нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 47 от дата 12.05.2005

1. Информация от кмета на Столична община във връзка с изпълнение на точка 4 от Решение № 105 по Протокол № 40 от 17.02.2005 г. на СОС.

2. Доклад № 93-00-112/23.03.2005 г. относно приемане на Програма за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух на територията на Столична община.
Докл.: Милор Михайлов, Нели Манова

Решение № 302 по точка 2

3. Доклад № 93-01-544/06.04.2005 г. относно поетапно финансиране на проект “Екотуризъм и биоразнообразие по маршрутите и в обсега на Софийската света гора”.
Докл.: Нели Манова
Решение № 303 по точка 3

4. Доклад № 93-00-156/14.04.2005 г. относно създаване и поддържане на регистри на търговските дружества с общинско участие и на общинските предприятия.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 304 по точка 4

5. Доклад № 08-04-163/29.03.2005 г. относно отпускане на район “Оборище” на целеви финансови средства в размер на 19 998,10 лева необходими за ремонт и реконструкция на помещение – частна общинска собственост, находящо се на ул. “Сердика” № 29 за разкриване на детска кухня с раздавателен пункт за деца до 3 години.
Докл.: Пенка Арменкова
Решение № 305 по точка 5

6. Доклад № 66-00-243/26.04.2005 г. относно плащане със средства от СОПФ в полза на “Нивиком” ЕООД по влязло в сила съдебно решение по гражданско дело № 903/2003 г.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 306 по точка 6

7. Доклад № 66-00-664/26.04.2005 г. относно плащане със средства от СОПФ в полза на ЕТ “Пепи-ГФ-Пенка Георгиева” по влязло в сила съдебно решение на СГС по търговско дело № 93/2002 г.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 307 по точка 7

8. Доклад № 12-00-167/14.04.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 308 по точка 8

9. Доклад № 93-00-164/19.04.2005 г. определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 309 по точка 9

10. Доклад № 93-00-160/15.04.2005 г. относно отчисляване на десет броя жилища от общинския оборотен фонд на Столична община с настанени наематели и парично обезщетени собственици.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 310 по точка 10

11. Доклад № 93-00-158/15.04.2005 г. относно молба № 1194-С-22/31.03.2005 г. от Сийка Георгиева Янкова и Яковче Трайков Яков за преобезщетяване с тристайно жилище от оборотния фонд на СО при условията на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 103, ал. V от ЗТСУ.
Докл.: Иван Гечев
Решение № 311 по точка 11

12. Доклад № 93-00-299/11.04.2005 г. отдаване под наем на обект – публична общинска собственост на Учебен център “АВО – 3-Хаджидимитрови” СД.
Докл.: Георги Белчев
Решение № 312 по точка 12

13. Доклад № 94-С-14/04г./19.10.2004 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на ½ ид.част от УПИ V-317, целият с площ 714 кв.м., кв. 15, м. “Изток-юг”, ул. “Щерю Атанасов” № 11, район “Изгрев”.
Докл.: Любен Дилов
Решение № 313 по точка 13

14. Доклад № 08-08-9/23.03.2005 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ и замяна на ПИ1651 и ПИ 1655, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за кв. 7а, УПИ Х-1652,1653,1654, м. “Дианабад”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 314 по точка 14

15. Доклад № 94-Л-139/04г./25.03.2005 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Лилян Стоянов Мартинов и Мартин Лилянов Мартинов по отношение на техническо помещение № 1 със застроена площ 21,10 кв.м., кв. Зона Б-5-3” блок 26, партер, район “Възраждане”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 315 по точка 15

16. Доклад № 66-02-171/18.04.2005 г. относно одобряване на проект за изменение на плана за регулация на ул. “Акад. Иван Евстатиев Гешов” от о.к. 116 до о.к. 43 между квартали 21,22,28,31 и34, м. НПЗ” Средец”кв. 80, м. “Разсадника-Коньовица”, кв. 278, м. “Зона Б-19” и изменение на плана за регулация на прилежащите на бул. “Акад. Иван Евстатиев Гешов”, УПИ от кв. 21,22,22А(нов),22Б(нов), 28,31 и 34, м. НПЗ”Средец”, кв. 80, м. “Разсадника-Коньовица” и кв. 278, м. Зона Б-19”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 316 по точка 16

17. Доклад № 66-02-56/31.01.2005 г. относно искане за устройствена процедура за обект – Търговки комплекс с бензиностанция, газостанция и автомивка в ПИ № 11149, к.л. 579, м. “Цариградско шосе-7-ми – 11-ти км”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 317 по точка 17

18. Доклад № 66-02-131/24.03.2005 г. относно искане за устройствена процедура за обект – Бензиностанция, в поземлен имот № 555, УПИ І, кв. 17, ж.к.”Красна поляна”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 318 по точка 18

19. Доклад № 66-02-130/24.03.2005 г. относно искане за издаване на виза за временен обект – Автомивка с офис – каса и паркинг в УПИ І, кв.41а, м. “Овча купел”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 319 по точка 19

20. Доклад № 66-02-124/17.03.2005 г. относно искане за издаване на виза ва временен обект – Автомивка с офис, каса, смяна на гуми и кафе, в УПИ ІІІ-929, кв. 22, м. “Манастирски ливади-изток”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 320 по точка 20

21. Доклад № 93-00-138/06.04.2005 г. относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980г.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 321 по точка 21

22. Доклад № 93-00-150/13.04.2005 г. относно изменение на Решение № 32 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г. на СОС.
Докл.: Пламен Илиев
Решение № 322 по точка 22

23. Доклад № 93-00-140/06.04.2005 г. относно отмяна на т. 5 от Решение № 152 по Протокол № 40/18.07.2002 на СОС и учредяване безвъзмездно в полза на Министерство на отбраната на Република България правото да възстанови и изгради мемориал върху общински терен.
Докл.: Борислав Бориславов
Решение № 323 по точка 23

24. Доклад № 08-07-5/11.01.2005 г. относно настаняване на 157-ма с изучаване на чужд език “Сесар Вайехо” в сградата на ул. “Слатинска” № 35, район “Слатина” и закриване на 148-мо СОУ “Любомир Милетич”, район “Слатина”.
Докл.: Орлин Пошев
Решение № 324 по точка 24

25.Доклад № 9300-127/29.03.2005 г. относно Правила за управление на Програма “Зелена София”.
Докл.: Иван Нейков
Решение № 325 по точка 25

26. Доклад № 9300-35/04.04.2005 г. относно Правила за управление на Програма “Култура”.
Докл.: Иван Нейков
Решение № 326 по точка 26

27. Доклад № 93-00-187/09.05.2005 г. относно обявяване на имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. “Васил Левски” № 129, район “Оборище” за имот – публична общинска собственост.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 327 по точка 27

28. Доклад № 26-00-636/11.05.2005 г. относно допълнение на т. 1 от решение № 297 по протокол № 46 от 21.04.2005 г. на Столичния общински съвет.
Докл.: Иван Нейков
Решение № 328 по точка 28


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре