нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 67 от дата 12.01.2006

1. Полагане на клетва от общински съветник, съгласно чл. 32 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

2.Информация от кмета на Столична община по т. 9 на Решение № 462 от Протокол № 53/14.07.2005 г.

3.Питане № 93-00-54/07.12.2005 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно изпълнение на Решение № 191 по Протокол № 43/31.03.2005 г. на СОС.

4.Питане № 93-00-445/07.12.2005 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно неизпълнение на Решение № 589/16.12.2004 г. на СОС.

5.Питане № 94-Б-192/20.12.2005 г. от Бисер Бончев – общински съветник, относно изпълнение на Договор № РД-56-657/28.05.2005 г.

6.Питане № 93-00-409/04г./21.12.2005 г. от Стефан Иванов – общински съветник, относно освобождаване на общинска земя от самонастанили се граждани.

7.Доклад № 93-00-466/20.12.2005 г. относно приемане на Оперативната работна програма на СОС за 2006 г.
Докл. Владимир Кисьов
Решение № 1 по точка 7

8. Доклад № 93-00-435/28.11.2005 г. относно приемане и одобряване за 2006 г. на: план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване; размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани; размер на такса битови отпадъци за сметоизвозване на един съд за една година при честота на сметоизвозването един път седмично за предприятия.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 2 по точка 8

9.Доклад № 93-00-474/29.12.2005 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на СО и промяна на Решение № 43 по Протокол № 35/18.03.2002 г. на СОС.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 3 по точка 9

10. Доклад № 93-00-469/21.12.2005 г. относно промяна на бюджета на Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 4 по точка 10

11. Доклад вх. № 26-00-3712/28.11.2005 г. за намаляване на капитала на „ВиК – София” ЕАД, „Трамкар” ЕАД и „Въжени линии” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 5 по точка 11

12. Доклад № 26-00-4278/25.11.2005 г. относно даване на съгласие на „Чистота-Искър” ЕООД да кандидатства пред „Общинска банка” АД за издаване на банкова гаранция.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 6 по точка 12

13. Доклад вх. № 93-00-452/13.12.2005 г. за изменение на Решение № 2 по Протокол № 57/07.08.2003г. на СОС.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 7 по точка 13

14. Доклад вх. № 26-00-3615/03/28.09.2005 г. за отмяна на Решение № 530 по Протокол № 54, т.27/28.07.2005г. и замяна на ПИ №№ 37001, 38001, 39016, 40015, 77001, 78001, 79001, 80001 и 81001 – общинска собственост, представялващи земеделска земя с обща площ 454,052 дка, находящи се в землището на с. Чепинци, върху които е учредена концесия за добив на подземни богатства на „Холцим – Кариерни материали” АД, срещу жилищни имоти – собственост на дружеството.
Докл. Росен Желязков
Решение № 8 по точка 14

15. Доклад вх. № 08-04-31/05.10.2005 г. за прекратяване на съсобственост чрез замяна на 96,02 % ид. части от УПИ III-14а – частна собственост, срещу 3,98% ид. части от УПИ ІІІ-14- частна собственост, кв.536, м.”ГГЦ – Зона Г-12”, бул.”Янко Съкъзов” № 12.
Докл. Росен Желязков
Решение № 9 по точка 15

16.Доклад № 26-00-2617/06.12.2005 г. относно учредяване на „Лукойл-България” ЕООД възмездно право на строеж за допълващо застрояване.
Докл. Росен Желязков
Решение № 10 по точка 16

17.Доклад вх. № 08-10-102/06.12.2005 г. за доброволно прилагане на действащия регулационен план за УПИ I-75, кв.23, по плана на м.”Манастирски ливади – изток”, чрез продажба.
Докл. Росен Желязков
Решение № 11 по точка 17

18.Доклад вх. № 08-15-78/06.12.2005 г. за процедура по §6 и § 8, ал.1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ II –общ., с площ 675 кв.м., кв. № 82, м.кв.”Горубляне”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 12 по точка 18

19.Доклад вх. № 08-07-89/06.12.2005 г. за обявяването на едноетажна масивна сграда, находяща се на бул.”Ситняково” №21, кв.”Гео Милев – Подуяне – Редута”, в двора на 23 ЕСПУ „Фредерик Жолио Кюри”, от частна в публична общинска собственост.
Докл. Росен Желязков
Решение № 13 по точка 19

20.Доклад вх. № 08-17-329/04/06.12.2005 г. за процедура по §6 и § 8, ал.1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ XI-175, с площ 430 кв.м., от кв.259, м.”Павлово – Бъкстон”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 14 по точка 20

21.Доклад вх. № 08-09-73/06.12.2005 г. за процедура по §6 и § 8, ал.1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ VI-1283, целият с площ 1 184 кв.м., от кв. № 84А, м.”Витоша ВЕЦ Симеоново”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 15 по точка 21

22.Доклад вх. № 08-18-23/06.12.2005 г. за процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план  чрез продажба на ПИ без пл. номер с площ 138 кв.м., частна общинска собственост, АОС № 1813/14.01.2005г. на район „Овча купел”, придаваем към УПИ XII-625, от кв.34а, м.”Овча купел”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 16 по точка 22

23.Доклад вх. № 08-18-162/04/06.12.2005 г. за доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ VI-1280, кв.219, м.”Овча купел”, чрез замяна.
Докл. Росен Желязков
Решение № 17 по точка 23

24.Доклад вх. № 08-17-162/04/06.12.2005 г. за процедура по §6, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ XIV-91, кв.61б, м.ж.к.”Карпузица”, район „Витоша”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 18 по точка 24

25.Доклад № 08-09-64/04г./14.11.2005 г. относно процедура по § 6 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 19 по точка 25

26.Доклад № 70-00-591/01г./03.11.2005 г. относно замяна на имот – частна общинска собственост – УПИ V-„за детски образователен комплекс”, кв. 238, м. „Зона Б-5”, район „Възраждане” срещу жилища – собственост на ЕТ „СИ ВЕ МА – Веселина Радкова”.
Докл. Цветанка Георгиева, Юлия Цинзова,
Милан Миланов
Решение № 20 по точка 26 - спряно изпълнението от Областния управител.

27.Доклад № 08-02-137/17.11.2005 г. относно предоставяне под наем без търг или конкурс на част от общински недвижим имот, находящ се на ул. „Рижки проход” № 18.
Докл. Васил Караиванов
Решение № 21 по точка 27

28.Доклад вх. № 12-00-671/08.12.2005 г. за промяна предназначението на сграда /шивашки цех/, находяща се в гр. София, ул.”Хан Кубрат” № 39/бивш „Екзарх Стефан” № 2-4/, общински жилищен имот, стопанисван от район  „Надежда”, от жилищен в нежилищен имот – частна общинска собственост и откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за приватизация на обекта.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 22 по точка 28

29.Доклад вх. № 12-00-672/08.12.2005 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 23 по точка 29

30.Доклад вх. № 93-00-333/25.11.2005 г. за стартиране на процедура по създаване на информационна система за контрол и оптимизиране на дейността по сметосъбирането, лятното и зимното почистване на територията на СО.
Докл. Константин Тилев,
Владимир Каролев
Решение № 24 по точка 30

31.Доклад № 66-02-417/21.11.2005 г. относно искане за устройствена процедура за обект – Търговски комплекс, бензиностанция и газостанция в УПИ І, кв. 3б, с. Казичане.
Докл. арх. Иван Несторов
Решение № 25 по точка 31

32.Доклад № 66-02-419/21.11.2005 г. относно искане за устройствена процедура за обект – Бензиностанция, газостанция и обслужваща сграда в ПИ 2515, к.л. Г-9-9-А, м. „Горни Лозен – МТС”.
Докл. арх. Иван Несторов
Решение № 26 по точка 32

33.Доклад № 66-02-418/21.11.2005 г. относно искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция, газостанция и обслужваща сграда в ПИ №№ 2725 и 2745, к.л. Г-9-10-Б и Г-9-10-Г, с. Лозен-Димовска бара.
Докл. арх. Иван Несторов
Решение № 27 по точка 33

34. Доклад № 93-00-471/27.12.2005 г. относно създалата се критична обстановка с третирането и временното съхранение на битовите отпадъци, генерирани на територията на Столична община.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 28 по точка 34

35. Доклад № 93-01-19/10.01.2006 г. относно безвъзмездно предоставяне на средства от СОПФ за съфинансиране участие на Столична община в проект „Красива България” 2006 г. за спешно финансиране чрез проекта на строително-ремонтни работи на обекти в район „Връбница”.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 29 по точка 35

36. Доклад № 93-00-473/28.12.2005 г. относно обявяване на конкурс за отдаване под наем на помещения в корпус „Г” на 90-то СОУ.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 30 по точка 36

37. Доклад № 05-00-30/05 г./10.01.2006 г. относно издигане кандидатурата на град София за домакин на ХХІІ-рите Олимпийски зимни игри през 2014 г. (мултимедийно представяне).
Докл. Бойко Борисов
Решение № 31 по точка 37

38. Доклад № 93-00-13/12.01.2006 г. относно решение № 853 от 15.12.2005 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 32 по точка 38

39. Доклад № 93-00-14/12.01.2006 г. относно промяна в състава на ПК по финанси и бюджет, ПК по граждански права, молби и жалби, ПК по инженерна инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планиране и ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори.
Докл. Политическа група на БСП - коалиция
Решение № 33 по точка 39


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре