нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 63 от дата 21.11.2005

1. Информация от кмета на Столичната община по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Доклад № 93-00-391/27.10.2005 г. относно допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 508 по Протокол № 54 от 28.07.2005 г., относно определяне на цените за учредяване право на строеж на правоимащи лица по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Докл. Росен Желязков,
Орлин Иванов
Решение № 685 по точка 2

3. Доклад № 93-00-332/07.09.2005 г. относно приемане на Програма за разпределение на средствата, постъпили от туристическа такса в общинския бюджет за 2006 г.
Докл. Богдан Стефанов
Решение № 686 по точка 3

4. Доклад № 93-00-377/11.10.2005 г. относно промяна на бюджета на Столична община.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 687 по точка 4

5. Доклад № 93-00-384/18.10.2005 г. относно промяна в осчетоводяването на бюджета на Столична община.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 688 по точка 5

6. Доклад № 93-00-388/21.10.2005 г. относно промяна в осчетоводяването на бюджета на Столична община.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 689 по точка 6

7. Доклад № 93-00-390/24.10.2005 г. относно промяна на бюджета на Столична община.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 690 по точка 7

8. Доклад № 93-00-315/04.10.2005 г. относно плащане със средства от СОПФ в полза на Румен Велков Иванов по решение на СГС от 08.04.2004 г. – въззивна колегия – ІV състав.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 691 по точка 8

9. Доклад № 93-00-369/05.10.2005 г. относно закупуване на комплекти с портрети на възрожденци и писатели за софийските училища.
Докл. Богдан Стефанов
Решение № 692 по точка 9

10. Доклад № 93-00-168/28.10.2005 г. относно допълнение и изменение на Решение № 590 по Протокол № 59/21.09.2005 г., поради допусната техническа грешка.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 693 по точка 10

11. Доклад № 12-00-530/04.10.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект нежилищен имот, стопанисван от район „Младост”.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 694 по точка 11

12. Доклад № 12-00-225/20.10.2005 г. относно промяна на т. 1 от Решение № 369 по Протокол № 49 от 09.06.2005 г. на СОС, в частта му относно обект: Търговско помещение – хомеопатичен кабинет, находящо се в ж.к. „Св. Троица”, бл. 309, вх. Г, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден” чрез промяна на метода на приватизация от публично оповестен конкурс на публичен търг.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 695 по точка 12

13. Доклад № 12-00-549/12.10.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 696 по точка 13

14. Доклад № 12-00-550/12.10.2005 г. относно откриване на процедура  за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общински собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 697 по точка 14

15. Доклад № 12-00-571/26.10.2005 г. относно възлагане на действия във връзка с неосъществен въвод във владение за обект: магазин № 4 (домашни потреби), находящ се на ул. „Пиротска” № 54, бивша обособена част от „Софийски имоти” ЕАД.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 698 по точка 15

16. Доклад № 08-21-35/04г./05.10.2005 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план, чрез замяна на право на собственост върху реална част от поземлен имот с пл. № 613 – Б с площ 150 кв.м., частна общинска собственост, придаваем към УПИ І –„за църква”, кв. 272, м.с. Славовци, Район „Нови Искър” срещу правото на собственост върху реална част от поземлен имот с пл. № 613 с площ 150 кв.м., отредена за тротоар, кв. 272, м.с. Славовци, собственост на Храм „Св. Николай” при Софийската митрополия, към Софийската епархия на БПЦ.
Докл. Росен Желязков
Решение № 699 по точка 16

17. Доклад № 08-17-311/04г./03.10.2005 г. относно замяна на поземлен имот № 104, кад. лист 734, м. „Под лифта” срещу жилищни имоти – собственост на Георги Тодоров Божинов.
Докл. Ани Янева,
Евтим Евтимов
Решение № 700 по точка 17

18. Доклад № № 94-Т-14/03г. и 08-18-3/04г./11.10.2005 г. относно предложение на кмета на район „Овча купел” за замяна на жилище – частна собственост за по-голямо общинско, находящо се в ж.к. „Овча купел” – І част, бл. 401.
Докл. Росен Желязков
Решение № 701 по точка 18

19. Доклад № 94-М-466/04г./05.10.2005 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план, чрез продажба на общински имот без пл. номер с площ 140 кв.м., придаваем към УПИ VІ-118А с площ 640 кв.м., кв. 21, кв. Михайлово.
Докл. Росен Желязков
Решение № 702 по точка 19

20. Доклад № 08-18-13/24.10.2005 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ІІ-62 и ІХ-62, кв. 117, м. кв. Горна баня.
Докл. Росен Желязков
Решение № 703 по точка 20
Заповед на кмета на Столична община № РД-562-302/21.12.2006 г.
Договор за замяна № РД-562-341/29.12.2006 г.

21. Доклад № 08-06-130/24.10.2005 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ VІ-1028, кв. 22, м. „Левски – Зона В”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 704 по точка 21

22. Доклад № 08-10-110/18.10.2005 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл  сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 705 по точка 22

23. Доклад № 26-00-4489/04г./18.10.2005 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ІІІ- СГО, кв. 25, м. „Дървеница”, район „Студентски”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 706 по точка 23

24. Доклад № 26-00-1053/24.10.2005 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез продажба на поземлен имот без планоснимачен номер с площ от 184 кв.м., частна общинска собственост, актуван с АОС № 1109/25.05.2005 г. на СО-район „младост”, придаваем към УПИ І-СО, кв. 11, м. „Цариградско шосе 7-11 км”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 707 по точка 24

25. Доклад № 08-18-166/04г./18.10.2005 г. относно процедура за обявяване на реална част от бивша улица публична общинска собственост за частна общинска собственост и процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез продажба на общински поземлен имот без пл. № с площ 40 кв.м., придаваем към УПИ VІ-405, кв. 77, м. „Овча купел”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 708 по точка 25

26. Доклад № 94-Д-235/04г./31.10.2005 г. относно прекратяване на съсобственост за СО в УПИ ХІ-62, 63, 64, 65, 829, кв. 67, м. „Разсадника-Бежанци”, район „Красна поляна” чрез замяна на общинския дял от поземлен имот пл. № 65, находящ се на ул. „Методи Патчев”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 709 по точка 26

27. Доклад № 08-07-17/05.10.2005 г. относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ-409,40 чрез продажба на частта на общината на Траянка Димитрова Иванова, представляваща поземлен имот с пл. № 407, с площ 313 кв.м., кв. 236, м. „Подуяне – Редута”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 710 по точка 27

28. Доклад № 08-17-328/04г./05.10.2005 г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл  сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 711 по точка 28

29. Доклад № 26-00-2025/13.10.2005 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за кв. 85, м. „Сливница”, район „Люлин”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 712 по точка 29
Договор за замяна № РД-562-45/06.03.2007 г.

30. Доклад № 08-18-31/18.10.2005 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за промяна на границите на съседни поземлени имоти, по проект за ИПР за УПИ VІ, VІІ и VІІІ, кв. 12, м. ж.к. Овча купел – 2 и сключване на предварителен договор за замяна.
Докл. Росен Желязков
Решение № 713 по точка 30

31. Доклад № 26-00-2442/02г./18.10.2005 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за промяна границите на съседни имоти чрез продажба на общински поземлен имот на „АЙ БИ МЕНИДЖМЪНТ” ООД.
Докл. Росен Желязков
Решение № 714 по точка 31

32. Доклад № 94-В-481/19.09.2005 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ І-1789, кв. 1, м. „Разпределител Север-Юг – ж.к. Обеля 2”, район „Връбница”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 715 по точка 32

33. Доклад № 08-12-51/13.10.2005 г. относно търг за продажба на дворно място – УПИ ІІ, кв. 49Б, м. Банишора – Зона В-17”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 716 по точка 33

34. Доклад № № 26-00-402 и 26-00-582/13.10.2005 г. относно търг за продажба на дворно място – УПИ ІІІ-„за ЖС и ПГ”, кв. 55, м. „Лагера”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 717 по точка 34

35. Доклад №№ 94-А-290 и 94-02-2/13.10.2005 г. относно придобиване право на собственост върху части от два поземлен имота,  съответно  с площ 627 кв.м. и 75 кв.м. за изграждане на предвидената в действащия регулационен план улица о.к. 209 до о.к. 220, м. „Малинова долина”, район „Студентски”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 718 по точка 35

36. Доклад № № 04-07-15 и 04-07-22/04г./05.10.2005 г. относно учредяване право на строеж за изграждане на комплексен трафопост в УПИ VІІІ, кв. 52, м. „зона за отдих” и мачтов трафопост в УПИ ХVІІ, кв. 138, с. Долни Лозен, район „Панчарево”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 719 по точка 36

37. Доклад № 26-00-4472/04г./03.10.2005 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот, находящ се на ул. „Отличник” № 14, кв. Факултета.
Докл. д-р Лилия Радева,
Стефан Иванов
Решение № 720 по точка 37

38. Доклад № 08-06-88/03г./13.10.2005 г. относно предложение от кмета на район „Подуяне” за промяна предназначението на жилище от фонд „Резервен” и включването му във фонд „Настаняване под наем”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 721 по точка 38

39. Доклад № № 08-19-179 и 21-00-365/14.09.2005 г. относно отдаване под наем на част от общински имот в 97-мо СОУ „Братя Миладинови”, район „Люлин” – V м.р., 4 (четири) класни стаи и две помещения за административна дейност чрез конкурс.
Докл. Георги Белчев
Решение № 722 по точка 39

40. Доклад № 26-00-3527/12.10.2005 г. относно продължаване на договор за наем на фирма „Кантилена” ЕООД в приземно помещение в сградата на 96 СОУ „Лев Н. Толстой”, район „Люлин” за срок от 5 години.
Докл. Георги Белчев
Решение № 723 по точка 40

41. Доклад № 08-150-85/04г./01.08.2005 г. относно отписване от списъка на ДМА на „Софийски имоти” ЕАД на част от недвижим имот.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 724 по точка 41

42. Доклад № 93-00-371/06.10.2005 г. относно допълване на решение № 449, т. 2 по Протокол № 50 от 30.06.2005 г. на СОС за откриване производство по отчуждаване на част от  п.и. № 1249, кв. 151, м. бул. „България- жил. група Мотописта” и п.и. № 1250, кв. 155, м. „Красно село-плавателен канал” с имена и ЕГН на допълнително легитимирали се собственици, поправка на очевидна фактическа грешка в ЕГН на собственик на п.и. № 1249, кв. 151, м. бул. „България – жил. група Мотописта” и откриване производство за отчуждаване по реда на ЗОС допълнително на 9 кв.м. от поземлен имот № 1250, кв. 155, м. „Красно село – плавателен канал” засегнати от обект „Етап – Реконструкция на северно платно на бул. Тодор Каблешков от бул. Бъгария до ул. Костенски водопад от о.т. 26б-24-23-22”.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 725 по точка 42

43. Доклад № 66-02-333/20.09.2005 г. относно мотивирано предложение за ИПРЗ за ПИ 2981, част от УПИ –„за ОЖС”, кв. 3, м. „Младост 2” – процедура по чл. 135, ал. 1 и 2 от ЗУТ, във връзка с Решение № 117 по Протокол № 60 от 13.10.2003 г. на СОС.
Докл. арх. Стоян Янев
Решение № 726 по точка 43

44. Доклад № 66-02-334/20.09.2005 г. относно мотивирано предложение за ИПРЗ за ПИ 1608, част от УПИ –„за ОЖС”, кв. 66, м. „Изток-Изток” за процедура по чл. 135, ал. 1 и 2 от ЗУТ, във връзка с Решение № 117 по Протокол № 60 от 13.10.2003 г. на СОС.
Докл. арх. Стоян Янев
Решение № 727 по точка 44

45. Доклад № 08-17-106/16.05.2005 г., относно заявление от Михаил Якимов с вх. № 94-М-195-СТ/25.02.2005 г. на район „Витоша” с искане за извършване на промяна в кадастъра и обособяване като имот на част от улична регулация (съгласно  приложена скица), промяна на регулацията и промяна на статута на имота от публична общинска собственост на частна общинска собственост и продажба на Михаил Якимов.
Докл. Йордан Йорданов
Решение № 728 по точка 45

46. Доклад № 94-П-125/25.10.2005 г. относно  поставяне на информационни табели.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 729 по точка 46

47. Доклад № 93-00-385/18.10.2005 г. относно включване на улици и площади в зоната за краткотрайно платено паркиране.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 730 по точка 47

48. Доклад № 66-00-996/05.10.2005 г. относно учредяване на ежегодни награди на Столична община за София Филм Фест.
Докл. Юлия Цинзова,
Цветанка Георгиева
Решение № 731 по точка 48

49. Доклад № 93-00-368/05.10.2005 г. относно поставяне на бюст-паметник.
Докл. Богдан Стефанов
Решение № 732 по точка 49

50. Доклад № 13-00-16/11.10.2005 г. относно награда за архитектурен проект.
Докл. Юлия Цинзова
Решение № 733 по точка 50

51. Доклад № 08-15-169/11.10.2005 г. относно преобразуване на ЦДГ № 18 „Карлсон”, район „Младост” в Обединено детско заведение № 14 „Карлсон”.
Докл. Богдан Стефанов
Решение № 734 по точка 51

52. Доклад № 94-С-309/30.09.2005 г. относно наименуване на улица в район „Овча купел”.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 735 по точка 52

53. Доклад № 94-Й-23/20.10.2005 г. относно именуване на безименна улица в гр. Банкя.
Докл. Георги Белчев
Решение № 736 по точка 53

54. Доклад № 94-В-158/25.10.2005 г. относно наименуване на улици в район „Студентски”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 737 по точка 54

55. Доклад № 93-00-418/16.11.2005 г. относно упълномощаване на представител на Столичната община в извънредното Общо събрание на "Компания за луксозни хотели" АД.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 738 по точка 55

56. Доклад № 93-00-422/18.11.2005 г. относно безвъзмездно предоставяне на средства от СОПФ за съфинансиране участието на Столичната община в проект "Красива България" за спешно финансиране чрез проекта на обекти в "Нови Искър" и "Кремиковци" - райони, засегнати от бедствията.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 739 по точка 56


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре