нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 23 от дата 29.09.2016

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 29 септември 2016 г. от 10:00 ч.

1. Доклад вх.№СОА16-ВК66-10296/14.09.2016 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Екатерина Йорданова, Дончо Барбалов
Решение № 673 по т. 1, обявено на 06.10.2016 г. 

2.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-10307/14.09.2016 г. относно приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на Столичен общински съвет.
Докл. Екатерина Йорданова, Прошко Прошков, Ваня Тагарева, Симеон Славчев
Решение № 674 по т. 2, обявено на 06.10.2016 г.  

3.
Доклад вх.№СОА16-ПП01-1(1)/09.09.2016 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”.
Докл. Албена Атанасова, 
Живка Новкова
Решение № 675 по т. 3, обявено на 06.10.2016 г. 
Приложение №1.1 и №1.7
Приложение №1.12 и №1.14
Приложение №1.15
Приложение №2.1 и № 2.5
Приложение №2.10, №2.12, №2.13

4.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-9286(1)/21.09.2016 г. относно актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2016г.”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 676 по т. 4, обявено на 06.10.2016 г.  

5.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-10178/09.09.2016 г. относно преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2016 г. 
Докл. Албена Атанасова
Решение № 677 по т. 5, обявено на 06.10.2016 г.  

6.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-10517/21.09.2016 г. относно преразпределение на допълнителни щатни бройки от дофинансиране в заведенията за социални услуги към Столичната община.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 678 по т. 6, обявено на 06.10.2016 г. 

7.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-10292/14.09.2016 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерството на енергетиката, обезпечаваща плащане по Договор №BG04-02-03032-001/18.08.2015 г.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 679 по т. 7, обявено на 06.10.2016 г.  
Приложение

8.
Доклад вх.№СОА16-ПП00-57(19)/21.09.2016 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Урбанистична гъвкавост и устойчивост” (TURaS), грантова схема „Устойчиви и гъвкави зелени градове”, Седма рамкова програма на ЕС.
Докл. Ирина Савина
Решение № 680 по т. 8, обявено на 06.10.2016 г.  

9.
Доклад вх.№СОА16-ДИ04-2528(2)/20.09.2016 г. относно преобразуване на ОКИ галерия-музей „Дечко Узунов” във филиал на Софийската градска художествена галерия.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 681 по т. 9, обявено на 06.10.2016 г.  

10.
Докла
д вх.№СОА16-ПП00-14(31)/21.09.2016 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столичната община, отчитано като временен безлихвен заем,  по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Столична община и Министерството на културата по проект „Античната история на София, културно-историческо наследство достъпно за всички”, финансиран по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 682 по т. 10, обявено на 06.10.2016 г.  

11. 
Доклад вх.№СОА16-ВК66-10523/21.09.2016 г. относно актуализация на бюджета на Столичната община.
Докл. Дончо Барбалов
 
Решение № 683 по т. 11, обявено на 06.10.2016 г.

12.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-9898(1)/21.09.2016 г. относно даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на „Метрополитен” ЕАД върху търговски обекти в метростанция „Витоша”.
Докл. Евгени Крусев, Дончо Барбалов
Решение № 684 по т. 12, обявено на 06.10.2016 г. 
Приложение 

13.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-257(2)/14.09.2016 г. относно даване на разрешение за отдаване под наем на помещение, намиращо се в сградата на „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД за срок от 7 години.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев
Решение № 685 по т. 13, обявено на 06.10.2016 г. 
Приложение №1 -I част
Приложение №1 -II част
Приложение №1 -III част

14.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-10520/21.09.2016 г. относно избор на членове  на  Общинския съвет по наркотичните вещества – София.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев
Решение № 686 по т. 14, обявено на 06.10.2016 г.  

15.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-317/1/21.09.2016 г. относно отпускане на заем от Столична община на „XXX ДКЦ –  София” ЕООД. 
Докл. Дончо Барбалов, 
д-р Веселин Милев
Решение № 687 по т. 15, обявено на 06.10.2016 г.  
Приложение №1

16.
Д
оклад вх.№СОА16-ВК66-10525/21.09.2016 г. относно даване на съгласие Столична община да придобие безвъзмездно право на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, намиращ се в район „Красно село” във връзка с изграждане на ново метродепо от Трети метродиаметър.
Докл. Ралица Стоянова, арх. Здравко Здравков
Решение № 688 по т. 16, обявено на 06.10.2016 г. 

17.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-9886/26.08.2016 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на м. „Надежда 2а и 2б”, кв.209, УПИ VII-317,318, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Надежда част 2а” в граници: от о.т.80 - о.т.207 -о.т.210 - о.т.215 до о.т.33; от о.т.33 до о.т.35; от о.т.35 до о.т.51; от о.т.51 до о.т.80 и м. „надежда част 2б ” в граници: от о.т.80 до о.т.14; от о.т.14 до о.т.33; от о.т.33-о.т.215-о.т.210-о.т.207-о.т.80, одобрен с Решение № 409 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.
Д
окл. арх. Здравко Здравков
Решение № 689 по т. 17, обявено на 06.10.2016 г.  

18.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-9907/29.08.2016 г. относно
одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ III-1750,1749 кв. 42, м. „Студентски град”, район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град”, в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б - о.т.73ж - о.т.658 - о.т.653 - о.т.575 -о.т.576а - о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515 - о.т.512 - о.т.507 - о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465 - о.т.405 - о.т.13г - о.т.43а - о.т.47а - о.т.176 - о.т.24б -о.т.166а - о.т.172 - о.т.171 - о.т.63 - о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по Протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 690 по т. 18, обявено на 06.10.2016 г.  
 
19. Доклад вх.№СОА16-ВК66-10316/15.09.2016 г. относно одобряване на проект за ПУП – ПР за м. „Кръстова вада", кв. 42, УПИ II-470 "за жс", УПИ III-471-"за жс", кв.36, УПИ ІІ-481 „за жс” и УПИ III-482-„за жс", улица по о.т. 223а-223-653 и план схеми по чл. 108 от ЗУТ, район „Лозенец”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 691 по т. 19, обявено на 06.10.2016 г. 

20.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-10349/16.09.2016 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на ж.к. „Люлин-2-м.р.” в граници: бул. „Царица Йоана", бул. „Добринова скала", ул. „Проф. Александър Станишев" и бул. „Панчо Владигеров", район „Люлин”  в частта му относно УПИ IV-650, 652-„за офиси и магазини” от кв. 22, който е изключен от обхвата по одобряване с т. 2 от Решение №413 по Протокол №21/19.07.2012 г. на СОС. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 692 по т. 20, обявено на 06.10.2016 г.  

21.
Доклад вх. №СОА16-ДИ05-2957/22.07.2016 г. относно  откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 693 по т. 21, обявено на 06.10.2016 г.  

22.
Доклад вх. №СОА16-ДИ05-3553/09.09.2016 г. относно  откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 694 по т. 22, обявено на 06.10.2016 г. 

23.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-10492/20.09.2016 г. относно поставяне на паметна плоча на акад. проф. Ефрем Каранфилов.
Докл. Ирина Йорданова
Решение № 695 по т. 23, обявено на 06.10.2016 г.

24. Доклад вх.№СОА16-ВК08-13840(2)/20.09.2016 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерството на образованието и науката, обезпечаваща авансово плащане на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020.
Докл. Ева Митова
Решение № 696 по т. 24, обявено на 06.10.2016 г.

25.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-13842(2)/20.09.2016 г. относно заемообразно финансиране на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Наталия Стоянова, Ивайло Цеков
Решение № 697 по т. 25, обявено на 06.10.2016 г.  

26.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-13753(1)/21.09.2016 г. относно отпускане на еднократна парична помощ на общински служител в администрацията на район „Лозенец”.
Д
окл. Любомир Дреков
Решение № 698 по т. 26, обявено на 06.10.2016 г. 

27.
Доклад вх.№СОА16-ДИ04-311(31)/21.09.2016 г. относно провеждане на процедура по придобиване от Столична община на реална част от имот, собственост на юридическо лице, чрез принудително отчуждаване, попадаща по действащ ПУП в улична регулация, във връзка с изграждане на обект „Лот 70 Северна скоростна тангента”, доизграждане на пътен възел „Северна скоростна тангента” – бул. „Рожен”, район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 699 по т. 27, обявено на 06.10.2016 г.  

28.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-1581(3)/05.07.2016 г. относно допълнение на Решение №238 от 17.03.2016 г. на СОС.
Докл. Милко Младенов
Решение № 700 по т. 28, обявено на 06.10.2016 г.  

29.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-13526(2)20.09.2016 г. относно
заемообразно финансиране на проект „Нова грижа за вас”   по процедура „Независим живот” на ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Милко Младенов
Решение № 701 по т. 29, обявено на 06.10.2016 г.  

30.
Доклад вх. № СОА16-ВК08-12400(2)/12.09.2016 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район Връбница”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.
Докл. Младен Младенов
Решение № 702 по т. 30, обявено на 06.10.2016 г.  

31.
Доклад вх. № СОА16-ВК08-13583(2)/19.09.2016 г. относно кандидатстване на Столична община по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. 
Докл. Ивайло Панев
Решение № 703 по т. 31, обявено на 29.09.2016 г.

32.
Питане вх.№ СОА16-ВК66-7977/05.07.2016 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно монтирани рекламни съоръжения в нарушение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
Отговор по т. 32

33. Питане вх.№СОА16-ГР94-6206/14.09.2016 г. от г-жа Милка Христова и г-н Калоян Паргов – общински съветници,  относно собственост на „Топлофикация София” ЕАД върху сгради намиращи се в недвижим имот „Царски конюшни”.
Отговор по т. 33

34. Доклад вх. №СОА16-МЦ29-332(1)/26.09.2016 г. относно предоставяне на целева субсидия на „Диагностично-консултативен център ХVІ – София” ЕООД, като лечебно заведение, което се намира в район с повишен здравен риск.
Д
окл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев
Решение № 704 по т. 34, обявено на 06.10.2016 г. 


35.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-10556/26.09.2016 г. относно подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Столична община по Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” на ЕС, покана „От мобилност към растеж”, част „Интелигентен, зелен и интегриран транспорт”, тема „Повишаване на достъпа до иновативни решения за постигане на устойчива мобилност в градските райони”.
Докл. Екатерина Йорданова, 
Дончо Барбалов, Симеон Славчев
Решение № 705 по т. 35, обявено на 06.10.2016 г.  

36.
Д
оклад вх.№СОА16-ВК08-10995(2)/21.09.2016 г. относно процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост във връзка с реализиране на улици на територията на район „Подуяне”. 
Докл. Ева Митова
Решение № 706 по т. 36, обявено на 06.10.2016 г. 

37.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-13645(3)/27.09.2016 г.  относно  заемообразно отпускане на средства за реализиране на проект „Достоен живот и равенство в общността”, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.
Докл. Васил Цолов
Решение № 707 по т. 37, обявено на 06.10.2016 г.  

38.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-13276(1)/21.09.2016 г. относно заемообразно отпускане на средства за реализиране на проект „Независим живот в район „Илинден””, финансиран по процедура на директно на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.
Докл. Иван Божилов
Решение № 708 по т. 38, обявено на 06.10.2016 г. 

39.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-10579(1)/05.07.2016 г. относно  именуване на безименна улица в м. „Малинова долина – Бункера” с името „Витошки камбани”.
Докл. Теодор Петков
Решение № 709 по т. 39, обявено на 06.10.2016 г.  

40.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-10577(1)/05.07.2016 г. относно  именуване на безименна улица в ж.к. „Люлин 6 м.р.” с името  „Ситово”.
Докл. Милко Младенов
Решение № 710 по т. 40, обявено на 06.10.2016 г.  

41.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-12459(1)/16.08.2016 г. относно  именуване на безименна улица в район „Кремиковци” с. Челопечене с името „Дево мост”. 
Докл. Ивайло Панев
Решение № 711 по т. 41, обявено на 06.10.2016 г.  

42.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-8027/14.05.2016 г. относно  именуване на безименни улица в район „Панчарево” с имената „Златинови порти”, „Приказна”, „Четирилистна детелина”.   
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 712 по т. 42, обявено на 06.10.2016 г.  

43.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-11745/29.07.2016 г. относно  именуване на безименни улица в район „Панчарево” с имената „Изглед”, „Орешковица”, „Витоша”, „Самодивско цвете”, „Менчето”, „Полски хвощ”.   
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 713 по т. 43, обявено на 06.10.2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  (п)
                            /ЕЛЕН
 ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре