нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 35 от дата 16.12.2004

1. Питане № 93-00-492/11.11.2004 от Юлия Цинзова – общински съветник, относно изпълнението на т. 2 от Решение № 97 по Протокол № 54 от 16.06.2003 г. на СОС.

2. Питане № 93-00-511/23.11.2004 от Антон Кутев и Асен Златев – общински съветници, относно неизпълнение на Решение № 370 по Протокол № 29/14.10.2004 г. на СОС.

3. Питане № 93-00-514/24.11.2004 от Вили Лилков – общински съветник, относно изработването на проект на Общинска програма за закрила на детето в Столична община.

4. Питане № 93-00-517/25.11.2004 от Кръстю Тихчев – общински съветник, относно изграждането на “Мемориал Паметни плочи на І-ви и VІ-ти пехотни полкове на І-ва Софийска пехотна дивизия”.

5. Доклад № 93-00-498/17.11.2004 относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/80г.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 559 по точка 5

6. Доклад № 93-00-506/22.11.2004 относно опрощаване на несъбираеми дългове по реда на Указ № 2773/80г.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 560 по точка 6

7. Доклад № 93-00-488/10.11.2004 относно предоставяне на финансови средства в размер на 9 100 лева от бюджета на Столична община Дирекция “Социални дейности” на Софийско обединение за взаимодействие и интеграция (СОВИ) за реализация на проект “Шанс за хора с различни възможности”.
Докл.: д-р Лилия Радева
Решение № 561 по точка 7

8. Доклад № 70-00-545/26.11.2004 относно приемане на нова структура на ОП “Екоравновесие”.
Докл.: Милор Михайлов
Решение № 562 по точка 8

9. Доклад № 66-00-1560/26.11.2004 относно увеличаване на числеността на ОП “Управление на общинските земи и гори”.
Докл.: Милор Михайлов
Решение № 563 по точка 9

10. Доклад № 70-00-595/07.12.2004 относно приемане изменение на седалището на ОП “Туристическо обслужване”.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 564 по точка 10

11. Доклад № 12-00-484/26.11.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 565 по точка 11 - спряно изпълнението в частта му по т. т. 1.1 и 1. 2., касаещи търговски помещения (магазини ) на ул."Три уши", № 35, вх. А, ъгъла с бул."Скобелев"  от Областния управител като незаконосъобразно

12. Доклад № 12-00-485/26.11.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 566 по точка 12 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

13. Доклад № 12-00-492/30.11.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 567 по точка 13 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

14. Доклад № 93-00-475/01.11.2004 относно допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на СО.
Докл.: Радомир Чолаков
Решение № 568 по точка 14

15. Доклад № 08-19-115/17.11.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на план за регулация и застрояване за УПИ І, ІІ и V, кв. 22, м. ж.к. “Люлин – ІІ м.р.”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 569 по точка 15

16. Доклад № 08-15-127/11.11.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за изменение на плана за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти, попадащи в кв. 13а и кв. 14, м. бул. “Александър малинов” – ж.к. “Младост -4”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 570 по точка 16

17. Доклад № 08-07-54/17.11.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на план за регулация и застрояване за УПИ ІІ-560, кв. 1, м. СПЗ “Слатина –юг”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 571 по точка 17

18. Доклад № 08-15-93/09.11.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІІ-1367, 1368 и УПИ І, кв. 24В, м. бул. “Александър малинов” – ж.к. Младост -4”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 572 по точка 18

19. Доклад № 08-18-51/17.11.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ І-925, 970, кв. 8а, м. в.з. “Горна баня”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 573 по точка 19

20. Доклад № 08-17-145/17.11.2004 относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ІV-752, кв. 8, м. “Манастирски ливади – запад”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 574 по точка 20

21. Доклад № 08-19-127/17.11.2004 относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл  в сила план за регулация за УПИ ІV-251, 251а, 253, кв. 7, м. “Люлин-център”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 575 по точка 21

22. Доклад № 08-21-76/17.11.2004 относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 576 по точка 22

23. Доклад № 08-03-84/17.11.2004 относно делба на недвижими имоти между Столична община и Александър Бойков, Екатерина Попйорданова, Николай Веселинов, Милена Веселинова и Веселина Сърбинова – Веселинова.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 577 по точка 23

24. Доклад № 94-П-263/19.11.2004 относно предложение на кмета на район “Овча купел” за делба на недвижими имоти между Столична община и Параскева Анева, София Соколова и Юлка Костадинова.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 578 по точка 24

25. Доклад № 08-02-210 и 0802-89/19.11.2004 г., относно замяна на недвижим имот – общинска собственост срещу жилищни имоти, собственост на Соня Кирилова Калинова и Таня Кирилова Георгиева.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 579 по точка 25

26. Доклад № 93-Н-143/19.11.2004 относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ул. “Боговец” № 6, ап. № 19 срещу жилище – частна собственост.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 580 по точка 26

27. Доклад № 66-00-591/11.11.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за промяна на границите на съседни поземлени имоти чрез изменение на подробен устройствен план.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 581 по точка 27

28. Доклад № 08-06-148/17.11.2044 относно ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ ХХІV-955, 1028, кв. 5, м. ж.к. “Хаджи Димитър”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 582 по точка 28

29. Доклад № 94-Р-218/17.11.2004 относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Столична община в недвижими имот, представляващ УПИ ІV-1235, кв. 40, м. “Орландовци”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 583 по точка 29 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

30. Доклад № 08-18-24/17.11.2004 относно предложение на кмета на район “Овча купел” за замяна на жилище – частна собственост за по-голямо общинско, находящо се на ул. “Зелена ливада” № 1.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 584 по точка 30 

31. Доклад № 94-И-58/17.11.2004 относно ликвидиране на съсобственост чрез реална делба на ПИ 519, кв. 1, м. “Дървеница” между Столична община и Иван Янков Манолов.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 585 по точка 31

32. Доклад № 26-00-1217/17.11.2004 относно прекратяване на съсобственост чрез извършване на замяна на общинската част от имот, находящ се на ул. “Пиротска” № 79, район “Възраждане” срещу жилища – собственост на “Кулинар” АД.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 586 по точка 32

33. Доклад № 94-01-49/17.11.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за кв. 103, УПИ V-735, м. ж.к. “Овча купел 1”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 587 по точка 33

34. Доклад № 93-00-401/05.10.2004 относно учредяване на ежегоден филмов фестивал.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 588 по точка 34

35. Доклад № 93-00-446/20.10.2004 относно предприемане на действия за намаляване капитала на общинските търговски дружества с имоти, които по своето предназначение са: публична общинска собственост, зелени площи или са предвидени за озеленяване и имоти, които могат да послужат за обезщетяване на възстановени собственици в паркови територии.
Докл.: Вили Лилков
Решение № 589 по точка 35

36. Доклад № 93-00-532/08.12.2004 относно промени в състава и ръководствата на някои постоянни комисии на СОС.
Докл.: Стефан Иванов, Пламен Илиев, Любен Дилов
Решение № 590 по точка 36

37. Доклад № 93-00-535/09.12.2004 относно регламентиране на Ред и условия за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Столична община.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 591 по точка 37

38. Доклад № 93-00-536/09.12.2004 относно приключване на сделките на “Софийски имоти” ЕАД по предварителните договори, сключени преди мораториума, наложен с Решение № 3 по Протокол № 3 от 28.11.2003 г. на СОС.
Докл.: Пламен Илиев, Станимир Зашев, Стефан Иванов
Решение № 592 по точка 38

39. Доклад № 94-С-507/01.12.2004 относно преименуване на улица в район “Надежда – І част”.
Докл.: Стефан Иванов
Решение № 593 по точка 39

40. Доклад № 93-00-531/08.12.2004 относно одобряване на договора за заем между Столична община и Японската банка за международно сътрудничество за разширение на софийското метро, заедно с измененията към него, направени към 01.09.2004 г.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 594 по точка 40

41. Доклад № 93-00-527/07.12.2004 относно приемане на годишната задача за дейността по чистотата за 2005 г.
Докл.: Милор Михайлов
Решение № 595 по точка 41

42. Доклад № 93-00-529/07.12.2004 относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, Глава трета “Цена на услуги”, Раздел VІІІ “Други услуги” в частта “Услуги извършвани от Столичен дом за радостни обреди”.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 596 по точка 42

43. Доклад № 93-00-530/07.12.2004 относно изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, Глава първа “Местни такси”, Раздел ІІІ “Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги”.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 597 по точка 43

44. Доклад № 93-00-525/02.12.2004 относно повторно намаляване на определената съгласно приложение № 1 към Решение № 44 по Протокол № 36/15.04.2002 г. на СОС, начална тръжна цена за непродадени дълготрайни материални активи в “Стоматологичен център ХХV – София” ЕООД.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 598 по точка 44

45. Доклад № 08-15-184/17.11.2004 относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ЗРКП за УПИ ХVІІ-1214, 1378, 1602, 1603, кв. 13, м. ж.к. “Младост 2”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 599 по точка 45

46. Доклад № 08-18-49/01.12.2004 относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 600 по точка 46

47. Доклад № 08-18-25/01.12.2004 относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ І -1006, кв. 61, м. в.з. “Горна баня – разширение”.
Докл.; Росен Желязков
Решение № 601 по точка 47

48. Доклад № 08-06-109/01.12.2004 относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 602 по точка 48

49. Доклад № 08-18-144/01.12.2004 относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ V-32, кв. 4, м. “Овча купел”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 603 по точка 49

50. Доклад № 94-01-280/01.12.2004 относно търг за продажба на дворно място, УПИ ІІ, кв. 12, м. “Люлин – 6м.р.”, бул. “Дж. Неру”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 604 по точка 50

51. Доклад № 94-И-10/01.12.2004 относно търг за продажба на незастроено дворно място, УПИ ІV, кв. 51, м. “Христо Смирненски – Слатина”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 605 по точка 51

52. Доклад № 08-05-91/01.12.2004 относно търг за продажба на дворно място УПИ ХVІ-17, кв. 27, м. “ГГЦ-Зона В – 17”, ул. “Софроний Врачански” № 111.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 606 по точка 52

53. Доклад № 08-17-313/30.11.2004 относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, УПИ ХХХІІІ-381, кв. 166, м. “Гърдова глава” чрез изкупуване на ¾ ид. части от съсобственика Валентин Пеев.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 607 по точка 53

54. Доклад № 94-В-293/01.12.2004 относно  прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ-134, кв. 5, м. в.з. “Габеро-Азмата” чрез изкупуване на общинската част от съсобственика Васил Саралиев.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 608 по точка 54

55. Доклад № 08-15-10/01.12.2004 относно отказ за замяна на част от поземлен имот 14251, кв. 12, м. “До селото”, кв. Горубляне, собственост на граждани с част от общински поземлен имот за озеленяване пл. № 1131 (стар), кв. 12, кв. Горубляне.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 609 по точка 55

56. Доклад № 26-00-2827/03.12.2004 относно замяна на правото на строеж за двуетажна сграда върху недвижими имоти – частна общинска собственост с пл. № 331, 332 и 333 от УПИ І, кв. 43 (стар кв. 45), м. “бул. България”, ул. “Нишава” № 90-92 срещу жилища, собственост на “Електроимпулс- Рангелов и сие” ООД.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 610 по точка 56

57. Доклад № 08-14-100/01.12.2004 относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в ж.к. “Дружба 2”, бл. 215, вх. А, ет. 6, ап. 18 с жилище – частна собственост.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 611 по точка 57

58. Доклад № 94-Е-212/07.12.2004 относно замяна на общински незастроен поземлен имот, УПИ VІІ, отреден за “супермаркет и озеленяване”, целият с площ 1 050 кв.м., кв. 26 ж, м. ж.к. “Гео Милев – Подуяне – Редута – част парк Гео Милев” срещу жилищни имоти, собственост на “Изида” ООД.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 612 по точка 58

59. Доклад № 08-20-161/07.12.2004 относно замяна на недвижим имот – общинска собственост, находящ се бул. “Връх Манчо”, УПИ V, кв. 70, м. “Модерно предградие” срещу жилища собственост на Валери и Маргарита Григорови.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 613 по точка 59

60. Доклад № 94-Р-79/02.12.2004 относно разрешаване на жилищен проблем чрез замяна на общински жилищен имот, находящ се в ж.к. “Хиподрума” срещу жилищен имот, собственост на граждани, находящ се в ж.к. “Младост”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 614 по точка 60

61. Доклад № 08-03-109/30.11.2004 относно промяна предназначението на общински нежилищен имот – ателие, находящо се в Зона Б-5, бл. 8, вх. Б, ет. 1 в жилищен.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 615 по точка 61

62. Доклад № 93-00-537/09.12.2004 относно изменение на Решение № 323 по Протокол № 28/28.09.2004 г., на СОС.
Докл.: Стефан Иванов, Станимир Зашев
Решение № 616 по точка 62

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 35-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

63. Доклад № 93-00-507/22.11.2004 относно приемане и одобряване за 2005 г. на: план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване§ конкретни размери на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 617 по точка 63 - спряно изпълнението в частта му по точка II. 2 от Областния управител като незаконосъобразно.

64. Доклад № 93-00-550/14.12.2004 относно решение по чл. 236, ал. 2, т. 3 от Търговския закон.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 618 по точка 64

65. Доклад № 93-00-547/13.12.2004 относно изменение на чл. 41 от раздел VІІ “Такса за определяне и администриране на  местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община”.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 619 по точка 65

66. Доклад № 93-00-551/14.12.2004 относно определяне на експерт-счетоводители за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2004 г. на търговските дружества с общинско имущество.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 620 по точка 66

67. Доклад № 93-00-557/15.12.2004 относно предоставяне на допълнително средства от републиканския бюджет на СО, в изпълнение на ПМС № 328 от 08.12.2004 г. и писмо № ФО 52/10.12.2004 г. на Министерство на финансите, дирекция „Финанси на общините”.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 621 по точка 67


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре