нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 38 от дата 27.01.2005

1. Доклад № 93-00-563/22.12.2004 относно приемане изменение на структурата на Столична общинска администрация.
Докл.: Емил Танев
Решение № 17 по точка 1

2. Доклад № 9300-542/10.12.2004 относно проверка състоянието на “Лозана” ЕАД.
Докл.: Анета Григорова, Антон Кутев
Решение № 18 по точка 2

3. Доклад № 70-00-10/12.01.2005 относно приемане на Годишен план за ползване на горите на Столична община за 2005 г.
Докл.: Милор Михайлов
Решение № 19 по точка 3

4. Доклад № 93-00-15/12.01.2005 относно приемане на проект на Програма за опазване на околната среда на Столична община (актуализация 2004 г.-2008 г.).
Докл.: Милор Михайлов, Нели Манова
Решение № 20 по точка 4

5. Доклад № 93-00-13/12.01.2005 относно промяна на Решение № 563 от 16.12.2004 г. на СОС.
Докл.: Милор Михайлов
Решение № 21 по точка 5

6. Доклад № 93-00-561/20.12.2004 относно продажба на търг с явно наддаване на ДМА на “Стоматологичен център ІІІ-София” ЕООД (в ликвидация).
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 22 по точка 6

7. Доклад № 93-00-513/24.11.2004 относно изменение на точка 2 от Решение № 50 по Протокол № 33 от 14.01.2004 г. на СОС.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 23 по точка 7 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

8. Доклад № 93-00-1/03.01.2005 относно намаляване на определената съгласно Приложение № 1 към Решение № 139 по Протокол № 21 от 24.06.2004 г. на СОС начална тръжна цена за непродадени ДМА, собственост на “Стоматологичен център ХХVІІІ-София” ЕООД – в ликвидация.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 24 по точка 8

9. Доклад № 93-00-2/03.01.2005 относно намаляване на определената съгласно Приложение № 1 към Решение № 138 по Протокол № 21 от 24.06.2004 г. на СОС начална тръжна цена за непродадени ДМА, собственост на “Медико-техническа лаборатория V – София” ЕООД – в ликвидация.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 25 по точка 9

10. Доклад № 93-00-560/20.12.2004 относно изменение на Решение № 11 по Протокол № 53 от 26.05.2003 г. и на Решение № 5 по Протокол № 55 от 07.07.2003 г. на СОС за разпределение на печалбата на търговските дружества с общинско участие след данъчното облагане, установена по счетоводния баланс и превеждане на дължимия от тях дивидент за 2002 г. по сметка на Столична община.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 26 по точка 10

11. Доклад № 26-00-2524/23.12.2004 относно възмездно придобиване на ДМА, собственост на НЕК ЕАД, част от Контролно-измервателна система на ската на Апаратната камера “Пасарел”, водопровод “Искър”.
Докл.: Иван Гечев
Решение № 27 по точка 11

12. Доклад № 12-00-34/13.01.2005 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 28 по точка 12

13. Доклад № 94-01-331/10.01.2005 относно замяна на жилище – частна общинска собственост, находящо се в ж.к. “Гоце Делчев”, бл. 6А, вх. А, ап. 12 срещу равностоен жилищен имот, собственост на Христина и Венцеслав Петрови.
Докл.: Борислав Бориславов
Решение № 29 по точка 13
Договор за замяна № РД-562-312/22.12.2006 г.

14. Доклад № 54-00-18/20.12.2004 относно сключване на предварителен договор  за продажба  по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за промяна границите на съседни поземлени имоти чрез изменение на ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 30 по точка 14

15. Доклад № 26-00-1514/20.12.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за сключване на предварителен договор във връзка с изменение на ПУП за УПИ ХІІ-135-общ., кв. 16, м. “Лозенец – Жилищна група Южен парк”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 31 по точка 15

16. Доклад № 94-Т-5/16.12.2004 относно замяна на общински незастроен УПИ ХVІ-общ., с площ от 660 кв.м., кв. 12, м. в.з. “Градище”, район “Панчарево” срещу равностоен по пазарни цени жилищен имот, собственост на Тони Василев Солаков.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 32 по точка 16

17. Доклад № 08-22-97/14.12.2004 относно замяна на общински недвижим имот – УПИ ІІ-917-общ. и УПИ ІІІ-918,919, кв. 8, м. “Враждебна”, район “Кремиковци” за жилища, собственост на “ВАС МЕТАЛ” ЕООД.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 33 по точка 17

18. Доклад № 08-02-69/16.12.2004 относно ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от ПИ 666, кв. 6, м. “Хиподрума” от съсобствениците Красимир Костадинов Корунов и Георги Костадинов Корунов.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 34 по точка 18

19. Доклад № 94-С-454/14.12.2004 относно ликвидиране на съсобственост в магазин № 3, бл. 145, ж.к.”Света Троица” чрез изкупуване на общинската част от съсобственика Силвия Симеонова Николова.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 35 по точка 19 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

20. Доклад № 08-17-179/29.12.2004 относно ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от ПИ 86, кад.лист № 734, м. “Симеоново-Драгалевци – ІІ част” от съсобствениците Виктория Желязкова и Божидар Ботев.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 36 по точка 20

21. Доклад № 08-15-217/29.12.2004 относно ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ ІІІ-1572-общ., кв. 14, м. бул. “Александър Малинов” от съсобствениците Николай Бонджолов и Величко Господинов.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 37 по точка 21

22. Доклад № 94-Б-4/29.12.2004 относно ликвидиране на съсобственост в обект- фризьорски салон с козметични кабини, находящ се в бл. 54, вх. А, ул. “Опълченска” между Столична община и Божидар Тодоров Илиев.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 38 по точка 22

23. Доклад № 26-00-2411/21.10.2004 относно учредяване възмездно на Агенция “ДЕЙТА СОЦИАЛНИ И ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ” ООД, право на пристрояване към съществуваща сграда-печатница, изградена в УПИ І, кв. 7, м. “Западен парк”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 39 по точка 23

24. Доклад № 94-01-182/20.12.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за поземлени имоти пл. №№ 1081 и 1119, кв. 346, м. “Левски-бул. Ботевградско шосе – рамка ІІ част”, район “Подуяне”, собственост на Милчо Георгиев Хаджииванчев и Стела Иванова Хаджииванчева.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 40 по точка 24

25. Доклад № 26-00-1301/03.01.2005 относно прекратяване на съсобственост чрез доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 41 по точка 25

26. Доклад № 08-21-49/20.12.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ ХХ-414, кв. 16, с. Мировяне.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 42 по точка 26

27. Доклад № 08-21-46/29.12.2004 относно процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 43 по точка 27

28. Доклад № 0815-201/20.12.2004 относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ЗРКП за УПИ ІІ-587, УПИ ІV-587 и УПИ ІІІ-за озеленяване и колектори, кв. 8, м. “Цариградско шосе 7-ми км”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 44 по точка 28

29. Доклад № 08-18-118/29.12.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ ХІХ-1004 и ХХІV-1004, кв. 54, м. в.з. “Горна баня”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 45 по точка 29

30. Доклад № 08-09-118/14.12.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ І-1529, кв. 12, м. НПЗ “Хладилника- Витоша”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 46 по точка 30

31. Доклад № 08-15-95/20.12.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІV-2256, кв. 6, м. “Младост 1”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 47 по точка 31

32. Доклад № 94-Н-4/20.12.2004 относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за изменение на ПЗР за УПИ ІІ-507, кв. 312 Г, м. “Красно село- плавателен канал”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 48 по точка 32

33. Доклад № 08-01-38/22.12.2004 относно изменение на т. 1 и отмяна на т. 2 от Решение № 177 по Протокол № 32 от 10.12.2001 г. на СОС.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 49 по точка 33

34. Доклад № 08-02-146/09.06.2004 относно предоставяне под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. “Тодор Каблешков” № 2.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 50 по точка 34

35. Доклад № 08-06-155/30.12.2004 относно промяна предназначението на общински нежилищен имот – портиерско жилище, в ж.к. “Левски-В”, бл. 1, вх. А, ет. 1 в жилищен.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 51 по точка 35

36. Доклад № 66-02-354/24.11.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – кафе-сервиз, газостанция и автомивка в поземлен имот № 2663, к.л. Г-13-3-А, м. “Стоилова ливада” – с. Бистрица.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 52 по точка 36

37. Доклад № 66-02-353/24.11.2004 относно искане за виза за временен обект – бензиностанция, газостанция в поземлен имот № 8, к.л. 401 до кв. 215, м. “Овча купел”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 53 по точка 37

38. Доклад № 66-02-23/06.01.2005 относно одобряване на ПУП за улична регулация на “Пътен възел за летище София” с обхват от бул. “Брюксел” до ул. “Мими Балканска”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 54 по точка 38

39. Доклад № 93-00-490/10.11.2004 относно приложение на § 6, ал. 4 на ПР на ЗУТ за имоти публична общинска собственост.
Докл.: Борислав Борисов
Решение № 55 по точка 39

40. Доклад № 93-00-353/18.01.2005 относно изпълнение на т.2 от Решение № 443 по Протокол № 32 от 11.11.2004 г., на СОС.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 56 по точка 40 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

41. Доклад № 02-02-7/20.12.2004 опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 57 по точка 41

42. Доклад № 93-00-18/13.01.2005 относно наименуване на улици.
Докл.: Георги Белчев
Решение № 58 по точка 42

43. Доклад № 93-00-545/11.12.2004 относно наименуване на градинка в район “Оборище”.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 59 по точка 43

44. Доклад № 94-В-327/11.12.2004 относно наименуване на площад в район “Средец”.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 60 по точка 44

45. Доклад № 08-24-131/17.12.2004 относно наименуване на безименни улици в гр. Банкя.
Докл.: Венета Йовчева
Решение № 61 по точка 45

46. Доклад № 93-00-20/14.01.2005 относно приемане на проект на концепция за управление на битовите отпадъци в град София в средносрочен и дългосрочен план.
Докл.: Милор Михайлов,
Нели Манова
Решение № 62 по точка 46

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 38-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

47. Доклад № 08-21-8/19.01.2005 относно предсрочно прекратяване пълномощията  на кмета на кметство Мировяне, район “Нови Искър”- г-н Петър Боянов Георгиев, поради настъпила смърт.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 63 по точка 47

48. Доклад № 08-20-185/25.01.2005 относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 64 по точка 48

49. Доклад № 93-00-39/27.01.2005 относно промяна в състава на ръководните органи на "Пътища и съоражения" ЕАД, "Водоснабдяване и канализация" ЕАД и "Софинвест" ЕООД.
Докл.: Пламен Илиев
Решение № 65 по точка 49


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре