нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 56 от дата 08.09.2005

1. Информация от Минко Герджиков – и. д. кмет на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Питане № 93-00-298/22.07.2005г. от Вили Лилков – общински съветник, относно кандидатурата на София за домакин на ХХІІ Зимни олимпийски игри през 2014 г.

3. Питане № 93-00-502/04 г./22.07.2005 г. от Борислав Борисов – общински съветник, относно изпълнението на Решение № 214/31.03.2005 г. на СОС.

4. Питане № 93-00-306/28.07.2007 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно разрешение за организиране на празник – бирен фест в пространството пред НДК в София.

5. Питане № 93-00-323/23.08.2005 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно системно нарушаване на обществения ред в София.

6. Питане № 93-00-321/23.08.2005 г. от Вили Ллков – общински съветник, относно регламентиране на възмездните взаимоотношения между СО е БТК по повод изградената и разполагана в общински имоти далекосъобщителна инфраструктура на компанията.

7. Питане № 93-00-322/23.08.2005 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно неизпълнение на Решение № 589/16.12.2004 г. на СОС.

8. Доклад № 93-01-298/05.07.2005 г. относно изменение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Туристическо обслужване”.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 565 по точка 8

9. Доклад № 93-00-295/22.07.2005 г. относно промяна в осчетоводяването на бюджета на Столична община.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 566 по точка 9

10. Доклад № 94-Б-90/05.07.2005 г. относно приключване на ликвидацията на „Люлин 91” ЕООД (в ликвидация).
Докл. Минко Герджиков
Решение № 567 по точка 10

11. Доклад № 12-00-386/21.07.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършван на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 568 по точка 11

12. Доклад № 08-20-128/11.07.2005 г. относно продажба чрез търг на правото на собственост върху незастроен УПИ І –„за обществено обслужващи обекти и трафопост”, кв. 4, м. бул. „Ломско шосе”, целият с площ от 398 кв.м.
Докл. Росен Желязков
Решение № 569 по точка 12

13. Доклад № 08-18-74/11.07.2005 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІ-70 и УПИ ІІІ-70, кв. 117, м. кв. „Горна баня”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 570 по точка 13

14. Доклад № 08-07-35/03г./13.07.2005 г. относно прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинския дял, представляващ 2/3 идчасти от застроен УПИ ХХІІІ-824, целият с площ 368 кв.м., кв. 101, м. „Гео Милев” заедно с първия етаж със застроена площ от 96,18 кв.м. от построената в имота двуетажна сграда, находяща се район „Слатина”, ул. „Николай Коперник” № 40.
Докл. Росен Желязков
Решение № 571 по точка 14

15. Доклад № 08-17-264/04г./04.07.2005 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и Мина Петкова Деновска, Мария Димитрова Деновска и Красимир Димитров Деновски чрез изкупуване от последните дела на СО, представляващ 90/690 ид. части от застроен УПИ V-357, кв. 60, м. в.з. „Габеро- Азмата” без построената в имота сграда.
Докл. Росен Желязков
Решение № 572 по точка 15

16. Доклад № 08-23-71/08.07.2005 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 573 по точка 16

17. Доклад № 08-10-16/11.07.2005 г. относно доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ІV-262, кв. 22, м. „Кръстова вада”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 574 по точка 17

18. Доклад № 08-18-104/04г./11.07.2005 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ VІІІ-260,261,общ., кв. 1А, м. „Юбилейна гора”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 575 по точка 18

19. Доклад № 08-18-53/11.07.2005 г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 576 по точка 19

20. Доклад № ДЖ-Д-3/22.07.2005 г. относно включване на 1 брой общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване на Диана Сергеева Атанасова.
Докл. Росен Желязков
Решение № 577 по точка 20

21. Доклад № 08-04-101/06.07.2005 г. относно предоставяне под наем на помещение – публична общинска собственост, състоящо се от стая с площ 20 кв.м., тоалетна и коридор, находящо се в сградата на І СОУ „Пенчо Славейков”, район „Оборище”, ул. „Стара планина” № 11 на ЕТ „Виолета Божинова – Азбукарче” за организиране на занималня за деца от начална училищна възраст за срок от 5 години по цени, определени от СОС.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 578 по точка 21

22. Доклад № 08-11-42/07.06.2005 г. относно решение на СОС за предоставяне под наем на общински недвижим имот – частна общинска собственост – частна общинска собственост, находящ се в район „Красна поляна”, ул. „Ришки проход” № 1(селище на строителя).
Докл. Васил Карайончев
Решение № 579 по точка 22

23. Доклад № 93-00-325/30.08.2005 г. относно изменение на Решение № 229 по Протокол № 45/14.04.2005 г. и Решение № 450 по Протокол № 50/30.06.2005 г. на СОС, относно промяна на граници на урегулиране поземлени имоти на основание чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ.
Докл. Мичо Раковски, Станимир Зашев
Решение № 580 по точка 23

24. Доклад № 94-С-257/04 г./30.08.2005 г. относно даване на съгласие за довършване на започнала процедура по продажба на недвижим имот, част от ДМА на „Софийски имоти” ЕАД, представляващ ателие № 1, находящо се в ж.к. „Зона Б-18”, бл. 9, вх. Б, ет. 12.
Докл. Мичо Райковски, Станимир Зашев
Решение № 581 по точка 24

25. Доклад № 93-00-277/12.07.2005 г. относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 582 по точка 25

26. Доклад № 93-00-236/13.06.2005 г. относно създаване на нов парк в район „Възраждане” – Столична община.
Докл. Борислав Борисов
Решение № 583 по точка 26

27. Доклад № 93-00-275/11.07.2005 г. относно поставяне на паметен знак.
Докл. Богдан Стефанов
Решение № 584 по точка 27

28. Доклад № 93-00-331/07.09.2005 г. относно конкретизиране на задачите на представителите на Столичната община в редовното годишно общо събрание на акционерите на "Общинска банка" АД, свиквано на 12.09.2005.
Докл. Владимир Кисьов, Борислав Бориславов, Мичо Райковски, Станимир Зашев, Милан Миланов
Решение № 585 по точка 28

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре