нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 71 от дата 23.02.2006

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Питане № 93-00-41/02.02.2006 г. от Георги Белчев – общински съветник, относно ремонт на 50-то ОУ „Васил Левски”, район „Витоша”.

3. Питане № 93-01-99/14.02.2006 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно незаконните гаражни клетки в столицата.

4. Питане № 94-Б-35/15.02.2006 г. от Борислав Бориславов – общински съветник, относно парка „Врана”.

5. Доклад № 93-00-37/30.01.2006 г. относно изменение на чл. 22, ал. 1 от Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” Глава Втора „Местни такси” на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 110 по точка 5

6. Доклад № 93-00-6/09.01.2006 г. относно изменение на чл. 20 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО.
Докл. Росен Желязков
Решение № 111 по точка 6

7. Доклад № 08-12-100/04г./26.07.2005 г. относно предложение от кмета на район „Илинден” за структура на администрацията на района.
Докл. Росен Желязков
Решение № 112 по точка 7

8. Доклад № 94-02-3/02г./28.01.2006 г. относно определяне цената на правото на строеж за кооперативно жилищно строителство на ЖСК, учредени от правоимащи лица по ЗУЖВГМЖСВ в изпълнение на т. 2 от Решение № 685 по Протокол № 63/21.11.2005 г.
Докл. Росен Желязков
Решение № 113 по точка 8

9. Доклад № 94-Ф-5/03г./15.02.2006 г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, апартамент № 14, находящ се на ул. „Драгалевска”, бл. 31 срещу недвижими имоти на граждани.
Докл. Росен Желязков
Решение № 114 по точка 9

10. Доклад № 70-00-591/01г./03.11.2005 г. относно замяна на имот – частна общинска собственост – УПИ V-„за детски образователен комплекс”, кв. 238, м. „Зона Б-5”, район „Възраждане” срещу жилища – собственост на ЕТ „СИ ВЕ МА – Веселина Радкова”. (Процедура по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с оспорване на Решение № 20 по Протокол № 67/12.01.2006 г. на СОС).
Докл. Цветанка Георгиева, Юлия Цинзова, Милан Миланов
Доклад № 70-00-591/01г./20.02.2006г. относно отмяна на решение № 20 по протокол № 67, т.26 от 12.01.2006г. и продължаване срока на договора за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, УПИ V отреден за детски образователен комплекс, кв. 238, м. "Зона Б-5", район "Възраждане" на ЕТ "СИ ВЕ МА - Веселина Радкова".
Докл. Цветанка Георгиева, Милан Миланов
Решение № 115 по точка 10 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.
Заповед за отмяна

11. Доклад № 08-08-2/10.01.2006 г. относно продължаване на срока на договор за наем на общински имот, находящ се в район „Изгрев”, ул. „Св. П. Зографски”, представляващ терен с площ 1100 кв.м. част от УПИ ІV, кв. 2, м. „НПЯ-Червена звезда”. (Процедура по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с оспорване на Решение № 52 по Протокол № 68/30.01.2006 г. на СОС).
Докл. Павлин Колев
Решение № 116 по точка 11

12. Доклад № 26-00-2421/02г./26.01.2006 г. относно изменение и допълнение на Решение № 104 по Протокол № 52/12.05.2003 г. на СОС.
Докл. Росен Желязков
Решение № 117 по точка 12

13. Доклад № 12-00-85/02.02.2006 г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 513 по Протокол № 54/28.07.2005 г. на СОС.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 118 по точка 13

14. Доклад № 08-06-198/04г./06.12.2005 г. относно продажба на незавършен жилищен блок № 27А, попадащ в УПИ Х, кв. 21 (стар кв. 13), ж.к. „Левски – Зона Г”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 119 по точка 14

15. Доклад № 08-15-85/04г./02.02.2006 г. относно поправяне на фактическа грешка в Решение № 724 по Протокол № 63/21.11.2005 г. на СОС за отписване от списъка на ДМА на „Софийски имоти” ЕАД на част от недвижим имот.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 120 по точка 15

16. Доклад № 26-00-244/01.02.2006 г. относно приключване на ликвидацията на „МТЛ ІV-София” ЕООД, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството във фирмения регистър на СГС.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 121 по точка 16

17. Доклад № 93-00-42/02.02.2006 г. относно промяна на адреса на управление на „СКГТ – Трансремонтстрой” ЕАД.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 122 по точка 17

18. Доклад № 08-19-312/23.12.2005 г. относно сключване на нови договори за наем по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС.
Докл. Марио Петров
Решение № 123 по точка 18

19. Доклад № 93-00-47/06.02.2006 г. относно определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди и ателиета за настаняване под наем.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 124 по точка 19

20. Доклад № 93-00-7/10.01.2006 г. относно предложение за отпускане на четири персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Ирина Папанчева
Решение № 125 по точка 20

21. Доклад № 93-00-63/16.02.2006 г. относно награждаване със званието „Почетен гражданин на София” г-н Валтер Велтрони – кмет на гр. Рим
Докл. Бойко Борисов, Владимир Кисьов, Росен Желязков, Георги Белчев
Решение № 126 по точка 21

22. Доклад № 08-05-204/05г./19.01.2006 г. относно преобразуване на Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Проф. Николай Райнов”, район „Сердика” в Софийско средно училище за изобразителни изкуства „Проф. Николай Райнов”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 127 по точка 22

23. Доклад № 94-ВД-350/10.02.2006 г. относно наименуване на безименна улица в район „Подуяне”, ж.к. „Левски-Зона Г” с името ул. „Могилите”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 128 по точка 23

24. Доклад № 26-00-918/22.02.2006 г. относно избор на постоянни представители на Столична община в Общото събрание на "Централна автогара" АД и тяхното упълномощаване относно редовно Общо събрание на дружеството, насрочено за 27.02.2006 г.
Докл. Владимир Кисьов
Решение № 129 по точка 24

25. Доклад № 93-00-72/20.02.2006 г. относно избор на постоянни представители на Столична община в Общото събрание на "Интер Експо Център" АД и тяхното упълномощаване относно редовно Общо събрание на дружеството, насрочено за 28.02.2006 г.
Докл. Владимир Кисьов
Решение № 130 по точка 25


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре