нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 57 от дата 13.09.2005

1. Доклад № 3200-63/11.07.2005 г., относно приемане на проект на Програма за управление на дейностите по отпадъците в Столична община с период на действие 2005 – 2009г., неразделна част от програмата за опазване на околната среда на Столична община (приета с решение № 20 по протокол № 38, т.4 от 27.01.2005г. на Столичен общински съвет.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 586 по точка 1


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре