нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 45 от дата 14.04.2005

ДНЕВЕН РЕД:

1.Информация от кмета на Столична община във връзка с изпълнение на точка 4 от Решение № 105 по Протокол № 40 от 17.02.2005 г. на СОС.

2.Доклад № 93-00-122/25.03.2005 г. относно приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2005 г.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 221 по точка 2

3.Доклад № 93-00-88/28.02.2005 г. относно отмяна на Решение № 595 по Протокол № 35/2004 г. на СОС и приемане на Годишната задача за дейностите по чистотата за 2005 г.
Докл.: Милор Михайлов
Решение № 222 по точка 3

4.Доклад № 93-00-92/08.03.2005 г. относно изграждане на физкултурен салон на 9-та Френска езикова гимназия.
Докл.: Иван Гечев
Решение № 223 по точка 4

5.Доклад № 66-00-849/02г./24.03.2005 г. относно предоставяне на предвидените средства от кредите на банките за изграждане на обект “Пробив бул. “Данаил Николаев” – І етап” от бул. “Княгиня Мария Луиза” да “Сточна гара за финансиране на довършването на обект “Реконструкция на предгаров площад и Ротонда – Централна гара – ІІ етап(обществени зони)”.
Докл.: Иван Гечев
Решение № 224 по точка 5

6.Доклад № 26-00-460/12.03.2005 г. относно заемообразно финансиране на “СКГТ-Трансремонтстрой” ЕАД със средства от СОПФ в размерна 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева.
Докл.: Минко Герджиков, Иван Нейков
Решение № 225 по точка 6

7.Доклад № 26-00-4453/04г./29.03.2005 г. относно отмяна на Решение № 172 по Протокол № 42, т. 20 от 17.03.2005 г. на СОС и ликвидиране на съсобственост чрез замяна на недвижими имоти – общинска собственост срещу жилищни имоти, собственост на “ГИВАН” ООД.
Докл.: Пламен Илиев
Решение № 226 по точка 7

8.Доклад № 94-Е-212/03г./29.03.2005 г. относно замяна на общински незастроен УПИ VІІ, отреден за “супермаркет и озеленяване”, целият с площ от 1 050 кв.м., кв. 26Ж, м. ж.к.”Гео Милев – Подуяне-Редута – част парк “Гео Милев””, район “Слатина” срещу жилищни имоти на “ИЗИДА” ООД.
Докл.: Пламен Илиев
Решение № 227 по точка 8

9.Доклад № 08-19-67/02г./06.04.2005 г. относно отмяна на Решение № 177 по Протокол № 42/17.03.2005 г. на СОС и процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ за промяна границите на съседни имоти чрез продажба на общински поземлен имот.
Докл.: Пламен Илиев
Решение № 228 по точка 9

10.Доклад № 66-02-25/04г./29.03.2005 г. относно отмяна на Решение № 176 по Протокол № 42/17.03.2005 г. на СОС и процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на ПРЗ за УПИ ХІІІ-2723, кв. 2, м. “НПЗ-Горубляне”.
Докл.: Пламен Илиев
Решение № 229 по точка 10

11.Доклад № 26-00-3185/04г./15.03.2005 г. относно финансиране благоустрояването на околното пространство на санирания бл. 10 в ж.к. “Захарна фабрика”, район “Илинден”.
Докл.: Минко Герджиков, Иван Нейков
Решение № 230 по точка 11

12. Доклад № 93-00-128/31.03.2005 г. относно заемообразно финансиране на “Инвестиционна компания” ЕАД със средства от СОПФ, направление “Портфолио” в размер на 50 000 лева за формиране на първоначален капитал на дружеството.
Докл.: Минко Герджиков, Иван Нейков
Решение № 231 по точка 12

13.Доклад № 9300-121/24.03.2005 г.  относно промяна на статута на имоти частна общинска собственост в публична общинска собственост в парк “Борисова градина”, район “Средец”.
Докл.: Борислав Бориславов, Иван Сотиров
Решение № 232 по точка 13

14.Доклад №  93-00-108/21.03.2005 г. относно изплащане на дължимите възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя на ликвидаторите на “Стоматологичен център ХХVІІ-София” – в ликвидация.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 233 по точка 14

15.Доклад № 93-00-123/25.03.2005 г. относно намаляване на определената съгласно Приложение № 1 към Решение № 135 по Протокол № 21/24.06.2004 г. на СОС начална тръжна цена за непродадените движими ДМА, собственост на “Медико-техническа лаборатория ХVІІІ-София” – в ликвидация.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 234 по точка 15

16.Доклад № 92-00-46/22.03.2005 г. относно продажба чрез търг с явно наддаване на ДМА от “Стоматологичен център ІV-София” ЕООД – в ликвидация.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 235 по точка 16

17. Доклад № 94-02-17/00г./24.03.2005 г. относно прехвърляне право на собственост върху УПИ на ЖСК “Амелия” чрез покупко-продажба на терена, върху който е построена сградата на ЖСК “Амелия”.
Докл.: Антон Кутев
Решение № 236 по точка 17

18.Доклад № 08-06-82/02г./14.02.2005 г. относно търг за учредяване право на строеж върху дворно място – УПИ ІІІ – за търговия, кв. 19, м. жк “Левски – зона Г”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 237 по точка 18

19.Доклад № 08-17-23/17.03.2005 г. относно процедура по § 6 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 238 по точка 19

20.Доклад № 08-21-142/04г./25.03.2005 г. относно прекратяване на съсобственост в недвижими имоти, находящи се в район “Нови Искър”, съставляващи УПИ V.280, ХVІ-279, кв. 21, с. Негован чрез изкупуване на общинските 35% ид. части от съсобствениците.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 239 по точка 20

21.Доклад № 08-24-2/23.03.2005 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ ХІХ-1164, кв. 104, гр. Банкя.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 240 по точка 21

22.Доклад № 08-24-86/04г./23.03.2005 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез продажба на общински поземлен имот без пл. №, с площ 145 кв.м., придаден към УПИ ХХІІІ-447, кв. 25, кв. “Михайлово”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 241 по точка 22

23.Доклад № 08-23-77/04г./24.03.2005 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ІІІ-301, кв. 19, м. “Овча купел”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 242 по точка 23

24.Доклад № 93-00-129/31.03.2005 г. относно изменение и допълнение на Решение № 226 по Протокол № 24/22.07.2004 г. на СОС и Решение № 363 по Протокол № 29/14.10.2004 г. на СОС.
Докл.: Стефан Иванов
Решение № 243 по точка 24

25.Доклад № 08-07-5/11.01.2005 г. относно настаняване на 157-ма гимназия с изучаване на чужд език “Сесар Вайехо” в сградата на ул. “Слатинска” № 35, район “Слатина” и закриване на 148-мо СОУ “Любомир Милетич”, район “Слатина”.
Докл.: Орлин Пошев
Решение № 244 по точка 25

26. Доклад № 93-00-136/06.04.2005 г. относно приемане на решение за ползване на банков кредит от столична община.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 245 по точка 26

27. Доклад № 26-00-567/08.04.2005 г. относно кандидатстване на Столична община за финансиране по програма ИСПА и приемане на представения от “Софийска вода” АД прогнозен инвестиционен план за срока на концесията.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 246 по точка 27- спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно в частта му на т. 2 и т. 3.

28. Доклад № 93-00-149/13.04.2005 г. относно изменение и допълнение на решение № 1 по протокол №3 от 28.11.2003 г. на Столичен общински съвет.
Докл.:
Радослав Кацаров
Решение № 247 по точка 28

29.Доклад № 93-00-146/13.04.2005 г. относно изменение на решение № 34 по протокол № 15 от 22.04.2004 г. на Столичния общински съвет и утвърждаване на предложенията на представителите на Столична община в Общото събрание на „Общинска банка” АД за проекторешения на насроченото на 15.04.2005 г. извънредно Общо събрание на „Общинска банка” АД.
Докл.: Владимир Кисьов, Мичо Райковски, Борислав Бориславов, Милан Меланов и Станимир Зашев
Решение № 248 по точка 29

30.Доклад № 93-00-152/14.04.2005 г. относно изменение и допълнение на Решение № 222 по Протокол № 24 от 22.07.2004 г. на Столичния общински съвет.
Докл.: Стоян Чакъров
Решение № 249 по точка 30

31. Доклад № 93-00-126/28.03.2005 г. относно създаване на работна група за контрол върху изпълнение на консенсусните предложения приети на кръгла маса "Опазване на парковете и зелените зони на София" 05.10.2004 г.
Докл.: Нели Манова
Решение № 250 по точка 31


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре