нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 64 от дата 24.11.2005

1. Информация от кмета на Столичната община по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Доклад № 93-00-416/14.11.2005 г. относно одобряване на структурата на Столичната общинска администрация.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 740 по точка 2

3. Доклад № 93-00-362/29.09.2005 г. относно промяна (допълнение) в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 508 по Протокол № 54 от 28.07.2005 г. на СОС.
Докл. Георги Белчев, Юлия Цинзова, Цветанка Георгиева
Решение № 741 по точка 3

4. Доклад № 93-00-414/14.11.2005 г. относно предоставяне правомощия на кмета на Столична община, съгласно чл. 27 от Закона за общинските бюджети.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 742 по точка 4

5. Доклад № 93-00-403/02.11.2005 г. относно разработване на критерии за определяне на средните брутни заплати в дейност 122 „Общинска администрация”.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 743 по точка 5

6. Доклад № 93-00-401/01.11.2005 г. относно приемане и утвърждаване на Счетоводна политика на Столична община.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 744 по точка 6

7. Доклад № 93-00-402/01.11.2005 г. относно завишение на средните брутни заплати в ОКИ „Искър”, ОКИ „Средец”, ОКИ „Красно село”, Радостен обреден дом и ОКИ Галерия – музей „Д. Узунов”.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 745 по точка 7

8. Доклад № 93-00-354/28.09.2005 г. относно изменение и допълнение на Решение № 533 по Протокол № 54/28.07.2005 г. за разпределение на печалбата на търговските дружества с общинско имущество по годишния финансов отчет за 2004 г.- и отчисляване на дивидент за Столична община.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 746 по точка 8

9. Доклад № 93-01-449/03.11.2005 г. относно откриване производство по отчуждаване на част от поземлен имот № 1995, кв. 23А, м. жк „Младост – І” – частна собственост на физически лица, засягаща се от изграждането на обект – улица от о.т. 213а – о.т. 213б – о.т. 186б до о.т. 186в, обслужваща кв. 23 А, м. ж.к. „Младост – І”.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 747 по точка 9

10. Доклад № 26-00-3137/27.10.2005 г. относно удължаване срока за погасяване заем на „Въжени линии” ЕАД, предоставен със средства от Специализирания общински приватизационен фонд.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 748 по точка 10

11. Доклад № 12-00-583/03.11.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 749 по точка 11

12. Доклад № 12-00-602/10.11.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 750 по точка 12

13. Доклад № 12-00-603/10.11.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 751 по точка 13

14. Доклад № 94-Т-118/03г./03.11.2005 г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Люлин”, ул. „Гоце Делчев”, УПИ ІІІ- „за КОО”, кв. 30 Д, м. „Люлин Хм.р.” срещу жилища, собственост на ЕТ „Трайчо Траянов”.
Докл. Таня Найденова, Росен Малинов
Решение № 752 по точка 14
Договор за замяна № РД-562-317/22.12.2006 г.

15. Доклад № 08-22-26/27.10.2005 г. относно замяна на общински недвижим имот – УПИ ІХ –„за магазин и обществено хранене”, кв. 75, м. „Враждебна”, район „Кремиковци” за жилища собственост на „СТЕММА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 753 по точка 15 

16. Доклад № 08-22-35/27.10.2005 г. относно замяна на общински недвижим имот – УПИ V-50, кв. 6, м. Враждебна-юг”, район „Кремиковци” за жилища собственост на „ДЕЯН –С” ЕООД.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 754 по точка 16

17. Доклад № 08-18-134/07.11.2005 г. относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 755 по точка 17
Договор за замяна № РД-562-262/05.12.2006 г.

18. Доклад № 08-17-103/27.10.2005 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ доброволно прилагане на влязъл  сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 756 по точка 18

19. Доклад № 08-17-35/04г./07.11.2005 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПР за УПИ І-674, кв. 25, м. в.з.”Беловодски път”, район „Витоша”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 757 по точка 19

20. Доклад № 08-23-20/04г./07.11.2005 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ІІ-1007,1421,239, кв. 15, м. „Разширение-Дупките”, район „Панчарево”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 758 по точка 20

21. Доклад № 08-14-176/04г./07.11.2005 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПР за УПИ V – „за автосервиз, бензиностанция, магазин, офиси, гараж, склад и газстанция”, кв. 1, м. „Продължение на трамвай № 4(НПЗ „Искър-север”)”, район „Искър”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 759 по точка 21

22. Доклад № 08-18-108/07.11.2005 г. относно доброволно прилагане на действащия РП за УПИ І-1248, кв. 53, м. „Овча купел”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 760 по точка 22

23. Доклад № 08-23-162/04г./07.11.2005 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ VІІ-680, кв. 24, м. в.з. „Беликата”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 761 по точка 23

24. Доклад № 08-17-119/24.10.2005 г. относно доброволно прилагане на ПР за УПИ ХХV-909, кв. 127, м. кв. Драгалевци – разширение Север”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 762 по точка 24

25. Доклад № 08-24-91/04г./07.11.2005 г. относно процедура по § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ І-45, кв. 41, м. кв. Изгрев-Банкя.
Докл. Росен Желязков
Решение № 763 по точка 25

26. Доклад № 08-15-140/07.11.2005 г. относно процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 764 по точка 26

27. Доклад № 08-14-114/27.10.2005 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за изменение на ПРЗ за УПИ V и УПИ VІІІ, кв. 1, м. ж.к. „Дружба -2” и сключване на предварителен договор за продажба.
Докл. Росен Желязков
Решение № 765 по точка 27

28. Доклад № 66-02-102/07.10.2005 г. относно отмяна на Решение № 529 по Протокол № 54/28.07.2005 г. – процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на ПРЗ за кв. 215, УПИ ІІ-общ.,12, м. „Западно направление”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 766 по точка 28

29. Доклад № 08-03-28/24.10.2005 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и Веселин Димитров Радев чрез изкупуване от последния дела на СО, представляващ ½ ид.част от апартамент, находящ се на V-ти надпартрен (тавански) етаж в жилищна сграда на бул. „Стефан Стамболов” № 47, район „Възраждане”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 767 по точка 29

30. Доклад № 08-09-41/04г./07.11.2005 г. относно прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на действащия РП за УПИ ІХ-1504, кв. 23, м. НПЗ „Хладилника – Витоша”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 768 по точка 30

31. Доклад № 26-00-1221/07.11.2005 г. относно обявяване на търг за продажба на общински недвижим имот, находящ се на ъгъла на ул. „Луи Айер” и ул. „Сребърна”, представляващ УПИ Х –„за паркинг и търговия”, кв. 133, м. „Красно село – Плавателен канал” целия с площ от 1 160 кв.м.
Докл. Росен Желязков
Решение № 769 по точка 31

32. Доклад № 08-09-105/04г./31.05.2005 г. относно обявяване на идеална част от имот публична в частна общинска собственост и ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ ІІ-534, общ., кв. 160, м. „Лозенец – ІІ част” от съсобственика „Кей Пи Джи Пропъртис” ООД.
Докл. Росен Желязков
Решение № 770 по точка 32

33. Доклад № 93-00-405/03.11.2005 г. относно безвъзмездно предоставяне на читалище „Просвета”, кв. Филиповци, правото на ползване върху едноетажна сграда – частна общинска собственост, находяща се в УПИ ІХ, кв. 5, кв. Филиповци, район „Люлин”.
Докл. Юлия Цинзова
Решение № 771 по точка 33

34. Доклад № 93-01-166/07.11.2005 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се в административните сгради на ул. „Московска” № 33-35, ул. „Париж” № 5 и ул. „11 август” № 4.
Докл. Росен Желязков
Решение № 772 по точка 34

35. Доклад № 62-00-63/27.10.2005 г. относно предоставяне под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Слатинска” № 26-28, представляващ 6 помещения на втори етаж.
Докл. Росен Желязков
Решение № 773 по точка 35

36. Доклад № 26-00-2940/04.10.2005 г. относно продължаване на договор за наем на общински нежилищен имот.
Докл. Венцислав Дудоленски
Решение № 774 по точка 36

37. Доклад № 93-00-407/04.11.2005 г. относно определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, ателиета и гаражи.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 775 по точка 37

38. Доклад № 93-00-269/02г./01.11.2005 г. относно приключване ликвидацията на „Медико-техническа лаборатория VІ-София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството във фирмения регистър на СГС.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 776 по точка 38

39. Доклад № 26-00-1942/01.11.2005 г. относно приключване ликвидацията на „Стоматологичен център ХХІХ – София” ЕООД -  ликвидация и освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството във фирмения регистър на СГС.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 777 по точка 39

40. Доклад № 26-00-3884/07.11.2005 г. относно изменение на Решение № 592 по Протокол № 59/21.09.2005 г. на СОС за определяне на експерт – счетоводители за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2005 г. на търговски дружества с общинско имущество.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 778 по точка 40

41. Доклад № 26-00-4117/11.11.2005 г. относно конкретизиране на задачите на представителите на Столична община в извънредното общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, насрочено за 25.11.2005 г.
Докл. Владимир Кисьов, Борислав Бориславов, Станимир Зашев, Милан Миланов
Решение № 779 по точка 41

42. Доклад № 93-00-400/28.10.2005 г. относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 780 по точка 42

43. Доклад № 93-00-355/28.09.2005 г. относно поставяне на информационни и обозначителни табели по проект „Мобилна телефонна информационна система – България на длан” пред обекти с историческо и културно значение в столицата.
Докл. Борислав Богданов
Решение № 781 по точка 43

44. Доклад № 66-00-1570/01.11.2005 г. относно допускане на паралелки от І до VІІІ клас с ученици под минималния брой за учебната 2005/2006 г.
Докл. Богдан Стефанов
Решение № 782 по точка 44

45. Доклад № 93-00-396/27.10.2005 г. относно предложение за отпускане на шест персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. д-р Лилия Радева
Решение № 783 по точка 45

46. Доклад № 08-05-66/17.10.2005 г. относно разкриване на комплекс за социални услуги на деца и семейства в гр. София, ул. „Лада” № 2, район „Сердика”.
Докл. д-р Лилия Радева
Решение № 784 по точка 46

47. Доклад № 94-В-326/03.11.2005 г. относно наименуване на улица в район „Банкя”.
Докл. Богдан Стефанов
Решение № 785 по точка 47

48. Доклад № 93-00-423/21.11.2005 г. относно изменение и допълнение на Решение № 105 по Протокол № 40 от 17.02.2005 на Столичния общински съвет.
Докл. Николай Желев, Атанас тасев, Евтим Евтимов, Нели Манова, Христо Кожухаров
Решение № 786 по точка 48

49. Доклад № 93-01-469/21.11.2005 г. относно заемообразно финансиране на бюджета на Столичната община за плащания по съвместни договори с Министерството на околната среда и водите за реализация на екологични проекти.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 787 по точка 49

50. Доклад № 09-00-522/22.11.2005 г. относно приемане безвъзмездно право на собственост върху две жилища - частна държавна собственост.
Докл. Росен Желязков
Решение № 788 по точка 50


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре