нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 65 от дата 08.12.2005

1. Информация от кмета на Столичната община по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Питане № 93-00-425/21.11.2005 г. от Георги Белчев – общински съветник, относно изпълнение на Решение № 502 по Протокол № 33 от 25.11.2004 г. и Решение № 500 по Протокол № 53 от 14.07.2005 г. на СОС.

3. Доклад № 93-00-404/02.11.2005 г. относно актуализиране бюджета на Столичната община за 2005 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 789 по точка 3

4. Доклад № 93-00-427/21.11.2005 г. относно промяна в бюджета на Столичната община за 2005 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 790 по точка 4

5. Доклад № 93-00-428/22.11.2005 г. относно спешни промени в Решение № 591 по Протокол № 35/16.12.2004 г. на СОС – „Ред и условия за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Столична община”.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 791 по точка 5

6. Доклад № 08-15-169/24.11.2005 г. относно безвъзмездно предоставяне на средства от СОПФ за извършване на основни ремонти и обзавеждане на ЦДГ № 18 и ОДЗ № 28 в район "Младост".
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 792 по точка 6

7. Доклад № 93-00-343/04 г./11.11.2005 г. относно намаляване капитала на „Озеленяване” ЕАД.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 793 по точка 7

8. Доклад № 26-00-3785/24.11.2005 г. относно удължаване срока за погасяване на заем, предоставен на „Пазари Невен” ЕАД със средства от СОПФ.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 794 по точка 8

9. Доклад № 12-00-619/16.11.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 795 по точка 9

10. Доклад № 94-Л-122/22.11.2005 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ ІV-517, 518, общ., кв. 87, м. „Разсадника – Коньовица”, район „Красна поляна”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 796 по точка 10

11. Доклад № 08-22-76/22.11.2005 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ І-71, кв. 7, кв. Враждебна.
Докл. Росен Желязков
Решение № 797 по точка 11

12. Доклад № 08-06-96/03.11.2005 г. относно процедура за изменение на ПР за УПИ ІХ-964 с площ 1000 кв.м. и УПИ VІІІ-„за ЖС, магазини и обществено обслужване” с площ 2 450 кв.м., кв. 5Б, м. ж.к. „Х. Димитър”, район „Подуяне”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 798 по точка 12

13. Доклад № 94-Н-289/04 г./11.07.2005 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имот, находящ се на ул. „д-р Алберт Лонг” № 10, район „Подуяне”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 799 по точка 13

14. Доклад № 94-Е-42/02 г./14.03.2005 г. относно ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от ПИ № 12, кв. 262 (нов 2), м. „Зона Б 5-3”, целият с площ от 303, 25 кв.м. от съсобствениците Екатерина Ламброва Найденова и Веселина Ламброва Младенова.
Докл. Росен Желязков
Решение № 800 по точка 14

15. Доклад № 08-13-44/02 г./22.11.2005 г. относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ-403, кв. 15, м. бул. „Ломско шосе” и доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ІІ-403, кв. 15, м. бул. „Ломско шосе”, район „Надежда” чрез замяна на части от имоти.
Докл. Росен Желязков
Решение № 801 по точка 15

16. Доклад № 08-13-24/04 г./22.11.2005 г. относно прекратяване на съсобственост по § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на действащия ПУП за УПИ І-710, кв. 10, м. НПЗ „Орион” и съседни жилищни територии – част Север”, район „Надежда”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 802 по точка 16

17. Доклад № 08-23-80/04 г./22.11.2005 г. относно търг за продажба на дворно място – УПИ ІІІ-209, кв. 57, с. Герман, район „Панчарево”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 803 по точка 17

18. Доклад № 08-02-12/22.11.2005 г. относно погасяване по давност по реда на чл. 6, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка с чл. 67 от ЗС на правота на строеж върху общинска земя.
Докл. Росен Желязков
Решение № 804 по точка 18

19. Доклад № 08-16-178/04.10.2005 г. относно отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза.
Докл. Венцислав Дудоленски
Решение № 805 по точка 19

20. Доклад № 08-22-124/14.11.2005 г. относно необходимостта от стопанисване на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на 115 училище „св.св. Кирил и Методий”, с. Долни Богров.
Докл. Томи Николов
Решение № 806 по точка 20

21. Доклад № 08-01-110/15.11.2005 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, находящи се в училищата на територията на „Средец” за осъществяване на педагогически услуги и ученическо столово хранене.
Докл. Мария Станева
Решение № 807 по точка 21

22. Доклад № 15-00-17/06.10.2005 г. относно продължаване срока на договор за отдаване под наем на ІІ и ІІІ етаж на „син” корпус в 78 СОУ „Христо Смирненски” – гр. Банкя с площ от 400 кв.м.
Докл. Венета Йовчева
Решение № 808 по точка 22

23. Доклад № 70-00-341/03.11.2005 г. относно продължаване на договор за наем на основание § 78, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗОС.
Докл. Росен Желязков
Решение № 809 по точка 23

24. Доклад № 62-01-51/28.10.2005 г. относно изменение на т. 4 от Решение № 28 по Протокол № 57/07.08.2005 г. на СОС.
Докл. Нели Манова
Решение № 810 по точка 24

25. Доклад № 08-19-75/07.11.2005 г. относно отстъпване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Пламък” върху общински недвижими имоти, находящи се в ж.к. „Люлин – 7 м.р.”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 811 по точка 25
Договор за учредяване право на ползване № РД-565-9/22.05.2007 г.

26. Доклад № 26-00-4192/18.11.2005 г. относно определяне на експерт-счетоводител на извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2005 г. на „Метрострой” ЕАД (в ликвидация).
Докл. Минко Герджиков
Решение № 812 по точка 26

27. Доклад № 26-00-3654/15.11.2005 г. относно намаляване на определената съгласно Решение № 87 по Протокол № 18/27.05.2004 г. на СОС начална тръжна цена за непродадени движими дълготрайни материални активи на „Стоматологичен център ХІV-София” ЕООД – в ликвидация.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 813 по точка 27

28. Доклад № 94-З-18/04 г./10.11.2005 г. относно обект ТК „Гостилница – Българка”, находящ се на бул. „Цариградско шосе” № 2.
Докл. Стефан Беязов, Борислав Борисов, Евтим Евтимов, Орлин Иванов, Христо Кожухаров

Решение № 814 по точка 28

29. Доклад № 93-00-408/07.11.2005 г. относно разкриване на 50 броя допълнителните детски ясли, функциониращи на територията на гр. София.
Докл. д-р Лилия Радева

Решение № 815 по точка 29

30. Доклад № 93-00-409/07.11.2005 г. относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.
Докл. Минко Герджиков

Решение № 816 по точка 30

31. Доклад № 62-01-62/06.12.2005 г. относно финансова подкрепа на Фондация "Национална опера и балет" по повод провеждането на Новогодишна галавечер със звездите на българското оперно и балетно изкуство.
Докл. Георги Белчев
Решение № 817 по точка 31


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре