нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 54 от дата 28.07.2005

1. Информация от Минко Герджиков – и. д. кмет на Столичната община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.
Решение № 507 по точка 1

2. Питане № 93-00-285/19.07.2005 г. от Стефан Иванов – общински съветник, относно изпълнение на Решение № 152 от 02.03.2005 г. на СОС.

3. Питане № 93-00-286/19.07.2005 г. от Атанас Кундурджиев – общински съветник, относно проблеми в управлението на общинска фирма “Озеленяване” ЕАД.

4. Питане № 93-00-292/21.07.2005 г. от Станимир Зашев – общински съветник, председател на Постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението, относно изпълнение на Решение № 214 по Протокол № 43/31.03.2005 г. на СОС.

5. Доклад № 93-00-197/13.05.2005 г. относно за приемане на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС.
Докл. Росен Желязков
Решение № 508 по точка 5
Договор за продажба № РД-561-226/10.05.2007 г.
Договор за замяна № РД-562-292/18.12.2006 г.
Договор за продажба № РД-561-742/05.12.2006 г.
Договор за замяна № РД-562-287/15.12.2006 г.


6. Доклад № 08-10-56/24.06.2005 г. относно завишаване числеността на район “Триадица” за 2005 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 509 по точка 6

7. Доклад № 08-04-84/10.06.2005 г. относно промяна в схемата на организационната структура на район “Оборище”, приета с Решение № 2, т. 2 по Протокол № 12/15.03.2005 г. на СОС.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 510 по точка 7

8. Доклад № 12-00-333/01.07.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 511 по точка 8

9. Доклад № 12-00-334/01.07.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 512 по точка 9

10. Доклад № 12-00-342/06.07.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 513 по точка 10

11. Доклад № 12-00-343/06.07.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 514 по точка 11

12. Доклад № 12-00-365/14.07.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 515 по точка 12

13. Доклад № 12-00-366/14.07.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 516 по точка 13

14. Доклад № 9300-238/21.07.2005 г. относно допълнение към Приложение №2 на решение № 104 по протокол № 40 от 17.02.2005г. на СОС за утвърждаване на Годишния общински план за работа по приватизация за 2005г. чрез включване на обект – обособена част от имуществото на “Метрополитен” ЕАД.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 517 по точка 14

15. Доклад № 08-17-58/13.07.2005 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за газификацията на учебни и детски заведения на територията на район “Витоша”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 518 по точка 15

16. Доклад № 93-00-258/08.07.2005 г. относно отпускане на средства за финансова подкрепа на Националната гвардейска част.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 519 по точка 16

17. Доклад № 93-00-283/14.07.2005 г. относно намаляване на определената съгласно Решение № 478 по Протокол № 33 от 25.11.2004 г. на СОС начална тръжна цена за непродадени ДМА, собственост на “Медико-техническа лаборатория ІІІ-София” ЕООД – в ликвидация.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 520 по точка 17

18. Доклад № 26-00-2524/02г./14.06.2005г. относно отдаване за експлоатация на ДМА – КИС на ската на апаратната камера “Пасарел” на водопровод “Искър”.
Докл. Иван Гечев
Решение № 521 по точка 18

19. Доклад № 08-06-182/04г./19.07.2005 г. относно замяна на право на строеж в полза на “СТРОЙ КОМЕРС 2004” ООД върху застроен УПИ ІІ –“за жилищно строителство и КОО”, целият с площ 15 030 кв.м., кв. 76, м. “Суха река – бул. “Ботевградско шосе”-рамка”, район “Подуяне” за изграждане на предвидените по действащия ПРЗ 3 (три) осеметажни жилищни сгради, 7 (седем) двуетажни сгради за КОО и 2 (две) едноетажни сгради за КОО срещу готови жилищни имоти, собственост на дружеството.
Докл. Борислав Бориславов
Решение № 522 по точка 19

20. Доклад № № 26-00-1620 и 04-07-39/20.07.2005 г. относно учредяване право на строеж на “Електроразпределение – Столично” ЕАД за изграждане на КТП с площ от 15 кв. м. върху общински имот, находящ се на ул. “Атанас Далчев”, УПИ ІІІ – за ОЖС, кв. 61, м. “Изток-Изток”, район “Изгрев”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 523 по точка 20

21. Доклад № 08-18-8/20.07.2005 г. относно одобряване на експертна оценка за определяне на пазарната стойност на поземлен имот пл. №358, кв. 11Б, м. жк”Овча купел” с площ 10 260 кв. м.
Докл. Росен Желязков
Решение № 524 по точка 21

22. Доклад № № № 08-24-49, 08-24-61 и 08-24-47/24.06.2005 г. относно замяна на право на собственост  върху недвижими имоти – общинска собственост срещу имоти, собственост на Иван Григоров Саздов, Мария Лазарова Саздова, Лазарина Иванова Саздова, Милкана Балева Спасова и Спас Петров Спасов.
Докл. Росен Желязков
Решение № 525 по точка 22

23. Доклад № 08-04-64/20.06.2005 г. относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 526 по точка 23

24. Доклад № 08-07-29/21.06.2005г. относно процедура доброволно прилагане на действащия регулационен план за УПИ ІІ-“за озеленяване и инфраструктура” и УПИ ІІІ-809,682, кв. 10, м. СПЗ “Слатина-юг” чрез замяна на придаваеми общински поземлени имоти срещу отчуждаем поземлен имот – собственост на “Леопард 95” ООД.
Докл. Росен Желязков
Решение № 527 по точка 24

25. Доклад № 08-14-126/04г./21.06.2005г. относно процедура за ИПР за УПИ VІ-1220, кв. 64, м. “Дружба – І част”, район “Искър”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 528 по точка 25

26. Доклад № 66-02-102/20.07.2005 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на ПРЗ на УПИ ІІ-общ.,12, кв. 215, м. “Западно направление”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 529 по точка 26

27. Доклад № 26-00-3615/21.07.2005 г. относно замяна на поземлени имоти – общинска собственост, находящи се в землището на с. Чепинци.
Докл. Росен Желязков, Владимир Каролев
Решение № 530 по точка 27

28. Доклад № 93-00-290/20.07.2005 г. относно предложение на г-н Мануел Фери Санчес за закупуване на притежаваните от Столична община 5/пет/ дяла в “Спортен център – Кътина” ООД.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 531 по точка 28

29. Доклад № 93-00-267/07.07.2005г. относно одобряване на годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2004 г. и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на надзорните и управителни съвети и съвети на директорите.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 532 по точка 29

30. Доклад № 93-00-268/07.07.2005г. относно разпределение на балансовата печалба по годишния финансов отчет за 2004 г. на търговските дружества с общинско имущество и отчисляване на дивидент за Столична община.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 533 по точка 30

31. Доклад № 0807-88/00/17.06.2005 г. относно намаляване на капитала на “Софийски имоти” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 534 по точка 31

32. Доклад № 9402-8/00 и 9402-3/02/21.07.2005 г. относно намаляване на капитала на “Софийски имоти” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 535 по точка 32

33. Доклад № 66-00-131/04г./19.07.2005 г. относно откриване производство по отчуждаване на части от поземлени имоти №№№ 1, 2 , 3 и 4, кв. 215, м. “Западно направление” частна собственост на физически лица, засягащи се от обект – етап от о.т. 12 до о.т. 59 от мероприятие “Реконструкция на ул. “Опълченска” от бул. “Александър Стамболийски” до бул. “Сливница”.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 536 по точка 33

34. Доклад № 93-00-50/20.07.2005 г. относно изпълнение на Решение № 226 по Протокол № 24/22.07.2004 г. и Решение № 92 по Протокол № 39/10.02.2005 г. на СОС.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 537 по точка 34

35. Доклад № 21-00-259/20.07.2005 г. относно конкурс за отдаване под наем на помещение в корпус “Г” на 90-то СОУ, район “Люлин”.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 538 по точка 35

36. Доклад № 08-17-133/20.06.2005 г. относно възлагане на конкурс за отдаване под наем на бюфети и столове – публична общинска собственост в учебните заведения на територията на район “Витоша”.
Докл. Йордан Йорданов
Решение № 539 по точка 36

37. Доклад № 93-00-284/18.07.2005г. относно поставяне на обект по чл. 56 от ЗУТ с предназначение за книжарница в УПИ ІІ, кв. 1, м. кв. Драгалевци” – 50 ОУ “Васил Левски”.
Докл. Кирил Топалов, Стоян Стоянов
Решение № 540 по точка 37

38. Доклад № 08-24-83/20.07.2005 г. относно продължаване на срок на договор № РД-56-33/29.07.2002 г. между СО-район “Банкя” и “Банкя 21” АД.
Докл. Венета Йовчева
Решение № 541 по точка 38

39. Доклад № 94-И-146/14.07.2005 г. относно обявяване на конкурс за наемане на общинско нежилищно помещение – публична общинска собственост, находящо се в сградата на 30-то СОУ, район “Възраждане” за стоматологичен кабинет.
Докл. Георги Белчев, Стоян Чакъров
Решение № 542 по точка 39

40. Доклад № 94-А-188/30.06.2005 г. относно сключване на договор за наем и заплащане на дължимото от СО обезщетение за ползването на недвижим имот, находящ се в гр. София, район “Оборище”, ул. “Дунав” № 5.
Докл. Росен Желязков
Решение № 543 по точка 40

41. Доклад № 94-П-145/18.07.2005 г. относно включване на един брой общинско жилище във фонд “Резервен” и настаняване тричленното домакинство на Полина Димитрова.
Докл. Росен Желязков
Решение № 544 по точка 41

42. Доклад № 66-02-256/23.06.2005 г. искане за виза за временен обект – автомивка с паркинг в ПИ №№ 521а и 521б, кв. 8, м. “Кръстова вада”.
Докл. Арх. Стоян Янев
Решение № 545 по точка 42

43. Доклад № 66-02-289/21.07.2005 г. относно проект за ИПРЗ за УПИ V-865 и УПИ VІ-866, кв. 30Д, м.”Люлин – 10 м. р.”.
Докл. арх. Стоян Янев
Решение № 546 по точка 43

44. Доклад № 66-02-290/21.07.2005 г. относно провеждане на процедура по одобряване на проект за ИПРЗ за УПИ VІІ-35 и УПИ ХVІ-36, кв. 70, м. “Лозенец – ІІІ част”.
Докл. арх. Стоян Янев
Решение № 547 по точка 44

45. Доклад № 08-22-46/09.05.2005 г. относно проектиране и изграждане на кръстовище на Автомагистрала “Хемус” (път І-6 София-Бургас) в чертите на с. Долни Богров за осигуряване на нормален достъп до кварталите му.
Докл. Иван Шумански, Томи Николов, Евтим Евтимов, Кирил Арсов
Решение № 548 по точка 45

46. Доклад № 93-00-289/20.07.2005 г. относно избор на районни кметове на район “Средец” и район “ Студентски”.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 549 по точка 46

47. Доклад № 08-08-42/05.07.2005 г. относно преименуване на улица в район “Изгрев”.
Докл. Кирил Топалов, Павлин Колев
Решение № 550 по точка 47

48. Доклад №№ 93-00-291 и 93-00-290/21.07.2005 г. относно именуване улица на името на Гена Димитрова.
Докл. Кирил Топалов
Решение № 551 по точка 48

49. Доклад № 26-00-176/23.02.2005г. относно наименуване на улици.
Докл. Богдан Стефанов
Решение № 552 по точка 49

50. Доклад № 26-00-1302/14.04.2005г. относно наименуване на улица.
Докл. Богдан Стефанов
Решение № 553 по точка 50

51. Доклад № 08-15-92/10.05.2005г. относно наименуване на безименна улица в район “Младост” на името на д-р Николай П. Николаев и преименуване на улица “193” в район”Младост” с името “Банишка река”.
Докл. Иван Карайончев
Решение № 554 по точка 51

52. Доклад № 70-00-284/07.07.2005 г. относно одобрения комплектован лесосечен фонд - 2005 местно население и одобрения списък на инвентаризираните насаждения и горски култури, в които ще се събира през 2005 г. строителна дървесина и дърва от изсъхнали единични и групи дървета в района на ДЛ София, собственост на СО.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 555 по точка 52

53. Доклад № 26-00-2697/03г./20.07.2005 г. относно фонд “Предшестващи отговорности” от Концесионния договор между Столична община и “Софийска вода” АД.
Докл. Иван Гечев
Решение № 556 по точка 53

54. Доклад № 08-07-5/25.07.2005 г. относно осигуряване финансирането на ремонта на общинска сграда, находяща се на ул. “Слатинска” № 35, район “Слатина” в изпълнение на Решение № 324 по Протокол № 47/12.05.2005 г. на СОС за настаняване на 157-ма гимназия с изучаване на чужд език “Сесар Вайехо” в сградата на 148-мо СОУ “Любомир Милетич”.
Докл. Иван Нейков
Решение № 557 по точка 54

55. Доклад № 08-07-67/27.07.2005 относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 558 по точка 55

56. Доклад № 93-00-302/25.07.2005 относно допълнение на Решение № 303 по Протокол № 47/12.05.2005 на СОС.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 559 по точка 56

57. Доклад № 93-00-303/26.07.2005 относно безвъзмездно придобиване от СО в собственост имот - държавна собственост.
Докл. Росен Желязков
Решение № 560 по точка 57

58. Доклад № 62-00-76/26.07.2005 относно разширяване фоайето на Малък градски театър "Зад канала".
Докл. Богдан Стефанов
Решение № 561 по точка 58

59. Доклад № 21-00-411/26.07.2005 относно конкурс за отдаване под наем помещения - 5 класни стаи в 110 ОУ "Проф. Гаврил Кацаров", район "Илинден".
Докл. Цветанка Георгиева, Юлия Цинзова
Решение № 562 по точка 59

60. Доклад № 93-00-305/27.07.2005 относно изпълнение на Решение № 226 по Протокол № 24/22.07.2004 и Решение № 363 по Протокол № 29/14.10.2004.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 563 по точка 60

61. Молба от г-н Владимир Кисьов, председател на СОС, за ползване на платен годишен отпуск.
Решение № 564 по точка 61

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре