нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 28 от дата 28.09.2004

1. Доклад № 93-00-373/21.09.2004 за регистрация на Акционерно дружество “Инвестиционна компания – София” ЕАД.
Докл.: Станимир Зашев, Стефан Иванов
Решение № 323 по точка 1 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


2.
Доклад № 93-00-374/21.09.2004 относно поправки на явни фактически грешки в Решение № 227 от Протокол № 24 от 22.07.2004 г. на СОС.
Докл.: Пламен Илиев
Решение № 324 по точка 2

3. Доклад № 93-00-375/21.09.2004 относно утвърждаване на промените в Устава на “Топлофикация – София” АД, гласувани на Общо събрание, проведено на 10 и 14.09.2004 г.
Докл.: Пламен Илиев, Станимир Зашев
Решение № 325 по точка 3

4. Доклад № 93-01-233/07.07.2004 относно съфинансиране участието на Столична община в проект “Красива България” през 2004 г. със средства от СОПФ, направление “Инвестиции и придобиване на ДМА”, в размер на 53 000 лева за благоустрояването на парк “Студентски”.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 326 по точка 4

5. Доклад № 93-01-363/21.09.2004 относно безвъзмездно предоставяне на средства от СОПФ, направление “Инвестиции и придобиване на ДМА”, в размер на 340 000 лева по проект “Красива София” през 2004 г. за художествено осветление на сгради в столицата.
Докл.: Велизар Стоилов
Решение № 327 по точка 5

6. Доклад № 93-01-364/21.09.2004 относно изменение на Договора за заем от 29.04.2002 г. между Столична община и ЕБВР.
Докл.: Велизар Стоилов
Решение № 328 по точка 6

7. Доклад № 93-00-157/21.07.2004 относно преобразуване на “Столичен обреден дом за радостни обреди” и ОП “Гробищни паркове” в ОП “Обредни дейности”.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 329 по точка 7


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре