нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 68 от дата 30.01.2006

1. Информация от кмета на Столична община по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Доклад № 93-00-435/28.11.2005 г. относно приемане и одобряване за 2006 г. на: план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване; размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани; размер на такса битови отпадъци за сметоизвозване на един съд за една година при честота на сметоизвозването един път седмично за предприятия.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 34 по точка 2

3. Доклад № 93-00-107/21.03.2005 г. относно увеличаване числеността на Постоянни комисии на СОС и избор на нови членове в тях.
Докл. Вили Лилков
Решение № 35 по точка 3

4. Доклад № 93-00-444/07.12.2005 г. относно избор на председател на Съвета по наркотични вещества към Столична община и допълване на състава му.
Докл. Цветан Цветанов
Решение № 36 по точка 4

5. Доклад вх. № 26-00-4188/21.12.2005г. относно намаляване на капитала на „Паркинги и гаражи” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 37 по точка 5

6. Доклад № 26-00-5079/28.12.2005 г. относно даване на съгласие на изпълнителния директор на „Пътища и съоръжения” ЕАД да сключи договор за банков кредит в размер до 500 000 лева.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 38 по точка 6

7. Доклад № 93-00-493/11.11.2004 г. относно отмяна на Решение № 155 по Протокол № 57/07.08.2003 г. на СОС.
Докл. Борислав Бориславов, Николай Желев,
Орлин Иванов
Решение № 39 по точка 7

8. Доклад № 08-23-14/12.12.2005 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПР за УПИ ІІІ-2360 с площ 1 110 кв.м., кв. 115 А, с. Лозен, Район „Панчарево”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 40 по точка 8

9.Доклад вх. № 08-18-176/04г./12.12.2005г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ХХ-110 и УПИ ХХІ-110, кв. 5, м. „Малинов дол”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 41 по точка 9

10. Доклад № 08-18-177/12.12.2005 г. относно процедура по § 6 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в силя устройствен план.
Докл. Росен Желязков
Решение № 42 по точка 10

11. Доклад вх. № 08-07-8/01г./19.12.2005г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с пл. № 466, кв. 247, м. „Христо Смирненски-Слатина” целият с площ 216 кв.м. чрез изкупуване от страна на СО на ½ ид. част от имота, собственост на Благой Петров Цветанов.
Докл. Росен Желязков
Решение № 43 по точка 11

12. Доклад вх. № 94-В-107/04г./22.12.2005г. относно замяна на общински поземлени имоти, всички находящи се в кв. 23, район „Връбница”, м. „Бул. Станке Димитров” с обща площ 8 223,50 кв.м. срещу поземлени имоти, собственост на наследниците на Толе Стоилов Стефанов, находящи се в район „Връбница”, м. „Гробищен парк-Бакърена фабрика-разширение”, кв. 2 и в м. „Северен парк”, кв. 25 с обща площ 21 361 кв.м.
Докл. Росен Желязков
Решение № 44 по точка 12

13. Доклад вх. № 26-00-20/03г./19.12.2005г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез замяна на общински ПИ с пл. № 3144 с площ 109 кв.м., придаваем към УПИ VІІ-1377, кв. 24, м. „Малинова долина” срещу правото на собственост върху ПИ с пл. № 3143 с площ 217 кв.м., отреден за улица.
Докл. Росен Желязков
Решение № 45 по точка 13

14. Доклад вх. № 08-20-121/27.12.2005г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 751, кв. 8, м. „Магараница”, с. Мрамор, район „Връбница” срещу жилищна собственост на ЕТ „БОРО – Богомил Дачев” на основание чл. 71, ал. 2 от НРПУРОИ.
Докл. Иван Нейков
Решение № 46 по точка 14

15. Доклад № 26-00-2248/22.12.2005 г. относно проект за изменение на ПРЗ чрез обособяване на самостоятелни УПИ – два реални дяла и прекратяване на съсобственост между СО и „Интернешънъл кепитъл груп” ООД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 47 по точка 15

16. Доклад № 08-04-128/05.10.2005 г. относно замяна на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ ІХ, кв. 120 –б, м. „Подуяне – Центъра” срещу жилищни имоти на „ДКЦ – Вита” ООД.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 48 по точка 16

17. Доклад вх. № 94-А-223/04/г./24.10.2005г. за финализиране на сделка между СО и Алекси Костадинов Николов.
Докл. Членове на ПК по етика
Решение № 49 по точка 17

18. Доклад вх. № 18-00-35/15.12.2005г. относно изменение на Решение № 16 по Протокол № 34/14.02.2002 г. на СОС.
Докл. Георги Белчев, Юлия Цинзова, Цветанка Георгиева,
Румяна Ангелова
Решение № 50 по точка 18

19. Доклад вх. № 08-22-111/05г./03.01.2006г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 782 от 24.11.2005 г. на СОС.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 51 по точка 19

20. Доклад № 08-08-2/10.01.2006 г. относно продължаване на срока на договор за наем на общински имот, находящ се в район „Изгрев”, ул. „Св. П. Зографски”, представляващ терен с площ 1100 кв.м. част от УПИ ІV, кв. 2, м. „НПЯ-Червена звезда”.
Докл. Павлин Колев
Решение № 52 по точка 20 - спряно изпълнението от Областния управител.

21. Доклад № 08-06-10/12.01.2006 г. относно продължаване на договор за наем на имот – общинска собственост, находящ се на ул. „Станислав Доспевски” № 64, ж.к. „Левски В”, район „Подуяне”.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 53 по точка 21

22. Доклад № 21-00-322/12.12.2005 г. относно продължаване на договори за наем на ЧУ „Веда” в район „Възраждане” и район „Сердика”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 54 по точка 22

23. Доклад № 26-00-4670/09.12.2005 г. относно изменение на Решение № 592 по Протокол № 59/21.09.2005 г. на СОС за определяне на експерт-счетоводители за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводни отчети за 2005 г. на търговските дружества с общинско имущество.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 55 по точка 23

24. Доклад № 66-02-435/06.12.2005 г. относно искане за устройствена процедура за обект – търговски комплекс с бензиностанция, газостанция и автомивка в ПИ № 16061, с. Кривина (Околовръстен път).
Докл. арх. Иван Несторов
Решение № 56 по точка 24

25. Доклад № 93-00-448/08.12.2005 г. относно изменение на Решение № 620 по Протокол № 59/21.09.2005 г. на СОС.
Докл. Росен Желязков
Решение № 57 по точка 25

26. Доклад № 93-00-12/11.01.2006 г. относно отмяна на т. 24 по Приложение № 4 към Решение № 13 по Протокол № 10/26.02.2004 г. и изменение и допълнение на Решение № 581 по Протокол № 56/08.09.2005 г. , т. 1 на СОС.
Докл. Мичо Райковски,
Станимир Зашев
Решение № 58 по точка 26

27. Доклад № 21-00-414/12.12.2005 г. относно средна брутна заплата на дейците в ОКИ „Надежда”.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 59 по точка 27

28. Доклад вх. № 93-00-459/14.12.2005г. относно предложение за отпускане на девет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 60 по точка 28

29. Доклад вх. № 93-00-449/09.12.2005г. относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 61 по точка 29

30. Доклад вх. № 62-00-161/13.12.2005г. относно поставяне на паметна плоча на Васка Емануилова.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 62 по точка 30

31. Доклад вх. № 93-00-467/20.12.2005г. относно поставяне на паметна плоча на проф. Самуил Видас.
Докл. Георги Белчев
Решение № 63 по точка 31

32. Доклад вх. № 93-00-8/10.01.2006 г. относно преименуване на улици в гр. София с дублирани имена.
Докл. Вили Лилков
Решение № 64 по точка 32

33. Доклад вх. № 62-00-125/21.12.2005г. относно преименуване на парк „Студентски” (бивш „Мир и Дружба”) с името „Роналд Рейган”.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 65 по точка 33

34. Доклад № 93-00-464/19.12.2005 г. относно преименуване на улица в район „Изгрев” с името ул. „д-р Георги Атанасович”.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 66 по точка 34

35. Доклад № 70-00-591/01г./03.11.2005 г. относно замяна на имот – частна общинска собственост – УПИ V-„за детски образователен комплекс”, кв. 238, м. „Зона Б-5”, район „Възраждане” срещу жилища – собственост на ЕТ „СИ ВЕ МА – Веселина Радкова”. (Процедура по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с оспорване на Решение № 20 по Протокол № 67/12.01.2005 г. на СОС).
Докл. Цветанка Георгиева, Юлия Цинзова,
Милан Миланов
Решение № 67 по точка 35

36. Доклад № 93-00-18/24.01.2006 г. относно извършени и фактурирани разходи над бюджета за 2005 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 68 по точка 36

37. Доклад № 26-00-434/24.01.2005 г. относно даване съгласие на „БКС-Център” ЕАД за получаване на банкова гаранция и учредяване за получаване на банкова гаранция и учредяване на ипотека върху недвижим имот за нейно обезпечение.
Докл. Иван Нейков
Решение № 69 по точка 37

38. Доклад № 93-00-33/27.01.2006 г. относно определяне на представители - делегати на Столична община в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Докл. Владимир Кисьов
Решение № 70 по точка 38

39. Доклад № 26-00-401/27.01.2005 г. относно изменение и допълнение на решение № 851 по протокол № 66 от 15.12.2005 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 71 по точка 39

40. Доклад № 93-00-32/27.01.2006 г. относно изпълнение на решение № 226 по протокол № 24 от 22.07.2004 г. и решение № 363 по протокол № 29 от 14.10.2004 г. и решение № 414 по протокол № 30 от 28.10.2004 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 72 по точка 40

41. Доклад № 93-00-30/27.01.2006 г. относно възлагане на Съвета на директорите на "В и К" ЕАД да предприеме дйствия за избор на нов член на съвета на директорите на "Софийска вода" АД.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 73 по точка 41


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре