нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 73 от дата 09.03.2006

1.Информация от кмета на Столична община по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2.Питане № 93-01-114/17.02.2006 г. от Кирил Арсов - общински съветник, относно транспортното обслужване на живущите в район „Люлин".

3.Питане № 93-00-84/27.02.2006 г. от Борислав Бориславов - общински съветник, относно нарушения на наредби, приети от СОС, относно забраната за достъп и паркиране на ППС на териториите на парковете и зелените площи на СО.

4. Питане № 9300-68/17.02.2006 г. от Борислав Бориславов – общински съветник, относно дейността на културните домове, разположени на територията на районите на СО.

5. Питане № 93-00-69/20.02.2006 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно дейността и издръжката на представителството на гр. София в Брюксел.

6.Доклад № 93-00-442/06.12.2005 г. относно приемане на Наредбата за
поддържане и опазване на чистотата и управлението на отпадъците на
територията на СО.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 137 по точка 6
Приложения към наредбата

7.Доклад № 93-00-34/27.01.2006 г. относно приемане на нова наредба за
условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 138 по точка 7

8.Доклад № 93-00-59/15.02.2006 г. относно създаване на Временна комисия за изработване на предложения за нормативни промени свързани с
организацията на движението на територията на СО.
Докл. Атанас Медникаров
Решение № 139 по точка 8

9.Доклад № 12-00-114/15.02.2006 г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 656 по Протокол № 61/13.10.2005 на СОС.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 140 по точка 9

10.Доклад № 08-16-124/04г./08.12.2005 г. относно отписване от списъка на ДМА на „Пазари Изток" ЕАД на част от недвижим имот.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 141 по точка 10

11. Доклад № 94-П-109/28.12.2005 г. относно отписване от списъка на ДМА на „Пазари Изток" ЕАД и замяна на общински недвижими имоти, УПИ IV-
3559 и УПИ VІІ- 3558, кв. 46А, м. „Младост 1-Мусагеница", район
„Студентски" срещу жилища - собственост на „ЮЖЕН КРЪСТ 2001" ООД.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 142 по точка 11

12.Доклад вх. №12-00-66/26.01.2006г. за изменение и допълнение на Решение № 341 по Протокол № 29/14.10.2004г. на СОС относно увеличение на капитала на „СКГТ - Трансремонтстрой" ЕАД с непарична вноска. (Процедура по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с оспорване на Решение № 82 по Протокол № 69/09.02.2006 г. на СОС).
Докл. Станимир Зашев
Решение № 143 по точка 12

13.Доклад вх. № 08-04-49/28.11.2005г. относно промяна статута на общински имот от публична в частна общинска собственост, находящ се на бул."Сливница" № 212. (Процедура по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с оспорване на Решение № 93 по Протокол № 69/09.02.2006 г. на СОС).
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 144 по точка 13

14.Доклад вх. № 08-05-108/03г./23.01.2006г. относно замяна при условията на чл.71, т.2 от НРПУРОИ на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в район „Сердика" ул."Яворова чука" № 12, представляващ ПИ с пл. № 18, кв.39, м."ГТЦ Зона В - 17", с площ от 300 кв.м., срещу жилища - собственост на Георги Трифонов. (Процедура по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с оспорване на Решение № 85 по Протокол № 69/09.02.2006 г. на СОС).
Докл. Петър Атанасов
Решение № 145 по точка 14

15.Доклад № 94-Н-30/04г./17.02.2006 г. относно замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ на общински урегулиран поземлен имот П-„за КОО" с площ от 660 кв.м., кв. 34, м. бул. „ломско шосе", район „Връбница" срещу 6 жилищни имоти на „ВАСКОНИ-НИНОВИ" ООД.
Докл. Румяна Ангелова,
Славчо Шалев
Решение № 146 по точка 15

16.Доклад № 08-10-113/03г./12.12.2005 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПР за УПИ У-783 с площ 1071 кв.м., кв. 44, м. „Манастирски ливади - изток" и отмяна на Решение № 15 по Протокол № 15/22.04.2004 г. на СОС.
Докл. Росен Желязков
Решение № 147 по точка 16

17.Доклад № 94-П-245/05г./20.02.2006 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на ПРЗ за УПИ IX-1135, кв. 1046, м. „Овча купел I".
Докл. Росен Желязков
Решение № 148 по точка 17

18.Доклад № 08-14-81/11.10.2005 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с пл. № 1294, кв. 4, м. „Дружба II ч.", район „Искър".
Докл. Росен Желязков
Решение № 149 по точка 18

19.Доклад № 08-14-99/11.10.2005 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с пл. № 1296, кв. 4, м. „Дружба Пч.", район „Искър".
Докл. Росен Желязков
Решение № 150 по точка 19

20.Доклад № 08-01-114/24.11.2005 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост(бивш зъболекарски кабинет), находящо се в 12 СОУ „Цар Иван Асен ІІ на територията на район „Средец" за осъществяване на ученическо зъболечение.
Докл. Мария Станева
Решение № 151 по точка 20

21.Доклад № 08-23-9/17.01.2006 г. и 14.02.2006 г. относно обявяване на конкурс за наемане на помещения - публична общинска собственост.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 152 по точка 21

22.Доклад № 94-Г-168/05г./15.02.2006 г. относно ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от ПИ № 5, кв. 97, м. „ГГЦ-Зона В-17" от съсобственика „ПОДЕМСТРОЙМАШ" АД.
Докл. Росен Желязков
Решение № 153 по точка 22

23.Доклад №№ 94-Д-101/04г. и 62-00-27/97г./03.01.2005 г. относно изменение на Решение № 200 по Протокол № 23 от 17.07.2004 г. на СОС относно делба на недвижими имоти, находящи се в м. „Красно село-Плавателен канал", бул. „Тодор Каблешков", район „Триадица".
Докл. Росен Желязков
Решение № 154 по точка 23

24.Доклад № 94-М-440/04г./15.02.2006 г. относно делба на недвижими имоти между СО и Мариана Неделчева Стойчева и Лиляна Славчева Милушева.
Докл. Росен Желязков
Решение № 155 по точка 24

25.Доклад № 93-00-58/14.02.2006 г. относно приемане на Програма за трайно решаване на проблема за намаляване популацията на бездомни животни на територията на СО, предложена от Сдружение „Германо-Българска помощ за животните" и учредяване безвъзмездно право на ползване на недвижим имот - частна общинска собственост, за срок от 10 години.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 156 по точка 25

26.Доклад № 03-00-6/08.02.2006 г. относно осигуряване на средства за безплатен транспорт на учениците от ромски произход.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 157 по точка 26

27.Доклад № 93-00-53/09.02.2006 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 158 по точка 27

28.Доклад № 66-00-203/10.02.2006 г. относно увеличаване на средната брутна работна заплата на едно лице във функция „Социални дейности" -
общинска отговорност.
Докл. Ирина Папанчева
Решение № 159 по точка 28

29.Доклад № 21-00-414/12.12.2005 г. и 23.02.2006 г. относно средната брутна заплата на дейците в ОК „Надежда".
Докл. Минко Герджиков
Решение № 160 по точка 29

30.Доклад № 62-01-33/05г./10.02.2006 г. относно финансова подкрепа на
фондация „Театър за нашите деца - Приказен път".
Докл. Георги Белчев
Решение № 161 по точка 30

31. Доклад № 93-01-454/05г./10.02.2006 г. относно финансова подкрепа на вестник „Стършел" за издаване на книга.
Докл. Георги Белчев
Решение № 162 по точка 31

32. Доклад № 08-22-36/06.03.2006 г. относно кандидатстване на район "Кремиковци" за безвъзмездно и пълно финансиране на проект по програма "ФАР" - BG 2005/017-684.01 "Схема за възстановяване и благоустройство след наводнения".
Докл. Томи Николов
Решение № 163 по точка 32

33. Доклад № 08-21-60/07.03.2006 г. относно кандидатстване на район "Нови Искър" за безвъзмездно и пълно финансиране на проект по програма "ФАР" - BG 2005/017-684.01 "Схема за рехабилитация и възстановяване на щетите от наводненията".
Докл. Зорница Атанасова
Решение № 164 по точка 33

34. Предложение от Милор Михайлов относно допълнение на решение №71 по протокол №68/30.01.2006 г. за освобождаване от Съвета на директорите на "Озеленяване" ЕАД на Божана Василева Дойчинова.
Решение № 165 по точка 34


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре