нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 69 от дата 09.02.2006

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Доклад № 93-00-4/05.01.2006 г. относно информация за трайно третиране на битовите отпадъци на град София.
Докл. Милор Михайлов

Доклад № 93-00-31/27.01.2006 г. относно етапно решение на СОС за цялостно третиране на битовите и някои други отпадъци в София.

Докл. Мичо Райковски, Христофор Христов, Евтим Евтимов
Решение № 74 по точка 2

3. Доклад № 66-00-1506/20.12.2005 г. относно допълнение на раздел VІІІ „Други услуги”, Глава Трета „Цени на услуги” на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от СО.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 75 по точка 3

4. Доклад № 93-00-435/05г./02.02.2006 г. относно допълнение на Решение № 34 по Протокол № 68 от 30.01.2006 г. на СОС.
Докл. Иван Нейков
Решение № 76 по точка 4

5. Доклад № 70-00-43/19.01.2006 г. относно приемане на годишен план за ползване на горите на Столична община за 2006 г.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 77 по точка 5

6. Доклад № 93-00-19/16.01.2006 г. относно промяна на бюджета на Столична община.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 78 по точка 6

7. Доклад № 08-23-212/24.11.2005 г. относно промяна в структурата, щатното разписание и фонд „Работна заплата” в администрацията на район „Панчарево”.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 79 по точка 7

8. Доклад № 93-00-343/04г./16.01.2006 г. относно поправяне на техническа грешка в решение № 79 по Протокол № 65/08.12.2005 г. на СОС за намаляване капитала на „Озеленяване” ЕАД.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 80 по точка 8

9. Доклад вх. №12-00-40/19.01.2006г. относно отчет за извършената работа в СОАП по изпълнението на ГОПРП и следприватизационен контрол за 2005г.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 81 по точка 9

10. Доклад вх. №12-00-66/26.01.2006г. за изменение и допълнение на решение №341 по протокол №29/14.10.2004г. на СОС относно увеличение на капитала на „СКГТ – Трансремонтстрой” ЕАД с непарична вноска.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 82 по точка 10

11. Доклад вх. №26-00-82/05/24.01.2006г. за замяна на собственост върху незастроен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.”Ал. Македонски” № 4, УПИ III-791, с площ 260.43 кв.м., от кв.1032, м.”бул.България и Хиподрума”, срещу равностойни жилищни имоти, собственост на „Таброс” ЕООД.
Докл. Бисер Бончев
Решение № 83 по точка 11

12. Доклад № 70-00-489/04г./13.01.2006 г. относно замяна право на собственост върху недвижим имот – общинска собственост, срещу нежилищен имот, собственост на ЕТ „Метал Илиев – Илия Илиев”.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 84 по точка 12

13. Доклад вх. №08-05-108/03г./23.01.2006г. относно замяна при условията на чл.71, т.2 от НРПУРОИ на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Сердика” ул.”Яворова чука” № 12, представляващ ПИ с пл. № 18, кв.39, м.”ГГЦ Зона В – 17”, с площ от 300 кв.м., срещу жилища – собственост на Георги Трифонов.
Докл. Петър Атанасов
Решение № 85 по точка 13
Договор РД-562-16 от 27.02.2009

14. Доклад вх. № 08-21-43/04/18.01.2006г. относно отмяна на Решение №75 по Протокол №39/10.02.2005г. на СОС и процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание §8, ал.1 от ЗУТ за УПИ II-467, 469, 473, 609, кв.12, по плана на с. Доброславци, район „Нови Искър”, собственост на „Биопрограма” ЕООД.
Докл. Росен Желязков, Евтим Евтимов
Решение № 86 по точка 14

15. Доклад вх. № 94-01-180/04/12.12.2005г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ VIII-24, 25 – общ., кв.299, м.бул.”Цар Борис III”, район „Красно село”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 87 по точка 15

16. Доклад вх. № 94-С-216/04/16.01.2006г. относно прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на общинската част от имот, находящ се на бул.”Пиротски” № №126-130, район „Възраждане”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 88 по точка 16

17. Доклад вх. № 26-00-4271/05г./19.01.2006 г. относно продажба на ПИ № 13, част от УПИ VІ-13,14, кв. 225, м. „Западно направление”, собственост на „Софийски имоти” ЕАД на собственика на ПИ № 14 – Димитър Велков Димитров.
Докл. Росен Желязков
Решение № 89 по точка 17

18. Доклад вх. № 0819-47/04/16.01.2006г. за отмяна на Решение №399 по Протокол №30/28.10.2004г. на СОС и обявяване на търг за продажба на незастроено дворно място, съставляващо УПИ IV, кв.4, м.”Люлин – Център”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 90 по точка 18

19. Доклад вх. №0806-198/04/06.12.2005г. относно търг за продажба на незавършен жилищен блок № 3, попадащ в УПИ I, кв.2, ж.к.”Левски – Зона В”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 91 по точка 19

20. Доклад № 08-08-38/04г./18.01.2006 г. относно отмяна на Решение № 134 по Протокол № 41, т. 26 от 02.03.2005 г. на СОС.
Докл. Росен Желязков
Решение № 92 точка 20

21. Доклад вх. № 08-04-49/28.11.2005г. относно промяна статута на общински имот от публична в частна общинска собственост, находящ се на бул.”Сливница” № 212.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 93 по точка 21

22. Доклад № 08-04-158/15.11.2005 г. относно предложение за прогласяване от СОС на придобивна давност в полза на СО за имоти, находящи се на ул. „Веслец” № 47, „Веслец” № 56 и ул. „Екзарх Йосиф” № 73 на основание чл. 6, ал. 2 от ПРПУРОИ.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 94 по точка 22

23. Доклад вх. № 26-00-3615/03/28.09.2005г. за отмяна на Решение № 530 по Протокол № 54, т.27/28.07.2005г. и замяна на ПИ №№ 37001, 38001, 39016, 40015, 77001, 78001, 79001, 80001 и 81001 – общинска собственост, представялващи земеделска земя с обща площ 454,052 дка, находящи се в землището на с. Чепинци, върху които е учредена концесия за добив на подземни богатства на „Холцим – Кариерни материали” АД, срещу жилищни имоти – собственост на дружеството. (Процедура по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с оспорване на Решение № 20 по Протокол № 67/12.01.2005 г. на СОС).
Решение № 95 по точка 23

24. Доклад вх. № 93-00-28/25.01.2006г. за отчисляване на 8 бр. жилища от общинския оборотен фонд на Столична община с настанени наематели и парично обезщетени собственици на отчуждени имоти по реда на ЗТСУ.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 96 по точка 24

25. Доклад № 62-00-2/27.01.2006 г. относно удостояване със „Почетен знак на Столична община” Николай Йосифов Петров.
Докл. Владимир Кисьов, Бойко Борисов
Решение № 97 по точка 25

26. Доклад № 10-00-49/05г./23.01.2006 г. относно наименуване на улици в с. Казичане с имената – ул. „Серафим Стоев”, ул. „Емил Димитров”, ул. „Владимир Висоцки”, ул. „24-ти май”, ул. „3 април”, ул. „Георги Парцалев”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 98 по точка 26

27. Доклад № 93-00-24/23.01.2006 г. относно наименуване на улица в район „Лозенец” с името ул. „Арарат”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 99 по точка 27

28. Доклад № 18-00-123/18.01.2006 г. относно наименуване на улица в район „Лозенец” с името ул. „Акад. Иван Буреш”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 100 по точка 28

29. Доклад № 93-00-20/16.01.2006 г. относно изменение на Правилника за организацията и работата на СОПФ.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 101 по точка 29

30. Доклад № 93-00-48/06.02.2006 г. относно даване мандат на кмета на СО за провеждане на нов кръг преговори със „Софийска вода” АД за промяна на концесионния договор.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 102 по точка 30

31. Доклад №94-В-434/05г./06.02.2006 г. относно избиране на нов управител на „СКГТ – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 103 по точка 31

32. Доклад № 93-00-50/06.02.2006 г. относно обявяване на втори етап на процедура за възлагане на обществена поръчка за система за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 104 по точка 32

33. Доклад № 93-00-51/06.02.2006 г. относно резултати от оценяването на офертите по тръжната процедура за модернизация на български трамваи.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 105 по точка 33


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре