нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 74 от дата 23.03.2006

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 38, ал. 4 от ЗМСМА от новоизбрания кмет на с. Герман.

2. Доклад № 93-00-116/17.03.2006 г. относно приемане на Общинска краткосрочна програма по енергийна ефективност за 2006-2008 г. и Общински целеви програми по енергийна ефективност за 2006 г. и за 2007 г.
Докл. Ирина Савина
Решение № 166 по точка 2

3. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

4. Питане № 94-Р-68/07.03.2006 г. от Росен Малинов – общински съветник, относно неизпълнение на Заповед № РД-1717/18.10.2005 г. на кмета на СО.

5. Питане № 93-00-80/28.02.2006 г. от Стефан Иванов – общински съветник, относно движението на МПС по ул. „Граф Игнатиев”.

6. Доклад № 12-00-141/13.03.2006 г. относно изменение на Наредбата за извършване на обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии от общинската транспортна схема на територията на СО.
Докл. Милена Стефанова
Решение № 167 по точка 6

7. Доклад № 93-00-35/02.03.2006 г. относно увеличаване състава на някои постоянни комисии на СОС.
Докл. Владимир Кисьов
Решение № 168 по точка 7

8. Доклад № 93-00-59/15.02.2006 г. относно създаване на Временна комисия за изработване на предложения за нормативни промени свързани с организацията на движението на територията на СО.
Докл. Атанас Медникаров
Решение № 169 по точка 8

9. Доклад № 93-00-70/20.02.2006 г. относно персонални промени в Надзорния съвет на СОАП.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 170 по точка 9

10. Доклад № 93-00-96/06.03.2006 г. относно промяна на обхвата на режим на кратковременно платено паркиране „синя зона”.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 171 по точка 10

11. Доклад № 93-00-87/28.02.2006 г. относно отчет за дейността на ОГФМСП за 2005 г.
Докл. Христо Попов, Милена Стефанова,
Стоян Чакъров
Кирил Арсов, Росен Малинов
Решение № 172 по точка 11

12. Доклад № 93-00-89/02.03.2006 г. относно промени  състава на съвета на директорите на „Пазари Възраждане” ЕАД.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 173 по точка 12

13. Доклад №№ 94-К-258/05г. и 94-В-120/06г./15.03.2006 г. относно промени в състава на съвета на директорите на „Лозана” ЕАД и „БКС-Център” ЕАД.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 174 по точка 13

14. Доклад № 93-00-102/09.03.2006 г. относно промяна в състава на съвета на директорите на „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 175 по точка 14

15. Доклад № 93-00-64/16.02.2006 г. относно осигуряване на средства за изграждане на „Информационна система за контрол и оптимизация на дейностите по сметосъбирането, сметоизвозването, лятното и зимно почистване на територията на СО”.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 176 по точка 15

16. Доклад № 26-00-2978/09.02.2006 г. относно удължаване срока за погасяване заем на „Галатея 2002” ЕАД предоставен със средства от СОПФ.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 177 по точка 16

17. Доклад № 66-00-860/05г./10.03.2006 г. относно проект за безвъзмездно финансиране „Схема за „Укрепване на десния бряг на р.Владайска” в участъка от ул. „Народно въстание” до ул. „В. Андреев”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 178 по точка 17

18. Доклад № 08-20-59/14.03.2006 г. относно кандидатстване на район „Връбница” за бевъзмездно и пълно финансиране по проект по програма „ФАР” BG 2005/017-684.01 „Схема за възстановяване и благоустройване след наводнения”.
Докл. Янко Янков
Решение № 179 по точка 18

19. Доклад № 08-15-42/04г./29.06.2005 г. относно отписване от списък на ДМА на „ВиК – София” ЕАД на част от недвижим имот.
Докл. Минко Гержиков
Решение № 180 по точка 19

20. Доклад № 08-15-115/02г./21.12.2005 г. относно отписване от списъка на ДМА на „ВиК-София” ЕАД на част от недвижим имот.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 181 по точка 20

21. Доклад № 12-00-147/06.03.2006 г. относно отказ, поради нарушаване на изискванията на приватизационния закон на постъпило предложение за изкупуване на обект, общински нежилищен имот по реда на чл. 35 от ЗППДОбП (отм.) във връзка с § 17, ал. 3 от ПЗ на ЗПСК.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 182 по точка 21

22. Доклад № 70-00-591/01г./20.02.2006 г. относно отмяна на Решение № 290 по Протокол № 67/12.01.2006 на СОС и продължаване на срока на договор за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост на ЕТ „СИ ВЕ МА – Веселина Радкова. (Процедура по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с оспорване на Решение № 115 по Протокол № 71/23.02.2006 г. на СОС).
Докл. Цветанка Георгиева, Милан Миланов
Решение № 183 по точка 22

23. Доклад вх. № 08-17-349/04г./01.03.2006г. за откриване на производство по отчуждаване на част от ПИ № 279, кв. 212, м. „ж.к. Гърдова глава” – частна собственост на физически лица, засягаща се от изграждането на обект – улица-тупик от о.т. 544-о.т. 555 до о.т. 55А, обслужваща кв. 212, м. „Гърдова глава” по реда и при условията на ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 184 по точка 23

24. Доклад № 26-00-4271/05г./06.03.2006 г. относно изменение и допълване на Решение № 89 по Протокол № 69/09.02.2006 г. за продажба на поземлен имот пл. № 13, кв. 225, м. „Център-Западно направление”, включен в капитала на „Софийски имоти” ЕАД и предвиден за апорт в капитала на „Инвестиционна компания- София” ЕАД.
Докл. Росен Желязков
Решение № 185 по точка 24

25. Доклад вх. № 93-Я-26/05г./21.02.2006г. относно отмяна на Решение № 825 по Протокол № 66/15.12.2005 г. на СОС и замяна на жилище – частна общинска собственост, находящо се на ул. „Елемаг” № 26, секция Б, ет. 6, ап. 9 срещу жилище – собственост на Ясен Петров Маринов и Ивета Крапчева –Маринова.
Докл. Росен Желязков
Решение № 186 по точка 25

26. Доклад вх. № 08-20-225/05г./24.02.2006г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 590 по Протокол № 59/21.09.2005 г. на СОС.
Докл. Росен Желязков
Решение № 187 по точка 26

27. Доклад № 94-Д-127/04г./13.02.2006 г. относно ликвидиране на съсобственост чрез продажба на поземлен имот № 182, част от УПИ ХІ-„за ОЖС и магазини”, кв. 1, м. ж.к. Хаджи Димитър” – общинска собственост от собствениците на имот № 183 – Димитър Димитров и Иво Иванов Димитров.
Докл. Росен Желязков
Решение № 188 по точка 27

28. Доклад № 08-10-72/04г./13.10.2005 г. относно прекратяване на съсобственост в жилищни сгради и поземлени имоти пл. №№ 541 и 542, кв. 60а, м. „бул. Бъкстон- ІІ част” чрез изкупуване на общинските части от съсобствениците.
Докл. Росен Желязков
Решение № 189 по точка 28

29. Доклад № 08-17-169/04г./28.02.2006 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ ХІІ-440, УПИ ХІІІ-440, УПИ ХХІ-440 и УПИ ХХ-за училище, кв. 17, м. „бул. Цар Борис ІІІ”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 190 по точка 29

30. Доклад № 04-07-12/04г./28.02.2006 г. относно учредяване на право на строеж за изграждане на комплексен трафопост върху части от УПИ ХІ и УПИ ХІІІ, кв. 172, м. „Гео Милев – Подуяне-Редута”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 191 по точка 30

31. Доклад № 08-19-186/05г./28.02.2006 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПР за УПИ ІІІ-1000, СО, целият с площ от 2 115, кв. 33В, м. „Люлин 2”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 192 по точка 31

32. Доклад № 94-Ц-94/05г./28.02.2006 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за изменение за УПИ ХІV-891, 760, кв. 14А, м. „НПЗ Изток-м. Къро”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 193 по точка 32

33. Доклад № 93-00-52/08.02.2006 г. относно възлагане на кмета на СО да предложи за приемане от СОС ново градоустройствено решение за част от Зона Б-2-3, м. „Център”, включваща „Женския пазар” в столицата.
Докл. Вили Лилков, Иван Николов,
Борислав Борисов
Радослав Кацаров, Орлин Иванов, Борислав Богданов
Решение № 194 по точка 33

34. Доклад № 94-Й-41/05г./02.03.2006 г. относно наименуване на улица № 1, кв. „Малинова долина”, район „Студентски” на името на инж. Стоимен Сарафов.
Докл. Георги Белчев
Решение № 195 по точка 34

35. Доклад № 08-24-145/05г./20.03.2006 г. относно изменение на Решение № 819 по Протокол № 66 от 15.12.2005 г. на СОС.
Докл. Стефан Василев
Решение № 196 по точка 35

36. Доклад № 18-00-112/05г./17.03.2006 г. относно финансова подкрепа на Танцов състав „Младост” при Читалище „Отец Паисий”, кв. Гниляне, гр. Нови Искър.
Докл. Юлия Цинзова
Решение № 197 по точка 36


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре