нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 42 от дата 17.03.2005

1. Полагане на клетва от общински съветник съгласно чл. 32 от Закон за местното самоуправление и местната администрация.

2. Доклад № 70-00-17/14.01.2005 относно предложение за приемане изменение на структурата на Столична общинска администрация – ОП “Туристическо обслужване”.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 154 по точка 2

3. Доклад №  93-00-74/16.02.2005 относно определяне размера на таксите по § 17 от ПРЗ на ППЗУЖВГМЖСВ.
Докл.: Орлин Иванов
Решение № 155 по точка 3

4. Доклад № 93-00-84/24.02.2005 за приемане на отчет за дейността на СОПФ през 2004 г.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 156 по точка 4

5. Доклад № 93-00-45/01.03.2005 относно финансиране изграждането на нова и възстановяване на съществуващи детски площадки на територията на СО през 2005 г.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 157 по точка 5

6. Доклад № 93-01-43/01.03.2005 относно съфинансиране участието на Столична община в проект “Внедряване автоматизиране система за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт със средства от СОПФ през 2005 г.”.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 158 по точка 6

7. Доклад № 93-00-93/08.03.2005 относно промяна на Решение № 13 по Протокол № 10/26.02.2004 г., Решение № 323 по Протокол № 28/28.09.2004 г. и Решение № 616 по Протокол № 35/16.12.2004 г. на СОС.
Докл.: Пламен Илиев
Решение № 159 по точка 7

8. Доклад № 12-00-81/17.02.2005 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект, стопанисван от район “Младост”.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 160 по точка 8- спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

9. Доклад № 08-12-43/17.02.2005 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ V-3, кв. 45, м. “Зона В-17”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 161 по точка 9

10. Доклад № 08-17-272/17.02.2005 относно процедура по § 6, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 162 по точка 10

11. Доклад № 08-16-147/14.02.2005 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 163 по точка 11

12. Доклад № 08-20-148/03.02.2005 относно процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 164 по точка 12

13. Доклад № 08-17-43/14.02.2005 относно процедура по § 8, ал. 1 за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ V-352, кв. 67, ж.к. “Карпузица”, район “Витоша”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 165 по точка 13

14. Доклад № 94-И-228/22.02.2005 относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ VІІ-47,48, кв. 254, м. бул. “9-ти септември”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 166 по точка 14

15. Доклад № 08-19-182/14.02.2005 относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ІV-807, с площ 2450 кв.м., кв. 53, м. “Люлин 2”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 167 по точка 15

16. Доклад № 08-18-114/17.02.2005 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ І -920, кв. 81, м. в.з. “Горна баня – разширение”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 168 по точка 16

17. Доклад № 08-23-202/22.02.2005 относно прцедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ІІ-287, ІІІ-287, кв. 8 и УПИ ІІІ-287, кв. 31, м. “Врана – Лозен – Триъгълника”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 169 по точка 17

18. Доклад № 08-19-141/25.02.2005 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПУП за УПИ ІV-1300, кв. 13, м. “Люлин – 6 м.р.”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 170 по точка 18

19. Доклад № 08-07-70/25.02.2005 относно доброволно прилагане на действащия РП за УПИ І-462, кв. 2, м. СПЗ “Слатина – юг” чрез замяна на придаваеми общински поземлени имоти срещу отчуждаем поземлен имот, собственост на Стефан Щерев Томов.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 171 по точка 19

20. Доклад № 26-00-4453/10.03.2005 относно замяна на недвижими имоти – общинска собственост срещу жилищни имоти, собственост на “ГИВАН” ООД.
Докл.: Пламен Илиев
Решение № 172 по точка 20

21. Доклад № 08-17-157/15.02.2005 относно прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП между СО и Михаил Георгиев Попов в недвижими имоти, представляващи УПИ ХІV -174 с площ 375 кв.м. и п.и. № 174 с площ 445 кв.м., попадащ в УПИ І – за ЖС, кв. 259, м. “Павлово – Бъкстон”, чрез продажба по пазарни цени на общинския дял.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 173 по точка 21

22. Доклад № 08-03-128/25.02.2005 относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на СО, представляващ ½ ид. част от застроен поземлен имот пл. № 5, с площ 352 кв.м. заедно с едноетажна паянтова жилищна сграда със ЗП 35 кв.м., попадащ в УПИ І, кв. 5 (стар 225), м. “Три кладенци – Западно направление”, бул. “Димитър Петков” № 93.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 174 по точка 22

23. Доклад № 08-06-180/22.02.2005 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за промяна границите на съседни поземлени имоти чрез изменение на ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 175 по точка 23

24. Доклад № 66-02-25/20.08.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на ПРЗ за УПИ ХІІІ-2723, кв. 2, м. “НПЗ-Горубляне”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 176 по точка 24

25. Доклад № 08-19-67/17.02.2005 относно процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ за промяна границите на съседни имоти чрез продажба на общински поземлен имот на “ФИНА МЕХАНИКА” АД.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 177 по точка 25

26. Доклад № 08-19-149/22.02.2005 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за изменение на ПРЗ за УПИ ХІ-1307, кв. 3, м. “Люлин-център”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 178 по точка 26

27. Доклад № 26-00-3788/22.02.2005 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на ПРЗ за п.и. № 1481, 3652, 3654, кв. 36, м. бул. “Ал. Малинов – ж.к. Младост ІV”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 179 по точка 27

28. Доклад № 08-20-91/16.02.2005 относно изкупуване на УПИ VІ-1479, кв. 19, м. бул. “Сливница”, върху който са изградени сгради – собственост на “Вата –П” ООД.
Докл.: Иван Нейков
Решение № 180 по точка 28

29. Доклад № 08-13-79/14.02.2005 относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на недвижим имот, находящ се в район “Надежда”, съставляващ 275/460 ид. части от УПИ ІІІ-395, кв.118, м. бул. “Ломско шосе” от съсобствениците Бояна Григорова Георгиева и Георги Григоров Георгиев.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 181 по точка 29- спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

30. Доклад № 08-17-182/14.12.2004 относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на съсобственика Васила Петрова Топузова на общинската ½ ид. част от правото на собственост върху незастроен поземлен имот с пл. № 687, с площ от 1 665 кв.м., включен в УПИ І, кв. 3, м. “Панорамен път – специални нужди – Беловодски път”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 182 по точка 30

31. Доклад № 08-17-356/17.02.2005 относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част, представляваща 188/688 ид.части от УПИ ХХІІ-23, кв. 80, м. с. Владая – вилна зона.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 183 по точка 31- спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

32. Доклад № 94-01-91/14.02.2005 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на ПЗР за УПИ ХІ-296, Х-295, ІХ-294, VІІІ-292, кв. 282, м. “Лозенец – І част”, ул. “Капитан Димитър Списаревски”, собственост на Кинка и Димитър Тасеви, Блага Рашкова, Пламен Рашков, Поля Христозова и СО.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 184 по точка 32

33. Доклад № 94-Р-26/14.02.2005 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с пл. № 1215, кв. 46, м. ж.к. “Дружба – ІІ част”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 185 по точка 33

34. Доклад № 93-00-71/14.02.2005 относно наименуване и преименуване на улици в районите “Лозенец”, “Красно село”, “Овча купел”, “Искър”, “Банкя” и “Витоша”.
Докл.: Георги Белчев
Решение № 186 по точка 34

35. Доклад № 94-Ц-5/26.01.2005 относно наименуване на улица.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 187 по точка 35

36. Информация от кмета на Столична община във връзка с изпълнение на точка 4 от Решение № 105 по Протокол № 40 от 17.02.2005 г. на СОС.

37. Доклад № 08-02-153/02.03.2005 относно допълване на Решение № 39 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г. на СОС.
Докл. :Таня Найденова, Росен Желязков
Решение № 188 по точка 37

38.  Доклад № 26-00-467/25.02.2005 относно определяне на експерт-счетоводители за извършване одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2004 г. на търговски дружества с общинско имущество.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 189 по точка 38

39.  Доклад № 93-00-39/16.03.2005 относно предложение за избор на юридически консултанти за извършването на правно изследване - оценка и анализ на правните възможности за защитата на интересите на Столична община като мажоритарен акционер в "Общинска банка" АД.
Докл.: Пламен Илиев
Решение № 190 по точка 39


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре