нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 59 от дата 21.09.2005

1. Полагане на клетва от общински съветник, съгласно чл. 32 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

2. Информация от Минко Герджиков – и. д. кмет на Столичната община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.
Решение № 588 по точка 2

3. Питане № 93-00-286/19.07.2005 г. от Атанас Кундурджиев – общински съветник, относно проблеми в управлението на общинска фирма “Озеленяване” ЕАД.

4. Питане № 93-00-321/23.08.2005 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно регламентиране на възмездните взаимоотношения между СО е БТК по повод изградената и разполагана в общински имоти далекосъобщителна инфраструктура на компанията.

5. Питане № 93-00-322/23.08.2005 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно неизпълнение на Решение № 589/16.12.2004 г. на СОС.

6. Питане № 93-00-323/23.08.2005 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно системно нарушаване на обществения ред в София.

7. Доклад вх. № 93-00-255/02.08.2005 г. относно пренасочване на средства за финансиране на техническа инфраструктура в кв. Суходол.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 589 по точка 7

8. Доклад вх. № 9300-168/01.09.2005 г. и Доклад вх. № 9300-168/20.04.2005 г. относно определяне на жилища – общинска собственост, за продажба.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 590 по точка 8
Заповед на кмета на Столична община № РД-561-669/03.11.2006 г.
Договор за продажба № РД-561-787/13.12.2006 г.

9. Доклад вх. № 09-00-347/13.09.2005 г. относно отдаване под наем без търг или конкурс на общински недвижим имот.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 591 по точка 9

10. Доклад вх. № 93-00-299/22.07. 2005 г. относно определяне на експерт-счетоводители за извършване одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2005г. на търговски дружества с общинско имущество.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 592 по точка 10

11. Доклад вх. №93-00-56/22.07.2005 г. относно намаляване на определената съгласно решение № 136 по протокол №41/02.03.2005г. на СОС начална тръжна цена за непродадените движими ДМА, собственост на “СЦ XVI-София” ЕООД /в ликвидация/.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 593 по точка 11

12. Доклад вх. №26-00-2281/22.07.2005 г. относно намаляване на определената съгласно решение № 235 по протокол №45/14.04.2005г. на СОС начална тръжна цена за непродадените движими ДМА, собственост на “СЦ IV-София” ЕООД /в ликвидация/.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 594 по точка 12

13. Доклад вх. № 93-00-301/25.07.2005г. относно намаляване на определената съгласно Приложение №1 към решение №22 по протокол № 38/27.01.2005г. на СОС начална тръжна цена за непродадените движими ДМА, собственост на „СЦ III – София” ЕООД /в ликвидация/.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 595 по точка 13

14. Доклад вх. № 26-00-2509/25.08.2005 г. относно продажба на ДМА чрез търг с явно наддаване от „Красна поляна” ЕООД (в ликвидация).
Докл. Минко Герджиков
Решение № 596 по точка 14

15. Доклад вх. № 93-00-334/09.09.2005 г. относно промяна в състава на Съвета на директорите на „Паркинги и гаражи” ЕАД.
Докл. Борислав Бориславов, Бисер Бончев, Владимир Кисьов, Стефан Иванов, Юлия Цинзова, Милена Стефанова, Иван Нейков, Николай Желев, Велизар Стоилов
Решение № 597 по точка 15

16. Доклад вх. № 15-00-55/04.07.2005 г. относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на 1брой микробус по програма ФАР, марка Мерцедес – Бенц МБ 312/3550 с регистрационен номер С 1622, за срок от 2 години на специализираната транспортна система на Национален център за социална рехабилитация, находяща се в гр. София, ул. „Христо Белчев” № 8.
Докл. д-р Лилия Радева
Решение № 598 по точка 16

17. Доклад вх. № 93-00-269/07.07.2005 г. относно молба вх. № 1194-К-13/10.06.2005 г. от наследници на Стойно Михайлов Митов за изменение на влязла в сила заповед по чл.100 от ЗТСУ № РД-41-673/20.03.1990г. и обезщетяването им с двустайно жилище от оборотния фонд на СО при условията на § 9, ал.1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.103, ал.V от ЗТСУ.
Докл. Иван Гечев
Решение № 599 по точка 17

18. Доклад вх. № 08-14-200/04/27.07.2005 г. относно изработване на проект за преустройство на съществуваща сграда в груб строеж за детска градина в начално училище и детска градина и завършване изграждането на сградата в с. Бусманци, район „Искър”.
Докл. Иван Гечев
Решение № 600 по точка 18

19. Доклад вх. № 93-00-376/12.07.2005 г. относно определяне на общински поземлени имоти за колективно и индивидуално строителство на жилища за правоимащи лица по реда на ЗУЖВГМЖСВ, на основание § 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЖВГМЖСВ и чл.21, ал.2 от ППЗУЖВГМЖСВ и учредяване право на строеж, на основание чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗОС.
Докл. Росен Желязков, Орлин Иванов
Решение № 601 по точка 19
Заповед на кмета на Столична община № РД-564-122/31.10.2006 г.

20. Доклад вх. № 08-21-140/04/20.05.2005 г. относно търг за продажба на незастроен УПИ, съставляващ УПИ V, с площ от 1500 кв.м., кв.54, по плана на с. Негован, район Нови Искър.
Докл. Росен Желязков
Решение № 602 по точка 20

21. Доклад вх. № 08-23-142/03/11.07.2005 г. относно процедура по §6 и §8, ал.1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ, съставляващ парцел XV-2287, с площ 650 кв.м., от кв.5б, по плана на с. Бистрица, находящ се в с. Бистрица, район “Панчарево”, собственост на Георги Димитров Георгиев.
Докл. Росен Желязков
Решение № 603 по точка 21

22. Доклад вх. № 08-16-75/22.07.2005 г. относно процедура по §6, във връзка с §8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП относно УПИ VI-1509, кв.20, м.”Студентски град”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 604 по точка 22

23. Доклад вх. № 08-18-186/04/11.07.2005 г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ, във връзка с поземлени имоти, съставляващи парцели V-754, VI-752, 757, от кв.91А, м. “Овча купел”, находящ се в район “Овча купел”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 605 по точка 23

24. Доклад вх. № 08-09-78/13.07.2005 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за кв. 124 – за поземлен имот с пл. № 1232, м. „Витоша – ВЕЦ – Симеоново”, район „Лозенец”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 606 по точка 24
Договор за замяна № РД-562-263/05.12.2006 г.

25. Доклад вх. № 08-18-54/22.07.2005 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ III-878 и УПИ – I – за ЖС, от кв.103а, м. “Овча купел 1”, находящи се в гр. София, район “Овча купел”, собственост на Ани Александрова Костадинова и Димитър Александров Костадинов и СО.
Докл. Росен Желязков
Решение № 607 по точка 25

26. Доклад вх. № 08-18-60/11.07.2005 г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ XVI-1294 и УПИ VI-1089, от кв.24, м. "Овча купел", находящи се в гр. София, район “Овча купел”, собственост съответно на Йордан Петров Ананиев и СО.
Докл. Росен Желязков
Решение № 608 по точка 26

27. Доклад вх. № 26-00-2292/22.07.2005 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез замяна на правото на собственост върху общински поземлен имот без пл. номер с площ 267 кв.м., придаваем към УПИ IX-1209, 1583, общ., кв.121, м. “Витоша – ВЕЦ Симеоново”, срещу правото на собственост върху реална част от поземлен имот с пл. номер 1583 от УПИ IX-1209, 1583, общ.,  собственост на “Декор” ООД, с площ 100 кв.м., отредени за улица.
Докл. Росен Желязков
Решение № 609 по точка 27

28. Доклад вх. № 04-07-13/04/21.07.2005 г. относно учредяване право на строеж за изграждане на комплектен трафопост в УПИ VIII, кв. 103, м. “Гео Милев”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 610 по точка 28

29. Доклад вх. № 08-06-189/04/06.07.2005 г. относно замяна на жилище – частна общинска собственост, находящо се в гр. София, ЖК „Сухата река”, бл. 217, вх. А, ет. 13, ап. 60, срещу равностойно жилище, собственост на Евгени и Емилия Радеви.
Докл. Росен Желязков
Решение № 611 по точка 29

30. Доклад вх. № 08-04-81/04/04.08.2005 г. за откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински имот, представляващ таванско помещение, със ЗП 20,80 кв.м., принадлежащо към общински апартамент, находящ се в жилищна сграда на ул. „Екзарх Йосиф” № 53, с вход от ул. „Веслец”, район „Оборище”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 612 по точка 30

31. Доклад вх. № 08-19-141/03/03.08.2005 г. относно отписване от ДМА на „Софийски имоти” ЕАД на реална част от поземлен имот с площ 268 кв.м., във връзка с изпълнение на решение № 170 по протокол № 42/17.03.2005 г. на СОС.
Докл. Росен Желязков
Решение № 613 по точка 31

32. Доклад вх. № 12-00-398/28.07.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 614 по точка 32

33. Доклад вх. № 12-00-399/28.07.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 615 по точка 33

34. Доклад вх. № 12-00-408/02.08.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 616 по точка 34

35. Доклад вх. № 12-00-446/22.08.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 617 по точка 35

36. Доклад вх. № 26-00-18/03/10.09.2005 г. относно изменение на решение № 233 по протокол № 57/07.08.2003 г. на СОС.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 618 по точка 36

37. Доклад вх. № 18-00-64/11.07.2005 г. относно продължаване на договор за наем на Международна школа “Едюко България” в сградата на ОДЗ № 19 “Деница”, район “Младост”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 619 по точка 37

38. Доклад вх. № 15-00-17/21.06.2005 г. относно продължаване на срока на договорите за наем на частни училища и частни детски градини в гр. София, на основание § 78, ал. 2 от ЗОС.
Докл. Георги Белчев
Решение № 620 по точка 38

39. Доклад № 93-00-236/13.06.2005 г. относно създаване на нов парк в район „Възраждане” – Столична община.
Докл. Борислав Борисов
Решение № 621 по точка 39

40. Доклад № 93-00-121/24.03.2005 г. относно промяна статута на имоти – частна общинска собственост в публична общинска собственост в парк “Борисова градина”.
Докл. Борислав Бориславов, Иван Сотиров
Решение № 622 по точка 40

41. Доклад № 93-00-342/15.09.2005 г. относно прилагане на Постановление № 137/04.07.2005 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 623 по точка 41

42. Доклад № 93-00-344/16.09.2005 г. относно промяна по бюджета на Столичната община за 2005 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 624 по точка 42

 

43. Доклад № 26-00-2935/19.09.2005 г. относно упълномощаване на представителя на Столичната община в Общото събрание на акционерите на „Централни хали” АД.

Докл. Светлин Лисичков
Решение № 625 по точка 43

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре