нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 43 от дата 31.03.2005

1. Питане № 9301-353/20.12.2004 г. от Борислав Борисов – общински съветник, относно изпълнение на Решение № 117 от 13.10.2003 г. на СОС.

2.Питане № 9300-567/28.12.2004 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно закриване на 148 СОУ “Любомир Милетич”.

3.Питане № 9300-60/09.02.2005 г. от Стоян Стоянов и Евтим Евтимов – общински съветници, относно разходваните средства и инвестиционните механизми на СО за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната и пътната инфраструктура през 2003 и 2004 г.

4. Питане № 93-00-118/24.03.2005 г. от Стефан Иванов – общински съветник, относно състава и дейността на ромския обществен съвет.

5. Доклад № 93-00-54/04.02.2005 г. относно извършване на подготвителни действия за създаването на публични регистри на публичната общинска собственост и частната общинска собственост в СО.
Докл.: Борислав Борисов, Милена Стефанов, Вили Лилков, Радомир Чолаков, Петко Горанов, Владимир Каролев

Решение № 191 по точка 5

6. Доклад № 70-00-53/23.03.2005 г. относно промяна на Решение № 6 по Протокол № 44, т. 1 от 30.10.2002 г. и промяна на Приложение № 3 към Решение № 39 по Протокол № 48 от 17.02.2003 г. на СОС.
Докл.: Милор Михайлов
Решение № 192 по точка 6

7.Доклад № 93-01-132/08.03.2005 г. относно изменение на Решение № 44 по Протокол № 16 от 03.05.2004 г. на СОС за съфинансиране участието на СО в проект “Красива България” за 2004 г.
Докл.: Минко Герджиков, Иван Нейков
Решение № 193 по точка 7

8.Доклад № 93-00-114/23.03.2005 г. относно договор за изменение на Договора за заем от 29.04.2002 г. между СО и ЕБВР.
Докл.: Велизар Стоилов
Решение № 194 по точка 8

9.Доклад №  12-00-101/09.03.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за приватизация на обект, стопанисван от район “Надежда”.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 195 по точка 9

10. Доклад № 93-00-95/09.03.2005 г. относно изваждане от списъка за приватизация за 2005 г. на общинското дружество “СКГТ – Трансремонтстрой” ЕАД.
Докл.: Анета Григорова, Антон Кутев
Решение № 196 по точка 10

11. Доклад № 93-00-117/24.03.2005 г. относно отмяна на Решение № 28 по Протокол № 13 от 25.03.2004 г. на СОС и даване на съгласие за замяна на имот пл. № 321, кв. 5, м. “Крива река” с площ от 240 кв.м., собственост на Иван Иванов Кючуков, с равностоен имот, включен в капитала на “Софийски имоти” ЕАД.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 197 по точка 11- спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

12. Доклад № 08-17-155/04г./02.03.2005 г. относно процедура по § 6 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 198 по точка 12

13. Доклад № 08-23-161/04г./02.03.2005 г. относно процедура по § 6 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 199 по точка 13

14. Доклад № 94-В-199/04г./02.03.2005 г. относно процедура по § 6 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 200 по точка 14

15. Доклад № 08-18-121/04г./14.03.2005 г. относно доброволно прилагане на ПР за УПИ ХХV-233, кв. 93, м. кв. “Горна баня”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 201 по точка 15

16. Доклад № 94-Л-105/17.02.2005 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на ПР за кв. 3А, УПИ І и УПИ ІІ-2998, м. “Младост І”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 202 по точка 16

17. Доклад № 08-22-60/04г./17.02.2005 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на ПРЗ за УПИ І-318 и имот без пл. №, кв. 20, м. “Долни Богров”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 203 по точка 17

18. Доклад № 94-Г-139/14.02.2005 г. относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинския дял в УПИ ХІХ-140, кв. 726, м. “ГГЦ-Зона Г-13”, ул. “Петра” № 11.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 204 по точка 18

19. Доклад № 94-И-58/04г./01.03.2005 г. относно отмяна на Решение № 585 по Протокол № 35/16.12.2004 г. на СОС и приемане на решение за ликвидация на съсобственост чрез реална делба на ПИ 519, кв. 1, м. “Дървеница”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 205 по точка 19

20. Доклад № 93-00-57/08.02.2005 г. относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 206 по точка 20

21. Доклад № 93-00-81/22.02.2005 г. относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 207 по точка 21

22. Доклад № 94-Б-3/04г., № 26-00-3841/04г., № 26-00-3772/04г./16.02.2005 г. относно предложение за проектиране и изграждане на улици, съгласно влезли в сила ПУП от “Феър Плей Интернешънъл” АД за сметка на дружеството.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 208 по точка 22

23. Доклад № 26-00-89/16.02.2005 г. относно приемане на дарение на реална част от имот, частна собственост на “Феър Плей Интернешънъл” АД и приемане на дарение на проектантските и строителни услуги и материалите за изградената от и за сметка на дружеството улица –тупик в ЖК “Борово”, съгласно влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 209 по точка 23

24. Доклад № 08-24-84/04г./14.01.2005 г. относно предоставяне под наем на плувен басейн, район “Банкя”.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 210 по точка 24

25. Доклад № 66-02-374/11.12.2004 г. относно явна фактическа грешка, допусната в Решение № 11 по Протокол № 31, т. 12 от 07.11.2001г. на СОС.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 211 по точка 25

26. Доклад № 93-00-91/07.03.2005 г. относно изработване на ПУП на Борисовата градина, както и заданията на подробните устройствени планове от компетентността на СОС.
Докл.: Борислав Борисов
Решение № 212 по точка 26

27. Доклад № 93-00-501/18.11.2004 г. относно промяна на ПУП във връзка с проектотрасе на трамвай в жк “Овча купел”.
Докл.: Борислав Борисов
Решение № 213 по точка 27

28. Доклад № 93-00-502/18.11.2004 г. относно спешно решаване на проблемите на кв. Княжево и с. Владая, свързани със засиления автомобилен транзитен трафик през тях.
Докл.: Борислав Борисов
Решение № 214 по точка 28

29. Доклад № 66-02-55/10.03.2005 г. относно спиране на административна процедура по издаване на разрешение за строеж за реализиране на предвиденото застрояване в УПИ І -1748 – за търговски комплекс с бензиностанция, кв. 286 б, м. “бул. България – мотописта І част” по искане на собственика “ОМВ България” ЕООД и започване преговори със собственика за замяна на посочения имот с друг и последващо изменение на действащия ПУП за урегулиране на УПИ І-1748, кв. 286 б, м. бул. “България Мотописта І част” с предназначение за “озеленени площи”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 215 по точка 29

30. Доклад № 93-00-115/23.03.2005 г. относно промяна в Решение № 1 по Протокол № 36 от 13.01.2005 г. на СОС.
Докл.: Николай Желев
Решение № 216 по точка 30

31. Доклад № 08-15-37/23.02.2005 г. относно наименуване на улица в район “Младост” и поставяне на паметна плоча.
Докл.: Иван Карайончев
Решение № 217 по точка 31

32. Информация от кмета на Столична община във връзка с изпълнение на точка 4 от Решение № 105 по Протокол № 40 от 17.02.2005 г. на СОС.

33. Доклад № 93-01-561/24.03.2005 г. относно награждаване със званието “Почетен гражданин на София”.
Докл.: Стефан Софиянски, Владимир Кисьов, доц. Стоян Чакъров, Росен Желязков
Решение № 218 по точка 33

34. Доклад № 93-00-111/22.03.2005 г. относно увеличение на бюджета за 2005 г. за дейност “Чистота” за зимно поддържане на общински пътища и за еднократно миене на улиците на София.
Докл.: Милор Михайлов
Решение № 219 по точка 34

35. Доклад № 26-00-747/25.03.2005 г. относно заемообразно финансиране на “Галатея 2002” ЕАД със средства от СОПФ в размер на 300 000 (триста хеляди) лева.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 220 по точка 35

 

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре