нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 41 от дата 02.03.2005

1. Доклад № 93-00-41/28.01.2005 относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община.
Докл.: Христо Попов, Милена Стефанова, Стоян Чакъров, Кирил Арсов, Росен Малинов
Решение № 109 по точка 1

2. Доклад № 93-00-42/28.01.2005 относно утвърждаване на отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община през 2004 г.
Докл.: Христо Попов, Милена Стефанова, Стоян Чакъров, Кирил Арсов, Росен Малинов
Решение № 110 по точка 2

3. Доклад № 26-00-4330/21.01.2005 относно намаляване на определената, съгласно Приложение № 1 към Решение № 136 по Протокол № 21/24.06.2004 г. на СОС начална тръжна цена за непродадени ДМА, собственост на “Стоматологичен център ХХІ- София” ЕООД (в ликвидация).
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 111 по точка 3

4. Доклад № 93-00-33/21.01.2005 относно продажба чрез търг с явно наддаване на ДМА от “Медико-техническа лаборатория ІХ – София” ЕООД (в ликвидация).
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 112 по точка 4

5. Доклад № 93-00-40/27.01.2005 относно намаляване на определената, съгласно Приложение № 1 към Решение № 441 по Протокол № 32/11.11.2004 г. на СОС начална тръжна цена за непродадените движими ДМА, собственост на “МТЛ ІV-София” ЕООД (в ликвидация).
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 113 по точка 5

6. Доклад № 70-00-650/28.01.2005 относно продажба чрез търг с явно наддаване на ДМА от ОФ “Университетски строител” (в ликвидация).
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 114 по точка 6

7. Доклад № 12-00-55/03.02.2005 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 115 по точка 7- спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

8. Доклад № 12-00-64/10.02.2005 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 116 по точка 8- спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

9. Доклад № 66-00-58/26.01.2005 относно приемане безвъзмездно собствеността на част от ПИ без пл. №, м. “ГГЦ-Зона В-17” с площ от 10 010 кв.м. – публична държавна собственост, попадащ в трасето на пробив ул. “Скопие” на основание чл. 21, ал. 5 от ЗОС.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 117 по точка 9

10. Доклад № 08-19-45/20.01.2005 относно замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в район “Люлин”, ул. “328-ма”, УПИ І-256, 256а и реална част от УПИ ІІ-256 Б, кв. 85, м. “бул. Сливница” срещу жилища, собственост на “Аладин Билдинг” ООД.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 118 по точка 10

11. Доклад № 08-17-156/03.02.2005 относно процедура по § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ХХ-760 от кв. 3, в.з. “Малинова долина – ІІ част”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 119 по точка 11

12. Доклад № 66-00-591/20.01.2005 относно процедура по чл. 15,    ал. 5 от ЗУТ за промяна границите на съседни поземлени имоти чрез изменение на ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 120 по точка 12

13. Доклад № 08-18-124/20.01.2005 относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПР за УПИ ХІ-71 А, целият с площ 1562 кв.м., кв. 43, м. “Овча купел”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 121 по точка 13

14. Доклад № 08-15-89/26.01.2005 относно процедура по § 6  и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПР за УПИ V, отреден за “озеленяване”, целия с площ от 940 кв.м., кв. 38, м. “бул. Ал. Малинов”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 122 по точка 14

15. Доклад № 08-18-109/03.02.2005 относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 123 по точка 15

16. Доклад № 94-Г-32/03.02.2005 относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 и чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 124 по точка 16

17. Доклад № 26-00-3697/04.02.2005 относно провеждане на конкурс за предоставяне под наем за срок от 10 години на 35 кв.м от покривното пространство на сградата на ул. “Екзарх Йосиф” № 37.
Докл. Росен Желязков
Решение № 125 по точка 17

18. Доклад № 08-18-102/04.02.2005 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ХХІ-1011, кв. 54, м. в.з. “Горна Баня”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 126 по точка 18

19. Доклад № 08-14-105/04.02.2005 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за кв. 7а, УПИ ХІХ-983 и УПИ ХХІ-1242, м. ЖК “Дружба-ІІ ч.”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 127 по точка 19

20. Доклад № 08-15-160/26.01.2005 относно доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ ІІ-2029, кв. 13, м. “бул. Ал. Малинов” чрез закупуване на придаваем общински поземлен имот.
Д
окл.: Росен Желязков
Решение № 128 по точка 20

21. Доклад № 08-14-107/20.01.2005 относно прекратяване на съсобственост в сграда за хидрофор, находяща се южно от бл. 217, б.к. “Дружба ІІ част” чрез изкупуване на общинските идеални части от съсобственика “Кайрака” ЕООД.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 129 по точка 21

22. Доклад № 08-11-83/10.01.2005 относно ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ І-972, 1041, 1042, 1043, 1044, 1048, кв. 61, м. “Факултета” от съсобственика “МЕГАТЕКС” АД.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 130 по точка 22

23. Доклад № 08-06-156/04.02.2005 относно прекратяване на съсобственост чрез извършване на доброволна делба в пет апартамента, находящи се в гр. София, район “Подуяне”, м. “Левски-Зона В”, бл.20.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 131 по точка 23

24. Доклад № 08-06-163/04.02.2005 относно прекратяване на съсобственост въз основа на ПУП чрез продажба на 135/1565 идеални части, частна общинска собственост от УПИ І-281, кв.287, район “Подуяне”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 132 по точка 24

25. Доклад № 08-19-72/03.02.2005 относно ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ ХІV-22, кв.120, м. “Бул. Сливница”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 133 по точка 25

26. Доклад № 08-08-38/03.02.2005 относно процедура за изменение на план за регулация на УПИ ХІV-1613 и УПИ ІІ “за ОДЗ” от кв. 30, м. “Изток-Изток” и процедура за обявяване на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 134 по точка 26

27. Доклад № 93-00-55/04.02.2005 относно молба вх. № 1194-Е-02/05.01.2005 г. от наследниците на Евгений Василев Попов за преобезщетяване при условията на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ.
Докл.: Иван Гечев
Решение № 135 по точка 27

28. Доклад № 93-00-56/08.02.2005 относно намаляване на определената съгласно приложение № 1 към Решение № 290 по Протокол № 25 от 09.09.2004 г. на СОС начална тръжна цена за непродадените движими дълготрайни материални активи – собственост на “Стоматологичен център ХVІ-София” ЕООД – в ликвидация.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 136 по точка 28

29. Доклад № 93-00-69/14.02.2005 относно изпълнение на точка 9 от Решение № 65 по Протокол № 38 от 27.01.2005 г. на СОС.
Докл.: Пламен Илиев, Данаил Кирилов
Решение № 137 по точка 29

30. Доклад № 08-23-14/10.02.2005 относно пазарна оценка на нерегулирани поземлени имоти с планоснимачни №№ 944 и 945 с обща площ 1399, находящ се с. Железница, м. “Райковица”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 138 по точка 30

31. Доклад № 94-А-54/26.01.2005 относно отмяна на Решение № 191 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на СОС поради неизпълнение
Докл.: Росен Желязков
Решение № 139 по точка 31- спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

32. Доклад № 66-00-62/18.01.2005 относно изпълнение на спечеления от столична община проект “Витоша – великата българска гора – развитие на устойчив екотуризъм на територията на природен парк “Витоша” по грантова схема на програма ФАР 2002 BG 0202.02 “Развитие на българския екотуризъм”.
Докл.: Милор Михайлов
Решение № 140 по точка 32

33. Доклад № 93-00-539/10.12.2004 относно създаване на Клуб за социални контакти в Дом за стари хора в кв. “Горна баня” и промяна на Решение № 25 по Протокол № 52 от 12.05.2003 г. в т. 1 и т. 2.
Докл.: д-р Лилия Радева
Решение № 141 по точка 33

34. Доклад № 08-18-86/13.01.2005 относно създаване на обединено детско заведение между ЦДГ 161 и ДЯ 66, район “Овча купел”.
Докл.: инж. Иван Гечев
Решение № 142 по точка 34

35. Доклад № 93-00-34/24.01.2005 относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 143 по точка 35

36. Доклад № 93-00-67/11.02.2005 относно отпускане на средства за финансиране изграждането на бюст-паметник на Васил Левски в гр. Босилеград, Р Сърбия и Черна гора.
Докл.: Борислав Бориславов
Решение № 144 по точка 36

37. Доклад № 93-00-36/25.01.2005 относно изменение на т. 1 от Решение № 1 по Протокол № 53 от 26.05.2003 г. на СОС.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 145 по точка 37

38. Доклад № 92-00-11/01.02.2005 относно намаляване на определената съгласно Приложение № 1 към Решение № 6 по Протокол № 14 от 08.04.2004 г. на Столичен общински съвет начална тръжна цена за непродадените движими дълготрайни материални активи, собственост на “Медико-техническа лаборатория VІІІ-София” ЕООД -  в ликвидация.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 146 по точка 38

39. Доклад № 70-00-53/03.02.2005 относно промяна на Решение № 6, Протокол № 44, т. 1 от 30.10.2002 г. и промяна на Приложение № 3 към Решение № 39, Протокол № 48 от 17.02.2003 г. на Столичен общински съвет.
Докл.: Милор Михайлов
Решение № 147 по точка 39

40. Доклад № 66-02-385/29.12.2004 относно искане за издаване на виза за временен обект – Автомивка, кафе, офис-каса и склад в поземлени имоти 63 и 64, к.л. 344, УПИ ХІ, кв. 67, м. “Разсадника-Коньовица”.
Докл.: Стоян Янев
Решение № 148 по точка 40

41. Доклад № 08-23-158/10.02.2005 относно изменение на Решение № 397 по Протокол № 30 от 28.10.2004 г. на Столичен общински съвет, по преписка № 08-23-158/03 г.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 149 по точка 41

42. Доклад № 26-00-507/22.02.2005 относно конкретизиране на задачите на представителите на Столична община в Общото събрание на “Спортен център – Кътина” ООД във връзка с постъпило писмо от управителя.
Докл.: Владимир Кисьов
Решение № 150 по точка 42

43. Доклад № 93-00-80/22.02.2005 относно определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите на “Компания за луксозни хотели” АД.
Докл.: Владимир Кисьов
Решение № 151 по точка 43

44. Доклад № 08-03-152/22.02.2005 относно замяна на недвижими имоти     -   общинска собственост, находящи се в район “Възраждане”.
Докл.:  Борислав Бориславов,
Иван Николов, Росен Желязков
Решение № 152 по точка 44
Заповед на кмета на Столична община № РД-562-225/01.11.2006 г.

45. Информация от кмета на Столична община във връзка с изпълнение на точка 4 от Решение № 105, Протокол № 40 от 17.02.2005 г.
Докл.: Стефан Софиянски

46.
Доклад № 93-00-83/24.02.2005 на Временната анкетна комисия по Решение № 106, Протокол № 40 от 17.02.2005 г.
Докл.: М. Райковски, Б. Бориславов, Н. Манова, Ст. Беязов, Л. Дилов, К. Арсов, Пл. Илиев
Решение № 153 по точка 46


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре