нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 27 от дата 23.09.2004

1. Доклад № 93-00-378/21.09.2004 относно избор нa обществен посредник.
Докл.: Милена Стефанова
Решение № 300 по точка 1

2. Питане № 93-00-334/23.08.2004 от Бисер Бончев – общински съветник, относно довършване на канализационната мрежа на кв. Горубляне.

3. Питане № 93-00-335/23.08.2004 от Бисер Бончев – общински съветник, относно изграждане на светофарна  уредба на кръстовището на бул. “Самоковско шосе” и ул. “Павел Красов”.

4. Питане № 94-В-300/14.09.2004 от Владимир Кисьов – председател на Столичния общински съвет, относно изпълнение на т. 2 от Решение № 65 по Протокол № 46/18.12.2002 на СОС.

5. Питане № 93-00-362/14.09.2004 от групата на общинските съветници от ДСБ относно празноти в Наредбата за обществения ред при използването на превозни средства на територията на Столичната община.

6. Доклад № 21-00-328/28.07.2004 относно актуализиране на бюджета на Столичната община.
Докл.: Стефан Софиянски

Решение № 301 по точка 6

7.Доклад № 08-16-78/30.08.2004 относно преобразуване на ЦДГ № 66 в ОДЗ, район “Студентски”.
Докл.: Богдан Стефанов

Решение № 302 по точка 7

8. Доклад № 08-17-237/10.09.2004 относно именуване на детско заведение - ЦДГ № 4, с. Владая, район “Витоша”.
Докл.: Йордан Йорданов

Решение № 303 по точка 8

9. Доклад № 93-00-328/29.08.2004 относно рамков договор между Общинския гаранционен фонд и ДСК АД и отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия.
Докл.: Христо Попов

Решение № 304 по точка 9

10. Доклад № 12-00-328/28.07.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев

Решение № 305 по точка 10 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

11. Доклад № 12-00-329/28.07.2004 относно определяне на метод за приватизация на 1877 броя поименни акции, общинска собственост, представляващи 3,754 % от капитала на “Пътна сигнализация” АД.
Докл.: Станимир Зашев

Решение № 306 по точка 11

12. Доклад № 12-00-354/19.08.2004 относно отписване от списъка на ДМА на “Улично осветление” ЕАД на всички активи, представляващи публична общинска собственост, без да се променя съдебно регистрираният капитал на дружеството.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 307 по точка 12

13. Доклад № 12-00-355/19.08.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 308 по точка 13 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

14. Доклад № 12-00-356/19.08.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 309 по точка 14 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

15. Доклад № 04-11-19/20.08.2004 относно приемане в собственост на безвъзмездно прехвърлен от държавата недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ войскови имоти в кв. “Челопечене”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 310 по точка 15

16. Доклад № 08-17-79/09.06.2004 относно процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 311 по точка 16

17. Доклад № 08-06-72/21.07.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 312 по точка 17

18. Доклад № 08-19-11/21.07.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 313 по точка 18

19. Доклад № 08-22-66/21.07.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 314 по точка 19

20. Доклад № 08-06-126/16.07.2004 относно замяна на УПИ V-472, кв. 8, м. ЖК “Левски – зона В” срещу жилищен имот, собственост на Мария Михайлова Връчкова.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 315 по точка 20

21. Доклад № 08-07-100/16.07.2004 относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ-802, кв. 27, м. “Христо Смирненски – Слатина”, между Столичната община и Венетка Цветанова Георгиева.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 316 по точка 21

22. Доклад № 15-00-99/16.06.2004 относно учредяване право на безвъзмездно ползване за срок от 5 години на сдружение “Асоциация аутизъм” за недвижим имот – общинска собственост.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 317 по точка 22

23. Доклад № 08-18-87/02.07.2004 относно разширяване на гробищен парк в квартал “Горна баня”.
Докл.: Пламен Йорданов
Решение № 318 по точка 23

24. Доклад № 93-00-249/04.06.2004  относно разкриване на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка за оценка и разработване на проекти за наредби и правилници на Столичната община по приложен списък.
Докл.: Милена Стефанов
Решение № 319 по точка 24

25. Доклад № 93-00-157/21.07.2004 относно преобразуване на “Столичен обреден дом за радостни обреди” и ОП “Гробищни паркове” в ОП “Обредни дейности”.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 320 по точка 25

26. Доклад № 94-Н-8/21.07.2004 относно замяна на общински недвижим имот – частна общинска собственост, срещу жилища, собственост на Николай Борисов Николов.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 321 по точка 26

27. Доклад № 08-20-13/20.08.2004 относно промяна в характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на вход “Б” от жилищен блок № 328, ул. “Хан Кубрат”, район “Връбница”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 322 по точка 27


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре