нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 39 от дата 10.02.2005

1. Доклад № 66-00-132/01.02.2005 относно отмяна на решение № 521 по протокол №34 от 09.12.2004 г. на Столичен общински съвет – одобряване на проект за споразумение по чл.9А от ЗМДТ между Столична община и данъчна администрация за възлагане администрирането на такса битови отпадъци за 2005 г. при определянето и в зависимост от вида и броя на съдовете за битови отпадъци – възлагане на кмета на Столична община да подпише горното споразумение за СО.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 66 по точка 1

2. Доклад № 93-00-51/03.02.2005 относно изменение в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл.: Стефан Василев
Решение № 67 по точка 2

3. Доклад №66-00-1170/04/20.01.2005 относно изменения в Наредбата за поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.
Докл.: Стефан Иванов
Решение № 68 по точка 3

4. Доклад № 12-00-39/19.01.2005 относно утвърждаване на отчет за извършената работа в СОАП по изпълнението на ГОПРП и следприватизационен контрол за 2004г.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 69 по точка 4

5. Доклад № 93-00-48/02.02.2005 относно обявяване на процедура за предварителна квалификация за възлагане на обществена поръчка за система за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт.
Докл.; Велизар Стоилов
Решение № 70 по точка 5

6. Доклад № 93-00-49/02.02.2005 относно разкриване на нова временна линия № 15 за три месеца с маршрут “Захарна фабрика” – “Княжево”.
Докл.: Велизар Стоилов
Решение № 71 по точка 6

7. Доклад № 93-00-540/10.12.2004 относно предоставяне на имоти – публична държавна собственост, за безвъзмездно ползване от Столична община.
Докл.: Борислав Борисов
Решение № 72 по точка 7

8. Доклад № 08-16-128/04/10.01.2005 относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ЗРКП за УПИ XI-1474 и УПИ XII-общ., кв.120Б, м. “Студентски град”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 73 по точка 8

9. Доклад № 08-22-73/14.01.2005 относно процедура по §8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ I-421 и УПИ II-422, кв.34, с. Долни Богров.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 74 по точка 9

10. Доклад № 08-21-43/29.10.2004 относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, на основание §8, ал.1 от ЗУТ за УПИ II-467, 469, 473, 609, кв.12, по плана на с. Доброславци, район “Нови Искър”, собственост на “Биопрограма” ЕООД.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 75 по точка 10

11. Доклад № 26-00-2494/17.01.2005 относно процедура по §8 от ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ XIV, кв.16, м. НПЗ “Захарна фабрика”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 76 по точка 11- спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

12. Доклад № 08-18-52/20.01.2005 относно процедура по §8 от ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване и ликвидиране на съсобственост в УПИ XXVI-192, 1041 и УПИ XXVII-192, 1041, кв. 21, м.в.з. “Горна баня”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 77 по точка 12

13. Доклад № 08-18-125/20.01.2005 относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за изменение на УПИ XI-214, кв.50, м. “Овча купел”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 78 по точка 13

14. Доклад № 08-16-57/23.11.2004 относно доброволно прилагане на действащия регулационен план за УПИ V-2583 в кв.121, по плана на м. “Малинова долина-изток”, чрез замяна на придаваеми поземлени имоти, срещу отчуждаеми поземлени имоти – собственост на Фондация “д-р Мария Монтесори”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 79 по точка 14

15. Доклад № 08-18-120/20.01.2005 относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план, чрез продажба на общински поземлен имот без планоснимачен номер с площ 180 кв.м., придаден към УПИ VI-478 с площ 880 кв.м., кв.36, по плана на гр. София, м.в.з. “Горна баня”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 80 по точка 15

16. Доклад № 08-11-23/20.01.2005 относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за кв.107А, УПИ IV-997, м. “Овча купел”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 81 по точка 16

17. Доклад № 94-Д-326/10.01.2005 относно отмяна на решение № 156 по протокол № 57/07.08.2003г. на Столичен общински съвет.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 82 по точка 17

18. Доклад № 94-К-31/17.01.2005 относно прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинския дял, представляващ 511,50/1006,50 идеални части от застроен УПИ, съставляващ парцел IX-13, 14, 15, целият с площ 1006,50 кв.м. от кв. № 173, по плана на пробив бул. “Пенчо Славейков” – гр. София, заедно с построената в имот с планоснимачен № 15 едноетажна, полумасивна жилищна сграда, със застроена площ 70 кв.м., находяши се в гр. София, район “Възраждане”, ул. “Алдомировска” №86, срещу жилищни имоти, собственост на Кирил и Венцеслав Захариеви.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 83 по точка 18

19. Доклад № 94-Л-199/20.01.2005 относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имот, находящ се на бул. “Гоце Делчев”, район “Красно село”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 84 по точка 19

20. Доклад № 08-01-94/02.02.2005 относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ апартамент, находящ се в мецанина на ул. “Съборна” № 11, район “Средец”, чрез продажба на ½ идеална част, частна общинска собственост.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 85 по точка 20

21. Доклад № 66-02-372/08.12.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – Търговски комплекс с бензиностанция, газостанция и автомивка в УПИ I-1651, кв.6А, м. “Волуяк”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 86 по точка 21

22. Доклад № 66-02-373/08.12.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – Търговски комплекс с бензиностанция, газостанция и автомивка в УПИ II, кв.159, м. “Разсадника – Бежанци”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 87 по точка 22

23. Доклад № 93-00-21/17.01.2005 г. относно молби вх. №№ 1194-Л-21/01/10.12.2004 г. и 17.12.2004 г. Елисавета Стоименова Черкезова и Стоян Стоименов Сърданов като наследници на Люба Стоянова Сърданова, за преобезщетяване с двустайно жилище от оборотния фонд на СО при условията на § 9, ал.1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.103, ал. V от ЗТСУ.
Докл.: Иван Гечев
Решение № 88 по точка 23

24. Доклад № ДЖ-01-55, 94-С-287, 94-О-14/04/04.01.2005 относно включване на 1 бр. общинско жилище във Фонд “Резервен” и настаняване в сънаемателство на семейство Кръстеви и семейство Копарански.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 89 по точка 24

25. Доклад № 94-Д-225 и 94-Е-107/20.12.2004 относно включване на 1 бр. общинско жилище във Фонд “Резервен” и настаняване на семейство Карагьозови.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 90 по точка 25

26. Доклад № 66-00-1347/04/21.01.2005 относно допълване на решение № 422 по протокол № 31 от 04.11.2004г. на Столичен общински съвет и утвърждаване на окончателен списък на район “Витоша” по реда на чл.14 от ППЗОС за 2004г. на граждани, които се предвижда да бъдат настанени в общински жилища за отдаване под наем.
Докл.: Пламен Илиев
Решение № 91 по точка 26

27. Доклад № 93-00-50/03.02.2005 относно изменение и допълнение на решение № 226 по протокол № 24 от 22.07.2004 г. на Столичен общински съвет.
Докл.: Пламен Илиев
Решение № 92 по точка 27

28. Доклад № 93-00-5/05.01.2005 относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 93 по точка 28

29. Доклад № 26-00-4119/31.01.2005 относно изваждане от списъка на ДМА на “Лозана” ЕАД временна постройка – барака, разположена върху частна собственост, находяща се на ул. “Тинтява” № 3.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 94 по точка 29

30. Доклад № 93-01-34/19.01.2005 относно средна брутна заплата на Камерен оркестър “Софийски солисти”.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 95 по точка 30

31. Доклад № 93-00-9/10.01.2005 относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл.: д-р Лилия Радева
Решение № 96 по точка 31

32. Доклад № 08-17-361/22.12.2004 относно отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост в 02-ро СОУ “Академик Емилиян Станев” за стоматологичен кабинет.
Докл.: Йордан Йорданов
Решение № 97 по точка 32

33. Доклад № 94-А-471/14.01.2005 относно наименуване на улица.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 98 по точка 33

34. Доклад № 94-Г-259/13.01.2005 относно поставяне на паметна плоча.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 99 по точка 34

35. Изслушване на председателя на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори – Нели Манова, относно изпълнението на план-графика във връзка със затваряне на сметището в кв. “Суходол”, в изпълнение на решение № 62 по Протокол № 38 от 27.01.2005 г. на Столичен общински съвет.
Докл.: Нели Манова

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 39-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

36. Писмо № 93-00-53/04.02.2005 относно оспорване на Решение № 65 по Протокол № 38 от 27.01.2005 г. на СОС.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 101 по точка 36

37.Доклад  № 93-00-27/10.02.2005 относно конкретизиране на задачите на представителите на Столична община в извънредното Общо събрание на "Общинска банка" АД при избор на нов Надзорен съвет на банката.
Докл.: Владимир Кисьов
Решение № 102 по точка 37


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре