нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 72 от дата 02.03.2006

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад № 93-00-27/23.02.2006 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2006 г. и отчет на касовото изпълнение на бюджета за 2005 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 131 по точка 1

2. Доклад № 93-00-18/20.01.2006 г. относно извършени и фактурирани разходи над бюджета за 2005 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 132 по точка 2

3. Доклад № 1200-108/13.02.2006 г. относно утвърждаване на проект за Годишен общински план за работа по приватизацията за 2006 г.
Докл. Станимир Зашев
Доклад № 93-00-75/21.01.2006 г. относно продажба на притежавани от Столична община миноритарни пакети акции в смесени дружества, по които има положителни становища
Докл. Владимир Кисьов
Решение № 133 по точка 3

4. Доклад № 93-00-86/27.02.2006 г. относно даване мандат на кмета на СО за провеждане на преговори с органи на държавно управление и местни власти за постигане на споразумение и договаряне за извозване и депониране на битови отпадъци.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 134 по точка 4

5. Доклад № 93-00-85/27.02.2006 г. относно даване мандат на кмета на СО за предоговаряне с дружествата-концесионери, осъществяващи дейността по почистване на СО, на условията за контрол върху дейността им.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 135 по точка 5

6. Доклад № 93-00-89/01.03.2006 г. относно освобождаване на Венелин Стоянов Маринов като член на Съвета на директорите на "Пазари Възраждане" ЕАД.
Докл. Владимир Кисьов
Решение № 136 по точка 6


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре