нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 53 от дата 14.07.2005

1. Доклад № 93-00-280/13.07.2005 г. относно приемане на неотложни мерки за управление на битовите отпадъци в общината.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 462 по точка 1

2. Питане № 94-А-89/01.06.2005г. от Антон Кутев – общински съветник.

3. Доклад № № 66-02-250/24.08.2004 г. и 93-00-364/15.09.2004 г. относно проекти за Наредба за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламни съоръжения на територията на СО.
Докл. арх. Стоян Янев, Борислав Борисов
Решение № 463 по точка 3 - Отменена с решение на ВАС, ІІ отделение по а.х.д. № 111385/2006 г.

4. Доклад № 9300-241/15.06.2005г. относно допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на СО.
Докл. Стефан Софиянски
Решение № 464 по точка 4

5. Доклад № 93-00-197/13.05.2005 г. относно за приемане на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС.
Докл. Росен Желязков
Решение № 465 по точка 5

6. Доклад № 93-00-233/09.06.2005 г. относно приемане на Наредба по чл. 45а от ЗОС.
Докл. Росен Желязков
Решение № 466 по точка 6
Заповед на кмета на Столична община № РД-561-696/14.11.2006 г.
Договор за продажба № РД-561-824/19.12.2006 г.

7. Доклад № 93-00-265/06.07.2005 г. относно допълнение и изменение на т. 2 и т. 3 от Решение № 412 по Протокол № 50 от 30.06.2005 г. на СОС.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 467 по точка 7

8. Доклад № 9300-246/23.06.2005г. относно промяна по бюджета на Столична община за 2005г.
Докл. Стефан Софиянски
Решение № 468 по точка 8

9. Доклад № 9300-251/27.06.2005г. относно приемане на Постановление № 48/01.03.2004г. на Министерски съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности, изменено и допълнено с ПМС № 48/21.03.2005г.
Докл. Стефан Софиянски
Решение № 469 по точка 9

10. Доклад № 08-17-126/13.06.2005 г. относно финансиране организирането на Деветия софийски международен фолклорен фестивал “Витоша 2005”.
Докл. Йордан Йорданов
Решение № 470 по точка 10

11. Доклад № 93-00-271/08.07.2005 г. относно осигуряване финасирането на обект “реконструкция на Предгаров площад и Ротонда-Централна гара – ІІ етап”.
Докл. Иван Нейков
Решение № 471 по точка 11

12. Доклад № 26-00-917/26.05.2005 г. относно намаляване на определената съгласно Приложение № 1 към Решение № 291 по Протокол № 25/09.09.2004 г. на СОС начална тръжна цена за непродадените движими ДМА, собственост на “МТЛ ХІ София” ЕООД (в ликвидация).
Докл. Минко Герджиков
Решение № 472 по точка 12

13. Доклад № 93-00-215/30.05.2005 г. относно намаляване на определената съгласно Приложение № 1 към Решение № 86 по Протокол № 18/27.05.2004 г. на СОС начална тръжна цена за непродадените движими ДМА, собственост на “СЦ ХХХ- София” ЕООД (в ликвидация).
Докл. Минко Герджиков
Решение № 473 по точка 13

14. Доклад № 26-00-1805/08.06.2005 г. относно намаляване на определената съгласно Решение № 111 по Протокол № 41/02.-3.2005 г. на СОС начална тръжна цена за непродадените движими ДМА, собственост на “СЦ ХХІ-София” ЕООД – в ликвидация.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 474 по точка 14

15. Доклад № 93-01-534/04г./09.06.2005 г. относно приключване ликвидацията на “СЦ ХХVІІ-София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството във фирмения регистър на СГС.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 475 по точка 15

16. Доклад № 9300-238/14.06.2005г. относно допълнение към Приложение №2 на решение № 104 по протокол № 40 от 17.02.2005г. на СОС за утвърждаване на Годишния общински план за работа по приватизация за 2005г. чрез включване на обект – обособена част от имуществото на “Метрополитен” ЕАД.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 476 по точка 16

17. Доклад № 9300-210/08.06.2005г. относно изменение на решение 0 395 по протокол № от 28.10.2004г. на СОС за безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основния ремонт на котелната и отоплителната инсталация на административната сграда на район “Кремиковци”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 477 по точка 17

18. Доклад № 9300-259/02/21.06.2005г. относно изменение на решение № 81 по протокол № 40 от 18.07.2002г. на СОС за закупуване на медицинска апаратура за общински нужди.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 478 по точка 18

19. Доклад № 12-00-310/23.06.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общински нежилищен имот – търговско помещение към трафопост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 479 по точка 19

20. Доклад № 12-00-311/23.06.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 480 по точка 20

21. Доклад № 08-20-155/23.06.2005 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ІІ-385, кв. 52 (стар кв. 25а), м. “Обеля”, район “Връбница”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 481 по точка 21

22. Доклад № 08-17-117/24.06.2005 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ І, кв. 68, м. ж. к.”Карпузица”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 482 по точка 22

23. Доклад № 08-20-167/02г./21.06.2005 г. относно изменение на решение № 404 по Протокол № 30/28.10.2004 г. на СОС за прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на действащ регулационен план чрез замяна.
Докл. Росен Желязков
Решение № 483 по точка 23

24. Доклад № 0821-53/04/13.05.2005г. относно процедура за обявяване на част от два общински недвижими имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост и процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план за УПИ VI-646, кв.147, по плана на с. Гниляне и за УПИ XXI-646, кв.147, по плана на с. Гниляне чрез продажба на общинските придаваеми части.
Докл. Росен Желязков
Решение № 484 по точка 24

25. Доклад № 94-Е-44/04/16.05.2005г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имот, находящ се на ул. “Камен Андреев” № 15, район “Възраждане”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 485 по точка 25

26. Доклад № 08-20-190/04г./21.06.2005 г. относно прекратяване на съсобственост в жилищна сграда на ул. “Подкрепа” № 48, район “Връбница” чрез изкупуване.
Докл. Росен Желязков
Решение № 486 по точка 26

27. Доклад № 0818-155/08.06.2005г. относно процедура по § 6 и §8, ал.1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ, съставляващ парцел IX-1163 от кв.28б, м.”кв. Овча купел”, находящ се в район “Овча купел”, собственост на Валентин Данчев.
Докл. Росен Желязков
Решение № 487 по точка 27

28. Доклад № 94-В-323/04/08.06.2005г. относно процедура по § 8 от ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ III-537, 1141, кв.41а, м. “Витоша – ВЕЦ Симеоново”, по плана на гр. София, район “Лозенец”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 488 по точка 28

29. Доклад № 0823-63/15.06.2005г. относно процедура по § 6 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл. Росен Желязков
Решение № 489 по точка 29

30. Доклад № 0816-150/04/15.06.2005г. относно процедура по § 6 и § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ, съставляващ парцел VIII-1395, с площ 461 кв.м. от кв.112, м. “Студентски град”, находящ се в район “Студентски”, собственост на Петър Стефанов Николов.
Докл. Росен Желязков
Решение № 490 по точка 30

31. Доклад № 0811-46/98/15.06.2005г. относно ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от поземлен имот № 612, кв.54, м. Разсадника – Бежанци”, от съсобственика Милкана Асенова Петрова.
Докл. Росен Желязков
Решение № 491 по точка 31

32. Доклад № 0820-77/02/15.06.2005г. относно прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район “Връбница”, чрез изкупуване на ¾ идеални части от поземлен имот 0 426, кв.9, м. бул. “Сливница”, ул. “Връх Манчо” № 16а – 16б.
Докл. Росен Желязков
Решение № 492 по точка 32

33. Доклад № 08-15-21/01.06.2005 г. относно конкурс за учредяване право на строеж върху реална част от кв. 16, ж.к. “Младост 2”, пломба между бл. 220А и бл. 219А за изграждане на жилищен блок.
Докл. Росен Желязков
Решение № 493 по точка 33

34. Доклад № 26-00-698/96г. и 94-01-180/04г./01.06.2005 г. относно прогласяване за погасено по давност учредено право от СО на “БОКЛЕР” ЕООД право на строеж върху УПИ VІІІ-24,25,общ., кв. 299, м. “бул. Цар Борис ІІІ” на основание чл. 67, ал. 1 от ЗС.
Докл. Росен Желязков
Решение № 494 по точка 34

35. Доклад № 0803-15/17.06.2005г. относно промяна предназначението на общински нежилищен имот – портиерско жилище в “Зона Б-18”, бл. № 3, ап.50, в жилище.
Докл. Росен Желязков
Решение № 495 по точка 35

36. Доклад № 93-00-252/28.06.2005 г. относно приемане на “Основни принципи на таксуване на пътниците и видовете тарифи при въвеждане на новата автоматизирана система за таксуване в масовия градски транспорт в София”.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 496 по точка 36

37. Доклад № 93-00-558/16.12.2004 г. извършена проверка на финансовото състояние на “Диагностично-консултативен център ХХІІ-София” ЕООД, проверка на сключените до момента договори с физически и юридически лица, по които страна е дружеството и експертиза на извършения ремонт в сградата на “ДКЦ ХХІІ-София” ЕООД.
Докл. Милан Миланов
Решение № 497 по точка 37

38. Доклад № 08-07-67/18.05.2005 г. относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 498 по точка 38

39. Доклад № 93-00-209/26.05.2005 г. относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 499 по точка 39

40. Доклад № 93-00-239/14.06.2005 г. относно поставяне на паметна плоча на Гена Димитрова.
Докл. Кирил Топалов
Решение № 500 по точка 40

41. Доклад № 08-09-36/08.06.2005 г. относно поставяне на паметен знак на войните загинали във войните на България от район “Лозенец”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 501 по точка 41

42. Доклад № 94-01-301/08.03.2005 г. относно възстановяване на наименованието на ж.к. “Слатина”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 502 по точка 42

43. Доклад № 93-00-240/14.06.2005 г. относно именуване на площад.
Докл. Богдан Стефанов
Решение № 503 по точка 43

44. Доклад № 93-00-231/08.06.2005 г. относно преименуване на улица в район “Овча купел”.
Докл. Атанас Кундуржиев
Решение № 504 по точка 44

45. Доклад № 39-00-9/27.05.2005 г. относно уреждане отношенията между СО и МК Ялта, като собственик и ползвател на обекти в подлез "Ректората", във връзка с преминаване на Метрополитена под тях и необходимостта от временното им демонтиране и разрушаване.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 505 по точка 45

46. Доклад № 93-00-281/13.07.2005 г. относно упълномощаване на представител на СО в извънредното общо събрание на "Компания за луксозни хотели" АД.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 506 по точка 46


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре