нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 50 от дата 30.06.2005

1. Информация от кмета на Столична община във връзка с изпълнение на точка 4 от Решение № 105 по Протокол № 40 от 17.02.2005 г. на СОС.
Решение № 411 по точка 1

2. Устни предложения за избор на временно изпълняващи длъжността кмет на Столичната община, кмет на район "Средец" и кмет на район "Студентски".
Решение № 412 по точка 2

3. Доклад № 93-00-235/10.06.2005 г. относно информация за изпълнение на Решение № 481 по Протокол № 33/25.11.2004 г. на СОС и създаване на временна комисия.
Докл. Георги Белчев
Решение № 413 по точка 3

4. Доклад № 08-17-62/23.03.2005 г. относно промяна в структурата на администрацията на район “Витоша”.
Докл. Йордан Йорданов
Решение № 414 по точка 4

5. Доклад № 08-04-84/10.06.2005 г. относно промяна в схемата на организационната структура на район “Оборище”, приета с Решение № 2, т. 2, Приложение № 5 по Протокол № 12/15.03.2005 г.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 415 по точка 5

6. Доклад № 93-00-222/12.06.2005 г. относно актуализиране на бюджета на Столична община.
Докл. Стефан Софиянски
Решение № 416 по точка 6

7. Доклад № 93-00-234/10.06.2005 г. относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. д-р Лилия Радева
Решение № 417 по точка 7

8. Доклад № 12-00-272/02.06.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 418 по точка 8

9. Доклад № 12-00-273/02.06.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 419 по точка 9

10. Доклад № 12-00-274/02.06.2005 г. относно изменение и допълнение на Решение № 34 по Протокол № 29 от 14.10.2004 г. на СОС във връзка промени с устава на “СКГТ – Трансремонтстрой” ЕАД.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 420 по точка 10 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

11. Доклад № 12-00-290/10.06.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 421 по точка 11

12. Доклад № 12-00-294/15.06.2005 г. относно изменение на Решение № 74 по Протокол № 54 от 16.06.2003 г. на СОС.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 422 по точка 12

13. Доклад № 12-00-295/15.06.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 423 по точка 13 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

14. Доклад № 12-00-296/15.06.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 424 по точка 14

15. Доклад № 94-М-465/04 г./16.05.2005 г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район “Триадица”, ул. “Бурел” № 1А, представляващ УПИ ІІІ-317, кв. 37, м. “Иван Вазов” с площ от 206 кв.м. срещу жилища, собственост на граждани.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 425 по точка 15

16. Доклад № 08-17-196/04 г./28.04.2005 г. относно замяна правото на собственост върху незастроен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ-944 с площ  955 кв.м., кв. 29, м. “Манастирски ливади – запад” срещу равностойни жилищни имоти, собственост на “ТИТА КОНСУЛТ” ООД.
Докл. Анна Янева
Решение № 426 по точка 16

17. Доклад № 08-04-134/04 г./08.06.2005 г. относно продажба чрез търг на право на собственост върху незастроен общински УПИ ХІV – общ. с площ 330 кв.м., кв. 124, м. “Подуяне – Център”, ул. “Люлебургаз” № 15.
Докл. Росен Желязков
Решение № 427 по точка 17

18. Доклад № 08-20-9/04 г./13.05.2005 г. относно прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на СО, представляващ незастроен поземлен имот с пл. № 534, с площ 280 кв.м., попадащ в УПИ VІІ-533, 534, 535 целия с площ 885 кв.м., кв. 8, м. “бул. Сливница”, находящ се на ул. “Кутловица” № 8, район “Връбница”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 428 по точка 18

19. Доклад № 94-Д-160/01.06.2005 г. относно прекратяване на съсобственост в застроен УПИ Х-186, кв. 724, м. “ГГЦ-Зона Г-13” чрез закупуване на общинските идеални части от съсобствениците.
Докл. Росен Желязков
Решение № 429 по точка 19

20. Доклад № 08-03-66/08.06.2005 г. относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се в район “Възраждане” чрез изкупуване на 1/3 идеални части от апартамент, находящ се на ІІ етаж в жилищна сграда на ул. Стефан Стамболов” № 25, УПИ ІІ-2, кв. 150, м. “Зона Б-2” от съсобственика Стоян Цветков Миланов.
Докл. Росен Желязков
Решение № 430 по точка 20

21. Доклад № 08-08-9/08.06.2005 г. относно отмяна на Решение № 314 по Протокол № 47 от 12.05.2005 г. на СОС, във връзка с процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ и замяна на ПИ 1651 и ПИ 1655 по чл. 40 от ЗОС, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за кв. 7а, УПИ Х-1652, 1653, 1654, м. “Дианабад”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 431 по точка 21

22. Доклад № 26-00-2393/04 г./01.06.2005 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на ПР за кв. 31а за поземлен имот № 131, отреден за комплексно обществено обслужване, м. “Суха река – Ботевградско шосе рамка”, район “Подуяне”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 432 по точка 22

23. Доклад № 94-С-241/03 г./17.05.2005 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за промяна границите на съседни поземлени имоти чрез изменение на ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 433 по точка 23

24. Доклад № 08-19-149/04 г./27.04.2005 г. относно отмяна на Решение № 178 по Протокол № 42/17.03.2005 г. на СОС и процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване на кв. 3, УПИ ХІ-1307, м. “Люлин – Център”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 434 по точка 24

25. Доклад № № 08-07-34 и 08-07-70/04 г./01.06.2005 г. относно изменение на Решение № 171 по Протокол № 42/17.03.2005 г. за доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ І-462, кв. 2, м. СПЗ “Слатина-юг”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 435 по точка 25

26. Доклад № 08-21-121/04 г./16.05.2005 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ І-619, 620, 620, кв. 56, м “Стопански двор – Доброславци”, собственост на “Венистрой” ООД.
Докл. Росен Желязков
Решение № 436 по точка 26

27. Доклад № 08-12-81/04 г./13.05.2005 г. процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 437 по точка 27

28. Доклад № 08-23-163/04 г./01.06.2005 г. относно доброволно прилагане на действащия РП за УПИ V-112, кв. 88, с. Казичене, м. “Видните” чрез замяна на придаваеми общински поземлени имоти срещу отчуждаем поземлен имот – собственост на Васил Наков Нанчев.
Докл. Росен Желязков
Решение № 438 по точка 28

29. Доклад № 08-17-325/04 г./01.06.2005 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПР за УПИ ХІІІ-418, кв. 1, м. “Мала курия”, находящ се в гр. София, район “Витоша”, собственост на Лорета Йорданова Николчовска и Тодор Цветков Николчовски.
Докл. Росен Желязков
Решение № 439 по точка 29

30. Доклад № 08-02-130/04 г./10.03.2005 г. относно предоставяне под наем за срок от 10 години общински недвижим имот – публична общинска сбственост, помещения на ІІ етаж от сградата, находяща се в район “Красно село”, бул. “Скобелев” № 58 на Частна профилирана гимназия “Яворов”.
Докл. Кръстю Тихчев
Решение № 440 по точка 30

31. Доклад № 93-00-217/31.05.2005 г. относно процедура за предоставяне под наем на помещения от 55 СОУ “Петко Каравелов” за частна учебна дейност.
Докл. Любен Дилов
Решение № 441 по точка 31

32. Доклад № 08-10-31/08.06.2005 г. относно продължаване на договор за наем на основание § 78, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (ДВ, бр. 101/2004 г.).
Докл. Вили Лилков
Решение № 442 по точка 32

33. Доклад № 26-00-1605/20.05.2005 г. относно конкурс за отдаване под наем на плувен басейн в 163 СОУ, район “Искър”.
Докл. Богдан Стефанов
Решение № 443 по точка 33

34. Доклад № 26-00-3005/04 г./26.05.2005 г. относно отмяна на Решение № 20 по Протокол № 56/29.03.1999 г. на СОС и предприемане на действия за прекратяване на договор за учредяване безвъзмездно право на ползване.
Докл. Росен Желязков
Решение № 444 по точка 34

35. Доклад № 94-Н-304/03 г./01.06.2005 г. относно включване на 1 брой общинско жилище във фонд “Резервен” и настаняване на семейство Николови.
Докл. Росен Желязков
Решение № 445 по точка 35

36. Доклад № 26-00-1683/28.05.2005 г. относно определяне на експерт- счетоводители за 2003 г. и 2004 г. на търговски дружества с общинско имущество.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 446 по точка 36

37. Доклад № 26-00-1575/04 г./10.06.2005 г. изменение и допълнение на Решение № 58 по Протокол № 60 от 13.10.2003 г. на СОС.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 447 по точка 37

38. Доклад № 93-00-203/19.05.2005 г. относно внос на скрап-отпадъци от цветни метали за оползотворяване /преработка/ в “София- Мед” АД.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 448 по точка 38

39. Доклад № 93-00-223/02.06.2005 г. относно отмяна на Решение № 262 по Протокол № 46/21.04.2005 г. на СОС и откриване на производство по отчуждаване на части от поземлени имоти №№ 436, 692, 691, 635, кв. 1, м. “Манастирски ливади – изток” част от поземлен имот № 1249, кв. 151, м. “бул. България – жил. група Мотописта”, поземлен имот № 1259, кв. 155, м. “Красно село – Плавателен канал”, частна собственост, засягащи се от обект – етап “Реконструкция на северно платно на бул. Тодор Каблешков от бул. България до ул. Костенски водопад от о.т. 26Б-24-23-22”.
Докл. Стефан Софиянски
Решение № 449 по точка 39

40. Доклад № 93-00-247/23.06.2005 г. относно изменение на т. 3 от Решение № 229 по Протокол № 45/14.04.2005 г. на СОС.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 450 по точка 40

41. Доклад № 66-02-201/26.05.2005 г. относно искане за устройствена процедура за обект – Бензиностанция, газостанция, автомивка, офиси и складове в имот № 1179, к.л. 832, кв. 44, м. “Суходол”.
Докл. арх. Стоян Янев
Решение № 451 по точка 41

42. Доклад № 66-02-235/07.06.2005 г. относно предложение на Общинския съвет за даване на разрешение от Министъра на регионалното развитие и благоустройството да се допуснат по-големи отклонения от установените в чл. 36, ал. 1 и 3 от ЗУТ по проект за ИПРЗ и РУП за УПИ ІІ-10-обществено обслужване, кв. 306, м. “Центъра”.
Докл. арх. Стоян Янев
Решение № 452 по точка 42

43. Доклад № 66-02-199/19.05.2005 г. относно проект за изменение на ПУП – изменение за улична регулация и прилежащи квартали на обект “Трасе на І-ви метродиаметър” в граници от бул. “Самоков” през НПЯ “Червена звезда”, жк “Червена звезда”, м. “Дървеница”, м. “Студентски град”, жк “Младост – 1” до бул. “Ал. Малинов” /до т.о. 65, идентична с о.т. 147 по бул. “Сахаров”/.
Докл. арх. Стоян Янев
Решение № 453 по точка 43

44. Доклад № 26-00-3086/03 г./31.05.2005 г. относно даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явна наддаване за продажба на ДМА, включени в капитала на “Столичен автотранспорт” ЕАД.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 454 по точка 44

45. Доклад № 26-00-1954/04 г./10.05.2005 г. относно откриване на нови процедури за изграждане и експлоатация на МВЕЦ по водопровода на язовир Искър до гр. София.
Докл. Иван Гечев
Решение № 455 по точка 45

46. Доклад № 26-00-2170/29.06.2005 г. относно определяне на представител на Столичната община в Общото събрание на "Общинска застрахователна компания" АД и конкретизиране на неговите задачи.
Докл. Иван Нейков
Решение № 456 по точка 46

47. Доклад № 93-00-253/29.06.2005 г. относно членството на Столичната община в Международната асоциация за градски транспорт.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 457 по точка 47

48. Доклад № 66-00-932/24.06.2005 г. относно предоставяне на 61 броя автобуси на "Столичен автотранспорт" ЕАД, доставени по договор № РД-56-1067/01.12.2004.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 458 по точка 48


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре