нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 61 от дата 13.10.2005

1. Информация от Велизар Стоилов - изпълняващ функциите на кмет на Столичната община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Питане № 93-00-361/29.09.2005 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно изпълнението на Наредбата за реда и условия за управление и разпореждане с общински жилища.

3. Питане № 93-00-365/30.09.2005 г. от Кирил Арсов – общински съветник, относно проект за изменение на ПУП, засягащ спортен комплекс „Люлин 1”, стопанисван от ФК „Люлин”.

4. Доклад № 93-00-367/05.10.2005 г. относно осигуряване на средства в актуализирания бюджет на Столичната община за компенсиране на преференциалните пътувания с превозните средства на градския транспорт на определени категории граждани през 2005 г.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 655 по точка 4

5. Доклад № 12-00-506/29.09.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация чрез изкупуване без търг или конкурс по реда чл. 3 от ЗППЗОбП (отм.) във връзка с § 17, ал. 3 от ДР на ЗПСК на обект – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 656 по точка 5

6. Доклад № 12-00-518/29.09.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 657 по точка 6

7. Доклад № 66-02-13/04 г./04.10.2005 г. относно промяна от публична в частна общинска собственост на терен, находящ се на ъгъла на бул.”Дондуков” и ул. „Стара планина”, кв. 512, м. „Зона Г-14” и учредяване на безвъзмездно право на строеж върху 19,62 кв.м. от същия във връзка с писмо постъпило в СОАП с вх. № 1463/03.10.2005 г. от „РАПИД” ЕООД, представлявано от д-р Веселин Воденичаров.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 658 по точка 7

8. Доклад № 08-09-48/19.09.2005 г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 659 по точка 8

9. Доклад № 08-19-34/04 г./19.09.2005 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ І-969 с площ 208 кв.м., кв.68, м. „Сливница”, район „Люлин”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 660 по точка 9

10. Доклад № 08-20-182/04 г./26.09.2005 г. относно замяна на жилище – частна общинска собственост – апартамент № 11 на петия етаж в жилищната сграда на ул. „Годеч”, район „Люлин” построена в УПИ ХІV-1286, кв. 35, м. „ЖК „Люлин VІІ—ми микрорайон” срещу жилище – собственост на гражданина.
Докл. Росен Желязков
Решение № 661 по точка 10

11. Доклад № 94-В-546/25.07.2005 г. относно провеждан на конкурс на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС, във връзка с Наредбата за провеждане на търгове, конкурси и преговори за сключване на сделки с общинска собственост за учредяване на право на строеж върху поземлени имоти – частна общинска собственост за жилищни блокове на ул. „Позитано”, ул. „Средна гора” и ул. „Странджа” за изграждане при условията на съвместно финансиране.
Докл. Иван Гечев
Решение № 662 по точка 11

12. Доклад № 08-07-52/15.09.2005 г. относно обявяване на търг за продажба на общински недвижим имот, находящ се в район „Слатина”, м. „Христо Смирненски – Слатина”, кв. 66а, УПИ V с площ 440 кв.м.
Докл. Росен Желязков
Решение № 663 по точка 12

13. Доклад № 26-00-3086/03 г./05.10.2005 г. относно промяна на Решение № 454 по Протокол № 50/30.06.2005 г. на СОС за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ДМА, включени в капитала на „Столичен автотранспорт” ЕАД (единадесететажна сграда – общежитие).
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 664 по точка 13

14. Доклад № 26-00-2866/04.07.2005 г. относно отстъпване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на сдружение „Усърдие” върху общински имот, находящ се на ул. „Цар Симеон” бл. 125.
Докл. Росен Желязков
Решение № 665 по точка 14

15. Доклад № 94-В-6/01г./15.09.2005 г. относно промяна предназначението на жилище от Фонд „Резервен” и включването му във Фонд „Настаняване под наем”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 666 по точка 15

16. Доклад № 08-08-61/13.09.2005 г. относно продължаване срока на договор за наем на имот – общинска собственост.
Докл. Павлин Колев
Решение № 667 по точка 16

17. Доклад № 95-00-34/04 г. св. с 66-02-256/02 г./19.09.2005 г. относно отмяна на Решение № 9 по Протокол № 46/18.12.2002 г. и промяна на Решение № 5 по Протокол № 8/23.01.2004 г. на СОС за учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на православен храм „Свети Първомъченик и Архидякон Стефан”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 668 по точка 17

18. Доклад № 66-02-264/05.07.2005 г. относно искане за устройствена процедура за обект – газостанция с крайпътно заведение в ПИ №№ 513 и 514, к.л. Б-2-11-Б, м. „Горни Богров”.
Докл. арх. Стоян Янев
Решение № 669 по точка 18

19. Доклад № 66-02-287/10.07.2005 г. относно ИПРЗ за кв. 357, м. „Ботевградско шосе”.
Докл. арх. Стоян Янев
Решение № 670 по точка 19

20. Доклад № 66-02-297/26.07.2005 г. относно проект за ИПРЗ за УПИ І-3512, 3513 – „за КОО и подземни гаражи и озеленяване” и ІІІ – „за магазини и ЖС”, кв. 2, м. „Бул. Ал. Малинов – Младост 3” относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 135, ал. 5 от ЗУТ.
Докл. арх. Стоян Янев
Решение № 671 по точка 20

21. Доклад № 66-02-265/05.07.2005 г. относно искане за градоустройствена процедура от собствениците на ПИ пл. № 48 и ПИ пл. № 48а, кв. 7, терен „за озеленяване”, м. с. Мърчаево.
Докл. арх. Стоян Янев
Решение № 672 по точка 21

22. Доклад № 66-02-320/13.09.2005 г. относно премахване на временен търговски обект, изграден на основание чл. 120, ал. 4 ППЗТСУ (отм.).
Докл. арх. Стоян Янев
Решение № 673 по точка 22

23. Доклад № 21-00-72/13.09.2005 г. относно одобряване на Споразумение между СО, „Видеоелит” ЕООД, „Булбанк” АД и Общински културен институт „Надежда” за разрешаване на проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на решение на ВКС по гр. дело № 85/2004 г.
Докл. Росен Желязков
Решение № 674 по точка 23

24. Доклад № 93-00-370/05.10.2005 г. относно промяна на договорената цена на единично пътуване по допълнителна маршрутна линия на територията на Столична община.
Докл. Членове на ПК по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението
Решение № 675 по точка 24

25. Доклад № 17-00-161/04 г./05.10.2005 г., относно обявяване на втори етап на процедура за възлагане на обществена поръчка за система за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 676 по точка 25

26. Доклад № 94-И-280/04 г./19.09.2005 г. относно приключване на ликвидацията на СПММ „Изгрев”, гр. Нови Искър (в ликвидация) и освобождаване от отговорност на ликвидаторите.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 677 по точка 26

27. Доклад № 93-00-374/07.10.2005 г. относно даване съгласие на кмета за приемане на предложения за закупуване или учредяване право на строеж на терени, подходящи за изграждане на съоръжения и/или инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на битовите отпадъци на град София.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 678 по точка 27

28. Доклад № 93-00-373/06.10.2005 г. относно допълнение на Решение № 532 по Протокол № 54/28.07.2005 г. на СОС за одобряване на годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и на едноличните акционерни дружества и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на надзорните и управителните съвети и съвети на директорите.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 679 по точка 28

 

29. Доклад № 08-16-184/07.10.2005 г. относно промяна в структурата, щатното разписание и фонд работна заплата в районната администрация на район „Студентски”.
Докл. Венцислав Дудоленски
Решение № 680 по точка 29

 

30. Доклад № 11-00-476/07.10.2005г. относно приемане на предложение до общото събрание на съдиите от СГС за назначаване на съдебни заседатели в СРС.
Докл. Милена Стефанова
Решение № 681 по точка 30

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре