нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 21 от дата 16.09.2016

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 16 септември 2016 г. (петък) от 10:00 ч.


1. Доклад вх.№СОА16-ВК66-9655/18.08.2016 г. относно  избор на председател на Съвета по безопасност на движението на децата в София (СБДДС).
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 636 по т. 1, обявено на 21.09.2016 г.

2.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-9908/29.08.2016 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО, дирекция „Социални дейности” за 2016 г. за разплащане на разходи по одобрен за реализация проект „Осигуряване на топъл обяд в Столична община – 2016 г.”
Докл. Албена Атанасова
Решение № 637 по т. 2, обявено на 21.09.2016 г.

3.
Доклад вх. №СОА16-ПП13-1/31.08.2016 г. относно издаване на запис на заповед в полза на МТСП с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0047 от 04.08.2016 г., на проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства”, одобрен за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 638 по т. 3, обявено на 21.09.2016 г.

4.
Доклад вх.№СОА16-ПП00-7(13)/02.09.2016 г. относно изменение и допълнение на Решение № 445 от 23.06.2016 г. на СОС за кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община” по Оперативна програма „Околна среда”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 639 по т. 4, обявено на 21.09.2016 г.

5.
Доклад вх. № СОА16-ДИ02-10/4/15.08.2016 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 640 по т. 5, обявено на 21.09.2016 г.

6.
Доклад вх.№СОА16-ПП00-119(2)09.09.2016 г. относно партньорско споразумение между МОН и Столична община във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 641 по т. 6, обявено на 21.09.2016 г.
Приложение №1

7.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-9709/22.08.2016 г. относно приемане на отчет на Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община – обявена сесия м. февруари 2016 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 642 по т. 7, обявено на 21.09.2016 г.
Приложение

8.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-9724/23.08.2016 г. относно обявяване на сесия през месец септември 2016 г. в изпълнение на Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта / 2016 г./ на Столична община.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 643 по т. 8, обявено на 21.09.2016 г.

9.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-9981/30.08.2016 г. относно отпускане на финансова помощ за възстановяване на щети по надгробни паметници, които не са възстановени от охранителната фирма, съгласно договор сключен със Столичната община.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 644 по т. 9, обявено на 21.09.2016 г.

10.
Доклад вх.№СОА16-ПП00-11(24)/08.09.2016 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем по договор за безвъзмездно предоставяне на финансова помощ, сключен между Столична община и Министерството на културата по проект „Дигитализация на културното наследство – достъпен портал към историческата памет”, финансиран по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 645 по т. 10, обявено на 21.09.2016 г.

11.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-10147/09.09.2016 г. относно осигуряване на допълнителна численост в дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” за разкриване на нови групи.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 646 по т. 11, обявено на 21.09.2016 г.

12.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-10149/09.09.2016 г. относно допълване на Решение №605 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г. на СОС.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 647 по т. 12, обявено на 21.09.2016 г.

13.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-2013/4/20.07.2016 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ VІІІ-1693, кв. 47, м. „Студентски град”, район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град” в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г-о.т.43а-о.т.47а-о.т.176-о.т.24б-о.т.166а-о.т.172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по Протокол № 70/22.07.2010 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 648 по т. 13, обявено на 21.09.2016 г.

14.
Д
оклад вх.№СОА16-ВК66-8507/20.07.2016 г. относно одобряване на проект за ПУП – изменение на план за регулация на УПИ Х-272 и ХVІІІ-сгнс-за специални нужди за създаване на нови УПИ Х-126-за жс, ХХІІІ-678 и ХVІІІ-сгнс-за специални нужди и прокарване на задънена улица от о.т.149а до о.т.149б, кв.31, м. в.з. „Беловодски път”, район „Витоша”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 649 по т. 14, обявено на 21.09.2016 г.

15.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-8552/20.07.2016 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ I-5419,5420, кв. 120б, м. „Студентски град”, район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град” в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г-о.т.43а-о.т.47а-о.т.176-о.т.24б-о.т.166а-о.т.172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по Протокол № 70/22.07.2010 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 650 по т. 15, обявено на 21.09.2016 г.

16.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-8554/20.07.2016 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ II-4455- "за ж.с.", УПИ III-4455-"за ж.с.", УПИ IV-4455-"за ж.с.", УПИ V-4455-"за ж.с.", изменение на улична регулация при о.т. 25б и създаване на задънена улица по о.т. 25д-о.т.25е, кв. 19б, в.з. Люлин, район „Овча купел”
.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 651 по т. 16, обявено на 21.09.2016 г.

17.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-8555/20.07.2016 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и план за застрояване (ПРЗ) на м. „Надежда 3“, кв. 15, УПИ VIII-1873,2223, за ЖС, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация и плана за застрояване на м. „Надежда част 3”, в граници: северните граници на квартали 11, 10а, 36 и 67, осовата линия на бул. „Ломско шосе” (от о.т.9 до о.т.126), ул. „Христо Силянов” (от о.т.126 до о.т.78) и ул. „Хан Кубрат” (от о.т.79 до о.т.3), район „Надежда”, одобрен с решение № 343 по протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 652 по т. 17, обявено на 21.09.2016 г.

18.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-8557/20.07.2016 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ VІ 521,520 и VІІ 520,521, кв. 255, м. „Бъкстон-север”, район „Красно село”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Бъкстон-север” в граници: бул. ”Тодор Каблешков”, бул. ”Цар Борис ІІІ” и бул. ”Братя Бъкстон”, район “Красно село”, одобрен с Решение № 17 по Протокол № 33 от 24.01.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 653 по т. 18, обявено на 21.09.2016 г.


19.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-8560/20.07.2016 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 68134.8597.1000 по КККР за създаване на нов УПИ І-1000-„за офиси, магазини, трафопост, складове, инж. инфраструктура” в нов кв. 1б м. „Богровски песоци“ и план за улична регулация (ПУР) от о.т.2 до о.т.3, землище „враждебна”, м. „Богровски песоци”, район ”Кремиковци”
.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 654 по т. 19, обявено на 21.09.2016 г.

20. Доклад вх.№СОА16-ВК66-9815/25.08.2016 г. относно създаване на работна група със задача изработване на дългосрочна визия за развитие на София и крайградските територии, която да се приеме като част  от процедурата по промяна на общия устройствен план на Столична община.
Докл. Малина Едрева, Николай Стойнев, Силвия Христова, Лорита Радева, Ботьо Ботев
Решение № 655 по т. 20, обявено на 21.09.2016 г.

21.
Доклад вх.№СОА16-ГР94-6034/07.09.2016 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за разполагане на LCD информационни киоски (табла) във връзка с инициативата „София 2018 – Европейска столица на спорта”.
Докл. Анна Стойкова, Николай Пехливанов, Иветка Петрова, Николай Николов, Светослав Витков
Решение № 656 по т. 21, обявено на 21.09.2016 г.

22.
Доклад вх.№СОА16-НЦ62-262(5)/15.07.2016 г. относно поставяне на паметна плоча с барелеф на ген. Александър Суворов в ж.к. „Павлово – Бъкстон”, район „Витоша”.
Д
окл. Ирена Анастасова
Решение № 657 по т. 22, обявено на 21.09.2016 г.

23.
Доклад вх.№СОА16-НЦ62-731/2/20.07.2016  г. относно издигане на скулптурен монумент „Цар Симеон Велики“ в двора ЧСОУ „Цар Симеон Велики“, с. Иваняне, район „Банкя”.
Док
л. Ботьо Ботев, Димитър Антов
Решение № 658 по т. 23, обявено на 21.09.2016 г.

24. Доклад вх.№СОА16-ВК08-10636(2)/21.07.2016 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем за срок от 5 години на части от имоти – публична общинска собственост, терени за разполагане на преместваеми търговски обекти по утвърдени от главния архитект на СО, намиращи се на територията на район „Триадица".
Докл. Николай Терзиев
Решение № 659 по т. 24, обявено на 21.09.2016 г.

25.
Доклад вх. № СОА16-ВК08-10930/2/21.07.2016 г. относно обявяване на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 68134.1202.449, част от УПИ I – за ЖС, магазини, сладкарница, подземни гаражи и трафопост, кв. 8, м. ж.к. „Разсадника – Бежанци”, срещу обезщетение с равностойни обекти.
Докл. Иван Божилов
Решение № 660 по т. 25, обявено на 21.09.2016 г.

26.
Доклад вх. № СОА16-ВК08-7191/4/21.07.2016 г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, намиращ се на територията на район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 661 по т. 26, обявено на 21.09.2016 г.

27.
Доклад вх. № СОА16-ВК08-10430/1/21.07.2016 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти /терени/ – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по одобрени схеми от главния архитект на Столичната община, на територията на район "Надежда".
Докл. Димитър Димов
Решение № 662 по т. 27, обявено на 21.09.2016 г.

28.
Доклад вх. № СОА16-ТД26-252/5/21.07.2016 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, с предназначение за стоматологичен кабинет в 68-мо СОУ „Академик Никола Обрешков”, район Искър, за срок от 5 години. 
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 663 по т. 28, обявено на 21.09.2016 г.

29.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-3389(1)/17.03.2016 г. относно определяне на оценка за общински имот с идентификатор 68134.1979.67, м. „Породин“, в.з. „Драгалевци разширение – юг” кв.109, район „Витоша“ с предоставено право на ползване по реда на §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Д
окл. Теодор Петков
Решение № 664 по т. 29, обявено на 21.09.2016 г.

30.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-13004(1)/29.08.2016 г. относно изграждане на обект Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път от км 0+ 780 до км 6 + 300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства в землищата на гр. София и с. Мрамор”.
Докл. Младен Младенов
Решение № 665 по т. 30, обявено на 21.09.2016 г.

31.
Доклад вх. № СОА16-ВК08-6069/2/21.07.2016 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на кметство Сеславци,  район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 666 по т. 31, обявено на 21.09.2016 г.
Приложение

32.
Доклад вх. № СОА16-ВК08-10051/2/21.07.2016 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на Културен дом, гр. Бухово,  район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 667 по т. 32, обявено на 21.09.2016 г.

33.
Доклад вх. № СОА16-ВК08-10054/2/21.07.2016 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на кметство Ботунец,  район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 668 по т. 33, обявено на 21.09.2016 г.

34.
Доклад вх. № СОА16-ВК08-10066/2/21.07.2016 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на кметство Горни Богров,  район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 669 по т. 34, обявено на 21.09.2016 г.

35.
Доклад вх. № СОА16-ВК08-10779/1/21.07.2016 г. за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, на територията на район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 670 по т. 35, обявено на 21.09.2016 г.

36.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-10457(2)/21.07.2016 г. относно промяна на собствеността от публична в частна и учредяване безвъзмездно право на ползване върху нежилищен общински имот с идентификатор 44063.6223.4092.6.2, намиращ се в с. Лозен, район „Панчарево”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 671 по т. 36, обявено на 21.09.2016 г.

37.
Питане вх.№ СОА16-ГР94-4320/16.06.2016 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно ползване на имот публична общинска собственост, находящ се на ул.“Париж“ № 5, партерен етаж от фирма ИПОН.
Отговор по т. 37

38.
Питане вх.№ СОА16-ГР94-4578/29.06.2016 г. от г-жа Милка Христова и г-н Калоян Паргов – общински съветници, относно участие на Столична община по програма BG „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ Фонд за двустранни отношения BG04-00-02, финансов механизъм на европейско икономическо пространство 2009-2014, компонент 2.
Отговор по т. 38

39.
Питане вх.№ СОА16-ГР94-4905/14.07.2016 г. от г-жа Виолета Тодорова и г-н Димитър Антов – общински съветници, относно процедурите за отпускане на персонални пенсии за деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Отговор по т. 39

40. Доклад вх. №СОА16-ВК66-10331/15.09.2016 г. относно присъждане на „Почетен знак на Столична община“ на Вельо Стоянов Горанов.
Докл. Йорданка Фандъкова, 
Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 672 по т. 40, обявено на 16.09.2016г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:             (п)
                        
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/
< < обратно към страница "Заседания"
нагоре