нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 26 от дата 22.12.2016

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 22 декември 2016 г. от 10:00 ч.

1. Доклад вх.№СОА16-ВК66-11996/18.11.2016 г. относно приемане и одобряване за 2017 г. на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за  поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и за размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.
Докл. Мария Бояджийска, Дончо Барбалов
Решение № 816 по т. 1, обявено на 29.12.2016 г.  
Приложение А и Б

2.
Доклад вх№СОА16-ВК66-12569/12.12.2016 г. относно изменение и допълнение на Решение №534 от 28.07.2016 г. във връзка с подаване на проектно предложение „Нашата пекарна“ по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на социалното предприемачество“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 817 по т. 2, обявено на 29.12.2016 г.
  
Приложение

3.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12634/13.12.2016 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Център за работа с деца на улицата „Посока“ като държавно делегирана дейност с провеждане на конкурс за избор на доставчик, който притежава управленски капацитет и осигурява необходимата материална база за предоставяне на услугата.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 818 по т. 3, обявено на 29.12.2016 г.
  

4.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12635/13.12.2016 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с онкологични заболявания като държавно делегирана дейност с провеждане на конкурс за избор на доставчик, който притежава управленски капацитет и осигурява необходимата материална база за предоставяне на услугата.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 819 по т. 4, обявено на 29.12.2016 г.
  

5. Докл
ад вх.№СОА16-ПП00-140/8/05.12.2016 г. относно участие на Столична община в проект „Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище“ (IMPACT on ESL), финансиран по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 820 по т. 5, обявено на 29.12.2016 г.


6.
Доклад вх.СОА16-ВК66-12650/14.12.2016 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №735 по Протокол №24 от 24.11.2016 г. на СОС за промяна на наименованията на СЦРД в Център за подкрепа  за личностно развитие – Център за изкуства, култура и образование „София” и Столична ученическа спортна школа в Център за подкрепа за личностно развитие –  Спортна школа „София”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 821 по т. 6, обявено на 29.12.2016 г. 
 

7.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-13331/1/12.12.2016
г. относно даване на съгласие „Пазари Запад“ ЕАД да закупи дълготраен материален актив – 1 (един) брой лек автомобил със собствени средства.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 822 по т. 7, обявено на 29.12.2016 г.


8.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-11699/1/14.12.2016
г. относно даване на съгласие „Пазари Запад“ ЕАД да продаде чрез търг с явно наддаване, дълготраен материален актив – 1 (един) брой употребяван лек автомобил.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 823 по т. 8, обявено на 29.12.2016 г. 
 
Приложение

9.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12337/02.12.2016
г. относно подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПР и ПЗ) за създаване на задънена улица от о.т.343а до о.т.343и; създаване на  УПИ-за озеленяване и техническа инфраструктура от кв. 5; създаване на УПИ XVII-за озеленяване и тп, XVIII-2665,2702 и XIX-2662,2663 от кв. 5а (нов), местност „Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път“, район "Витоша".
Д
окл. арх. Здравко Здравков
Решение № 824 по т. 9, обявено на 29.12.2016 г. 
 

10.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12459/07.12.2016
г. относно одобряване на проект за: Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация на УПИ XXI-„за почивна станция“ за създаване на нови УПИ: УПИ XXI-778 „за почивна станция“, УПИ XXXIII-778 „за почивна станция“ и УПИ XXXV-778 „за почивна станция“; откриване на задънена улица от о.т.67а-о.т.67б до о.т.67в; изменение границите на контактни УПИ: XX-„за почивна станция“, УПИ XXII-3154, УПИ XXXIII-3153, УПИ XXVI-2089 и УПИ XXV-2089, кв. 8, м. „Зона за отдих - Панчарево“, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 825 по т. 10, обявено на 29.12.2016 г.

11.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-8884/28.07.2016 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността  на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции.
Докл. Елен Герджиков, Трайчо Трайков, Калоян Паргов
Решение № 826 по т. 11, обявено на 29.12.2016 г.
  

12.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-22/6/12.12.2016 г.  относно даване на разрешение за сключване на договор за проектно финансиране, чрез предоставяне на заем между „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД е „Фонд за устойчиво градско развитие на София“.
Докл. Дончо Барбалов, 
д-р Веселин Милев
Решение № 827 по т. 12, обявено на 29.12.2016 г.  
Приложение I част
Приложение II част

13. Доклад вх.№СОА16-ВК66-12587/13.12.2016 г.  относно проведен конкурс за избор на изпълнителни директори на общински лечебни заведения за болнична помощ – еднолични акционерни дружества по Решение № 565 от 28.07.2016 г. но Столичен общински съвет.
Докл. д-р Веселин Милев
Решение № 828 по т. 13, обявено на 29.12.2016 г.
  
Приложение №1

14.  
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12675/14.12.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на нова абонатна станция за нуждите на „Диагностично-консултативен център ХІV – София“ ЕООД.
Докл. Орлин Алексиев, 
Дончо Барбалов
Решение № 829 по т. 14, обявено на 29.12.2016 г.
  

15.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-6(2)14.12.2016 г.  относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на абонатна станция за нуждите на „Диагностично-консултативен център ХХVІІІ – София“ ЕООД.
Докл. Орлин Алексиев, 
Дончо Барбалов
Решение № 830 по т. 15, обявено на 29.12.2016 г. 
 

16.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-331(2)14.12.2016  г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд неотложни ремонти във „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, 
Дончо Барбалов
Решение № 831 по т. 16, обявено на 29.12.2016 г.
  

17.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-7734(1)/14.12.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонт, рехабилитация и монтиране на ново оборудване на спортна площадка и прилежаща към нея площ в двора на 152 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий", с. Мърчаево, район „Витоша“.
Докл. Орлин Алексиев, 
Дончо Барбалов
Решение № 832 по т. 17, обявено на 29.12.2016 г.
  

18.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-2960(2)14.12.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждане на паркова среда в това число закупуване и засаждане на дървета на територията на район „Кремиковци".
Докл. Орлин Алексиев, 
Дончо Барбалов
Решение № 833 по т. 18, обявено на 29.12.2016 г. 
 

19.
Доклад вх.№ СОА16-ВК66-11157(2)/14.12.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд реализацията на инвестиционен проект  „Разширение на сградата на Първа английска езикова гимназия и 112 основно училище „Стоян Заимов“, бул. „Княз Ал.Дондуков“ № 60, район „Оборище“.
Докл. Орлин Алексиев, 
Дончо Барбалов
Решение № 834 по т. 19, обявено на 29.12.2016 г.
  

20.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-2613(12)/14.12.2016 г. относно изменение в Приложение №1 към Решение № 397 по Протокол № 16 от 09.06.2016 г. на Столичния общински съвет за финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради на учебни и детски заведения през 2016 г.
Докл. Орлин Алексиев, 
Дончо Барбалов
Решение № 835 по т. 20, обявено на 29.12.2016 г.
  
 
21.
Доклад вх.№ СОА16-МЦ29-233(2)/14.12.2016  г. относно допълнително финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонта на Неонаталогично отделение в „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Св. София" ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 836 по т. 21, обявено на 29.12.2016 г. 
 

22.
Доклад вх.№СОА16-КИ18-313(2)/14.12.2016 г.  относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонтни дейности и закупуване на техника за дейността на театър „Възраждане“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 837 по т. 22, обявено на 29.12.2016 г.
  

23.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-5869(1)/14.12.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд реконструкция и изграждане на детски площадки на територията на район „Красна поляна“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 838 по т. 23, обявено на 29.12.2016 г.
  

24.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-15780(1)/14.12.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд строително-ремонтни работи на шест детски площадки на територията на район „Триадица“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 839 по т. 24, обявено на 29.12.2016 г.
  

25.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-16700(1)/14.12.2016 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за реализация на инвестиционен проект за озеленяване на квартали в район "Изгрев", местност „Изток- Изток"  и възстановяване на детска площадка, находяща в ж.к. Изток, ул. „Самоков" до бл.6.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 840 по т. 25, обявено на 29.12.2016 г.
  

26.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-13191(2)/01.12.2016 г. относно даване на съгласие „Пазари Възраждане” ЕАД да сключи извънсъдебна спогодба.
Докл. Николай Стойнев,
Валя Чилова
Решение № 841 по т. 26, обявено на 29.12.2016 г.  
Приложение №1

27.
Доклад вх. №СОА16-ВК08-14974(7)/15.12.2016 г. относно намаляване на капитала на „Метрополитен” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, 
Ботьо Ботев
Решение № 842 по т. 27, обявено на 29.12.2016 г.
  

28.
Доклад вх.№СОА16-ДИ11-4763(1)/15.12.2016 г. относно  обявяване на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд.
Докл. Орлин Иванов, 
Искра Ангелова
Решение № 843 по т. 28, обявено на 29.12.2016 г.
  
Приложение №1

29.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12748/15.12.2016 г. относно отчет за изпълнението на Програма Европа.
Докл. Ирина Йорданова, 
Станчо Станков, д
-р Тодор Чобанов
Решение № 844 по т. 29, обявено на 29.12.2016 г.  
Приложение №1 и №2

30.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-17072/1/09.12.2016 г. относно кандидатстване, пред Националния доверителен екофонд, за финансиране на проектни предложения „Подобряване на енергийната ефективност на 142 ОУ „Веселин Ханчев“, ул. “Пчела“ № 21 и 34 ОУ „Стою Шишков“, ул. „Родопски извор“ № 41, район „Красно село“.
Докл. Христо Апостолов
Решение № 845 по т. 30, обявено на 29.12.2016 г.


31. Доклад вх.№СОА16-ВК08-6478(2)/05.07.2016 г. относно процедура по чл. 15, ал.5 във връзка ал.3 от ЗУТ и чл. 77 от НОС.
Докл. Милко Младенов
Решение № 846 по т. 31, обявено на 29.12.2016 г.
  

32. Питане вх.№ СОА16-ВК66-10649/29.09.2016 г. от г-жа  Марта Георгиева – общински съветник,  относно сеч на дърветата в парк „Борисова градина“.
Отговор по т. 32

33. Питане вх.№ СОА16-ВК66-10651/29.09.2016 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник,  относно сеч на дървета в лесопарк „Кошарите“.
Отговор по т. 33

34. Питане вх.№ СОА16-ВК66-12302/01.12.2016 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник,  относно проблемите със сметосъбирането, сметоизвозването, преработка и оползотворяване на отпадъците и питане вх.№ СОА16-ГР94-8037/01.12.2016 г. от г-н Калоян Паргов и г-жа Милка Христова – общински съветници,  относно извършеното лятно почистване през 2016 г. в Столична община – дейност „Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади и алеи“ и „Миене с автоцистерна с дюзи на улици и площади“.
Отговор по т. 34
 
Питане вх.№ СОА16-ВК66-12302/01.12.2016 г.
Питане вх.№ СОА16-ГР94-8037/01.12.2016 г.

35.
Питане вх.№ СОА16-ГР94-8038/01.12.2016 г. от г-н Калоян Паргов и г-жа Милка Христова – общински съветници,  относно резултатите от дейността на Завода за механично биологично третиране.
Отговор по т. 35


36.
Д
оклад вх.№СОА16-ПП00-154(3)/19.12.2016 г. относно кандидатстване на Столичната община по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 847 по т. 36, обявено на 29.12.2016 г.
  

37.
Доклад вх.№ СОА16-ВК66-12676(2)/20.12.2016 г. относно отпускане на безвъзмездна парична помощ на наследници на служител на Столична община – Юлиан Иванов Диков.
Д
окл. Ралица Стоянова
Решение № 848 по т. 37, обявено на 29.12.2016 г.
  

38.
Доклад вх.№СОА16-ДИ04-3025(2)/20.12.2016 г. относно  учредяване на безвъзмездно право на ползване на  Министерството на здравеопазването, върху недвижим имот, представляващ сграда с идентификатор 00357.5358.970.3, намиращ се на ул. „Искърско дефиле” №121, гр. Нови Искър, за срок от 10 години.
Докл. Дончо Барбалов, 
Даниела Райчева
Решение № 849 по т. 38, обявено на 29.12.2016 г.
  

39.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12797/19.12.2016 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ І-за З.Е.П.Е., за създаване на нови УПИ І-9420 за производствени, складови, административни и обслужващи сгради и съоръжения, УПИ ІІІ-9420 за производствени, складови, административни и обслужващи сгради и съоръжения от кв.4; нов УПИ І-за парк за ежедневен отдих от кв.4а (нов); създаване на алея между кв.4 и кв. 4а (нов); промяна в уличнорегулационните линии на улица „Георги Белов”, улица „Самоковско шосе”, улица „Стадион”, м. НПЗ „Изток – подзона „Горубляне”, район „Младост”. 
Д
окл. арх. Здравко Здравков
Решение № 850 по т. 39, обявено на 29.12.2016 г.
  

40.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-17936(1)/16.12.2016 г. относно издаване на запис на заповед за авансово плащане по одобрено проектно предложение „Предоставяне на топъл обяд в Банкя”.
Докл. Рангел Марков
Решение № 851 по т. 40, обявено на 29.12.2016 г.
  
Приложение

41.
Доклад вх.№СОА16-ДИ09-575(9)/20.12.2016 г. относно учредяване на Министерството на здравеопазването на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години на недвижим имот, частна общинска собственост, двуетажна сграда с идентификатор 02659.2193.1009.3 с площ 73 кв.м., намиращ се в гр. Банкя, ул. „Майор Коста Паница” № 10.
Докл. Рангел Марков
Решение № 852 по т. 41, обявено на 29.12.2016 г.
  

42.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12750/15.12.2016 г. относно създаване на Комитет за наблюдение на изграждането  и внедряването на Система за електронно таксуване и видеонаблюдение в обществения градски транспорт на територията на Столичната община.
Докл. Елен Герджиков, 
Екатерина Йорданова
Решение № 853 по т. 42, обявено на 29.12.2016 г.
  

43.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12848/20.12.2016 г. относно ползване на отпуск от председателя на Столичния общински съвет. 
Докл. Елен Герджиков
Решение № 854 по т. 43, обявено на 29.12.2016 г.
  

44. Доклад вх.№СОА16-ТД26-15013(1)/20.12.2016 г. относно определяне на регистриран одитор за извършване на одиторски контрол и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г. на „ЦГМ” ЕАД. 
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 855 по т. 44, обявено на 29.12.2016 г.
  

45.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12819/19.12.2016 г. относно компенсирани промени между обекти финансирани със средства от целева субсидия за капиталови разходи.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 856 по т. 45, обявено на 29.12.2016 г.
  

46.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-12879/21.12.2016 г. относно изменение на Решение №754 по Протокол № 24 от 24.11.2016 г. на СОС.
Докл. Искра Ангелова, Орлин Иванов
Решение № 857 по т. 46, обявено на 29.12.2016 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              (п)
                     
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре