нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 33 от дата 25.11.2004

1. Питане № 93-00-499/17.11.2004 от Кръстю Тихчев – общински съветник, относно вътрешно-кварталното почистване на улиците в града.

2. Доклад № 94-В-416/02.11.2004 относно поставяне на паметна плоча на акад. Владимир Топенчаров.
Докл.: Георги Белчев
Решение № 473 по точка 2

3. Доклад № 93-00-415/08.10.2004 относно кандидатстване на София за културна столица на Европа за 2009 г.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 474 по точка 3

4. Доклад № 93-00-288/01.11.2004 относно изпълнение на т. 2 от решение № 224 от протокол № 24/22.07.2004 г. на Столичния общински съвет и Доклад № 93-00-461/26.10.2004 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Столична община.
Докл.: Стефан Софиянски, Вили Лилков
Решение № 475 по точка 4

5. Доклад № 04-08-64/12.11.2004 относно кандидатстване на Столичната община по програма ФАР – “Подобряване на водоснабдяването в райони с потенциал за развитие на туризма”.
Докл.: Иван Гечев
Решение № 476 по точка 5

6. Доклад № 08-18-98/02.11.2004 относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ в размер на 143 000 лева за проектиране и преоборудване на локални котелни инсталации за работа с природен газ в общински сгради в район “Овча купел.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 477 по точка 6

7. Доклад № 93-01-456/08.11.2004 относно намаляване на определената съгласно Приложение № 1 към Решение № 137 по Протокол № 21/24.06.2004 г. на СОС начална тръжна цена за непродадените движими дълготрайни материални активи, собственост на “Медико-техническа лаборатория III – София” ЕООД (в ликвидация).
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 478 по точка 7

8. Доклад № 93-01-457/08.11.2004 относно намаляване на определената съгласно Приложение № 1 към Решение № 134 по Протокол № 21/24.06.2004 г. на СОС начална тръжна цена за непродадените движими ДМА, собственост на “МТЛ VІІ-София” ЕООД (в ликвидация).
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 479 по точка 8

9. Доклад № 93-01-435/27.10.2004 относно приемане на резултатите от проведените преговори с фирмите конценсионери по чистота.
Докл.: Милор Михайлов
Решение № 480 по точка 9

10. Доклад № 93-00-314/16.11.2004 относно резултатите от работата на Временната комисия за погребално обслужване, проверка и анализ на “София Крематориум” АД.
Докл.: Георги Белчев
Решение № 481 по точка 10

11. Доклад № 12-00-456/04.11.2004 относно откриване процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 482 по точка 11

12. Доклад № 10-00-25/14.10.2004 относно промяна начина на трайно ползване за общински земеделски имот 204, м. “Кревуля”, в землището на с. Чепинци, район “Нови Искър”.
Докл.: М. Недялков - кмет на с. Чепинци
Решение № 483 по точка 12

13. Доклад № 94-П-136/21.10.2004 относно продължаване с една година срока за настаняване в жилище от фонд “Резервен” семейството на Пламен Цветанов Стаменов.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 484 по точка 13

14. Доклад № 08-16-79/14.10.2004 относно процедура по § 6, във връзка с § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ІV-439, кв. 22, м. “Дървеница”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 485 по точка 14

15. Доклад № 08-18-26/26.10.2004 относно процедура по § 6, във връзка с § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ХІІІ-941, 942, кв. 19а, м. в.з. "Горна баня – разширение", район “Овча купел”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 486 по точка 15

16. Доклад № 08-18-27/06.10.2004 относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 487 по точка 16

17. Доклад № ДЖ-Н-1/01.11.2004 относно замяна на общински незастроен поземлен имот, пл. № 280 с площ 500 кв. м., срещу незастроен поземлен имот, пл. № 289 с площ 362 кв. м. /собственост на Христо Стефанов Димитров и др./ и двата, включени в УПИ II-за училище, кв. 10, м. “Люлин 10”, по плана на гр. София, район “Люлин”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 488 по точка 17

18. Доклад № 08-19-160/20.10.2004 относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ кв. 32, м. “Люлин – 2”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 489 по точка 18

19. Доклад № 08-21-65/01.11.2004 относно процедура по § 6, във връзка с § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ VІ-796, кв. 110, с. Чепинци, район “Нови Искър”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 490 по точка 19

20. Доклад № 08-09-13/21.10.2004 относно процедура по § 6, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 491 по точка 20

21. Доклад № 08-16-50/12.10.2004 относно процедура по § 6, във връзка с § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ІV-1322, кв. 152, м. “Студентски град”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 492 по точка 21

22. Доклад № 08-18-103/21.10.2004 относно процедура по § 6, във връзка с § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 493 по точка 22

23. Доклад № 94-В-220/12.10.2004 относно замяна на общински имот – частна общинска собственост, находящ се в район “Искър”, п. и. №№ 143 и 144, кв. 3, м. “НПЗ Искър-север” срещу жилища собственост на граждани по пазарни цени.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 494 по точка 23

24. Доклад № 08-18-134/29.10.2004  относно замяна на недвижим имот пл. № 721, попадащ в УПИ І, кв. 17, м. “Овча купел” срещу равностоен поземлен имот, частна собственост.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 495 по точка 24

25. Доклад № 26-00-1546/12.10.2004 относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот IV-303, целият с площ 1073 кв. м., кв. 269, м. “Павлово – Бъкстон”, район “Витоша”, срещу жилищни имоти – собственост на “ФУРНИР” АД.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 496 по точка 25

26. Доклад № 08-12-52/01.11.2004 относно провеждане на търг на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 180 от ЗУТ за учредяване на право на строеж върху поземлен имот, частна общинска собственост, УПИ I, кв. 177, м. “Гевгелийски квартал”, за изграждане на предвидения по ПУП едноетажен магазин.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 497 по точка 26

27. Доклад № 08-14-117/29.10.2004 относно процедура по § 6, във връзка с § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ІХ-22, кв. 13, м. “НПЗ Искър –север”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 498 по точка 27

28. Доклад № 26-00-1498/21.10.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за промяна границите на съседни поземлени имоти чрез изменение на ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 499 по точка 28

29. Доклад № 08-06-70/21.10.2004 относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване от Илия Богданов Генев на общинската ½ ид. част от пл. № 91, УПИ І-91, кв. 33-нов, м. “Левски–зона В” и процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 500 по точка 29

30. Доклад № 08-06-98/29.10.2004 относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на дела на СО, представляващ 2/3 ид. части от пл. № 684, УПИ ІV, кв. 76, м. “Суха река–бул. Ботевградско шосе – рамка, І част”, район “Подуяне”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 501 по точка 30

31. Доклад № 93-00-327/27.07.2004 относно наименуване на обекти с местно значение на името на Радой Ралин и поставяне на паметна плоча на фасадата на сградата, в която е живял.
Докл.: проф. Кирил Топалов
Решение № 502 по точка 31

32. Доклад № 93-00-489/10.11.2004 относно отмяна на заповед № РД-09-50-691/30.09.2004 г. на главния архитект на София.
Докл.: Васил Игнатов, Йордан Томов, Евтим Евтимов
Решение № 503 по точка 32 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

33. Доклад № 70-00-230/15.11.2004 относно изменение на решение № 162 по протокол № 57/07.08.2003 г. на СОС.
Докл.: Мичо Райковски
Решение № 504 по точка 33

34. Доклад № 94-Г-36/15.11.2004 относно даване на съгласие за приключване на сделка от “Софийски имоти” ЕАД.
Докл.: Пламен Илиев, Мичо Райковски
Решение № 505 по точка 34

35. Доклад № 10-00-66/02.11.2004 относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ в размер на 25 300 лева за авариен ремонт на парната инсталация на ЦДГ 182, район “Панчарево”.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 506 по точка 35

36. Доклад № 93-00-477/03.11.2004 относно изменение на наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на СО.
Докл.: Членовете на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба
Решение № 507 по точка 36

37. Доклад № 93-01-447/02.11.2004 относно състоянието на транспортната обстановка и безопасността на движение в района на спирките на масовия градски транспорт и докладна записка от Васил Найденов – управител на “СКГТ-София” ЕООД за изменение на наредби, приети от СОС и приемане на “Правила за експлоатация на преместваеми съоръжения на спирките на масовия градски транспорт”.
Докл.: Велизар Стоилов
Решение № 508 по точка 37отменено с решение № 332 по протокол № 48 от 19.05.2005 г.

38. Доклад № 08-19-150/12.10.2004 относно замяна на общински имот, находящ се в район “Люлин”, ул. “Кореняк” № 7-9 за жилища, собственост на Христо Георгиев Иванов.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 509 по точка 38

39. Доклад № 08-04-12/18.10.2004 относно замяна на общински недвижим имот УПИ VІ, кв. 116 – б, м. “Подуяне – центъра” срещу п. и. пл. № 8, кв. 116-б, м. “Подуяне – центъра”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 510 по точка 39

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 33-
ТО ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

40. Доклад № 93-00-505/19.11.2004 относно приемане на решения във връзка с влезлия в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 511 по точка 40
Договор за продажба № РД-561-317/04.06.2007 г.

41. Доклад № 93-00-512/24.11.2004 относно резултати от оценяването на офертите по тръжната процедура за доставка на единични автобуси за нуждите на градския транспорт.
Докл.: Велизар Стоилов
Решение № 512 по точка 41 
        

42. Доклад № 93-00-515/24.11.2004 относно поправка на явна практическа грешка в решение № 227 по протокол № 24/22.07.2004г.и решение № 324 по протокол № 28/28.09.2004г.на СОС.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 513 по точка 42 
                            


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре