нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 24 от дата 24.11.2016

 

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 24 ноември 2016 г. от 10:00 ч.:

 
1. 
Полагане на клетва от новоизбрания кмет на район „Младост”.

2.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-9026/29.07.2016 г.  и проект за решение вх.№СОА16-ВК66-9026(2)/10.09.2016 г. относно приемане на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 714 по т. 2, обявено на 01.12.2016 г. 

3.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-10961/11.10.2016 г.  относно изменение и допълнение на Решениe № 451 по Протокол № 18 от 14.07.2016 г. за изменение и допълнение на Наредба за условията на реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС – Глава Четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене“.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 715 по т. 3, обявено на 01.12.2016 г.

4.
Доклад вх.№СОА16-ГР94-3823/3/11.10.2016 г. относно приключване на отчуждително-обезщетително производство, проведено при условията на Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ – отм.), чрез промяна на определено имотно обезщетение в парично, при условията на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ (отм.).
Докл.  Йорданка Фандъкова
Решение № 716 по т. 4, обявено на 01.12.2016 г.

5. Доклад вх.№СОА16-ВК66-11387/26.10.2016 г. относно разрешение за кандидатстване на Столична община с проектно предложение “Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства“ по операция „Подкрепа за лицата с увреждания“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 717 по т. 5, обявено на 01.12.2016 г.

6. Доклад вх.№СОА16-ВК66-11664/07.11.2016  г. относно предложение за отпускане от Министерския съвет на шест персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 718 по т. 6, обявено на 01.12.2016 г.

7. Доклад вх.№СОА16-ВК66-11793/10.11.2016  г. относно определяне дата на откриване и административен адрес на нова социална услуга – делегиран от държавната дейност – Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. София, район „Младост“, кв. „Горубляне“, ул. “Витоша“ №2.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 719 по т. 7, обявено на 01.12.2016 г.

8. Доклад вх.№СОА16-ВК66-11901/15.11.2016 г. относно даване на съгласие за прехвърляне на средства от функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” във функция ІV „Здравеопазване” за 2016 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 720 по т. 8, обявено на 01.12.2016 г.

9.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-907/11/07.10.2016 г. относно минимални условия за сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали, приети с Решение № 464 от 19.07.2013 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 721 по т. 9, обявено на 01.12.2016 г.

10. Доклад вх.№СОА16-ВК66-11173/18.10.2016 г. относно участие на Столична община като координиращ бенефициент в проектно предложение по Програма „LIFE“ 2014 – 2020 на Европейския съюз за подкрепа на проекти, свързани с околната среда и действията по климата.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 722 по т. 10, обявено на 01.12.2016 г.

11.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-11546/01.11.2016 г.  относно продажба на вещи-отпадъци чрез търгове с явно наддаване по реда на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 723 по т. 11, обявено на 01.12.2016 г.
Приложение №1 и №2

12. Долад вх.№СОА16-ДИ02-1/7/21.10.2016 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 724 по т. 12, обявено на 01.12.2016 г.

13.
Доклад вх.№СОА16-ДИ02-5/5/21.10.2016 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 725 по т. 13, обявено на 01.12.2016 г.

14.
Доклад вх.№СОА16-ДИ02-20/3/21.10.2016 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 726 по т. 14, обявено на 01.12.2016 г.

15.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-9150/2/26.10.2016 г. относно даване на съгласие на „Географска информационна система – София“ ЕООД за закупуване на дълготраен материален актив – 1 (един) брой нов лек автомобил със собствени средства.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 727 по т. 15, обявено на 01.12.2016 г.

16.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-10780/4/26.10.2016 г. относно даване на разрешение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи – 5 /пет/ броя моторни превозни средства, собственост на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 728 по т. 16, обявено на 01.12.2016 г.
Приложение А и Б

17.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-11648/04.11.2016 г.  относно промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2016 година.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 729 по т. 17, обявено на 01.12.2016 г.

18.
Доклад вх.№СФИ16-ТД26-241/54/04.11.2016 г.  относно определяне на регистрирани одитори за извършване одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания“ ЕООД и „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД.
Д
окл. Дончо Барбалов
Решение № 730 по т. 18, обявено на 01.12.2016 г.

19.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-13153(2)/17.11.2016 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване  и  канализация” ЕАД в общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване по точките от дневния ред на насроченото за 13 декември 2016 г. извънредно общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, Валя Чилова
Решение № 731 по т.19, обявено на 01.12.2016 г.

20.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-13993/1/11.10.2016 г. относно допускане на паралелки от I до XII клас под минималния брой ученици за учебната 2016/2017 година в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 732 по т. 20, обявено на 01.12.2016 г.

21.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-11082/1/13.10.2016 г. относно Решение № 643/16.09.2016 г. и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД91-393/26.09.2016 г. за финансиране на проектни предложения сесия м. септември по Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на ФВС.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 733 по т. 21, обявено на 01.12.2016 г.
Приложение №1 и №2

22.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-11127/1/19.10.2016 г. относно предложение за увеличаване на средната брутна работна заплата в Общинско предприятие „Гробищни паркове“.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 734 по т. 22, обявено на 01.12.2016 г.

23.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-11431/27.10.2016 г. относно промяна на наименованията на Столичен център за подкрепа за личностно развитие – Център за изкуства, култура и образование „София“ и Столична ученическа спортна школа в Център за подкрепа за личностно развитие – Спортна школа „София“.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 735 по т. 23, обявено на 01.12.2016 г.
Приложение №1 и №2

24.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-11651/04.11.2016 г.  относно отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на общински служител.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 736 по т. 24, обявено на 25.11.2016 г.

25.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-11718/08.11.2016 г.  относно проект на Статут за присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 737 по т. 25, обявено на 01.12.2016 г.
Приложение №1

26.
Доклад вх.№СОА16-ДИ04-374(13)/15.11.2016 г. относно изменение на Решение №343 по Протокол №15 от 19.05.2016 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 738 по т. 26, обявено на 01.12.2016 г.

27.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-11949/17.11.2016 г.  относно участие на Столична община като партньори в проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 739 по т. 27, обявено на 01.12.2016 г.

28.
Доклад вх.№СОА16-ДИ04-1021(9)/17.11.2016 г. относно придобиване безвъзмездно от Столична община правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, намиращ се в район „Овча купел”.
Докл. д-р Тодор Чобанов, 
Христина Семерджиева
Решение № 740 по т. 28, обявено на 01.12.2016 г.

29. Доклад вх.№СОА16-ВК66-10554/26.09.2016 г. относно даване съгласие за безвъзмездно учредяване в полза на държавата – Агенция „Пътна инфраструктура“, „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Топлофикация София“ ЕАД на право на прокарване на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти частна общинска собственост.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 741 по т. 29, обявено на 01.12.2016 г.

30.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-10577/27.09.2016 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за: План за регулация на ж.к. „Люлин – 2 мр“ в граници: бул. „Царица Йоана“, бул. „Добринова скала“, ул.“Проф. Александър Станишев“ и бул. „Панчо Владигеров“, район „Люлин“ в частта му относно УПИ I-483,559-за обществено обслужване и IV-322-за обществено обслужване от кв. 23, които са изключени от обхвата на одобряване с т. 2 от Решение № 413 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 742 по т. 30, обявено на 01.12.2016 г.

31.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-11480/28.10.2016 г.  относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ II-4526,5002,5004-„за КОО и ТП“ и УПИ III-4526,5003,5013- „за КОО“,  кв. 272, м. „Студентски град“, район „Студентски“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град“ в граници: улица от о.т.214-о.т. 11 до о.т.94б; улица от о.т.94б-о.т.73ж-о.т658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г.-о.т.43а-о.т.47а-о.т.176-о.т.24б-о.т.166а-о.т.172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение №468 по Протокол №70/22.07.2010 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 743 по т. 31, обявено на 01.12.2016 г.

32.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-11847/14.11.2016 г.  относно одобряване на проект за: Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ II-1231, III-1629 и улица от о.т. 438а до о.т. 438б с уличен паркинг за създаване на нови УПИ II-2942, III-2943 и XV-2171 и прокарване на задънена улица от о.т. 438а до о.т. 438г, кв. 148, м. „в.з. Драгалевци-Стадиона“, район „Витоша“, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 744 по т. 32, обявено на 01.12.2016 г.

33. Доклад вх.№СОА16-ГР94-7647/16.11.2016 г. относно отмяна на Решение №260/21.04.2005 на СОС за отстъпване безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот.
Докл. Карлос Контрера
Решение № 745 по т. 33, обявено на 01.12.2016 г.

34.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-337/1/10.10.2016 г. относно откриване процедура по акредитация на Клиника по педиатрия към „Втора МБАЛ-София“ ЕАД като база за обучение на лекари – специализанти по медицинска специалност „Педиатрия“.
Докл. д-р Веселин Милев
Решение № 746 по т. 34, обявено на 01.12.2016 г.

35.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-329/2/21.10.2016 г. относно даване на съгласие „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи на обща стойност 22 560 лева с ДДС.
Докл. д-р Веселин Милев, 
Дончо Барбалов
Решение № 747 по т. 35, обявено на 01.12.2016 г.

36.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-356/1/03.11.2016 г.  относно даване на съгласие Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой дигитална преносима ултразвукова система.
Докл. д-р Веселин Милев, 
Дончо Барбалов
Решение № 748 по т. 36, обявено на 01.12.2016 г.

37.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-11956/17.11.2016 г. относно продължаване срока на договора за възлагане на управлението на „ДКЦ V – София” ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, 
Дончо Барбалов
Решение № 749 по т. 37, обявено на 01.12.2016 г. 

38. Доклад вх.№СОА16-ДИ05-4313/25.10.2016 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 750 по т. 38, обявено на 01.12.2016 г.

39.
Доклад вх.№СОА16-ДИ05-4580/16.11.2016г. относно утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация и инвестиции за 2016 г.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 751 по т. 39, обявено на 01.12.2016 г.

40.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-11978/17.11.2016 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите / управители на общински търговски дружества.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 752 по т. 40, обявено на 25.11.2016 г.

41.
Доклад вх. №СОА16-ТД26-11567(1)/17.11.2016 г. относно промяна на Устава на „Пазари Запад” ЕАД, свързана с изменение на адреса на управление на дружеството.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 753 по т. 42, обявено на 01.12.2016 г.
Приложение №1

42.
Доклад вх.№СОА16-ДИ11-4080/2/17.11.2016 г. относно обявяване на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд.
Докл. Орлин Иванов
Решение № 754 по т. 42, обявено на 01.12.2016 г.
Приложение №1

43.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-11979/17.11.2016 г. относно приемане на Становище по Проект на Бизнес план на „Софийска вода” АД за периода 2017 – 2021г.
Докл. група общински съветници
Решение № 755 по т. 43, обявено на 25.11.2016 г.
Приложение №1

44.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-11970/17.11.2016 г. относно приемане на „Цели, приоритети и организация на Календара на културните събития на Столична община за 2017 г.”
Докл. Малина Едрева, д-р 
Тодор Чобанов
Решение № 756 по т. 44, обявено на 01.12.2016 г.
Приложение

45.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-14309/2/25.10.2016 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община на район „Красно село“, във връзка с изпълнението на проект „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., бюджетна линия BG05M90P001-2.002, финансиран съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M90P001-2.002-0142-C001.
Докл. Христо Апостолов
Решение № 757 по т. 45, обявено на 01.12.2016 г.

46.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-11673/3/04.10.2016 г. относно изкупуване на реални части от поземлени имоти с №№ 1419 и 1412, кв.54, местност „Кръстова вада“, собственост на физически лица, които попадат в изграден участък от улица.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 758 по т. 46, обявено на 01.12.2016 г.

47
.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-11049/3/10.11.2016 г.  относно изкупуване от страна на Столична община на частен поземлен имот, върху който е изградена улица.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 759 по т. 47, обявено на 01.12.2016 г.

48.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-1081/9/01.11.2016 г.  относно придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.1109.321, попадащ в реализирани улици.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 760 по т. 48, обявено на 01.12.2016 г.

49.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-16206/2/11.11.2016 г.  относно промяна на наименованието на 147 Общинско основно училище „Йордан Радичков“, район „Красна поляна“.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 761 по т. 49, обявено на 01.12.2016 г.

50.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-16473(1)/15.11.2016 г. относно издаване запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане и за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Осигуряване на топъл обяд –  2016”.
Докл. Иван Божилов
Решение № 762 по т. 50, обявено на 01.12.2016 г.
Приложение

51.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-15085/3/28.10.2016 г.  относно заемообразно отпускана на средства за реализиране  на проект „Независим живот в район Надежда“, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездно финансова помощ „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Докл. Димитър Димов
Решение № 763 по т. 51, обявено на 01.12.2016 г.

52.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-14254/3/25.10.2016 г. относно заемообразно финансиране на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Докл. Деница Николова
Решение № 764 по т. 52, обявено на 01.12.2016 г.

53.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-3688/6/21.10.2016 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за изграждане на трансформаторен пост – тип БКТП с площ от 9,00 кв. м върху общински имот – УПИ XX-за КТП, кв.44, местност в.з. “Киноцентъра-I част“ – разширение, означен с идентификатор 68134.1970.746 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-3/11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Докл. Теодор Петков
Решение № 765 по т. 53, обявено на 01.12.2016 г.

54.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-301/4/05.07.2016 г. относно изкупуване на частен поземлен имот, върху който е изградена улица.
Докл. Теодор Петков
Решение № 766 по т. 54, обявено на 01.12.2016 г.

55.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-16909(1)/17.11.2016 г. относно кандидатстване на район „Овча купел” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнение на проект за водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Горна баня”.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 767 по т. 55, обявено на 25.11.2016 г.

56.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-16695(1)/17.11.2016 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Независим живот”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 768 по т. 56, обявено на 01.12.2016 г.

57.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-11179/2/12.10.2016 г. относно отмяна на Решение № 593/23.07.2015 г. на Столичен общински съвет, относно учредяване безвъзмездно право на ползване на „Българска асоциация на пенсионерите – гр .София“ върху помещение – частна общинска собственост.
Докл. Милко Младенов
Решение № 769 по т. 57, обявено на 01.12.2016 г.

58.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-14472/3/25.10.2016 г. относно заемообразно финансиране на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 770 по т. 58, обявено на 01.12.2016 г.

59.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-6831/6/27.09.2016 г. относно предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на §27 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на територията на район „Нови Искър“.
Докл. Весела Петкова
Решение № 771 по т. 59, обявено на 01.12.2016 г.

60.
Доклад вх.№СОА16-НЦ62-1124/3/11.10.2016 г. относно удостояване на женски хор „Христина Морфова“ с Почетен знак на Столична община по повод 80 години от създаването му.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Светозар Ерменков, Малина Едрева
Решение № 772 по т. 60, обявено на 01.12.2016 г.

61.
Питане вх.№ СОА16-ГР94-5044/21.07.2016 г. от г-н Тодор Цанев – общински съветник, относно състоянието на лесопарк „Дъбова гора“. 
Отговор по т. 61

62. Питане вх.№ СОА16-ГР94-7643/16.11.2016 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник,  относно възникнала тревога сред родители, ученици и граждани за сигурността в училища и детски градини след поредния инцидент този път в жк „Дружба“ 2.
Отговор по т. 62

63.
Питане вх.№ СОА16-ГР94-7644/16.11.2016 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник,  относно режима на охрана на вододайните зони и други съоръжения от обществено значение.
Отговор по т. 63

64. Доклад вх. №СОА16-ВК66-12011/21.11.2016 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на енергетиката, обезпечаваща плащане по Договор № BG04-02-03-032-001/18.08.2015 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 773 по т. 64, обявено на 01.12.2016 г.
Приложение

65.
Доклад вх.
№ДОБ16-ВК08-155/6/18.11.2016г. относно определяне предназначението на общинско жилище за продажба на настанения в него по административен ред наемател – правоимащ по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Докл. Васил Цолов
Решение № 774 по т. 65, обявено на 25.11.2016 г.

66.
Доклад вх. №СОА16-ВК08-15637/2/18.11.2016 г.  относно определяне предназначението на общинско жилище за продажба на настанения в него по административен ред наемател – правоимащ по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Докл. Ева Митова
Решение № 775 по т. 66, обявено на 25.11.2016 г.

67. Доклад вх. №СОА16-ВК08-15962/2/18.11.2016 г. относно определяне предназначението на общинско жилище за продажба на настанения в него по административен ред наемател – правоимащ по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 776 по т. 67, обявено на 25.11.2016 г.

68.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-16420/2/18.11.2016 г. относно определяне предназначението на общинско жилище за продажба на настанения в него по административен ред наемател – правоимащ по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Докл. Ивайло Цеков         
Решение № 777 по т. 68, обявено на 25.11.2016 г.                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:           (п)
                  
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре