нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 30 от дата 28.10.2004

1. Питане № 94-В-300/14.09.2004 от Владимир Кисьов – председател на общинския съвет, относно изпълнение на т.2 от Решение № 65 по Протокол № 46/18.12.2002 г. на СОС.

2. Питане № 93-01-362/17.09.2004 от Вили Лилков – общински съветник, относно собствеността на стадион “Раковски”, район “Триадица”.

3. Питане № 93-01-381/24.09.2004 от Вили Лилков – общински съветник, относно предприемане мерки за запазване собствеността на общината върху спортна зала “Триадица”, кв.” Гоце Делчев”.

4. Питане № 93-00-177/24.09.2004 от Борислав Бориславов, относно изпълнение на Решение № 216 по Протокол № 15 от 15.07.2004 г.

5. Питане № 93-00-384/28.09.2004 от Кирил Арсов – общински съветник, относно спор за владение на недвижим имот, находящ се на ул. “Бигла” № 35.

6. Питане № 93-00-409/07.10.2004 от Стефан Иванов – общински съветник, относно незаконно “гето” в ЖК “Сердика”, район “Възраждане”.

7. Питане № 93-00-422/13.10.2004 от Кирил Арсов – общински съветник, относно дейността на Пресцентъра на Столична община.

8. Питане № 93-01-402/12.10.2004 от Антон Кутев и доц. Асен Златев – общински съветници, относно възможното обявяване на “Диагностично-консултативен център ХХІІ – София” ЕАД в несъстоятелност.

9. Питане № 93-00-429/14.10.2004 от общински съветници от ПК по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението, относно изпълнението на Решение № 2 по Протокол № 12/15.03.2004 г.

10. Доклад № 18-00-133/28.09.2004 относно удостояване със званието “Почетен гражданин на София” певицата Йорданка Христова.
Докл.: Стефан Софиянски, Владимир Кисьов, Георги Белчев, Росен Желязков
Решение № 371 по точка 10

11. Доклад № 93-00-426/12.10.2004 относно удостояване със званието “Почетен гражданин на София” Лиляна Бочева Бочева – главен диригент на хор “Бодра смяна” при Националния дворец на децата.
Докл.: Стефан Софиянски, Владимир Кисьов, Георги Белчев, Росен Желязков
Решение № 372 по точка 11

12. Доклад № 93-00-406/06.10.2004 относно награждаване на арх. Стефан Николов с “Почетен знак на Столична община”.
Докл.: Владимир Кисьов, Стефан Софиянски
Решение № 373 по точка 12

13. Доклад № 93-00-407/06.10.2004 относно награждаване на инж. Христо Петрунов с “Почетен знак на Столична община”.
Докл.: Владимир Кисьов, Стефан Софиянски
Решение № 374 по точка 13

14. Доклад № 13-00-23/01.10.2004 относно поставяне на паметна плоча на Андрей Ляпчев.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 375 по точка 14

15. Доклад № 92-00-122/07.10.2004 относно поставяне на скулптура.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 376 по точка 15

16. Доклад № 93-00-419/08.10.2004 относно изменение и допълнение на Наредбата от 26.01.1998 г. за базисните пазарни цени на недвижимите имоти на СО.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 377 по точка 16

17. Доклад № 93-00-420/08.10.2004 относно определяне на жилища – общинска собственост за продажба.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 378 по точка 17

18. Доклад № 93-00-442/20.10.2004 относно прехвърляне на кредити по бюджета на СО за 2004 година.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 379 по точка 18

19. Доклад № 93-00-418/08.10.2004 относно приемане изменение на структурата и щата на Столичната общинска администрация.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 380 по точка 19

20. Доклад № 93-01-414/19.10.2004  относно промени в Устава на “Столичен медицински холдинг” ЕАД.
Докл.: д-р Лилия Радева, Доц. Стоян Чакъров
Решение № 381 по точка 20

21. Доклад № 93-00-369/16.09.2004 относно предложение за отпускане на шест персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл.: д-р Лилия Радева
Решение № 382 по точка 21

22. Доклад № 62-01-35/14.09.2004 относно разкриване на Дом за временно настаняване на деца от 3 до 18 г. “Вяра, Надежда и Любов” и отмяна на Решение № 30 по Протокол № 52/11.01.1999 г. на СОС.
Докл.: д-р Лилия Радева
Решение № 383 по точка 22

23. Доклад № 08-00-27/30.08.2004 относно приемане на годишния план за ползване на горите на СО за 2004 г. (с. Железница, отдел 643-б, 643-в, 643-м).
Докл.: Милор Михайлов
Решение № 384 по точка 23

24. Доклад № 12-00-386/23.09.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 385 по точка 24 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

25. Доклад № 12-00-387/23.09.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 386 по точка 25 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

26.
Доклад № 12-00-410/04.10.2004 относно допълване на Решение № 110 по Протокол № 19/10.06.2004 г. на СОС.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 387 по точка 26

27. Доклад № 12-00-413/06.10.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 388 по точка 27

28. Доклад № 12-00-420/14.10.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 389 по точка 28

29. Доклад № 66-02-178/20.05.2004 относно подробен устройствен план на м. “Западно направление – част”, ескизни варианти.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 390 по точка 29 

30. Доклад № 66-02-270/17.09.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – автостопанство, общежитие с паркинг, 2 броя бензиностанции с обслужваща сграда, автомивка с диагностичен център в УПИ ІІІ и Х, кв. 2, м. “Славия”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 391 по точка 30

31. Доклад № 08-06-101/15.09.2004 относно предложение на кмета на район “Подуяне” за замяна на жилище – частна собственост за общинско жилище, находящо се в ж.к. “Суха река”, бл. 21, вх. Г, ет. 1.
Докл.: Борислав Бориславов
Решение № 392 по точка 31
Договор за замяна № РД-562-93/18.04.2007 г.

32. Доклад № 21-00-269/20.10.2004 относно предоставяне безвъзмездно право на собственост на Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Христо Ботев”, правото на собственост върху недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. София, район “Средец”, в парк “Борисова градина” за изграждане на многофункционална спортна база.
Докл.: Иван Нейков
Решение № 393 по точка 32

33. Доклад № 04-15-3/20.10.2004 относно приемане безвъзмездно в собственост на държавен имот – публична държавна собственост, находяща се в гр. София, район “Сердика”, ул. “Кирил Пърличев” № 22 – представляващ училищна сграда на два етажа – ползвана от бивше СПТУ по енергетика.
Докл.: Иван Нейков
Решение № 394 по точка 33

34. Доклад № 93-00-436/19.10.2004 относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ в размер на 73 000 (седемдесет и три хиляди) лева основния ремонт на котелната и отоплителната инсталация на административната сграда на район “Кремиковци”.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 395 по точка 34

35. Доклад № 93-00-437/19.10.2004 относно дофинансиране със средства от СОПФ, направление “Инвестиции и придобиване на ДМА” в размер на 280 000  (двеста и осемдесет хиляди) лева участието на СО в проект “Красива София” – 2004 година.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 396 по точка 35

36. Доклад № 08-23-158/30.09.2004 относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.           
Докл.: Росен Желязков
Решение № 397 по точка 36

37. Доклад № 08-23-14/08.10.2004 относно обявяване на търг за продажба на неурегулирани поземлени имоти с пл. №№ 944 и 945 с обща площ 1. 339 дка, находящи с в с. Железница, м. “Райковица”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 398 по точка 37

38. Доклад № 08-19-47/09.06.2004 относно търг за продажба на незастроено дворно място – УПИ ІV, кв. 4, м. “Люлин-Център”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 399 по точка 38 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

39. Доклад № 08-04-97/27.07.2004 относно предоставяне под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. “Васил Друмев” № 34.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 400 по точка 39

40. Доклад № 08-17-190/30.09.2004 относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 401 по точка 40

41. Доклад № 08-17-44/23.09.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ VІІІ-820, 821, кв. 210, м. “Гърдова глава”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 402 по точка 41

42. Доклад № 08-13-37/09.06.2004 относно изменение и допълнение на Решение № 18 по Протокол № 58/15.09.2003 г. на СОС.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 403 по точка 42

43. Доклад № 08-20-167/23.09.2004 относно прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ-1179 и доброволно прилагане на действащия регулационен план за УПИ VІІІ, кв. 43, м. бул.”Сливница”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 404 по точка 43

44. Доклад № 94-Р-105/06.10.2004 относно ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ V-242, 273, кв. 39, м. в.з. “Бистрица-разширение” от съсобственика Румен Цветков.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 405 по точка 44

45. Доклад № 66-02-25/20.08.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ХІІІ -2723, кв. 2, м. “НПЗ-Горубляне”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 406 по точка 45

46. Доклад № 08-11-39/27.07.2004 относно замяна на недвижим имот – общинска собственост, складово помещение и право на пристрояване и надстрояване върху общински недвижим имот, находящ се в кв. 37, до бл. 10, м. “Красна поляна” за жилищни имоти на ЕТ “Филип и дъщери – Филип Славчев”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 407 по точка 46

47. Доклад № № 08-16-60 и 08-16-61/18.06.2004 относно  отписване от списъка на ДМА на “СПОРТНА СОФИЯ 2000” ЕАД на част от недвижим имот.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 408 по точка 47

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 30 –ТО ЗАСЕДАНИЕ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

48. Доклад № 93-00-457/25.10.2004 относно изменение на Решение № 227 по Протокол № 24/22.07.2004 г. на СОС.
Докл.: Пламен Илиев
Решение № 409 по точка 48

49. Доклад № 93-00-455/26.10.2004 относно заемообразно финансиране на ДКЦ ХХІІ – София ЕООД със средства от СОПФ в размер на 270 000 (двеста и седемдесет хиляди)  лева.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 410 по точка 49

50. Доклад № 93-00-417/08.10.2004 относно промени в Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО във връзка с “Правила за издаване на абонаментни карти за пътуване с масов градски транспорт на инвалиди и възрастни граждани над 68 години”.
Докл.: д-р Лилия Радева, Велизар Стоилов
Решение № 411 по точка 50

51. Доклад № 93-00-463/26.10.2004 относно избор на състав на Комисия за провеждане на процедури в областта на транспорта и транспортната инфраструктура.
Докл.: Станимир Зашев, Пламен Илиев
Решение № 412 по точка 51

52. Доклад № 93-00-465/26.10.2004 относно избор на състав на Комитета за провеждане на процедура за избор на международен оператор от частния сектор на “Топлофикация – София” АД.
Докл.: Пламен Илиев, Станимир Зашев
Решение № 413 по точка 52

53. Доклад № 93-00-464/26.10.2004 относно изменение и допълнение на Решение № 226 по Протокол №24/24.07.2004 г., и Решение № 363 по Протокол № 29/14.10.2004 г. на СОС.
Докл.: Пламен Илиев
Решение № 414 по точка 53

54. Доклад № 93-00-468/28.10.2004 относно отпускане на еднократна финансова помощ на семейството на ст. серж. Владимир Пашов, загинал в Ирак при изълнение на служебния си дълг.
Докл.: Владимир Кисьов
Решение № 415 по точка 54

55. Доклад № 94-А-133/20.08.2004 относно даване съгласие за постигане на съдебна спогодба по гр. д. № 1436/2002 г. на СГС, III - го ГО, 54 състав между Столична община и Антоанета Христова
Решение № 416 по точка 55


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре