нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 29 от дата 23.02.2017

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет, което проведено на 23 февруари 2017 г. от 10:00ч.

1. Доклад вх.№СОА17-ВК66-1154/16.02.2017 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2017 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 80, по т. 1, обявено на 02.03.2017 г.
Приложение №1

2.
Доклад вх.№СОА17-ВК66-1155/16.02.2017 г. относно Концесия за управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти – публична общинска собственост.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 81, по т. 2, обявено на 02.03.2017 г.

3.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-541/23.01.2017 г.  относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Столична община.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 82, по т. 3, обявено на 02.03.2017 г.
Приложение


4. Д
оклад вх.№ СОА17-ВК66-860/06.02.2017 г. относно приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 83, по т. 4, обявено на 02.03.2017 г.
Приложение

5.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-931(8)/16.02.2017 г. относно приемане на отчет за изпълнението на Оперативната работна програма на Столичния общински съвет за 2016 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичния общински съвет за 2017 г.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 84, по т. 5, обявено на 02.03.2017 г.
Приложение №1, №2 и №3

6.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-972/10.02.2017 г.  относно промяна на бюджета на Столична община за IV-то тримесечие на 2016 година.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 85, по т. 6, обявено на 02.03.2017 г.


7.
Доклад вх.№СОА17-ВК66-967/09.02.2017 г. относно продължаване членството на Столична община в Европейската социална мрежа и осигуряване средства за членски внос за 2017 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 86, по т. 7, обявено на 02.03.2017 г.


8.
Доклад вх.№СОА17-ВК66-741/31.01.2017 г. относно дейности по управление, стопанисване, възпроизводство и ползване на горските територии, общинска собственост през 2018 г.
Докл. Йоана Христова
Решение № 87, по т. 8, обявено на 02.03.2017 г.
Приложение №1, №2, №3 и №4

9.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-4871/10/10.02.2017 г. относно предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд, във връзка с обект „Техническа инфраструктура и улична регулация към ПУП-ПРЗ за местност „Дърньов камък – I етап“, кв. Горна баня, район „Овча купел“.
Докл. Йоана Христова
Решение № 88, по т. 9, обявено на 02.03.2017 г.


10.
Доклад вх.№СОА16-ПП00-139(11)/16.02.2017 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект CircE – „Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика”, съфинансиран по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG Europe на Европейския съюз.
Докл. Йоана Христова
Решение № 89, по т. 10, обявено на 02.03.2017 г.


11.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-806/02.02.2017 г. относно учредяване на Конкурс за външна празнична украса на територията на Столична община „Да украсим София за Коледа“.
Д
окл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 90, по т. 11, обявено на 02.03.2017 г.
Приложение


12.
Доклад вх.№СОА17-ВК66-1062/14.02.2017 г. относно едногодишен план за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община за 2017 г. и  Отчет за изпълнение на Едногодишния план за действие по реализация на Стратегията за образование в СО през 2016 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 91, по т. 12, обявено на 02.03.2017 г.
Приложение - I-ва част
Приложение - II-ра част

13.
Доклад вх.№СОА17-ВК08-1574/07.02.2017 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален исторически музей – София за срок от 10 /десет/ години на обекти – частна общинска собственост, намиращи се в пешеходния подлез „Източна порта на Сердика“ – бул. „Княз Ал. Дондуков –  Корсаков“, гр. София.
Докл. д-р Тодор Чобанов, 
Васил Цолов
Решение № 92, по т. 13, обявено на 02.03.2017 г.

14.
Доклад вх.№ СОА16-ТД26-14690/4/03.02.2017 г. относно определяне статута на въведените експериментални промени за основни автобусни и трамвайни линии, като експериментално продължение/въвеждане в експлоатация на основни линии на масовия градски транспорт.
Докл. Евгени Крусев
Решение № 93, по т. 14, обявено на 02.03.2017 г.

15.
Доклад вх.№СОА17-ВК66-1029/14.02.2017 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 723 по Протокол № 71/06.11.2014 г. на СОС за одобряване на ПУП – план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на кв. 1, 2 м. „Автомагистрала Тракия, м. Прогоно”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 94, по т. 15, обявено на 02.03.2017 г.


16.
Доклад вх.№СОА17-ГР94-755(1)/16.02.2017 г. относно освобождаване на контрольора на „Медицински център ХVІ – София” ЕООД.
Докл. Дончо Барбалов, 
д-р Веселин Милев
Решение № 95, по т. 16, обявено на 02.03.2017 г.

17.
Доклад вх.№СОА17-ВК66-1144/16.02.2017 г. относно необходимите  финансови средства за реализация на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки през 2017 г.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев, Силвия Христова
Решение № 96, по т. 17, обявено на 02.03.2017 г.

18.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1153/16.02.2017 г.  относно програма на Столична община за скринингово изследване за рак на млечната жлеза (РМЖ) на жените от преподавателските колективи  общинските образователни институции на територията на Столичната община.
Докл. Малина Едрева, Нина Чанева, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 97, по т. 18, обявено на 02.03.2017 г.
Приложение

19.
Доклад вх.№ СОА17-ДИ05-355/09.02.2017 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 98, по т. 19, обявено на 02.03.2017 г.

20.
Доклад вх.№ СОА17-ДИ05-356/09.02.2017 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 99, по т. 20, обявено на 02.03.2017 г.


21.
Доклад вх.№СОА17-ТД26-1272/1/16.02.2017 г. относно даване на съгласие за отдаване под наем на недвижим имот собственост на „Пазари Юг“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, 
Орлин Алексиев
Решение № 100, по т. 21, обявено на 02.03.2017 г.
Приложение № 1 

22.
Доклад вх.№СОА17-ТД26-1773/1/16.02.2017 г. относно даване на съгласие за отдаване под наем на недвижим имот собственост на „Пазари Юг“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, 
Орлин Алексиев
Решение № 101, по т. 22, обявено на 02.03.2017 г.
Приложение № 1

23.
Доклад вх.№СОА17-ВК66-1106/15.02.2017 г. относно допълнение на актуализирани Правила за управление на Програма „Зелена София“, приети с Решение № 280 по Протокол № 88 от 28.04.2011 г. на СОС.
Докл. Лорита Радева
Решение № 102, по т. 23, обявено на 02.03.2017 г.

24.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1089/15.02.2017 г. относно обявяване на сесия за програмно финансиране по Програма за развитие на детско – юношеския спорт, утвърдена с Решение № 221/17.03.2016 г. на СОС.
Докл. Анатоли Илиев, 
д-р Тодор Чобанов
Решение № 103, по т. 24, обявено на 02.03.2017 г.
Приложение

25.
Доклад вх.№СОА17-ВК66-808/02.02.2017 г. относно оптимизиране участието на Столична община в международни и национални   партньорски мрежи.
Докл. Малина Едрева, Милка Христова, Симеон Славчев, Карлос Контрера
Решение № 104, по т. 25, обявено на 02.03.2017 г.

26.
Доклад вх.№СОА17-ВК66-1151/16.02.2017 г. относно за подписване на споразумение за сътрудничество между Столична община, Инициатива за обучение по предприемачество и Сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО СМАРТ СТАРТ ЕВРОПА”.
Докл. Малина Едрева, Нина Чанева, Михаела Иванова
Решение № 105, по т. 26, обявено на 02.03.2017 г.

Приложение № 1 

27.
Доклад вх.№СОА17-ВК66-1107/15.02.2017 г. относно удължаване крайният срок за изпълнение на договорите по одобрените проекти по Програма „Зелена София“.
Докл. Лорита Радева, Иван Велков, Миглена Горанова, Николай Николов
Решение № 106, по т. 27, обявено на 02.03.2017 г.

28.
Доклад вх.№СОА17-ВК66-1150/16.02.2017 г.   относно създаване на комитет за наблюдение на Концесията за управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти – публична общинска собственост.
Д
окл. Елен Герджиков
Решение № 107, по т. 28, обявено на 02.03.2017 г.


29.
Доклад вх.№СОА17-ВК66-1149/16.02.2017 г. относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Асоциация за развитие на София за 2016 г., годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2016 г. на Асоциация за развитие на София (финансов отчет), основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2017 г. и бюджет за 2017 г.
Докл. Елен Герджиков, Николай Стойнев, Николай Пехливанов, Малина Едрева, Милка Христова, Симеон Славчев, Иветка Петрова, д-р Тодор Чобанов
Решение № 108, по т. 29, обявено на 02.03.2017 г.
Приложение № 1 I-ва част
Приложение № 1 II-ва част
Приложение № 2 I-ва част
Приложение № 2 II-ра част
Приложение № 3A
 
30.
Доклад вх.№СОА17-НЦ62-106(8)/16.02.2017 г. относно участие на Столична община в проект „УЕБИТ. Фестивал”.
Докл. Малина Едрева,  Николай Стойнев, Карлос Контрера, Милка Христова, Симеон Славчев, Радослав Абрашев, д-р Тодор Чобанов
Решение № 109, по т. 30, обявено на 02.03.2017 г.

31.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1152/16.02.2017 г. относно приемане на решение за участие на Столична община в Сдружение „Инициативен комитет І-ва Световна война” – юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на обществено полезна дейност (и определяне на представителите на общината в него).
Докл. Малина Едрева, 
д-р Тодор Чобанов
Решение № 110, по т. 31, обявено на 02.03.2017 г.

32.
Доклад вх.№СОА16-РИ95-31(1)/21.09.2016 г. относно поставяне на паметна плоча на мястото, където се е намирала Арменската апостолическа църква „Св. Богородица”.
Докл. Прошко Прошков,
Борислав Бориславов
Решение № 111, по т. 32, обявено на 02.03.2017 г.

33.
Доклад вх.№СОА17-ВК66-1132/16.02.2017 г. относно изменение на Решение №843 по Протокол № 26 от 22.12.2016 г. на СОС.
Докл. Искра Ангелова, 
Орлин Иванов
Решение № 112, по т. 33, обявено на 02.03.2017 г.

34.
Доклад вх.№СОА16-ДИ11-4080(12)/16.02.2017 г. относно обявяване на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд.
Докл. Искра Ангелова, 
Орлин Иванов
Решение № 113, по т. 34, обявено на 02.03.2017 г.
Приложение №1, №2, №3 и №4 

35.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-12315/8/30.01.2017 г. относно изменение на Решение №466 по Протокол №94/14.07.2011 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 114, по т. 35, обявено на 02.03.2017 г.

36.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-15126/3/08.02.2017 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок до реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 10 години на 3 обособени части от имот, публична общинска собственост, заедно с разположените върху тях преместваеми обекти по локална схема, одобрена от главния архитект на СО, находящи се на територията на Район „Красна поляна“, булевард „Вардар“.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 115, по т. 36, обявено на 02.03.2017 г.

37.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-16112/3/03.02.2017 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 11,00 кв. м, което се намира на втория етаж в сградата на здравната служба в село Долни Богров, улица „1-ва“ № 31, Район „Кремиковци“.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 116, по т. 37, обявено на 02.03.2017 г.

38.
Доклад вх.№СОА17-ВК08-739/2/09.02.2017 г. относно даване на съгласие за партньорство на район „Кремиковци“ във връзка с изпълнение на проект „Училище за всички“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М2ОР001-3.002-0368.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 117, по т. 38, обявено на 02.03.2017 г.


39.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-5513/5/09.02.2017 г. относно провеждане на процедура по чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ, във връзка с изготвен проект за план за регулация и застрояване /ПРЗ/, за урегулиран поземлен имот I-430,480,497,500,2759, кв.№180-НОВ, с. Лозен, район „Панчарево“.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 118, по т. 39, обявено на 02.03.2017 г.


40.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-6798/6/03.02.2017 г. относно прекратяване на съсобственост между общината и физически лица, чрез продажба на общинския дял от апартамент № 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02659.2195.768.1.1, находящ се в Столична община, Район „Банкя“, град Банкя, улица „Пейо Яворов“ №4, етаж 1.
Докл. Рангел Марков
Решение № 119, по т. 40, обявено на 02.03.2017 г.

41.
Доклад вх.№СОА17-ВК08-401/11.01.2017 г. относно именуване на десет улици в местност кв. „Требич” и местност „Требич Стопански двор“ – район „Надежда“ на Столична община с имената „Генерал Пьотър Черевин“, „Поп Спас – Пато“, „Вълчо Стакьов“, „Захарин Петров“, „Лозан Стоев“, „Тоше Маринков“, „Донко Терзийски“, „Вишко Манчов“, „Доло“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 120, по т. 41, обявено на 02.03.2017 г.

42.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-18366/16.12.2016 г. относно именуване на безименни улици в  м.,,Дърньов камък“ , кв. Горна баня – Район ,, Овча купел ”- Столична община с имената „Ябълка“, „Праскова“, „Кайсия“, „Вишна“, „Бадем“, „Жълъд“, „Райска ябълка“ и „Платан“.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 121, по т. 42, обявено на 02.03.2017 г.

43.
Доклад вх.№СОА17-ВК08-32/03.01.2017 г. относно именуване на безименна улица, находяща се в с. Доброславци, СО – Район „Нови Искър“ с името „Лука Гълъбов“.
Докл. Веселка Петкова
Решение № 122, по т. 43, обявено на 02.03.2017 г.

44.
Доклад вх.№СОА17-ВК08-818/19.01.2017 г. относно именуване на безименни улици в  с. Кокаляне – район ,,Панчарево ” с имената „Странджа планина“, „Долна Батийница“, „Мали Спас“, „Бяла нива“, „Горна Батийница“, „Белите череши“, „Кокалянски рид“ и „Рашово блато“.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 123, по т. 44, обявено на 02.03.2017 г.

45.
Питане вх.№СОА17-ГР94-349/18.01.2017 г. от г-н Стефан Марков – общински съветник,  относно предоставяне конкретна и изчерпателна статистическа информация, касаеща участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и предприетите мерки за тяхното обезопасяване на територията на Столична община.
Отговор по т. 45

46.
Доклад вх.№ СОА17-ТД26-1824/1/20.02.2017 г. относно приемане на предложението на „Топлофикация София“ ЕАД  да обезщети клиентите на дружеството във връзка с промишлена авария, засегнала съоръженията на дружеството и довела до прекъсване и влошаване на топлоснабдяването на топлофикационен район „София изток“.
Докл. Валя Чилова, 
Николай Стойнев, Зафир Зарков, Трайчо Трайков, Симеон Славчев, Калоян Паргов, Карлос Контрера, 
Стефан Марков
Решение № 124, по т. 46, обявено на 02.03.2017 г.

47.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1188/20.02.2017 г. относно предложение за отпускане на пет пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Ал
бена Атанасова
Решение № 125, по т. 47, обявено на 02.03.2017 г.

48.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1168/17.02.2017 г. относно предоставяне на мери, пасища и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти от общинския поземлен фонд за общо или индивидуално ползване.
Докл. Йоана Христова
Решение № 126, по т. 48, обявено на 02.03.2017 г.
Приложение № 1 и № 2
Приложение № 3 - I-ва част
Приложение № 3 - II-ва част 

49.
Доклад вх.№ СОА17-ГР94-1031/2/21.02.2017 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Медицински център IV – София“ ЕООД – в ликвидация и „Диагностично-консултативен център X
– София“ ЕООД – в ликвидация.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 127, по т. 49, обявено на 02.03.2017 г.


50. Доклад
вх.№СКК17-ПП06-1/1/21.02.2017 г.  относно календар на културните събития на Столична община за 2017 г.
Докл. Малина Едрева, 
доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 128, по т. 50, обявено на 02.03.2017 г.
Приложение № 1 

51.
Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-40/2/17.02.2017 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXV–София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1(един) брой фиброгастроскоп.
Д
окл. д-р Веселин Милев, 
Дончо Барбалов
Решение № 129, по т. 51, обявено на 02.03.2017 г.


52.
Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-73/20.02.2017 г. относно даване на съгласие „Първа САГБАЛ – Света София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой респиратор.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 130, по т. 52, обявено на 02.03.2017 г.


53.
Доклад вх. № СОА17-ВК66-1248/21.02.2017 г. относно освобождаване от длъжност управителя на „Диагностично-консултативен център V – София“ ЕООД и избор на нов управител на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 131, по т. 53, обявено на 02.03.2017 г.

54.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1195/20.02.2017 г. относно определяне на аспектите на дългосрочна Визия за развитие на София и крайградските територии и Методически насоки за нейното разработване.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 132, по т. 54, обявено на 02.03.2017 г.
Приложение

55.
Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1225/20.02.2017 г. относно приемане на обемно-устройствено проучване и одобряване  на Специфични правила и нормативи към подробните устройствени планове в обхвата  на урегулираните поземлени имоти в квартали, оформящи рамката на бул. „Тодор Александров“ от ул. „Опълченска“ до бул. „Константин Величков“, м. „Центъра-Западно направление“ – част и  м. „Пробив бул. „Пенчо Славейков“ – част, район „Възраждане“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 133, по т. 55, обявено на 02.03.2017 г.
Приложение

56. Доклад вх.№СОА17-МЦ29-82(1)/22.02.2017 г. относно освобождаване от длъжност на изпълнителния директор на „Първа САГБАЛ – Света София“ ЕАД и избор на нов изпълнителен директор на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, 
Дончо Барбалов
Решение № 134, по т. 56, обявено на 02.03.2017 г.П
РЕДСЕДАТЕЛ:            (п)
                
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре