нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 19 от дата 28.07.2016

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 28 юли 2016 г. от 10:00ч
.

1. Доклад вх.№СОА16-ВК66-8553/21.07.2016 г. относно частична промяна на структурата и общата численост на столичната общинска администрация и организационно-щатната структура на районните администрации „Кремиковци” и „Оборище”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 528 по т. 1, обявено на 04.08.2016г.
Приложение №1
Приложение №2

2.
Доклад вх.№СОА16-ДИ05-2503(4)/14.07.2016 г. относно приемане на Наредба за привличане  и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В.
Докл. Николай Стойнев, Трайчо Трайков, Искра Ангелова, Валя Чилова, Калоян Паргов, Татяна Георгиева, Зафир Зарков, Карлос Контрера, Радослав Абрашев
Решение № 529 по т. 2, обявено на 04.08.2016г.
Приложение

3.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-7283/16.06.2016 г. относно изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и детски градини на територията на Столичната община.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Дончо Барбалов
Решение № 530 по т. 3, обявено на 04.08.2016г.

4.
Доклад вх.№СО15-0823-3(1)/17.07.2015 г. относно приемане на Планове за действие към Областната стратегия на Област София-град за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.) в изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите ( 2012 – 2020 г.).
Докл. Албена
Атанасова
Решение № 531 по т. 4, обявено на 04.08.2016г.
Приложение №1 и №2
Приложение №3
Приложение №3 II част
Приложение №4
Приложение №5, №6 и №7
Приложение №8, №9 и №10
Приложение №11, №12 и №13
Приложение №14 и №15
Приложение №16 и №17
Приложение №18
Приложение №19 и №20

5.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8275/12.07.2016г. относно съгласие за кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Професионален център за обучение и подкрепа на работещите в социалните услуги в Столична община“ по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ и/или по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Активно включване“,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 532 по т. 5, обявено на 04.08.2016г.

6.
Доклад  вх.№СОА16-ВК66-8276/12.07.2016 г. относно съгласие за кандидатстване на Столична община с проектно предложение по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Транснационални партньорства“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 533 по т. 6, обявено на 04.08.2016г.

7.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8278/12.07.2016 г. относно  съгласие за кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Комплекс за насърчаване включването в трудови дейности и трудова заетост на хора с увреждания“ по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на социалното предприемачество“ и/или по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Активно включване“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 534 по т. 7, обявено на 04.08.2016г.

8.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-6557/2/19.07.2016 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение №364 от 09.06.2016 г.  на СОС.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 535 по т. 1, обявено на 04.08.2016г.

9. Доклад вх.№СФИ16-ВК08-16/1/05.07.2016 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 536 по т. 9, обявено на 04.08.2016г.

10.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-4244/1/05.07.2016  г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 537 по т. 10, обявено на 04.08.2016г.

11.
Доклад вх.№ДИЛ16-ВК08-26/2/05.07.2016 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 538 по т. 11, обявено на 04.08.2016г.

12.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5517(3)/20.07.2016 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Център за градска мобилност” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 539 по т. 12, обявено на 04.08.2016г.
Приложение №1

13.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-7545(1)/11.07.2016г. относно даване на съгласие „Чистота – Искър” ЕООД да закупи дълготрайни материални активи – специализирано техническо оборудване за товарни автомобили, тип „самосвал” за работа при зимни условия и 1 бр. контейнеровоз.
Докл. Дончо Барбалов, Мария Бояджийска
Решение № 540 по т. 13, обявено на 04.08.2016г.

14.
Доклад вх.№СОА16-ПП00-13(79)/21.07.2016 г. относно кандидатстване на Столична община по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. с проект „Изграждане, основен ремонт / реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столичната община”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 541 по т. 14, обявено на 04.08.2016г.

15.
Доклад вх.№СОА16-ПП00-10(40)/21.07.2016 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО за разплащане на разходи по проект „Рехабилитация на вътрешно-отоплителни инсталации в 3 училища и 1 детска градина и ремонт на вътрешна топлопреносна инсталация в сградата на Дневен център за деца с ментални увреждания „Св. Марина”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 542 по т. 15, обявено на 04.08.2016г.

16.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-7894/30.06.2016 г. относно приемане на Правилник за устройството  и дейността на Софийската градска художествена галерия и Методика за оценяване на откупки и дарения на Софийска градска художествена галерия.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 543 по т. 16, обявено на 04.08.2016г.
Приложение №1 и №2

17.
Д
оклад вх.№СОА16-ВК91-18/29.06.2016 г. относно изменение на Решение №164 по Протокол № 37 от 28.03.2013 г. на СОС и обявяване за публична общинска собственост терен, представляващ бивш УПИ ІІІ-106,107, кв.3 м. „Лозенец – жилищна група Южен парк”, АОС №1530/27.09.2010 г. на район „Триадица”.
Докл. Тодор Чобанов, Николай Терзиев
Решение № 544 по т. 17, обявено на 04.08.2016г.

18.
Доклад вх.№СОА16-УЗ21-896(1)/21.07.2016 г. относно приемане на дарение в размер на 200 000 лв. от фондация „Америка за България” за 18 СОУ „Уилям Гладстон”, гр. София, район „Възраждане”.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 545 по т. 18, обявено на 04.08.2016г.

19.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8629/21.07.2016 г. относно определяне предназначението на общински, ателиета и гаражи за продажба, на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди и за настаняване в общински ателиета, гаражи и паркоместа.
Докл. Силвия Христова, Ралица Стоянова
Решение № 546 по т. 19, обявено на 04.08.2016г.
Приложение №1,№2,№3 и №4 

20.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8470/18.07.2016 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на общински служител към Направление „Архитектура и градоустройство“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 547 по т. 20, обявено на 04.08.2016г.

21.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-7641/24.06.2016 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация на улица между о.т.558л и о.т.558м; план за регулация и застрояване за откриване на нова улица от о.т.558м до о.т.558ц и създаване на нови УПИ: VІ-113 „за жс и магазини”, VІІ-113 „за жс и магазини”, VІІІ - 113 „за жс и магазини”, вертикална планировка и надлъжен профил на нова улица от о.т. 558м до о.т. 558ц, кв. 91а, местност „с. Бистрица”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 548 по т. 21, обявено на 04.08.2016г.

22.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8214/11.07.2016 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на нов Гробищен парк в село Лозен и план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ към него.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 549 по т. 22, обявено на 04.08.2016г.

23.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8258/12.07.2016г. одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „в.з. „Люлин”, кв. 19а, нови УПИ ХVІ-4202.12, ХVІІ-4202.12,  ХVІІІ-4202.12, ХІХ-4202.12, ХХ-4202.12, ХХІ-4202.12, ХХІІ 4202.12, ХХІІІ-4202.12,  ХІV-4202.12, нови задънени улици от о.т.2-2а-2б-2в-2л-2г, от о.т.2л-2м-2з до о.т.2ж; от о.т.2з-2а до о.т.2ж и от о.т.2а до о.т.2и, район „Овча купел”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 550 по т. 23, обявено на 04.08.2016г.

24.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8263/12.07.2016г.  относно одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 00357.5319.5 от КККР на гр. Нови Искър, район „Нови Искър” за създаване на УПИ VІІ-5-„за склад”, кв. 153а, м. „кв. Гниляне”, гр. Нови Искър”; план за улична регулация (ПУР) за нова улица по о.т.782д – о.т.782е – о.т.782ж – о.т.782з; изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VІ-3,1026-„за безвредно производство”, кв. 153а, м. „кв. Гниляне, гр.  Нови  Искър”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 551 по т. 24, обявено на 04.08.2016г.

25.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8272/12.07.2016г. относно   одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл.16 от ЗУТ, план-схеми на техническата инфраструктура на м. „Бел камък„ и м. „Зад ливаде” (м. „Волуяк – гарата”), кв. 1, 1а, 2, 2а, и 3, район „Връбница”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 552 по т. 25, обявено на 04.08.2016г.

26.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8472/18.07.2016 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ І-5010,5011-„за коо“, кв. 271 м. „Студентски град”, район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град” в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г-о.т.43а-о.т.47а-о.т.176-о.т.24б-о.т.166а-о.т.172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по Протокол № 70/22.07.2010 г. на СОС. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 553 по т. 26, обявено на 04.08.2016г.

27.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8481/19.07.2016 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване – план-извадка за м. „Дианабад –  изток”, нов кв.1 и пр.,  район „Изгрев”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 554 по т. 27, обявено на 04.08.2016г.

28.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8570/20.07.2016 г. относно проект за ПУП – план за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на ж.к. „Дружба 1 – І и ІІ част”, район „Искър”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 555 по т. 28, обявено на 04.08.2016г.

29. Доклад вх.№СОА16-ВК08-11354/20.07.2016 г. относно одобряване на проект ПУП – изменение на план за регулация на обект „Трети метродиаметър – град София”, район „Овча купел”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 556 по т. 29, обявено на 04.08.2016г.

30.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8509/20.07.2016 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ І -1601.5004,5478-„за коо“, кв. 50 м. „Студентски град”, район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град” в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г-о.т.43а-о.т.47а-о.т.176-о.т.24б-о.т.166а-о.т.172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по Протокол № 70/22.07.2010 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 557 по т. 30, обявено на 04.08.2016г.

31.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8572/20.07.2016  г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план по смисъла на чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за продължението на бул. „Илиянци“ в участъка от пътен възел „Северна скоростна тангента“ – бул. „Илиянци“ до съществуващия път между с „Кубратово“ и кв. „Бенковски“, район „Нови Искър“ и район „Сердика“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 558 по т. 31, обявено на 04.08.2016г.
Приложение

32.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8644/21.07.2016 г. относно
разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план извън границите на урбанизираните територии за трасе на част от „Източна тангента“ в участъка от „Северна скоростна тангента“ до „Чепинско шосе“, район „Кремиковци“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 559 по т. 32, обявено на 04.08.2016г.
Приложение

33.
Доклад вх.№СОА16-ГР94-4651(1)/08.07.2016 г. относно освобождаване от длъжност управителя на „ДКЦ ХХХ – София” ЕООД и назначаване на нов управител.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 560 по т. 33, обявено на 04.08.2016г.

34.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-16(7)/15.07.2016 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за проектно финансиране, чрез предоставяне на заем, между „ДКЦ ХІІ – София” ЕООД и „Фонд за устойчиво градско развитие на София”.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 561 по т. 34, обявено на 04.08.2016г.
Приложение

35.
Доклад вх.№ СОА16-МЦ29-245(3)/20.07.2016 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VІІІ – София” ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 брой цветен ехограф.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 562 по т. 35, обявено на 04.08.2016г.

36.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-270(2)/20.07.2016 г. относно увеличаване на капитала на „Втора САГБАЛ – Шейново” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 563 по т. 36, обявено на 04.08.2016г.
Приложение №1, №1А, №2 и №3

37.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-8616/21.07.2016 г. относно провеждане на конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 564 по т. 37, обявено на 04.08.2016г.
Приложение №1
 
38.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-8620/21.07.2016 г. относно провеждане на конкурс за избор на изпълнителни директори на общински лечебни заведения.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 565 по т. 38, обявено на 04.08.2016г.
Приложение №1

39.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-179(5)/21.07.2016 г. относно даване на разрешение на „Втора САГБАЛ „Шейново” ЕАД да проведе преговори за възлагане на банкова услуга и сключване на договор за банков кредит.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 566 по т. 39, обявено на 04.08.2016г.

40.
Доклад вх.№СОА16-ДИ05-2802/12.07.2016 г. относно изменение и допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация и инвестиции за 2016 г.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 567 по т. 40, обявено на 04.08.2016г.

41.
Доклад вх.№СОА16-ДИ05-2875/19.07.2016 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост. 
Докл. Николай Стойнев
Решение № 568 по т. 41, обявено на 04.08.2016г.

42.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8162/07.07.2016 г. относно продължаване мандата на членовете на съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 569 по т. 42, обявено на 04.08.2016г.

43.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8624/21.07.2016 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Център за градска мобилност” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 570 по т. 43, обявено на 04.08.2016г.

44.
Доклад вх.№ №СОА16-ТД26-8490(1)/21.07.2016 г. относно даване на съгласие на „Софийски имоти” ЕАД за закупуване на ДМА на стойност над 10 000 лв. без ДДС
.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 571 по т. 44, обявено на 04.08.2016г.

45.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8650/21.07.2016 г. относно освобождаване и избор на контрольори на общински търговски дружества и общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев, Николай Стойнев, д-р Антон Койчев, Симеон Славчев
Решение № 572 по т. 45, обявено на 04.08.2016г.

46.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8653/21.07.2016 г. относно промяна в одитните  комитети на общински търговски дружества.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 573 по т. 46, обявено на 04.08.2016г.

47.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8652/21.07.2016 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Столичен автотранспорт” ЕАД и на „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Докл. Екатерина Йорданова, Николай Стойнев
Решение № 574 по т. 47, обявено на 04.08.2016г.

48.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-8486(2)/21.07.2016 г. относно даване на съгласие на „Спортна София – 2000” ЕАД за закупуване на ДМА – 1 брой машина за почистване и поддръжка на нивото на леда за обект „Ледена пързалка”, намиращ се в Многофункционален спортен комплекс „Зона Б-5”, парк „Възраждане”.
Докл. Николай Стойнев, Татяна Георгиева
Решение № 575 по т. 48, обявено на 04.08.2016г.

49.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-8648(2)/21.07.2016 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община в общото събрание на акционерите в „Общинска банка” АД за гласуване по точките от дневния ред на обявеното за 09.09.2016 г. редовно годишно общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 576 по т. 49, обявено на 04.08.2016г.

50.
Доклад вх. №СОА16-ТД26-8818(1)20.07.2016 г. относно учредяване на „Център за градска мобилност” ЕАД на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на подземни и наземни паркинги.
Докл. Екатерина Йорданова, Зафир Зарков
Решение № 577 по т. 50, обявено на 04.08.2016г.

51.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-6529/30.05.2016 г. относно одобряване на проект за извънсъдебна спогодба и проект на договор за обществен превоз на пътници с „МТК Гроуп” ООД, с ЕИК 121538055, със седалище в гр. София, район „Триадица” и адрес на управление бул. „България” №109, ет.17, представлявано от Росен Илиев, за автобусните линии от проведения конкурс за Пакет № 1.
Докл. Карлос Контрера
Решение № 578 по т. 51, обявено на 05.08.2016г.
Приложение №1, №2, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж

52.
Доклад вх.№СОА16-ФИ17-47(8)/21.07.2016г. относно придобиване на УПИ VІ-528 „за гробищен парк”, кв.1, м. „Централни гробища”, район „Сердика”. 
Д
окл. Орлин Алексиев, Карлос Контрера, Калоян Паргов, Прошко Прошков
Решение № 579 по т. 52, обявено на 04.08.2016г.

53.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8136/07.07.2016 г. относно приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура“ и в Съдържателен обхват, насоки за кандидатстване и параметри на Програмата за 2017 г.
Докл. Малина Едрева, д-р Тодор Чобанов, Венцислав Мицов,
Виолета Тодорова
Решение № 580 по т. 53, обявено на 04.08.2016г.
Приложение №1 и №2

54.
Доклад вх. №СОА16-ГР94-4618/1/13.07.2016 г. относно отпускане на безвъзмездна парична помощ.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Силвия Христова
Решение № 581 по т. 54, обявено на 04.08.2016г.

55.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8527/20.07.2016 г. относно програма на Столична община за скринингово изследване за рак на млечната (РМЖ) на жените от персонала на комплексите за детско хранене, самостоятелните детски ясли, здравните кабинети в училищата, общинските културни институти, заведенията за социални услуги, както и на непедагогическия персонал от училищата и детските градини на територията на Столичната община.
Д
окл. д-р Веселин Милев, Малина Едрева, Нина Чанева, Силвия Христова, Дончо Барбалов
Решение № 582 по т. 55, обявено на 04.08.2016г.
Приложение №1

56.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-3075(1)/19.07.2016 г. относно именуване на безименна улица на територията на район „Изгрев” с името „Мара Рачова”.
До
кл. Малина Едрева
Решение № 583 по т. 56, обявено на 04.08.2016г.

57.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-9063/20.07.2016 г. относно именуване на безименна улица в на територията на район „Лозенец”  с името „Проф. Михаил Андреев”.
Докл. Михаела Иванова
Решение № 584 по т. 57, обявено на 04.08.2016г.

58.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5400/25.04.2016г. относно закриване на „ЦГМ” ЕАД и създаване на общинско предприятие за стопанисване и управление на зоните за платено паркиране.
Докл. Борис Цветков
Решение № 585 по т. 58, обявено на 04.08.2016г.

59.
Доклад вх.№СОА16-ГР94-3010/26.04.2016г. относно приемане на решение за създаване на временна комисия за проверка и контрол на разходването на средства от общинските дружества.
Докл. Стефан Марков, Симеон Славчев, Тодор Цанев, Борис Цветков, Карлос Контрера
Решение № 586 по т. 59, обявено на 04.08.2016г.

60.
Доклад вх.№СОА16-ГР94-159/9/08.07.2016 г. относно изкупуване на реални части от ПИ 593, попадащ в УПИ XIV за ОДЗ и в УПИ XV за озеленяване и режим ТГО, кв.299, м. ж.к. Бъкстон – север.
Докл. Христо Апостолов
Решение № 587 по т. 60, обявено на 04.08.2016г.

61.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-11347/20.07.2016 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в сградата на бившето 13 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
Докл. Савина Савова
Решение № 588 по т. 61, обявено на 04.08.2016г.

62. Доклад вх.№СОА16-ВК08-6438(7)/21.07.2016 г. относно отмяна на Решение № 729 по Протокол V 71 от 06.11.2014 г. на СОС за предоставяне на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на религиозна институция с наименование „ЕВРЕЙСКИ ЦЕНТЪР ХАДАД – ЛЮБАВИЧ”, на обособена част от нежилищен имот – частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Драговица” №15, район „Оборище”.
Докл. Васил Цолов
Решение № 589 по т. 62, обявено на 04.08.2016г.

63.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-9415(4)/08.07.2016 г. относно изкупуване от Столична община на поземлени имоти, включени в обект „Пробив на бул. „Данаил Николаев””.
Д
окл. Тодор Кръстев
Решение № 590 по т. 63, обявено на 04.08.2016г.

64.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-5910(4)/08.07.2016 г. относно придобиване право на собственост от Столична община върху поземлен имот 1638 – частна собственост чрез покупка, който имот попада в улица по о.т.501 – о.т. 502 (улица „Христаки Павлович”), кв.12 г, м. „Суха река – запад”, бул. „Ботевградско шосе – рамка”, район „Подуяне”.
Д
окл. Ева Митова
Решение № 591 по т. 64, обявено на 04.08.2016г.

65.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-1038(14)/21.07.2016 г. относно изменение на Решение № 234 по Протокол № 10 от  17.03.2016 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 592 по т. 65, обявено на 04.08.2016г.

66.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-9811/2/19.07.2016  г. относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината от недвижим имот ПИ № 1845, квартал 24, местност „Кръстова вада“ по плана на  град София, като част от  УПИ I – 1845, 1853, 2200, целият с площ от 512,00 кв.м.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 593 по т. 66, обявено на 04.08.2016г.

67.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-8100(7)/06.07.2016 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ приземен етаж на сградата на 4-то ОУ „Проф. Джон Атанасов”, намиращ се в гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба 1”, ул. „Тирана” 12.
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 594 по т. 67, обявено на 04.08.2016г.

68.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-10983(3)/20.07.2016 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, етаж ІІ-ри на 163-то ОУ „Черноризец Храбър”, район „Искър”.
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 595 по т. 68, обявено на 04.08.2016г.

69.
Доклад вх.№СОА16-ГР94-1343(9)/21.07.2016 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП в обхват на УПИ ІІІ-районен подцентър и ПИ с идентификатори 68134.1504.934 и 68134.1504.182 по КККР и образуване на нов УПИ ХХХVІІ-182, 934-за обществено обслужване, шоурум, търговия, хотел, кв.9, м. ж.к. "Дружба 2".
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 596 по т. 69, обявено на 04.08.2016г.

70.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-5141(2)06.07.2016 г. относно промяна характера на собствеността от публична в частна на реални части от поземлен имот с идентификатор 68134.2041.2005, за които реални части са обособени проектни идентификатори 68134.2041.2085 и 68134.2041.2103, с площ съответно от 10 кв.м и 17 кв.м, м. „в.з. Симеоново – север”, поради отпадане на предназначението им.
Докл. Теодор Петков
Решение № 597 по т. 70, обявено на 04.08.2016г.

71.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-11009/13.07.2016 г. относно изменение на Решение №356 от 19.05.2016 г. на СОС по ОП „Независим живот”.
Докл. Теодор Петков
Решение № 598 по т. 71, обявено на 04.08.2016г.

72.
Доклад вх.№СОА16-НЦ62-784/4/13.07.2016 г. относно сключване на договор по проектно предложение с регистрационен номер BG05М20Р001-3.001-0063 по процедура за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG05М20Р001-3.001 „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР).
Докл. Теодор Петков
Решение № 599 по т. 72, обявено на 04.08.2016г.

73.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-10989(2)/20.07.2016 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на автомати за топли напитки в училища на територията на район „Витоша”.
Докл. Теодор Петков
Решение № 600 по т. 73, обявено на 04.08.2016г.

74.
Доклад вх.№СОА16-ГР94-926(4)/08.07.2016 г. относно процедура по § 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на подробния устройствен план за УПИ ІV-2, кв. 86, по плана на гр. София, м. „Горна баня” и процедура по реда на чл.199 от ЗУТ, за изкупуване от Столична община на реална част от поземлен имот, попадаща в улица.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 601 по т. 74, обявено на 04.08.2016г.

75.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-2060(6)/07.07.2016 г. относно процедура  по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за УПИ ІІІ-369, кв.42, м. „Суходол”, район „Овча купел”.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 602 по т. 75, обявено на 04.08.2016г.

76.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-139(5)/08.07.2016 г. относно процедура  по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и сключване на предварителен договор.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 603 по т. 76, обявено на 04.08.2016г.

77.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-917(5)/08.07.2016 г. относно проект за изменение на план за регулация и застрояване и даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал. 5 във връзка с ал.3 от ЗУТ, за създаване на нов УПИ І-473, 475, 334, 305, 204-„за обществено обслужване”, кв.16, м. „ж.к. Люлин – 5мр”.
Докл. Милко Младенов
Решение № 604 по т. 77, обявено на 04.08.2016г.

78.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-10572/2/14.07.2016 г.  относно  откриване на нова Детска градина №198 „Косе Босе” на територията на район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов
Решение № 605 по т. 78, обявено на 04.08.2016г.

79.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-366/7/05.07.2016 г. относно  процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Младен Младенов
Решение № 606 по т. 79, обявено на 04.08.2016г.

80.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-11405(1)/21.07.2016 г.  относно  процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ, във връзка с приключване на процедура за изменение на ПУП за кв. 11, м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии” в частта за УПИ VІІ-за ТПК „Фина промишленост”, от кв.11, местност НПЗ „Орион и съседни жилищни територии”, район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов
Решение № 607 по т. 80, обявено на 04.08.2016г.

81.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-1065(4)/08.07.2016 г. относно допълнение на Решение № 312 по Протокол № 14 от 28.04.2016 г. на СОС и изкупуване на сграда с идентификатор 02511.4605.737.5 – за нуждите на кметство с. Балша, район „Нови Искър”.
Докл. Весела Петкова
Решение № 608 по т. 81, обявено на 04.08.2016г.

82.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-7339(2)/30.06.2016г. относно промяна в характера на общинската собственост от публична в частна на имоти, намиращи се в с. Бистрица, район „Панчарево“, представляващи сграда с идентификатор 04234.6971.1308.1 и сграда с идентификатор 04234.6971.1308.2 по КККР, с предназначение за култура и изкуство и учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище Свети Цар Борис
I – 1909“ върху описаните сгради, за срок от 10 години, за читалищни нужди.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 609 по т. 82, обявено на 04.08.2016г.

83.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-9670(2)/05.07.2016г. относно промяна в характера на общинската собственост от публична в частна на имот, намиращ се в с. Кокаляне, район „Панчарево“, ул. „Старата чешма“, ет. 3, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 37914.6843.1244.1.7 по КККР, с предназначение за културна и обществена дейност, и учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Заря – 1909“ върху описания имот, за срок от 10 години, за читалищни нужди.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 610 по т. 83, обявено на 04.08.2016г.

84.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-2930(2)/06.07.2016 г.  относно учредяване право на строеж на Храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец” за изграждане на параклис в имот частна общинска собственост с идентификатор 29150.7102.649, м. „Оброчище”, с. Железница, район „Панчарево”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 611 по т. 84, обявено на 04.08.2016г.

85.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-1563(2)/08.07.2016 г.  относно прекратяване на съсобственост между Столична община и Елена Добрева Янкулова чрез доброволна делба на поземлени имоти с идентификатори 35239.6102.1512 и 35239.6102.1513, намиращи се в с. Казичене – промишлена зона.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 612 по т. 85, обявено на 04.08.2016г.

86.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8163/07.07.2016 г. относно даване на съгласие за ползване на платен годишен отпуск от председателя на СОС.
Докл.  Елен Герджиков
Решение № 613 по т. 86, обявено на 04.08.2016г.

87. Питане вх.№ СОА16-ГР94-5005/19.07.2016 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно необходимост от реконструкция на детската площадка в парк „Лебеда“ – район „Красна поляна“.
Отговор по т. 87

88. Доклад вх. №СОА16-ВК66-8689/22.07.2016 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на бивш общински съветник от Столичен общински съвет за активна рехабилитация.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 614 по т. 88, обявено на 04.08.2016г.

89.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-8760/25.07.2016 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община на 44 СОУ – район „Подуяне“ за разплащане на разходи по Проект „Еразъм+“, ключова дейност „Стратегически партньорства“, договорен №-2014-1-TR01-КА201-013069_4.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 615 по т. 89, обявено на 04.08.2016г.

90.
Докла
д вх. №СОА16-ВК66-8677/22.07.2016 г.  относно отпускане на средства във връзка с процедура по ликвидация на „Диагностично консултативен център X - София“ ЕООД – в ликвидация.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 616 по т. 90, обявено на 04.08.2016г.

91. Доклад вх.№СОА16-ВК-11263/3/25.07.2016 г. относно промяна характера на имот от „публична“ в „частна“ общинска собственост и учредяване на безвъзмездно право на строеж на „Дани Партнърс“ ЕООД,  за частно основно училище „Томас Едисон“, върху недвижим имот – общинска собственост, представляващ УПИ III-за училище, кв. 62, м. „Лагера“, район „Красно село“.
Докл. Христо Апостолов
Решение № 617 по т. 91, обявено на 04.08.2016г.

92.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-10926/2/25.07.2016 г. относно обявяване на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински недвижим имот с идентификатор 68134.304.2 с площ от 354 кв.м., за който е отреден УПИ II СО – „за офиси“, кв.215, м. „Западно направление“. 
Докл. Савина Савова
Решение № 618 по т. 92, обявено на 04.08.2016г.

93.
Доклад вх.СОА16-ДИ04-311/24/25.07.2016 № г. относно придобиване от Столична община, чрез изкупуване на реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1369.547 – собственост на „Булмикс Вип“ ООД, засегната от обект „Лот 70 “Северна скоростна тангента“, доизграждане на пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул. “Рожен“, СО- район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 619 по т. 93, обявено на 04.08.2016г.

94.
Доклад вх. №СОА16-ВК08-10490/5/26.07.2016 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Общинско предприятие  „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ 9 бр. свободни жилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. София, жк. „Люлин“, бл. 464, вх. Б. 
Докл. Милко Младенов
Решение № 620 по т. 94, обявено на 04.08.2016г.

95.
Доклад вх. №СОА16-ВК08-10948/17/26.07.2016 г. относно кандидатстване по проект „Красива България“.
Докл. Мария Ачкова
Решение № 621 по т. 95, обявено на 04.08.2016г.

96.
Доклад вх. №СОА16-ВК08-10948/10/22.07.2016 г.  относно кандидатстване по проект „Красива България“.
Докл. Васил Цолов
Решение № 622 по т. 96, обявено на 04.08.2016г.

97.
До
клад вх.СОА16-ВК08-10948/9/22.07.2016 № г. относно кандидатстване по проект „Красива България“.
Докл. Наталия Стоянова
Решение № 623 по т. 97, обявено на 04.08.2016г.

98.
Доклад вх. №СОА16-ВК08-11398/2/26.07.2016 г. относно  кандидатстване по проект „Красива България“. 
Докл. Димитър Димов
Решение № 624 по т. 98, обявено на 04.08.2016г.

99.
Д
оклад вх. №СОА16-ВК66-11336/2/22.07.2016 г. относно  кандидатстване по проект „Красива България“. 
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 625 по т. 99, обявено на 04.08.2016г.

100.
До
клад вх. №СОА16-ВК08-11226/2/22.07.2016 г. относно  кандидатстване по проект „Красива България“. 
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 626 по т. 100, обявено на 04.08.2016г.

101.
Докла
д вх. №СОА16-ВК08-10948/12/25.07.2016 г. относно  кандидатстване по проект „Красива България“.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 627 по т. 101, обявено на 04.08.2016г.

102.
Доклад
вх. №СОА16-ВК08-11310/2/22.07.2016 г. относно  кандидатстване по проект „Красива България“. 
Докл. Младен Младенов
Решение № 628 по т. 102, обявено на 04.08.2016г.

103.
Доклад вх. №СОА16-ВК08-10948/15/26.07.2016 г. относно  кандидатстване по проект „Красива България“. 
Докл. Ивайло Панев
Решение № 629 по т. 103, обявено на 04.08.2016г.

104.
Доклад вх. №СОА16-ВК08-11378/2/22.07.2016 г. относно  заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи №BG05М90РО001-2.002-0133-С001 „Нови възможности за независим живот в район „Студентски“ финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90РО001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 630 по т. 104, обявено на 04.08.2016г.

105.
Д
оклад вх.№СОА16-ТД26-9071/1/26.07.2016 г. относно приемане на решение за изменение на Решение № 479 по Протокол № 18 от 14.07.2016 г.
Докл. Николай Стойнев, 
Орлин Алексиев
Решение № 631 по т. 105, обявено на 04.08.2016г.

106.
Д
оклад вх.№СОА16-ДИ05-3001/26.07.2016 г. относно освобождаване от длъжност главния изпълнителен директор на СОАПИ.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 632 по т. 106, обявено на 04.08.2016г.

107. Д
оклад вх. №СОА16-ГР94-4851/1/22.07.2016 г. относно удостояване с отличие „Почетен знак на Столична община“.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Ралица Стоянова
Решение № 633 по т. 107, обявено на 04.08.2016г.

                                                                                 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:              (п)
                         
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре