нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 34 от дата 09.12.2004

1. Доклад № 18-00-133/28.09.2004 относно удостояване със званието “Почетен гражданин на София” Мистер Ирко – Христо Рангелов Каранджунов.
Докл.: Стефан Софиянски, Владимир Кисьов, Георги Белчев, Росен Желязков
Решение № 514 по точка 1

2. Доклад № 93-00-496/17.11.2004 относно предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин на София” Михаил Белчев.
Докл.: Стефан Софиянски, Владимир Кисьов, Георги Белчев, Росен Желязков
Решение № 515 по точка 2

3. Доклад № 39-00-46/24.11.2004 относно предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин на София” спортисти и деятели от Спортен клуб “Левски”.
Докл.: Стефан Софиянски, Владимир Кисьов, Георги Белчев, Росен Желязков
Решение № 516 по точка 3

4. Доклад № 39-00-46/24.11.2004 тносно предложение за награждаване с “Почетен  знак на Столична община” спортисти и деятели от Спортен клуб “Левски”.
Докл.: Стефан Софиянски, Владимир Кисьов
Решение № 517 по точка 4

5. Доклад № 93-00-495/15.11.2004 относно актуализиране на бюджета на Столична община.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 518 по точка 5

6. Доклад № 93-00-488/22.11.2004 относно актуализиране на бюджета на Столична община.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 519 по точка 6

7. Доклад № 93-00-507/22.11.2004 относно приемане и одобряване за 2005 г. на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване; конкретни размери на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 520 по точка 7

8. Доклад № 66-00-1436/16.11.2004 относно одобряване на проект за споразумение по чл. 9а, ал. 2 от ЗМДТ между Столичната община и данъчната администрация за възлагане администрирането на такса битови отпадъци за 2005 г. на органите на данъчната администрация и възлагане на кмета на Столичната община да подпише горното споразумение за СО.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 521 по точка 8

9. Доклад № 08-09-35/10.11.2004 относно проведени преговори със собственика на п.и. № 1106, кв. 8, м. “Драгалевска спирка”, за който е открито производство по отчуждаване с Решение № 208 по Протокол № 23/15.07.2004 г. на СОС.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 522 по точка 9

10. Доклад № 93-00-443/01.12.2004 относно членство на Столична община в Асоциацията на българските градове и региони.
Докл.: Стефан Иванов, Пламен Илиев, Любен Дилов
Решение № 523 по точка 10

11. Доклад № 93-00-486/09.11.2004 г. относно предложение за отпускане на седем персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл.: д-р Лилия Радева
Решение № 524 по точка 11

12. Доклад № 94-С-308/05.11.2004 относно приключване ликвидацията на “Издателство София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидаторът и заличаване на дружеството във фирмения регистър на СГС.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 525 по точка 12

13. Доклад № 94-С-309/05.11.2004 относно приключване ликвидацията на “Софинформ” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидаторът и заличаване на дружеството във фирмения регистър на СГС.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 526 по точка 13

14. Доклад № 93-00-483/09.11.2004 относно постигнати резултати от преговорния процес между СО и “Софийска вода” АД по повод предоговаряне на клаузи по Концесионния договор за дейността по водоснабдяване и канализация на Столична община.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 527 по точка 14

15. Доклад № 93-00-503/18.11.2004 относно наименуване на площад в район “Изгрев”.
Докл.: Велизар Стоилов
Решение № 528 по точка 15

16. Доклад № 66-00-1494/12.11.2004 относно именуване на ЦДГ № 100 в район “Оборище”.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 529 по точка 16

17. Доклад № 94-В-461/17.11.2004 относно наименуване на улици.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 530 по точка 17

18. Доклади № № № № № № 62-00-99, 94-А-339, 08-18-156, 94-А-299, 18-00-164 и 94-М-380/26.11.2004 относно наименуване на улици и площади.
Докл.: Георги Белчев
Решение № 531 по точка 18

19. Доклад № 08-17-320/22.11.2044 относно предложение за именуване на улица.
Докл.: Йордан Йорданов
Решение № 532 по точка 19

20. Доклад № 62-00-182/09.11.2004 относно разполагане на бюст-паметник на академик Николай Хайтов в “Борисовата градина”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 533 по точка 20

21. Доклад № 62-00-155/17.11.2004 относно поставяне на паметна плоча.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 534 по точка 21

22. Доклад № 12-00-472/18.11.2004 относно откриване процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 535 по точка 22

23. Доклад № 08-09-24/27.07.2004 относно отмяна на Решение № 9 по Протокол № 11/11.03.2004 г. на СОС.
Докл.: Борислав Бориславов
Решение № 536 по точка 23

24. Доклад № 66-02-222/09.07.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция, газостанция и обслужваща сграда в УПИ І, кв. 25, м. ж.к. “Левски – Зона В”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 537 по точка 24

25. Доклад № 66-02-223/09.07.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция с обслужваща сграда в УПИ І-1001, кв. 799, м. “Фондови жилища”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 538 по точка 25

26. Доклад № 66-02-325/27.10.2004 относно прогласяване на нищожност на Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС в частта на потвърждаване на Заповед № 50-964/19.10.1995 г. и Заповед № 09-50-213/22.04.1998 г. на Главния архитект на София в частта, с която е одобрен ЗРКП за парцели І, ХІV, ІІІ и VІ, кв. 7, м. НПЗ “Военна рампа-изток” І и ІІ част.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 539 по точка 26

27. Доклад № 93-00-522/02.12.2004 относно промени в състава на съветите на директорите на общински дружества.
Докл.: Пламен Илиев, Стефан Иванов, Станимир Зашев
Решение № 540 по точка 27

28. Доклад № 26-00-3697/15.11.2004 относно предоставяне под наем за срок от три години на 35 кв. м. от покривното пространство на сградата на ул. “Екзарх Йосиф” № 37.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 541 по точка 28

29. Доклад № 08-17-242/11.11.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ VІ-73 и УПИ VІІІ, кв. 29, м. “Цар Борис ІІІ”, район “Витоша”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 542 по точка 29

30. Доклад № 08-23-141/11.11.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 20, т. 21, по Протокол № 32/10.12.2001 г. на СОС за УПИ ХVІІІ-373, кв. 21, м. “Врана-Лозен–Триъгълника”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 543 по точка 30

31. Доклад № 08-09-90/11.11.2004 г. относно доброволно прилагане на действащия регулационен план за УПИ ХІІІ-421, кв. 2, м. “Група Зоопарк” чрез замяна на придаваем общински поземлен имот срещу отчуждаем поземлен имот – собственост на Радинка и Адриана Тричкови.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 544 по точка 31

32. Доклад № 08-17-199/20.10.2004 относно процедура по § 6, във връзка с § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ І-266 и УПИ ІІ-266, кв. 184 А, м. ЖК “Гърдова глава”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 545 по точка 32

33. Доклад № 08-18-174/29.10.2004 относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 546 по точка 33

34. Доклад № 08-07-54/17.11.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ІІ-560, кв. 1, м. СПЗ “Слатина-юг”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 547 по точка 34

35. Доклад № 08-05-77/02 г./29.10.2004 относно учредяване на право на надстрояване на “НИКОН-НК ЕООД върху общински недвижим имот УПИ І, кв.19, м. “ГГЦ-Зона В 17”, район "Сердика".
Докл.: Росен Желязков
Решение № 548 по точка 35

36. Доклад № 26-00-2794/14.10.2004 г. относно учредяване право на пристрояване на “Експрес гарант – НК” ЕООД върху общински недвижим имот УПИ І, кв. 9, м. “Зона В-17”, район “Сердика”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 549 по точка 36

37. Доклад № 08-12-44/29.10.2004 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ І, кв. 45, м. “Банишора зона В-17”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 550 по точка 37

38. Доклад № 08-23-123/11.11.2004 за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ Х-79 и ХІ-78, кв. 43, м. в. з. “Бистрица-разширение” чрез замяна на придаваеми общински поземлени имоти срещу отчуждаем поземлен имот – собственост на Христо Лачев.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 551 по точка 38

39. Доклад № 08-03-29/11.11.2004 относно прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинския дял, представляващ 69,45 % ид. части от незастроен поземлен имот, съставляващ имот пл. № 11, част от УПИ ІІ-10, 11, 13, кв. 212, м. “Западно направление” срещу жилищни имоти, собственост на Георги Налбантов, Антоний Стефанов, Николай Николов и Георги Груев.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 552 по точка 39

40. Доклад № 08-07-18/03 г./15.11.2004 относно замяна на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в район “Слатина”, ул. “598” № 1, съставляващ поземлен имот пл. № 113, кв. 211, м. “Христо Смирненски – Слатина” за жилища, собственост на Иван Николов Ботев.
Докл. Росен Желязков
Решение № 553 по точка 40

41. Доклад № 70-00-527/15.11.2004 относно увеличаване числеността на ОП “Стара София”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 554 по точка 41

42. Доклад № 93-00-456/25.10.2004 относно изменения и допълнения на Правилник за организацията и дейността на Съвета по достъпност и интеграция на хора с увреждания към СОС.
Докл.: Милена Стефанова
Решение № 555 по точка 42

43. Доклад № 08-06-149/17.11.2004 относно предложение на кмета на Район “Подуяне” за промяна предназначението на жилище от Фонд “Резервен” и включването му във Фонд “Настаняване под наем”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 556 по точка 43

44. Доклад № 08-20-169/29.10.2004 относно прекратяване на съсобственост чрез извършване на замяна на общински имот, находящ се в район “Връбница”, ул. “Адам Мицкевич”, представляващ поземлен имот без пл. № от кв. 22, м. НПЗ и съседни жилищни територии”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 557 по точка 44

45. Доклад № 26-00-3106/01.07.2004 относно обявяване на търг за продажба на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот № 1187, част от УПИ І, кв. 306а, м. “Левски”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 558 по точка 45


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре