нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 31 от дата 04.11.2004

1. Доклад № 93-00-466/27.10.2004 относно актуализиране бюджета на Столична община за 2004 г.
Докл.: Стефан Софиянс
Решение № 417 по точка 1

2. Доклад № 93-00-418/08.10.2004 относно приемане изменение на структурата и щата на Столичната общинска администрация.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 418 по точка 2

3. Доклад № 08-22-101/19.10.2004 относно промяна на структурата на район “Кремиковци”, приета съгласно Приложение № 23, Решение № 2 по Протокол № 12/15.03.2004 г. на СОС.
Докл.: Томи Николов
Решение № 419 по точка 3

4. Доклад № 12-00-435/20.10.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост. Докл.: Станимир Зашев
Решение № 420 по точка 4

5. Доклад № 08-09-19/23.06.2004 относно отписване от списъка на ДМА на "Софиски имоти" ЕАД на недвижим имот.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 421 по точка 5

6. Доклад № 66-00-1347/14.10.2004 относно утвърждаване на окончателни списъци по чл. 14 от ППЗОС за 2004 г. на граждани, които се предвижда да бъдат настанени в общински жилища за отдаване под наем.
Докл.: Пламен Илиев
Решение № 422 по точка 6

7. Доклад № 08-19-19/15.09.2004 относно изменение на Решение № 79 по Протокол № 17/13.05.2004 г. на СОС.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 423 по точка 7

8. Доклад № 62-00-27/06.10.2004 относно изменение на Решение № 200 по Протокол № 23/15.07.2004 г. на СОС.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 424 по точка 8

9. Доклад № 94-Д-175/05.10.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ VІІІ-317, кв. 41, м. “Овча купел”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 425 по точка 9

10. Доклад № 08-17-99/06.10.2004 относно процедура § 6 и § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на слязъл в сила ПУП за УПИ VІ-731, кв. 67, м. ж.к. “Карпузица”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 426 по точка 10

11. Доклад № 94-А-188/08.10.2004 относно изкупуване на части от имот на ул. “Дунав” № 5, район “Оборище”.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 427 по точка 11 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре