нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 29 от дата 14.10.2004

1. Доклад № 93-00-319/16.07.2004 относно наименуване на пешеходен надлез зад НДК, разположен над бул. “България”.
Докл.: Общински съветници от ССД
Решение № 330 по точка 1

2. Доклад № 08-12-14/15.07.2004 относно предоставяне безвъзмездно ползване на имот – публична общинска собственост, за разкриване на раздавателни пунктове от Комплекс по детско хранене с банка “Майчина кърма”, район “Илинден”, ул. “Сава Михайлов” № 57 .
Докл.: д-р Лилия Радева
Решение № 331 по точка 2

3. Доклад № 93-00-361/14.09.2004 относно предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл.: д-р Лилия Радева
Решение № 332 по точка 3

4. Доклад № 93-00-338/30.08.2004 относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 333 по точка 4

5. Доклад № 93-00-344/08.09.2004 относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 334 по точка 5

6. Доклад № 93-00-331/03.08.2004 относно молби №№ 1194-Т-17/26.07.2004 г. и 30.07.2004 г. от Татяна Михайлова Стоименова за преобезщетяване при условията на § 9, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ с двустайно жилище от оборотния фонд на СО.
Докл.: Иван Гечев
Решение № 335 по точка 6

7. Доклад № 66-02-234/21.07.2004 относно план за застрояване и регулация на в.з. “Малинова долина - Герена”, кв. 13 а, 13 б, 13 в, 13 г, 13 д, 13 е, 13 ж и 13 з.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 336 по точка 7

8. Доклад № 66-02-242/04.08.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция, газостанция, автомивка, сервизен и търговски комплекс с мотел, в поземлен имот № 304, 305, 306, 307, к.л. № 303, м. “Нова Враждебна”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 337 по точка 8

9. Доклад № 66-02-244/05.08.2004 относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцелиран план/специална план-схема - за газопроводно отклонение от ГРС – София 2 до завод “Лакпром” – с. Световрачане.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 338 по точка 9

10. Доклад № 12-00-376/10.09.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 339 по точка 10 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

11. Доклад № 12-00-380/16.09.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 340 по точка 11

12. Доклад № 12-00-384/23.09.2004 относно увеличаване на капитала на “СКГТ- ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ” ЕАД с непарична вноска – поземлен имот с площ 3 605 кв. м., находящ се на ул. “Джерман” № 7.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 341 по точка 12 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

13. Доклад № 12-00-385/23.09.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 342 по точка 13 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

14. Доклад № 12-00-388/23.09.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 343 по точка 14 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

15. Доклад № 21-00-413/27.07.2004 относно поправяне на очевидна фактическа грешка в Решение № 46 по протокол № 16/03.05.2004 г. на СОС.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 344 по точка 15

16. Доклад № 26-00-1519/20.08.2004 относно поправка на Решение № 193 по Протокол № 57/07.08.2003 г. на СОС.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 345 по точка 16 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

17. Доклад № № 94-М-441 и 94-И-314/09.06.2004 относно изменение и допълнение на Решение № 11 по Протокол № 35/18.03.2002 г. на СОС.            
Докл.: Росен Желязков
Решение № 346 по точка 17 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

18. Доклад № 08-18-60/20.08.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ ХІІ-63а, кв. 117 б, м. кв. Горна баня.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 347 по точка 18

19. Доклад № 08-15-34/07.09.2994 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ ІІ-1303, кв. 32, м. бул. “Ал. Малинов”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 348 по точка 19

20. Доклад №№ 08-18-121 и 08-18-155/20.08.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на план за регулация и застрояване за УПИ ХVІІ-1272 и УПИ І-1273, кв. 33, м. “Овча купел”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 349 по точка 20

21.
Доклад № 94-М-204/16.07.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ХІІІ-1030,184, кв. 9, м. ЖК “Дружба -2”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 350 по точка 21

22. Доклад № 08-09-68/23.07.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на план за регулация и застрояване за УПИ V-1349, кв. 4, м. “НПЗ- Хладилника-Витоша”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 351 по точка 22

23. Доклад № 08-20-84/20.08.2004 относно процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ ІІІ, кв. 39, кв. Обеля, район “Връбница”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 352 по точка 23

24. Доклад № 08-17-228/19.08.2004 относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ХХVІІ-357, кв. 80, м. бул. “Цар Борис ІІІ”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 353 по точка 24

25. Доклад № 08-17-244/20.08.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ХІ-1154, кв. 17, м. “Драгалевци-разширение-юг”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 354 по точка 25

26. Доклад № 08-07-37/20.09.2004 относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ ІІ, кв. 90 б, м. “Христо Смирненски - Слатина”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 355 по точка 26

27. Доклад № 93-00-48/20.08.2004 относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на СО в недвижим имот, представляващ апартамент № 60, ЖК “Младост” ІІІ част, бл. 349, вх. В, ет. 5.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 356 по точка 27

28. Доклад № 08-03-25/19.08.2004 относно прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинския дял, представляващ 75,75 % ид. части от застроен поземлен имот (без построената в имот сграда), пл. № 1 с площ от 212,60 кв. м., част от УПИ VІІ-1, 2, 3, 20, кв. 244, м. “Зона Б-5-3”, район “Възраждане”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 357 по точка 28

29. Доклад № 94-А-272/09.06.2004 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот № 1699, кв. 322а, м. “Красно село – Плавателен канал”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 358 по точка 29

30. Доклад № 94-А-133/20.08.2004 относно даване съгласие за постигане на съдебна спогодба по гр. д. № 1436/2002 г. на СГС, ІІІ-го ГО, 54 състав между Столичната община и Антоанета Христова.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 359 по точка 30

31. Доклад № 94-Г-58/23.06.2004 относно търг за продажба на дворно място УПИ ХVІ-14, кв. 136, м. “Зона Б-3”, ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 123.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 360 по точка 31 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

32. Доклад № 08-20-102/23.06.2004 относно търг за продажба на незастроено дворно място УПИ ІХ-700, кв. 46, м. “Модерно предградие”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 361 по точка 32 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

33. Доклад № 26-00-1133/27.07.2004 относно  предоставяне под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ с в район “Витоша”, НП Витоша – Горски дом “Боерица”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 362 по точка 33 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

34. Доклад № 93-00-394/28.09.2004 относно изменение и допълнение на Решение № 226 по Протокол № 24/22.07.2004 г. на СОС.
Докл.: Мичо Райковски, Стефан Иванов,
Станимир Зашев
Решение № 363 по точка 34

35. Доклад № 93-00-315/15.07.2004 относно отмяна и приемане на нов Раздел І “Такса битови отпадъци” от Глава втора “Местни такси” на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от СО.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 364 по точка 35

36. Доклад № 08-06-125/02.07.2004 относно преобразуване на санаториална детска градина № 110 “Слънчева мечта” в Целодневна детска градина № 110 “Слънчева мечта”.
Докл.: Звездомир Запрянов
Решение № 365 по точка 36

37. Доклад № 26-00-976/19.07.2004 относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ, направление “Инвестиции и придобиване на ДМА”, в размер до 300 000 лв., за преустройство на селскостопанска сграда в кв. Сеславци, район Кремиковци, за изолатор за безстопанствени кучета.
Докл.: Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 366 по точка 37

38. Доклад № 08-17-92/20.08.2004 относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ ХІІ, кв. 199, м. “Павлово-Бъкстон” с площ от 650 кв. м. срещу равностойни имоти.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 367 по точка 38

39. Доклад № 08-06-54/20.08.2004 относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ І, кв. 3, м. “Хаджи Димитър” с площ от 780 кв. м. срещу равностойни имоти.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 368 по точка 39 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 29-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОЩИНСКИ СЪВЕТ

40. Доклад № 93-00-370/16.09.2004 относно поставяне на паметник на проф. Александър Тодоров Балев в гр. София, м. „Комплекс БАН – IV – ти км”. кв. 12, поземлен имот № 193.
Докл.: Милена Стефанова
Решение № 369 по точка 40

41. Доклад № 93-00-431/14.10.2004 относно предприемане на спешни мерки във връзка със съдебния иск срещу "ДКЦ XXII - София" ЕООД.
Докл.: Стоян Чакъров
Решение № 370 по точка 41


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре