нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 46 от дата 21.04.2005

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от новоизбрания кмет на с. Мировяне.

2. Питане № 93-00-153/14.04.2005 г. от Юлия Цинзова –общински съветник, относно формиране на комисия за избор на директори на общински театри.

3. Доклад № 9300-127/29.03.2005 г. относно Правила за управление на Програма “Зелена София”.
Докл.: Иван Нейков
Решение № 251 по точка 3

4. Доклад № 9300-35/04.04.2005 г. относно Правила за управление на Програма “Култура”.
Докл.: Иван Нейков
Решение № 252 по точка 4

5. Доклад № 93-00-70/14.02.2005 г. относно приемане на Правилник за организацията и дейността на столичен инспекторат и утвърждаване на структура и численост на същия.
Докл.: Милор Михайлов, Емил Танев, Радомир Чолаков
Решение № 253 по точка 5

6Доклад № 93-00-124/25.03.2005 г. относно участие на СО в пилотен проект с Програма за развитие на организацията на обединените нации за рехабилитация на жилищните сгради.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 254 по точка 6

7Доклад № 93-00-106/18.03.2005 г. относно програма за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2005 г. Докл.: Христо Попов, Милена Стефанова, Стоян Чакъров, Кирил Арсов, Росен Малинов
Решение № 255 по точка 7

8Доклад № 93-00-88/28.02.2005 г. относно отмяна на Решение № 595 по Протокол № 35/2004 г. на СОС и приемане на Годишната задача за дейностите по чистотата за 2005 г.
Докл.: Милор Михайлов
Решение № 256 по точка 8

9. Доклад № 93-00-111/22.03.2005 г. относно увеличение на     бюджета за 2005 г. за дейност “Чистота” за зимно поддържане на общински пътища и за еднократно миене на улиците на София.
Докл.: Милор Михайлов

Решение № 257 по точка 9

10. Доклад № 93-00-154/14.04.2005 г. относно определяне на представител на Столична община в Общото събрание на “София Крематориум” АД.
Докл.: Владимир Кисьов
Решение № 258 по точка 10

11. Доклад № 93-00-155/14.04.2005 г. относно определяне на представител на Столична община в Общото събрание на “Централни хали” АД.
Докл.: Владимир Кисьов
Решение № 259 по точка 11

12. Доклад № 62-01-7/14.04.2005 г. относно отстъпване безвъзмездно право на ползване за срок от десет години на Фондация “Мойра” върху общински недвижим имот, находящ се в с. Мърчаево, ул. “Константин Темелков” и ул. “Маниш”.
Докл.: Мичо Райковски
Решение № 260 по точка 12 
Заповед на кмета на Столична община № РД-565-10/30.05.2007

13. Доклад № 66-02-106/04г./28.03.2005 г. относно предоставяне на концесия върху северното крило на Общинска минерална баня, град София.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 261 по точка 13

14. Доклад № 66-00-1686/04г./12.04.2005 г. относно откриване на производство по отчуждаване на части от поземлени имоти № № 436, 692, 691, 635, кв. І, м. “Манастирски ливади – изток”, част от поземлен имот 1249, кв. 151, м. “Булевард България – жил.група Мотописта”, п.и. № 1250, кв. 155, м. “Красно село-плавателен канал”, частна собственост, засегнати от обект – етап “Реконструкция на северното платно на бел. “Тодор Каблешков” от бул. “България” до ул. “Костенски водопад” от о.т. 3(26Б-24-23-22.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 262 по точка 14

15. Доклад № 94-Е-179/03г./14.04.2005 г. относно замяна на жилище – частна собственост за общинско жилище, находящо се в ЖК “Банишора”.
Докл.: Борислав Бориславов
Решение № 263 по точка 15

16. Доклад № 94-01-15/14.04.2005 г. относно продажба на общински жилища, находящи се на ул. “Градинарска” № 5А на наемателите, настанени по административен ред.
Докл.: Борислав Бориславов
Решение № 264 по точка 16

17. Доклад № 12-00-159/07.04.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект, за който е бил сключен договор за покупко-продажба по реда на чл. 35 от ППДОбП (отм.).
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 265 по точка 17

18. Доклад № 94-С-295/04г. и № 94-В-174/04г./24.03.2005 г. относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на съсобствениците на общинския дял от правото на собственост върху УПИ Х-31, 32, 33 с площ 986 кв.м., кв. 133, м.”Зона Б-4, ул. “Шар планина” № 59.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 266 по точка 18

19. Доклад № 08-06-51/03г. и 08-06-81/01г./25.03.2005 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската ½ ид. част от имот, находящ се на ул. “Княгиня Тамара” № 51, район “Подуяне”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 267 по точка 19

20. Доклад № 08-06-136/03г./25.03.2005 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ VІІ-78, кв. 24, м. “Левски – зона Г”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 268 по точка 20

21. Доклад № 08-23-138/04г./25.03.2005 г. относно доброволно прилагане на действащия РП за УПИ ХХІ-70, кв. 43, м. в.з. “Бистрица - разширение”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 269 по точка 21

22. Доклад №№№№ 08-04-150/04г., 08-04-102/04г., 08-04-98/04г. и 08-04-85/00г./25.03.2005 г. относно продажба на жилища на техните наематели в жилищната сграда, находяща се на бул. “Васил Левски” № 106.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 270 по точка 22

23. Доклад № 08-21-86/04г./28.03.2005 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на дела на СО, представляващ 150/570 ид.части от застроен УПИ ХІ-597, кв. 4, с. Мировяне, район “Нови Искър” без построената в имота жилищна сграда.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 271 по точка 23

24. Доклад № 08-07-74/04г./28.03.2005 г.  относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на ПРЗ за УПИ І-683 и УПИ ІІ-общ., кв. 9, м. СПЗ “Слатина-юг”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 272 по точка 24

25. Доклад №  08-21-119/04г./25.03.2005 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за промяна границите на съседни имоти чрез замяна.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 273 по точка 25

26. Доклад № 08-18-135/04г./24.03.2005 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за промяна границите на съседни ПИ чрез изменение на ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 274 по точка 26

27. Доклад № 26-00-2003/04г./23.03.2005 г. относно процедура за ИПР за УПИ ХХІV-1222 с площ от 590 кв.м. и УПИ ХХХІ-1317 с площ 1173 кв.м., кв. 3, м. в.з.”Американски колеж – І част”, район “Младост”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 275 по точка 27

28. Доклад № 08-19-102/04г./28.03.2005 г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 276 по точка 28

29. Доклад № 08-20-201/04г./28.03.2005 г. относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на СО, представляваща 100/1080 ид. части от УПИ ХІ-859, кв. 30, м. “Модерно предградие”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 277 по точка 29

30. Доклад № 26-00-3236/02г./30.03.2005 г. относно продажба чрез търг на правото на собственост върху УПИ ІІІ-657 с площ от 530 кв.м., кв. 63,  м. “Христо Смирненски – Слатина-ул. Кривина”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 278 по точка 30
Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно

31. Доклад № 70-00-76/23.03.2005 г. относно процедура по отдаване под наем на търговски обекти на територията на Зоологическата градина.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 279 по точка 31

32. Доклад № 08-15-127/04г./24.03.2005 г. относно отмяна на Решение № 570 по Протокол № 35/16.12.2004 г. и приемане на решение за провеждане на процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на ПУП за УПИ V-1743, VІ-1742, VІІ-1743, VІІІ-1743 и УПИ ІХ – за озеленяване, кв. 13А и УПИ ІV-1473, V-1473 и VІ-общ., кв. 14, м. бул. “Александър Малинов – ж.к. Младост -4”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 280 по точка 32

33. Доклад № 08-06-120/03г./25.03.2005 г. относно за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на СО, представляващ 60/420 ид. части от незастроен УПИ ХІ-307, кв. 272, м. “Левски–бул. Ботевградско шосе- рамка”, район “Подуяне” ул. “Дряновски манастир” № 13.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 281 по точка 33

34. Доклад № 08-17-233/04г./25.03.2005 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ І-946, кв. 6А, м. в.з. “Киноцентъра”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 282 по точка 34

35. Доклад № 08-23-158/04г./28.03.2005 г. относно процедура по § 6 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 283 по точка 35

36. Доклад № 94-О-8/04г./23.03.2005 г. относно прекратяване на съсобственост между СО и Олга Динева Радулова чрез покупка на общинската 1/3 ид.част от п.и. с пл. № 24, кв. 67, м. “Разсадника-Коньовица”, целият с площ от 346 кв.м., попадащ в УПИ ІІІ-22, 23, 24, 25, 26 заедно с две стаи, антрета, кухня и сервизни помещения в югозападно едноетажно жилище.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 284 по точка 36

37. Доклад № № 08-23-80/02г. и 08-23-75/02г./23.03.2005 г. относно 7отмяна на Решение № 123 по Протокол № 57/07.08.2003 г. на СОС поради неизпълнение.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 285 по точка 37

38. Доклад № 08-17-326/04г./24.03.2005 г. относно процедура по § 6, 8във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 286 по точка 38

39. Доклад № 08-11-77/02г./24.03.2005 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на 123/382 ид.части от УПИ ХІ-350, кв. 2А, м. НПЗ “Средец”, ул. “Златна Добруджа” № 18.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 287 по точка 39

40. Доклад № 08-20-126/04г./24.03.2005 г. за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на дела на СО, представляващ 233,35/500 ид.части от незастроен имот с пл. № 2228, попадащ в УПИ ІV-“за църква, озеленяване и трафопост”, кв. 71, м. “Модерно предградие”, район “Връбница”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 288 по точка 40

41. Доклад № 08-17-285/04г./24.03.2005 г. относно прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на действащия регулационен план за УПИ ХІІІ-461, кв. 16, м. ж.к. “Гърдова глава” чрез продажба.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 289 по точка 41

42. Доклад № 08-10-80/04г./24.03.2005 г. относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ-13, кв. 107, м. “Красно село-Стрелбище-урб. бл.32” чрез изкупуване на общинската ½ ид. част от съсобственика.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 290 по точка 42

43. Доклад № 08-07-112/04г./24.03.2005 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ ХХV-677А и УПИ ХХХІV, кв. 26Д, м. “Гео Милев–Подуяне-Редута”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 291 по точка 43

44. Доклад № 08-01-34/28.03.2005 г. относно изграждащи се преместваеми съоръжения, находящи се в градинката пред хотел “Рила” и на площада пред Народния театър “Иван Вазов” по утвърдени схеми на Главния архитект на София.
Докл.: Иван Сотиров
Решение № 292 по точка 44

45. Доклад № 70-00-165/14.04.2005 г. относно отмяна на Решение № 142 по Протокол № 41/02.03.2005 г.
Докл.: Милан Миланов
Решение № 293 по точка 45

46. Доклад № 9300-121/24.03.2005 г.  относно промяна на статута на имоти частна общинска собственост в публична общинска собственост в парк “Борисова градина”, район “Средец”.
Докл.: Борислав Бориславов, Иван Сотиров
Решение № 294 по точка 46

47. Доклад № 08-16-147/04г./2005 г. относно изменение на Решение № 163 по Протокол № 42/17.03.2005 г. на СОС.
Докл.: Стефан Иванов
Решение № 295 по точка 47

48. Доклад № 08-08-20/16.03.2005 г. относно изменение на Решение № 5 по Протокол № 12/29.05.2000 г.
Докл.: Павлин Колев
Решение № 296 по точка 48

49. Доклад № 26-00-636/11.04.2005 г. относно завишаване бюджета на Дирекция “Култура” на Столична община.
Докл.: Георги Белчев
Решение № 297 по точка 49

50. Доклад № 93-00-125/25.03.2005 г. относно предложение за отпускане на четири персонални пенсии на дела без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл.: д-р Лилия Радева
Решение № 298 по точка 50

51. Доклад № 08-19-61/20.04.2005 г. относно отпускане на средства за провеждане на Празник на район „Люлин” и провеждане на Фестивал „Джаз плюс”.
Докл.: Георги Белчев, Юлия Цинзова, Любен Дилов и Цветанка Георгиева
Решение № 299 по точка 51

52. Доклад № 93-00-170/21.04.2005 г. относно конкретизиране на задачи на представителите на СО, касаещи годишното Общо събрание на „Общинска банка” АД.
Докл.: Владимир Кисьов, Мичо Райковски, Борислав Бориславов, Станимир Зашев и Милан Миланов
Решение № 300 по точка 52

53. Доклад № 93-00-168/21.04.2005 г. относно изменение на решение № 221, т. 6 на Столичния общински съвет по протокол № 45 от 14.04.2005 г.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 301 по точка 53


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре