нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 60 от дата 29.09.2005

1. Информация от Минко Герджиков – и. д. кмет на Столичната община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Доклад № 93-00-318/10.08.2005 г. относно изменение и допълнение на раздел І „Такса битови отпадъци” от Глава Втора „Местни такси” на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 626 по точка 2

3. Доклад № 93-00-232/09.06.2005 г. относно приемане на Наредба за концесиите на Столичния общински съвет.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 627 по точка 3

4. Доклад № 93-00-308/28.07.2005 г. относно създаване на временна анкетна комисия в състав 7 (седем) члена със задача: да провери цялостната дейност на зам. кмета на СО по Направление „Инвестиции и строителство” г-н Иван Гечев както и на структурните звена в направлението от началото на настоящия мандат до момента.
Докл. Радослав Тошев, Борислав Богданов
Решение № 628 по точка 4

5. Доклад № 93-00-350/26.09.2005 г. относно промени в състава на ПК по устройство на територията и жилищна политика и ПК по етика.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 629 по точка 5

6. Доклад № 93-00-345/16.09.2005 г. относно освобождаване на член на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и избор на нов представител.
Докл. Радослав Кацаров
Решение № 630 по точка 6

7. Доклад № 93-01-377/13.09.2005 г. относно промяна на бюджета на Столичната община.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 631 по точка 7

8. Доклад № 93-00-348/20.09.2005 г. относно разпределение на допълнително предоставена целева субсидия на бюджета на Столична община за 2005 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 632 по точка 8

9. Доклад № 93-00-317/10.08.2005 г. относно изменение и допълнение на Решение № 279 по Протокол № 6, т. 31/21.04.2005 г. на СОС.
Докл. Росен Желязков
Решение № 633 по точка 9

10. Доклад № 12-00-480/14.09.2005 г. относно изменение на Решение № 104 по Протокол № 40/17.02.2005 г. на СОС.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 634 по точка 10

11. Доклад № 08-18-58/03.08.2005 г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 635 по точка 11

12. Доклад № 08-15-79/25.08.2005 г. относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 636 по точка 12

13. Доклад № 94-Е-13/99г./03.08.2005 г. относно замяна на жилище – частна общинска собственост, находящо се в ж.к. „Хиподрума”, бл. 139Б, ет. 1, ап. 73 срещу равностойно жилище, собственост на Павлина Асенова Минкова.
Докл. Росен Желязков
Решение № 637 по точка 13

14. Доклад № 08-18-68/01г./03.08.2005 г. относно замяна на общински незастроен УПИ ІІ-1203 с площ 610 кв.м., кв. 47, м. „Овча купел” срещу поземлен имот пл. № 11А с площ 635 кв.м. (собственост на Екатерина Попова, Величко Гюров, Васил Василев), попадащ частично в УПИ VІІІ – „за озеленяване и трафопост”, УПИ VІІ – „за ОЖС”, УПИ ХІІ-71 и улица, кв. 43 и кв. 44   , м. „Овча купел”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 638 по точка 14

15. Доклад № 94-Н-66/04.08.2005 г. относно делба на 11 апартамента, съсобственост между Столична община и Николай Койчев Ванков, находящи се в район „Люлин”, ж.к. „Люлин 10”, бл. 118, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г.
Докл. Росен Желязков
Решение № 639 по точка 15

16. Доклад № 08-06-4/03.08.2005 г. относно прекратяване на съсобственост между СО и Борис Райков Манчев чрез изкупуване от последния дела на СО, представляващ 69,84% ид. части от незастроен поземлен имот с пл. № 555 с площ 40 кв.м., попадащ  УПИ І – „за обществено обслужване”, кв. 12Б, м. „Суха река – Ботевградско шосе”, район „Подуяне”, ул. „Христо Г. Данов” № 5.
Докл. Росен Желязков
Решение № 640 по точка 16
Заповед на кмета на Столична община № РД-561-773/08.12.2006 г.

17. Доклад № 08-23-73/21.07.2005 г. относно сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Росен Желязков
Решение № 641 по точка 17

18. Доклад № 94-В-267/03 г./22.02.2005 г. относно  процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за промяна границите на съседни имоти чрез замяна на общински поземлен имот, за който е отреден УПИ ХІІ-242, 243, кв. 119, м. „Красно село – Плавателен канал” срещу реална част от същия УПИ, собственост на граждани.
Докл. Росен Желязков
Решение № 642 по точка 18

19. Доклад № 08-03-109/29.08.2005 г. относно промяна предназначението на общински нежилищен имот – портиерско жилище в ж.к. „Зона Б-18”, бл. 6, кв.124, м. „Пробив бул. П.Славейков” в жилищен.
Докл. Росен Желязков
Решение № 643 по точка 19

20. Доклад № 08-22-90/16.09.2005 г. относно промяна на предназначението на земеделски земи в землищата на с. Яна и гр. Бухово за включване в Общинския горски фонд и последващо залесяване по Специална програма на ЕС за присъединяване в областта на земеделието и селските райони (САПАРД) – по реда на Наредба № 35 от 27.08.2003 г. (Обн., бр. 77 от 02.09.2003 г.).
Докл. Минко Герджиков
Решение № 644 по точка 20

21. Доклад № 93-00-320/10.08.2005 г. относно задължаване на съветите на директорите на общинските еднолични дружества да внесат в СОС информация относно:годишните финансови отчети за 2004 г. на смесените търговски дружества с тяхно участие; разпределението н балансовата печалба по годишните финансови отчети за 2004 г. на смесените дружества с общинско участие и отчисляване на дължимия дивидент.
Докл. Вили Лилков
Решение № 645 по точка 21

22. Доклад № 66-00-1083/28.07.2005 г. относно промяна на Решение № 474 от 25.11.2004 г. на СОС.
Докл. Богдан Стефанов
Решение № 646 по точка 22

23. Доклад № 93-00-300/25.07.2005 г. относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 647 по точка 23

24. Доклад № 18-00-142/12.09.2005 г. относно конкурс за отдаване под наем на бившето ОДЗ № 26, ж.к. „Младост - 1”.
Докл. Богдан Стефанов
Решение № 648 по точка 24

25. Доклад № 93-00-347/19.09.2005 г. относно отпускане на средства за организиран на изложба.
Докл. Юлия Цинзова
Решение № 649 по точка 25

26. Доклад № 04-06-17/12.09.2005 г. относно поставяне на паметна плоча.
Докл. Богдан Стефанов
Решение № 650 по точка 26

27. Доклад № 49-00-863/14.09.2005 г. относно наименуване на улица.
Докл. Богдан Стефанов
Решение № 651 по точка 27

28. Доклад № 08-07-49/03.06.2005 г. относно именуване на детски заведения в район „Слатина”.
Докл. Орлин Пошев
Решение № 652 по точка 28

29. Доклад № 66-00-932/19.09.2005 г. относно предоставяне на 61 броя автобуси на „Столичен автотранспорт” ЕАД, доставени по Договор № РД-56-1067/01.12.2004 г.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 653 по точка 29

30. Доклад № 93-00-353/27.09.2005 г. относно създаване на структура по събиране на местни данъци и такси от органите на местната администрация, считано от 01.01.2006 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 654 по точка 30

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре