нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 25 от дата 08.12.2016

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет,
проведено на 8 декември 2016 г. от 10:00ч.
1. Доклад вх.№СОА16-ВК66-12173/24.11.2016 г. относно проект „Повишаване на енергийната ефективност в общински сгради, чрез въвеждане на локални отоплителни системи, използващи възобновяеми енергийни източници“.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 778 по т. 1, обявено на 15.12.2016 г. 

2. Доклад вх№СОА16-ПП00-139(5)/25.11.2016 г. относно участие на Столична община в проект CircE – „Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика” по Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG Europe на Европейския съюз.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 779 по т. 2, обявено на 15.12.2016 г.

3. Доклад вх.№СОА16-ДИ02-16/3/16.11.2016 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 780 по т. 3, обявено на 15.12.2016 г.

4. Доклад вх.№СОА-ВК66-11920/16.11.2016 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 781 по т. 4, обявено на 15.12.2016 г.

5. Доклад вх.№СОА16-ВК66-11848/14.11.2016 г. и СОА16-ВК66-11848(1)/23.11.2016 г. относно изменение на плана за регулация на УПИ VII-1602-“за спорт и озеленяване“ и УПИ VIII-1602-„за спорт и озеленяване“, кв. 5, м. „Борисова градина – Погребите – I част“, район „Лозенец“, представляващо неразделна част от изменението на плана за регулация на м. „Борисова градина – Погребите – I част“, одобрено с Решение на СОС № 481 по Протокол № 85 от 09.07.2015 г., т. 63.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 782 по т. 5, обявено на 15.12.2016 г.

6. Доклад вх.№СОА16-ВК66-12017/21.11.2016 г.  относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ XIV-1528, 1734, 1844, 1606.5064-„за жил. строителство“, кв. 279, м. „Студентски град“, район „Студентски“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град“ в граници: улица о.т.214-о.т.11 до о.т.94б: улица от о.т. 94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г-о.т.43а-о.т.47а-о.т.176-о.т.24б-о.т.166а-о.т.172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по Протокол №70 от 22.07.2010 на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 783 по т. 6, обявено на 15.12.2016 г.

7. Доклад вх.№СОА16-ВК66-12290/30.11.2016 г.  относно проведен конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения – еднолични търговски дружества по Решение № 564 от 28.07.2016 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Веселин Милев
Решение № 784 по т. 7, обявено на 15.12.2016 г.

8. Доклад вх.№СОА16-МЦ29-372/1/30.11.2016 г.  относно увеличаване капитала на „Първа акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 785 по т. 8, обявено на 15.12.2016 г.
Приложение №1
Приложение №2 и №3


9.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-381/2/30.11.2016 г.  относно даване на съгласие „Център за психично здраве – Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой апарат за електроконвулсивна терапия.
Докл. Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 786 по т. 9, обявено на 15.12.2016 г.

10. Доклад вх.№СОА16-ВК66-11845/14.11.2016  г.  относно приемане на Стратегия за младите хора на Столична община 2017 –  2027 г.,  „София – град на младите и активните”.
Докл. Таня Георгиева, Михаела Иванова, Ботьо Ботев, Стефан Марков
Решение № 787 по т. 10, обявено на 15.12.2016 г.
Приложение №1 и №2

11. Доклад вх.№СОА16-ВК66-12318/01.12.2016 г. относно създаване на допълнително направление „Зелена София” в годишната програма на Асоциация за развитие на София и увеличаване на бюджета.
Докл. Елен Герджиков, Николай Стойнев, Николай Пехливанов, Малина Едрева, Милка Христова, Симеон Славчев
Решение № 788 по т. 11, обявено на 15.12.2016 г.
Приложение

12. Доклад вх.№СОА16-ДИ05-4664/24.11.2016 г.  относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 789 по т. 12, обявено на 15.12.2016 г.

13. Доклад вх.№СОА16-ТД26-8818(10)/01.12.2016 г. относно изменение на Решение № 577 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г. за учредяване на „Център за градска мобилност” ЕАД на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на подземни и наземни паркинги.
Докл. Зафир Зарков
Решение № 790 по т. 13, обявено на 15.12.2016 г.

14. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-7096(1)/29.11.2016 г. относно поставяне на паметна плоча на Тодор Чипев – български издател.
Докл. Михаела Иванова
Решение № 791 по т. 14, обявено на 15.12.2016 г.

15. Доклад вх.№СОА16-ГР94-6757(1)/29.11.2016 г. относно поставяне на паметна плоча на Атанас Маргаритов, български диригент.
Докл. Михаела Иванова
Решение № 792 по т. 15, обявено на 15.12.2016 г.

16. Доклад вх.№СОА16-ГР94-7850/24.11.2016 г. относно отмяна на Решение № 566 от 23.07.2015 г. на Столичен общински съвет, влязло в сила от 01.01.2016 г., за именуване на безименна улица в район „Оборище“ с името „Конрад Аденауер“.
Докл. Анета Григорова
Решение № 793 по т. 16, обявено на 15.12.2016 г.

17. Доклад вх.№СОА16-ВК08-16113/2/21.11.2016 г. относно издаване на запис на заповед за авансово плащане по проект „Осигуряване на топъл обяд в Столична община – район „Оборище“.
Докл. Васил Цолов
Решение № 794 по т. 17, обявено на 15.12.2016 г.
Приложение

18. Доклад вх.№СОА16-ВК08-17192/24.11.2016 г. относно одобряване на споразумение за общинско сътрудничество между кандидата и партньорите по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 795 по т. 18, обявено на 15.12.2016 г.
Приложение

19. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-16733/2/21.11.2016 г.  относно издаване на запис на заповед за авансово плащане по одобрено проектно предложение „Осигуряване на топъл обяд в Столична община – район „Красна поляна“.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 796 по т. 19, обявено на 15.12.2016 г.
Приложение

20. Доклад вх.№СОА16-ВК08-17352(1)29.11.2016 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ, проект „Подкрепа за независим живот”, ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 797 по т. 20, обявено на 15.12.2016 г.

21. Доклад вх.№СОА16-ВК08-16573(2)/28.11.2016 г. относно издаване на запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по проект „Осигуряване на топъл обяд – 2016”, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
Докл. Димитър Димов
Решение № 798 по т. 21, обявено на 15.12.2016 г.
Приложение

22. Доклад вх.№СОА16-ВК08-17542(1)/01.12.2016 г. относно заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с разплащане на разходи по проект „Нови възможности за независим живот в район „Студентски”” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 799 по т. 22, обявено на 15.12.2016 г.

23. Доклад вх.№СОА16-ВК66-761/4/16.06.2016 г. относно изкупуване от страна на Столична община на частен поземлен имот, включен в улица.
Докл. Теодор Петков
Решение № 800 по т. 23, обявено на 15.12.2016 г.

24. Доклад вх.№СОА16-ВК08-15935(2)/21.11.2016 г.  относно процедура по придобиване на имоти от Столична община, във връзка с инвестиционни намерения на СО за изграждане на улица от пътен възел „АМ Люлин” – СОП до бул. „Петър Дертлиев”.
Докл. Милко Младенов
Решение № 801 по т. 24, обявено на 15.12.2016 г.

25. Доклад вх.№СОА16-ВК08-14591/1/10.11.2016 г.  относно именуване на безименна улица в район „Слатина“ на името на Владимир Балан – военен летец.
Докл. Наталия Стоянова
Решение № 802 по т. 25, обявено на 15.12.2016 г.

26. Доклад вх.№СОА16-ВК08-13412/08.09.2016 г.  относно именуване на безименна улица в с. Железница, с. Бистрица и с. Кокаляне, район „Панчарево“ с имената „Свеж път”, „Търнова падина”, „Пробуда”, „Чучулига”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 803 по т. 26, обявено на 15.12.2016 г.

27. Доклад вх.№СОА16-ВК08-2057/28.01.2016г. относно именуване на безименни улици на територията на район „Банкя” с имената „Слънчева скала” и „Вселена”.
Докл. Рангел Марков
Решение № 804 по т. 27, обявено на 15.12.2016 г.

28. Доклад вх.№СОА16-ВК08-12653/22.08.2016 г. относно именуване на безименна улица – тупик в гр. Банкя, кв. Михайлово, кв. 21, с името  „Ивонини ливади“.
Докл. Рангел Марков
Решение № 805 по т. 28, обявено на 15.12.2016 г.

29. Доклад вх.№СОА16-ГР94-4288/4/28.10.2016 г. относно наименуване на безименна улица в гр. Банкя, с. Иваняне с името „Леденик“.
Докл. Рангел Марков
Решение № 806 по т. 29, обявено на 15.12.2016 г.
 
30.
Питане вх.№ СОА16-ГР94-5019/20.07.2016 г. от г-жа Милка Христова и г-н Калоян Паргов – общински съветници,  относно незаконно разположени и експлоатирани рекламни елементи  върху публична общинска собственост и питане вх.№ СОА16-ГР94-7757/16.11.2016 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник,  относно разположени рекламни елементи в Зона І в нарушение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
Отговор по т. 30

31.
Питане вх.№ СОА16-ГР94-7645/16.11.2016 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник,  относно значително забавяне на разширението на гробищен парк в Бусманци, поради действия и бездействие на общинската администрация, въпреки осигурените средства и приключилите отчуждителни процедури.
Отговор по т. 31


32. Доклад вх.№СОА16-ВК66-12442/06.12.2016 г. относно актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2016 г.”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 807 по т. 32, обявено на 15.12.2016 г.

33.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12444/06.12.2016 г. относно придобиване безвъзмездно от Столична община правото на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, намиращ се в район „Младост”, с предоставени права за управление на Министерството на отбраната.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 808 по т. 33, обявено на 12.12.2016 г.

34.
Доклад вх. №СОА16-ГР94-8057/1/05.12.2016 г. относно промени в поименния състав на постоянните комисии на Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 809 по т. 34, обявено на 15.12.2016 г.

35.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-12391/05.12.2016 г. относно актуализация на бюджета на Столична община за 2016 г.
Д
окл. Дончо Барбалов
Решение № 810 по т. 35, обявено на 15.12.2016 г.

36.
Доклад вх. №СОА16-МЦ29-400/2/05.12.2016 г. относно даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. Дончо Барбалов, 
д-р Веселин Милев
Решение № 811 по т. 36, обявено на 15.12.2016 г.


37.
Доклад вх. №СОА16-ГР94-7635(1)/06.12.2016 г. относно освобождаване на контрольора на ДКЦ „Св. Лука – диабетен център” ЕООД.
Докл. Дончо Барбалов, 
д-р Веселин Милев
Решение № 812 по т. 37, обявено на 15.12.2016 г.

38.
Доклад вх. №СОА16-ВК08-17373/3/05.12.2016 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, дирекция „Социални дейности“ за 2016 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Осигуряване на топъл обяд в СО – район „Витоша“ – 2016 г.“ 
Докл. Теодор Петков
Решение № 813 по т. 38, обявено на 15.12.2016 г.

Приложение

39.
Доклад вх.
№ССД-ВК08-125/3/05.12.2016 г.  относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд – 2016 г. в район „Люлин“ – СО“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 
Д
окл. Милко Младенов
Решение № 814 по т. 39, обявено 15.12.2016 г.                                                      


40.
Д
оклад вх.№СОА16-ВК66-12499/07.12.2016 г. относно изменение и допълнение на Решение №688 по Протокол №23 от 29.09.2016 г. на Столичния общински съвет. 
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 815 по т. 40, обявено на 12.12.2016 г.

    

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:         (п)
                  
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре