нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 49 от дата 09.06.2005

1.Консолидиран проект на “Наредба за преместваемите обекти на територията на Столична община”.

2.Доклад № 93-00-229/08.06.2005 г. относно вземане на спешни мерки за преодоляване на последиците от стихийното бедствие, възникнало на територията на Столична община.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 359 по точка 2

3.Доклад № 93-00-213/28.05.2005 г. относно приемане на Наредба за реда за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки.
Докл.: Пламен Илиев
Решение № 360 по точка 3

4.Доклад № 93-00-38/03г./20.05.2005 г. относно допълване на чл. 12 от Правилника за организация на дейността на ОП “Туристическо обслужване”.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 361 по точка 4

5.Доклад № 09-00-415/04г./02.06.2005 г. относно молба от кмета на община Елин Пелин за даване на съгласие от СО като собственик на съществуващи съоръжения за ползването им и от други общини.
Докл.: инж. Иван Гечев
Решение № 362 по точка 5

6.Доклад № 93-00-159/15.04.2005 г. относно промяна в числеността на дейност “Общинска администрация”.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 363 по точка 6

7.Доклад № 08-17-62/23.03.2005 г. относно промяна в структурата на администрацията на район “Витоша”.
Докл.: Йордан Йорданов
Решение № 364 по точка 7

8.Доклад № 08-17-64/18.04.2005 г. относно актуализиране на бюджетните средства за издръжка на един ученик в общинските училища на район “Витоша”.
Докл.: Йордан Йорданов
Решение № 365 по точка 8

9.Доклад № 93-00-182/05.02.2005 г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-946, кв. 68, м. “Горубляне” с площ 809 кв.м. отреден за ИЖС срещу ПИ № 1025, кв. 40, м. “Обеля – І част и Разпределител Север-Юг” с площ 1050 кв.м., ½ ид. част от реална част от ПИ № 1098, кв. 4, м. “ бул. Сливница” и м. “Модерно предградие – Разпределител Север- Юг” с площ на реалната част 200 кв.м. и ½ ид. част от ПИ № 1949, кв. 4, м. СПЗ “Модерно предградие – Обеля” с площ 174 кв.м. на целия имот – частна собственост.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 366 по точка 9

10.Доклад № 93-00-183/05.05.2005 г. относно отчуждаване на ПИ № 1025а, кв. 40 и улица, м. “Обеля – І част” и Разпределител Север-юг, с площ 1050 кв.м., ½ ид. част от реална част от ПИ № 1098, кв. 4, бул. “Сливница” и м. “Модерно предградие- Разпределител Север – юг”, с площ на реалната част 200 кв.м. и ½ ид. част от ПИ № 1949, кв. 4, м. СПЗ “Модерно предградие – Обеля”, с площ 174 кв.м. – частна собственост и довършване на отчуждителното производство по реда на ЗОС.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 367 по точка 10

11.Доклад № 12-00-224/12.05.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти– общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 368 по точка 11- спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

12.Доклад № 12-00-225/12.05.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 369 по точка 12 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

13.Доклад № 12-00-226/12.05.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти– общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 370 по точка 13 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

14.Доклад № 12-00-228/12.05.2005 г. относно промяна предназначението на УПИ ІІ, кв. 33, ЖК “Младост 1” и Битов комбинат и терен (УПИ І), кв. 34, с. Чепинци от публична общинска собственост в частна общинска собственост, откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за приватизация на обекти.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 371 по точка 14 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

15.Доклад № 08-06-96/04г./27.04.2005 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ІІ-362, 363, 363Б, 713, кв. 19, м. жк”Левски – зона В”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 372 по точка 15

16.Доклад № 08-18-50/31.05.2005 г. относно процедура по § 6 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 373 по точка 16

17.Доклад № 08-23-114/04г./20.05.2005 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ ІІ-470, кв. 14, м. “Детски град- Панчарево” и ликвидиране на съсобственост чрез замяна между СО и Теодора Калкан.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 374 по точка 17

18.Доклад № 08-20-37/20.05.2005 г. относно процедура по § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ VІ-696, кв. 7, с. Волуяк, район “Витоша”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 375 по точка 18

19.Доклад № 08-16-36/11.05.2005 г. относно процедура по § 6 и § , ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПР за УПИ VІІІ-190, кв. 137, м. “Малинова долина – изток”, район “Студентски”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 376 по точка 19

20.Доклад № 08-17-256/04г./13.05.2005 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 377 по точка 20

21.Доклад № 94-Л-6/03г./13.05.2005 г. относно доброволно прилагане на ПУП и замяна на УПИ в ЖК “Левски – зона В” кв. 29 и 30.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 378 по точка 21

22.Доклад № 08-19-50/02г./27.04.2005 г. относно замяна на общински магазин № 2, със застроена площ 80,34 кв.м., находящ се ЖК “Люлин – 9”, бл. 982, вх. Б, партер срещу равностойни по пазарни цени жилищни имоти, собственост на ЕТ “АИППМП – Стоматологична – ЖОРЕЛИ- Георги Трендафилов”.
Докл.: Юлия Цинзова
Решение № 379 по точка 22

23.Доклад № 94-С-274/04г./30.05.2005 г. относно замяна на идеални части от недвижим имот – общинска собственост, заедно с построените сгради – общинска собственост, за жилище – собственост на Стоян Георгиев Тодоров.
Докл.: Борислав Бориславов
Решение № 380 по точка 23

24.Доклад № 08-03-13/14.02.2005 г. относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот № 24, част от УПИ ІХ-24, 25, 26, кв. 124, м. “Зона Б-18” между СО и Николай Рачев Иванов.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 381 по точка 24

25.Доклад № № 08-24-32/04г. и 08-24-45/03г./13.05.2005 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинския дял, представляващ ½ ид. част от УПИ VІ-624, целия с площ 825 кв.м., кв. 12, в.з. Бели Брег.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 382 по точка 25

26.Доклад № 08-05-151/04г./20.05.2005 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имот, находящ се на ул. “Свищов” № 1-3, район “Сердика”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 383 по точка 26

27.Доклад № 94-А-219/00г./27.04.2005 г. относно допълване на Решение № 44 по Протокол № 53 на СОС за учредяване на допълнително право на строеж върху поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ- общински, отреден за ОЖС, магазини и КОО, кв. 842, м. ЖК “Вълчо Иванов – север” за изграждане на сутерен със ЗП от 1 227 кв.м. с предназначение за паркинг и складове за обслужване на проектирания едноетажен магазин.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 384 по точка 27

28.Доклад № 94-Н-188/04г./20.04.2005 г. относно даване съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж на църковен храм в полза на “Църковно настоятелство за изграждане на православен храм “възнесение Господне”” – кв. Гниляне, район “Нови Искър” върху общински имот.
Докл.: Стефан Иванов
Решение № 385 по точка 28

29.Доклад № 08-11-12/21.04.2005 г. относно продължаване на договор за безвъзмездно ползване на общинско нежилищно помещение – публична общинска собственост, находящо се в сградата на 28 СОУ, район “Красна поляна” за кабинет за слухово-речева рехабилитация.
Докл.: доц. Стоян Чакъров
Решение № 386 по точка 29

30.Доклад №№ 94-Д-166 и 08-06-107/30.05.2005 г. относно безвъзмездно прехвърляне на общински жилищен имот в жк “Суха река”, бл. 224 в собственост на Димитрина Георгиева Костадинова.
Докл.: Мичо Райковски, Борислав Бориславов
Решение № 387 по точка 30

31.Доклад № 21-00-187/03г./19.05.2005 г. относно конкурс за отдаване под наем на 111 ОУ “Франц Миклошич”.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 388 по точка 31

32.Доклад № 26-00-1043/04г./13.05.2005 г. относно промяна на статута на имот, находящ се между ул. “Искър”, ул. “Екзарх Йосиф” и ул. “Сердика” и апортиране на правото на строеж в капитала на “СКГТ – София” ЕООД.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 389 по точка 32

33.Доклад № 93-00-195/13.05.2005 г. относно увеличаване капитала на “СКГТ – София” ЕООД.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 390 по точка 33

34.Доклад № 93-00-194/13.05.2005 г. относно за увеличаване на капитала на “Метрополитен” ЕАД със стойността на 6 броя метровлакове.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 391 по точка 34

35.Доклад № 94-Б-62/04.05.2005 г. относно изплащане на дължимите възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя на ликвидаторите на “Люлин 91” ЕООД – м ликвидация и отписване на 875 лева (несъбираема сума по заведено изпълнително дело) от баланса на дружеството.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 392 по точка 35

36.Доклад № 93-00-181/29.04.2005 г. относно намаляване на определената, съгласно Приложение № 1 към Решение № 289 по Протокол № 25/09.09.2004 г. на СОС начална тръжна цена за непродадените движими ДМА, собственост на “Стоматологичен център ХХІV-София” ЕООД (в ликвидация).
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 393 по точка 36

37.Доклад № 70-00-130/19.05.2005 г. относно приключване на ликвидацията на предприятие “Строителство и ремонт”, гр. Нови Искър (в ликвидация) и освобождаване на ликвидаторите от отговорност.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 394 по точка 37

38.Доклад № 93-00-216/31.05.2005 г. относно предоставяне на експериментално произведените в “СКГТ Трамкар” ЕОД 2 броя тролейбуси за експлоатиране от “Столичен електротранспорт” ЕАД.
Докл.: Велизар Стоилов
Решение № 395 по точка 38

39.Доклад № 66-02-123/17.03.2005 г. относно искане за виза за временен обект – Автомивка с офис – каса и склад в ПИ № 12, кв. 211-а, м. “Хр. Смирненски – Слатина”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 396 по точка 39

40.Доклад № 66-02-373/04г./05.04.2005 г. относно Решение № 148 по Протокол № 41 от 02.03.2005 г. на СОС.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 397 по точка 40

41.Доклад № 93-00-135/05.04.2005 г. относно приемане на ршение за сключване на допълнително споразумение между СО и “ДИТЦ” АД по договор за концесия № 56-2177/06.10.1999г.
Докл.: Милор Михайлов
Решение № 398 по точка 41

42.Доклад № 93-00-139/18.05.2005 г. относно даване на мандат на “Топлофикация” АД за водене на преговори с потенциални инвеститори за изграждане на мощности с комбиниран цикъл на производство на топлинна и електрическа енергия в районите ОЦ “Земляне” и ОЦ “Люлин”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 399 по точка 42

43.Доклад № 93-00-205/26.05.2005 г. относно приемане на доклад относно дейността на Комисия за подготовка на критерии за избор на търговска банка, която да поеме обслужването на бюджета на СО.
Докл.: Иван Нейков
Решение № 400 по точка 43

44.Доклад № 66-00-164/18.04.2005 г. относно средна брутна работна заплата за дейност “Театри”.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 401 по точка 44

45.Доклад № 08-01-42/26.04.2005 г. относно преименуване на 12-то СОУ “Цар Иван Асен ІІ” в 12-то СОУ “Цар Иван Асен ІІ с изучаване на балкански и западни езици.
Докл.: Иван Сотиров
Решение № 402 по точка 45

46.Доклад № 93-00-175/26.04.2005 г. относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 403 по точка 46

47.Доклад № 93-00-121/24.03.2005 г. относно промяна на статута на имоти – частна общинска собственост в публична общинска собственост в публична общинска собственост в парк “Борисова градина”, район “Средец”.
Докл.: Борислав Бориславов, Иван Сотиров
Решение № 404 по точка 47

48.Доклад № 92-00-124/28.05.2005 г. относно реализиране на проект “Интерактивен портал за прозрачност на Столичния общински съвет”.
Докл.: Владимир Кисьов
Решение № 405 по точка 48

49.Доклад № 93-00-199/16.05.2005 г. относно награждаване с “Почетен знак на Столична община”.
Докл.: Стефан Софиянски, Владимир Кисьов
Решение № 406 по точка 49

50.Доклад № 93-00-193/13.05.2005 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване при условията на чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 407 по точка 50

51.Доклад № 12-00-239/17.05.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 408 по точка 51 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

52.Доклад № 93-00-200/17.05.2005 г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 246 по Протокол № 45 от 14.04.2005 г. на СОС.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 409 по точка 52 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

53.Доклад № 26-00-2033/07.06.2005 г. относно упълномощаване на представителите на СО в Общото  събрание на “Топлофикация” АД.
Докл.: Пламен Илиев, Станимир Зашев
Решение № 410 по точка 53


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре