нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 66 от дата 15.12.2005

1. Информация от кмета на Столична община по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Питане № 93-00-429/13.11.2005 г. от Борислав Бориславов – общински съветник, относно освобождаването на досегашния директор на ОП „Стара София” – г-н Петър Митанов.

3. Питане № 94-К-277/30.11.2005 г. от Кръстю Тихчев – общински съветник, относно автокъща в зелена площ между улиците „Ген. Столетов”, „Шумен”, „Охрид” и Института по вирусология в район „Сердика”, ж.к. „Банишора”.

4. Питане № 93-00-436/30.11.2005 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно изпълнение на Решение № 645 по Протокол № 60 от 29.09.2005 г. на СОС.

5. Питане № 93-00-439/05.12.2005 г. от Кирил Арсов относно приемането на Закон за одобрение на общия градоустройствен план на София.

6. Доклад № 93-00-404/02.11.2005 г. относно актуализиране бюджета на Столична община за 2005 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 818 по точка 6

7. Доклад № 08-24-140/17.11.2005 г. относно проект за промяна в структурата на администрацията на район „Банкя”.
Докл. Венета Йовчева
Решение № 819 по точка 7

8. Доклад № 12-00-591/24.11.2005 г. относно възстановяване на надвзети суми в полза на „Телекомплект САТ” ООД и „Саранда МИИТ” ЕООД със средства от СОПФ.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 820 по точка 8

9. Доклад № 26-00-4223/09.06.2005 г. относно продажба чрез търг с явно наддаване на ДМА, недвижимо имущество от „Стоматологичен център ХІІІ-София” ЕООД (в ликвидация).
Докл. Минко Герджиков
Решение № 821 по точка 9

10. Доклад № 08-13-90/03г./24.11.2005 г. относно поправяне на явна фактическа грешка в Решение № 108 по Протокол № 27/27.07.2001 г. на СОС и изменение в Устава на „Паркинги и гаражи” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 822 по точка 10

11. Доклад № 26-00-2636/28.11.2005 г. относно отписване от списъка на ДМА на „БКС – Център” ЕАД на реституиран недвижим имот, без промяна на съдебно регистрирания капитал.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 823 по точка 11

12. Доклад № 12-00-644/24.11.2005 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 824 по точка 12

13. Доклад № 94-Я-26/26.09.2005 г. относно замяна на жилище – частна общинска собственост, находящо се на ул. „Елемаг” № 26, секция Б, ет. 6, ап. 9 срещу жилище собственост на физически лица.
Докл. Росен Желязков
Решение № 825 по точка 13

14. Доклад № 08-14-164/24.11.2005 г. относно замяна на жилище – частна общинска собственост, находящо се в гр. София, ул. „Кочани” № 2 А, м. „Гео Милев – Подуяне – Редута”, вх. Б, трети жилищен етаж, ап. 21 срещу жилище на граждани.
Докл. Росен Желязков
Решение № 826 по точка 14

15. Доклад № № 94-Т-14/03г. и 08-18-3/04г./10.10.2005 г., относно предложение на кмета на район „Овча купел” за замяна на жилище – частна собственост за по-голямо общинско, находящо се в жк „Овча купел 1”, бл. 401.
Докл. Росен Желязков
Решение № 827 по точка 15

16. Доклад № 08-06-182/04г./19.07.2005 г. относно  замяна на право на строеж в полза на „СТРОЙ КОМЕРС 2004” ООД върху застроен УПИ ІІ –„за ЖС и КОО”, целият с площ 15 030 кв.м., кв. 76, м. „Суха река – бул. „Ботевградско шосе – рамка”, район „Подуяне” за изграждане на предвидените по действащия ПРЗ 3 (три) осеметажни жилищни сгради, 7 (седем) двуетажни сграда за комплексно обществено обслужване и 2 (две) едноетажни сгради за комплексно обществено обслужване срещу готови жилищни имоти, собственост на дружеството.
Докл. Борислав Бориславов
Решение № 828 по точка 16

17. Доклад № 94-М-465/04г./02.12.2005 г. относно отмяна на Решение № 425 по Протокол № 50/30.06.2005 г. на СОС и замяна при условията на чл. 71, ал.1, т. 2 от НРПУРОИ на недвижим имот – частна общинска собственост срещу жилища – собственост на граждани.
Докл. Атанас Медникаров, Радослав Тошев
Решение № 829 по точка 17

18. Доклад № 08-02-31/02.12.2005 г. относно замяна при условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ на недвижим имот – частна общинска собственост срещу жилища – собственост на граждани.
Докл. Атанас Медникарав, Радослав Тошев
Решение № 830 по точка 18

19. Доклад № 94-Т-155/22.11.2005 г. относно включване на 1 брой общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване на Теодора Димитрова Захариева.
Докл. Росен Желязков
Решение № 831 по точка 19

20. Доклад № 08-24-59/04г./23.11.2005 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ХV-151, кв. 44, м. „Стърната”, гр. Банкя.
Докл. Росен Желязков
Решение № 832 по точка 20

21. Доклад № 08-17-102/19.09.2005 г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ІХ-754, кв. 223, м. ж.к.”Гърдова глава”, район „Витоша”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 833 по точка 21

22. Доклад № 94-Б-48/04г./23.11.2005 г. относно процедура по чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС.
Докл. Мичо Райковски
Решение № 834 по точка 22

23. Доклад № 94-З-18/04г./10.11.2005 г. относно обект ТК „Гостилница – Българка”, находящ се на бул. „Цариградско шосе” № 2.
Докл. Стефан Беязов, Борислав Борисов, Евтим Евтимов, Орлин Иванов, Христо Кожухаров
Решение № 835 по точка 23

24. Доклад № 93-00-446/08.12.2005 г. относно избор на консултант на Столичен общински съвет за определяне на стратегия за развитието на „Общинска банка” АД и за изготвяне на предложение за управление на акциите на Столична община в „Общинска банка” АД в изпълнение на Решение № 5 по Протокол № 36/13.01.2005 г. на СОС.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 836 по точка 24

25. Доклад № 93-00-324/02.12.2005 г. относно промяна в състава на съвета на директорите на „Пазари Младост” ЕАД, „Пазари Невен” ЕАД, „Пазари Оборище” ЕАД и „Пазари Юг” ЕАД.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 837 по точка 25

26. Доклад № 08-06-77/03г./02.12.2005 г. относно отмяна на Решение № 72 по Протокол № 60/13.10.2003 г. на СОС.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 838 по точка 26

27. Доклад № 93-00-433/24.11.2005 г. относно допълнение на Решение № 562 по Протокол № 54 от 28.07.2005 г. на СОС.
Докл. Георги Белчев, Румяна Ангелова, Цветанка Георгиева, Юлия Цинзова
Решение № 839 по точка 27

28. Доклад № 26-00-3819/04г./28.11.2005 г. относно избор на трасе на метрото от бул. „Ал. Малинов” /МС 13/ до ж.к. „Дружба” и Летище „София”.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 840 по точка 28

29. Доклад № 66-02-330/19.09.2005 г. относно искане за устройствена процедура за обект – Автомивка със собствен водоизточник и обслужваща сграда в ПИ № 1145, кв. 28, м. ж.к. Дружба – 2 част.
Докл. арх. Иван Несторов
Решение № 841 по точка 29

30. Доклад № 04-08-41/04г./03.11.2005 г. относно проект за ПУП на м. „Западно направление - част”-ескизни варианти, изработени в изпълнение на Решение № 390 по Протокол № 30/28.10.2004 г. на СОС.
Докл. арх. Иван Несторов
Решение № 842 по точка 30

31. Доклад № 62-00-116/23.11.2005 г. относно поставяне на паметна плоча на проф. инж. Васил Пеевски.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 843 по точка 31

32. Доклад № 08-14-76/21.11.2005 г. относно наименуване на улица в район „Искър” с името ул. „Ханс Кристиан Андерсен”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 844 по точка 32

33. Доклад № 08-24-139/02.11.2005 г. относно именуване на безименни улици в район „Банкя” със следните имена – „Попов дол”, „Щетеница”, „Изгрев”, „Зора”, „Вътковица”, „Бор”, „Джергов връх” и „Панорама”.
Докл. Венета Йовчева
Решение № 845 по точка 33

34. Доклад № 08-17-215/10.11.2005 г. относно предложение за преименуване на улица в район „Витоша” с името ул. „Арх. Фоти Дживанов”.
Докл. Йордан Йорданов
Решение № 846 по точка 34

35. Доклад № 93-00-451/12.12.2005 г. относно създаване в рамките на дирекция „Обществени поръчки и търгове” на нов отдел „Концесионен контрол”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 847 по точка 35

36. Доклад № 93-01-436/04 г./27.01.2005 г. относно приемане на Правила за безопасност и ограничаване на достъпа в районите на училищата и детските градини.
Докл. Стефан Иванов, Петър Атанасов
Решение № 848 по точка 36

37. Доклад № 93-00-458/14.12.2005 г. относно даване на съгласие "Чистота - Искър" ЕООД да получи банкова гаранция за възстановяване на аванс от "ОББ" АД, клон "Искър".
Докл. Милор Михайлов
Решение № 849 по точка 37

38. Доклад № 96-01-422/14.12.2005 г. относно определяне от Столичния общински съвет на времено изпълняващ длъжността кмет на с. Герман, район "Панчарево".
Докл. Бойко Борисов
Решение № 850 по точка 38

39. Доклад № 26-00-41-61/08.12.2005 г. относно възлагане на съвета на директорите на "Озеленяване" ЕАД в срок от една седмица да проведе заседание и да възложи управлението на дружеството на друг изпълнителен член измежду своите членове.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 851 по точка 39

40. Доклад № 94-Л-122/22.11.2005 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ IV - 517, 518, общ. кв. 87, м. "Разсадника - Коньовица", район "Красна поляна".
Докл. Росен Желязков
Решение № 852 по точка 40

41. Доклад № 93-00-460/15.12.2005 г. относно започване на процедура по закупуване на акциите на "Хилтън Интернешънъл Ко" и "Главболгарстрой" АД в капитала на "Компания за лукссозни хотел" АД от Столична община.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 853 по точка 41


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре