрес ул. „Кестен” №1, район „Сердика”.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 525 по т. 80, обявено на 21.07.2016г.

81.
Доклад вх. №СОА16-ВК08-9971(2)/12.07.2016 г. относно участие на район „Люлин” като партньор по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.
Докл. Милко Младенов
Решение № 526 по т. 81, обявено на 21.07.2016г.
Приложение

82. Доклад вх.№СОА16-ВК66-8257/12.07.2016 г. относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ИПР) на кв. 2 от м. „ж.к. Славия”, УПИ IX- „за конна база” и УПИ ХІІ-1375– „за коо, склад и озеленяване”, за създаване на нови УПИ IX- за конна база и УПИ XII- за автостопанство, трасе и депо на Метрополитена, изменение на улица между о.т. 12 до о.т. 13, район „Красно село”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 527 по т. 81, обявено на 21.07.2016г.
   
                                                          

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:            (п)
                                                                        
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре