нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 32 от дата 11.11.2004

1. Питане № 93-00-409/07.10.2004 от Стефан Иванов – общински съветник, относно незаконно “гето” в ЖК “Сердика”, район “Възраждане”.

2.
Питане № 93-00-428/13.10.2004 от Стефан Иванов – общински съветник, относно заселване на ромски семейства в район “Красна поляна”.

3. Питане № 93-00-452/26.10.2004 от групата общински съветници на БСП-Коалиция, относно неправомерно използване на градинката пред църквата “Св. София”.

4. Доклад № 93-00-414/08.10.2004 относно допускане на паралелки от І до VІІІ клас с ученици под минималния брой за учебната 2004г.-2005г.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 428 по точка 4

5. Доклад № 93-00-460/26.10.2004 относно допускане на намалена численост на паралелките от І до VІІІ клас в 87-мо ОУ “Васил Левски” през учебната 2004г.-2005г.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 429 по точка 5

6. Доклад № 26-00-3155/22.10.2004 относно наименуване на две градинки.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 430 по точка 6

7. Доклад № 93-00-458/26.10.2004 относно наименуване на площад.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 431 по точка 7

8. Доклад № 93-00-454/22.10.2004 относно поставяне на паметна плоча.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 432 по точка 8

9. Доклад № 13-00-23/01.10.2004 относно изменение на Правилника за организацията и дейността на СОС, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на СО.
Докл.: Владимир Кисьов, Борислав Бориславов, Стефан Иванов, Бисер Бончев, Юлия Цинзова, Кирил Топалов, Милена Стефанова, Амелия Личева, Иван Нейков, Николай Желев
Решение № 433 по точка 9

10. Доклад № 66-02-243/04.08.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – газостанция с обслужваща сграда в УПИ І-683, кв. 9, м. “СПЗ Слатина –юг”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 434 по точка 10

11. Доклад № 66-02-268/17.09.2004 относно искане за устройствена процедура за обект автомивка и паркинг в УПИ ІV, кв. 10в, м. “Разсадника – Бежанци”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 435 по точка 11

12. Доклад № 66-02-269/17.09.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – газостанция за пропан-бутан и природен газ с обслужваща сграда в УПИ ХІІ, кв. 7, м. “НПЗ Военна рампа”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 436 по точка 12

13. Доклад № 66-02-281/24.09.2004 относно искане за издаване на виза за временен обект – автомивка с обслужваща сграда с кафе в УПИ ХV-21, кв. 2, м. “Врана-Лозен- Триъгълника”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 437 по точка 13

14. Доклад № 66-02-282/24.09.2004 относно искане за виза за временен обект – автомивка, сервиз и кафе в п.и. № 1178, кв. 37, м. “Факултета”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 438 по точка 14

15. Доклад № 66-02-283/24.09.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – крайпътен комплекс – ТИР паркинг, автосервиз с автомивка и дизел колонка в п.и. № 334,335, к.л. Г-8-6-Г, м. “Грамадето”, с. Герман.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 439 по точка 15

16. Доклад № 66-02-284/24.09.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция, газостанция с обслужваща сграда и производствено хали в п.и. № 168, к.л. №№ Б-16-2-Б и Б-16-3-А, м. “Нови Искър – Курило”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 440 по точка 16

17. Доклад № 93-00-435/18.10.2004 относно продажба чрез търг с явно наддаване на ДМА от “Медико-техническа лаборатория ІV – София” ЕООД (в ликвидация).
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 441 по точка 17

18. Доклад № 08-13-73/06.07.2004 относно договор за наем на ЧСОУ “Евростар”.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 442 по точка 18

19. Доклад № 93-00-353/10.09.2004 относно отстъпване на безвъзмездно право на ползване за срок от десет години на Футболен клуб “ВИХЪР”.
Докл.: Бисер Бончев
Решение № 443 по точка 19

20. Доклад № 08-22-76/14.10.2004 относно отдаване под наем на помещение – част от имот публична общинска собственост на “Български пощи” ЕАД.
Докл.: Томи Николов
Решение № 444 по точка 20

21. Доклад № № 70-00-426 и 3100-49/28.10.2004 относно  завишаване на бюджета на Дирекция “Култура” на СО.
Докл.: Кирил Топалов
Решение № 445 по точка 21

22. Доклад № 08-04-154/07.10.2004 относно отмяна на т. 2 и т. 3 от Решение № 14 по Протокол № 25/20.04.2004 г. на СОС.
Докл.: Пенка Ерменкова
Решение № 446 по точка 22

23. Доклад № 08-06-40/14.12.2004 относно промяна предназначението на общински нежилищен имот – портиерско жилище в ж.к. “Левски – зона Г”, бл. 10, вх. 3, ет. 1 в жилищен.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 447 по точка 23

24. Доклад № № 08-08-99 и 08-08-79/14.10.2004 относно промяна предназначението на общински нежилищни имоти в жилищни.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 448 по точка 24

25. Доклад № № 08-03-104 и 08-03-105/14.10.2004 относно промяна предназначението на общински нежилищни имоти в жилищни.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 449 по точка 25

26. Доклад № 08-17-192/14.10.2004 относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 450 по точка 26

27. Доклад № 08-18-123/06.10.2004 относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ І-986, кв. 55, м. в.з. Горна баня, собственост на Елка Будинова Найденова.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 451 по точка 27

28. Доклад № 08-03-99/06.10.2004 относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот пл. № 6, кв. 262, м. “Центъра – Зона Б-5-3”, ул. “Странджа” № 14 чрез изкупуване на 8/9 ид.части от съсобственика Веселина Христова Апостолова.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 452 по точка 28

39. Доклад № 08-06-102/07.10.2004 относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имот, находящ се на ул. “Бдин” № 5, район “Подуяне”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 453 по точка 29

30. Доклад № 08-07-5/14.10.2004 относно ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ Х-1032, кв. 66а, м. “Христо Смирненски – Слатина” целия с площ от 540 кв.м. от съсобственика Драга Филипова Бонева.
Докл.: Росен Желязков, Евтим Евтимов
Решение № 454 по точка 30

31. Доклад № 94-Я-8/07.10.2004 относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинския дял от недвижими имоти,  представляващи идеални части от УПИ ІІ-28 и УПИ ХІІ-общ. кв. 4, Враждебна.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 455 по точка 31

32. Доклад № 70-00-158/07.10.2004 относно учредяване на право на надстрояване и допълващо застрояване на ЕТ “Руимекс – Крум Крумов” за 71,50 кв.м. върху общински недвижим имот УПИ І, кв. 22, ж.к. “Люлин – 8 м.р.”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 456 по точка 32

33. Доклад № 08-02-52/06.10.2004 относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имоти, находящи се на ул. “Пчела” № 3, район “Красно село”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 457 по точка 33

34. Доклад № 94-Л-224/07.10.2004 относно ликвидиране на съсобственост в УПИ V-1241,1241а, кв. 55, м. “Манастирски ливади” между СО и Лидия Грозданова Стоянова и Александър Савов Стоянов.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 458 по точка 34

35. Доклад № № № 08-03-124, 08-04-43 и 94-Б-49/06.10.2004 относно провеждане на търг на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС за продажба на общински недвижими имоти.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 459 по точка 35

36. Доклад № 94-Е-43/09.06.2004 относно търг за продажба на незастроено дворно място – УПИ V-776, кв. 35, м. “Лагера”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 460 по точка 36

37. Доклад № 94-С-465/20.08.2004 относно уреждане взаимоотношенията между СО и ЖСК “ВМИ 1” чрез заплащане пазарната стойност на правото на строеж за допълнително построените етажи, извън обема на учреденото им ОПС.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 461 по точка 37
Договор за продажба № РД-561-192/30.03.2007 г.

38. Доклад № 94-А-364/20.08.2004 относно замяна на УПИ ХХІХ-КОО, кв. 41, с. Железница срещу жилищни имоти собственост на ЕТ “Ася-Атанас Звезданов” – инвеститор на обект “магазин за хранителни стоки и кафе”, изграден върху него.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 462 по точка 38
Договор за замяна № РД-562-337/29.12.2006 г.

39. Доклад № 08-17-29/07.10.2004 относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в ж.к. “Гърдова глава”, район “Витоша” за жилища, собственост на Маргарита и Иван Величкови.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 463 по точка 39

40. Доклад № 08-11-17/06.10.2004 относно прекратяване на съсобственост в имот пл. № 802, кв. 89, м. “Факултета”, ул. “Иван Гарванов” № 5 чрез изкупуване на 350/595 ид. части от съсобственика Никола Захариев.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 464 по точка 40

41. Доклад № 93-00-425/12.10.2004 относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на СО.
Докл.: Вили Лилков
Решение № 465 по точка 41

42. Доклад № 08-04-139/14.10.2004 относно промяна предназначението на общински нежилищен имот – ателие в сградата на ул. “Панайот Волов” № 2-4, вх. А в жилищен.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 466 по точка 42

43. Доклад № 94-М-366/07.10.2004 относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост УПИ І, кв. 823а, м. “Фондови жилища” срещу жилища, собственост на ЕТ “Тони – Маргарита Стоилова”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 467 по точка 43

44. Доклад № 94-И-151/07.10.2004 относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. “Бедек” № 3, район “Надежда” за жилища – собственост на ЕТ “Зора – Игнат Тошев”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 468 по точка 44

45. Доклад № 93-00-443/20.10.2004 относно членство на Столична община в Асоциацията на българските градове и региони.
Докл.: Стефан Иванов,
Пламен Илиев,
Решение № 469 по точка 45

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 32-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

46. Доклад № 09-00-575/10.11.2004 относно определяне на представител на Столичния общински съвет в състава на Областния съвет за развитие на Област София.
Докл.: Владимир Кисьов
Решение № 470 по точка 46

47. Доклад № 08-06-54/09.11.2004 относно отмяна на Решение № 368 по Протокол № 29/14.10.2004 г. на СОС.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 471 по точка 47

48. Доклад № 93-00-491/10.11.2004 относно ремонт на изгорялата естрада в парк "Борисова градина".
Докл.: Нели Манова
Решение № 472 по точка 48


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре