нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 48 от дата 19.05.2005

1. Информация от кмета на Столична община във връзка с изпълнение на точка 4 от Решение № 105 по Протокол № 40 от 17.02.2005 г. на СОС.

2. Доклад № 93-01-180/12.05.2005 г. относно изменение в Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община.
Докл.: Милена Стефанова, Радомир Чолаков
Решение № 329 по точка 2

3. Доклад № 93-00-141/06.04.2005 г. относно промени в Правилника за организацията и дейността на СОС, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на СО и приемане на Наредба за реда за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки от СО.
Докл.: Пламен Илиев
Решение № 330 по точка 3

4. Доклад № № 66-02-250/24.08.2004 г. и 93-00-364/15.09.2004 г. относно проекти за Наредба за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламни съоръжения на територията на СО.
Докл.: арх. Стоян Янев, Борислав Борисов
Решение № 331 по точка 4

5. Доклад № 93-00-47/31.01.2005 г. относно приемане на Наредба за организацията на движението на територията на СО.
Докл.: Велизар Стоилов
Решение № 332 по точка 5

6. Доклад № 93-00-178/27.04.2005 г. относно изработване на Програма на СО за закрила на детето и мерки за насърчаване на творческите заложби и потребностите на децата с изявени дарби.
Докл.: Вили Лилков
Решение № 333 по точка 6

7. Доклад № 93-00-185/09.05.2005 г. относно предоставяне на средства от централния бюджет за 2005 г. за допълване на стандарта за издръжка на делегираните от държавата дейности по образование.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 334 по точка 7

8. Доклад № 12-00-190/21.04.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – помещение (билярд-клуб), находящо се в жк “Зона Б-5” до бл. 5, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Възраждане”.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 335 по точка 8 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

9. Доклад № 12-00-202/28.04.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 336 по точка 9

10. Доклад № 12-00-203/28.04.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 337 по точка 10

11. Доклад № 08-13-61/04г./13.04.2005 г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 338 по точка 11

12. Доклад № 08-10-23/04г./13.04.2005 г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ІV-1315, кв. 128, м. “Кръстова вада”, район “Триадица”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 339 по точка 12

13. Доклад № 08-07-91/04г./13.04.2005 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ІІІ-970, кв. 27 б, м. “Христо Смирненски –Слатина – ул. Кривина”, район “Слатина”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 340 по точка 13

14. Доклад № 08-07-56/04г./13.04.2005 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ХІV-903, кв. 3, м. СПЗ “Слатина-юг”, район “Слатина”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 341 по точка 14

15. Доклад № 08-15-88/04г./13.04.2005 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ЗРКП за УПИ І-общ. и ІІ-2337, кв. 13, м. “Цариградско шосе 7-11 км”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 342 по точка 15

16. Доклад № 08-18-12/27.04.2005 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ІІІ-425, кв. 117 а, м. “Горна баня”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 343 по точка 16

17. Доклад № 08-18-129/04г.27.04.2005 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПР за УПИ ХХІІІ-общ., кв. 87, м. “Овча купел”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 344 по точка 17

18. Доклад № 08-18-3/27.04.2005 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ХVІІІ-1005, кв. 54, м. в.з. “Горна баня”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 345 по точка 18

19. Доклад № 08-17-302/04г./13.04.2005 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на СО, представляващ 80/680 ид.части от затроен УПИ ХІІІ-383, кв. 7, м. в.з. “Габеро-Азмата”, район “Витоша”, кв. “Драгалевци”, без построената в имота сграда.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 346 по точка 19

20. Доклад № 08-11-55/04г./13.04.2005 г. относно прекратяване на съсобственост чрез замяна на реална част с площ 190 кв.м. – частна общинска собственост, включена в УПИ V-общ., кв. 61а, срещу реални части с обща площ 133 кв.м. от поземлен имот пл. № 1239 – собственост на Недка Кехайова-Гицова и Ганка Дерменджиева, включени съгласно действащия план за регулация в УПИ ІV-общ., кв. 61а, м. “Факултета” и в улица – общинска собственост.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 347 по точка 20

21. Доклад № 08-01-155/00г./27.04.2005 г. относно ликвидиране на съсобственост в партерно и таванско помещение, находящи се в сградата на ул. “Княз Александър Батенберг” № 10, вх. А.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 348 по точка 21 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

22. Доклад № 93-00-190/11.04.2005 г. относно учредяване на безвъзмездно право на строеж на Църковно Настоятелство за изграждане на православен християнски храм “Св. мироносица и равноапостолна Мария Магдалена” върху имот, частна общинска собственост (АОС № 01045/30.09.1999 г.), представляващ УПИ ХVІІ, кв. 56, м. “Христо Ботев”, район “Слатина”.
Докл.: Радомир Чолаков, Борислав Бориславов
Решение № 349 по точка 22

23. Доклад № 94-З-16/27.04.2005 г. относно продължаване на договор за наем на основание § 78, ал. 2 от ПЗР на ЗОС.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 350 по точка 23

24. Доклад № 94-ВД-72/03г./27.04.2005 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем по предложение на кмета на район “Средец” на част от недвижим имот, помещение на втори етаж–публична общинска собственост, находящ се на ул. “Христо Белчев” № 36.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 351 по точка 24

25. Доклад № 21-00-94/11.04.2005 г. относно отдаване под наем на обект – публична общинска собственост на ЧОУ и ЧПГ “Александър Дюма”.
Докл.: Георги Белчев
Решение № 352 по точка 25

26. Доклад № 93-00-171/21.04.2005 г. относно допълнение към Приложение № 2 на Решение № 104 по Протокол № 40/17.02.2005 г. на СОС за утвърждаване на Годишен общински план за работа по приватизация за 2005 г. чрез включване на обекти – обособени части от имуществото на “Метрополитен” ЕАД.
Докл.: Велизар Стоилов
Решение № 353 по точка 26

2
7
. Доклад № 11-00-476/12.05.2005 г. относно предложение до Общото събрание на съдиите от Софийски градски съд за назначаване на съдебни заседатели в Софийския районен съд.
Докл.: Милена Стефанова
Решение № 354 по точка 27

28. Доклад № 08-06-73/11.05.2005 г. относно отпускане на район “Подуяне” на средства в размер на 23 310 (двадесет и три хиляди триста и десет) лева за празник на района.
Докл.: Борислав Бориславов
Решение № 355 по точка 28

29. Доклад № 93-00-202/18.05.2005 г. относно упълномощаване на представителя на Столична община в Общото събрание на „Централни хали” АД.
Докл.: Светлин Лисичков
Решение № 356 по точка 29

30. Доклад № 04-07-26/13.05.2005 г. относно учредяване права на строеж на „Електроразпределение – Столично” ЕАД, за изграждане на КТП с площ от 18,09 кв.м. върху общински недвижим имот, находящ се на ул. „Невестина скала” № 40 – УПИ ІІ – отреден за ОЖС, трафопост и магазин от кв. 290, м. „Красно село – Плавателен канал”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 357 по точка 30

31. Докладна записка № 08-18-62/26.04.2005 г.и 21.04.2005 г. относно педоставяне на общински имоти, находящи се на територията на район „Овча купел” за изграждане на хипермаркет.
Докл.: Пламен Йорданов
Решение № 358 по точка 31


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре