нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 75 от дата 13.04.2006

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Питане № 93-00-121/03г./21.03.2006 г. от Борислав Бориславов – общински съветник, относно изпълнението на т. 1 от решение № 622 по Протокол № 59 от 21.09.2005 г. на СОС.

3. Питане № 93-00-121/21.03.2006 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно външната реклама в гр. София.

4. Питане № 93-01-217/23.03.2006 г. от Мичо Райковски – общински съветник, относно изпълнението на Решение № 153 по Протокол № 41 от 02.03.2005 г. на СОС.

5. Доклад № 04-04-7/14.03.2006 г. относно съдействие от СО на СДВР за изграждане на Система за видео наблюдение на обекти и кръстовища на територията на СО.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 198 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад № 93-00-114/16.03.2006 г. относно изваждане на „ВиК” ЕАД от Приложение № 1 към Програма за приоритети на дейността по приватизация на СОС за 2006 г., приета с Решение № 133 по протокол № 72 от 02.03.2006 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 199 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад № 93-00-122/22.03.2006 г. относно финализиране на процедурите и преговорите на „Топлофикация” АД с потенциални инвеститори за изграждане на мощности с комбиниран цикъл на производство на топлинна и електрическа енергия в районите на ОЦ „Земляне”, ОЦ „Люлин”, ТЕЦ „Изток” и ТЕЦ „София”.
Докл. Атанас Тасев, Мичо Райковски, Пламен Илиев, Станимир Зашев, Стефан Иванов, Христо Попов
Решение № 200 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 03-00-12/14.03.2006 г. относно приемане за безвъзмездно управление на резерват за градинско парково изкуство включващ: парк „Борисова градина” и Дендрариум – изключителна държавна собственост.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 201 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 93-00-18/17.03.2006 г. относно допълнително фактурирани разходи за 2005 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 202 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 93-00-126/29.03.2006 г. относно приемане на заключителния доклад на Временната комисия за анализ и проверка на фирма „Лозана” ЕАД.
Докл. Иван Нейков
Решение № 203 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 93-00-119/20.03.2006 г. относно даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ДМА, включен в капитала на „Лозана” ЕАД.
Докл. Стефан Иванов, Христофор Христов
Решение № 204 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 93-01-222/24.03.2006 г. относно промяна в състава на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 205 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 12-00-205/28.03.2006 г. относно изпълнени на Решение № 133 по Протокол № 72 от 02.03.2006 г. на СОС.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 206 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 08-18-129/03г./10.03.2006 г. относно ликвидиране на съсобственост чрез реална делба на УПИ ХІ-605 и УПИ ХІІ-606, кв. 9б, м. „Овча купел” между СО и физически лица.
Докл. Росен Желязков
Решение № 207 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 94-Б-115/05г./15.03.2006 г. относно прекратяване на съсобственост на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с § 8, ал. 1 от ЗУТ и доброволно прилагане на подробния устройствен план за УПИ VІ-за КОО, кв. 152, м. „Студентски град” чрез изкупуване на общинската част от урегулирания поземлен имот.
Докл. Росен Желязков
Решение № 208 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 94-Д-111/04г./13.03.2006 г. относно ликвидиране на съсобственост чрез продажба на поземлен имот № 743, част от УПИ ІV-742, 743, м. НПЗ”Орион и съседни жилищни територии – част Север” – общинска собственост.
Докл. Росен Желязков
Решение № 209 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 94-Е-36/05г./01.03.2006 г. относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ-1, кв. 91, м. „ГГЦ-Зона В 15 – Предгаров площад” чрез изкупуване на общинската идеална част от съсобствениците.
Докл. Росен Желязков
Решение № 210 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 08-21-88/03г./15.03.2006 г. относно прекратяване на съсобственост в УПИ VІ-591, кв. 9, с. Мировяне, район „Нови Искър” и доброволно прилагане на ПРЗ по § 8, ал. 1 от ЗУТ.
Докл. Росен Желязков
Решение № 211 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 08-18-127/05г./15.03.2006 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план и прекратяване на съсобственост чрез продажба на два поземлени имота, частна общинска собственост, включени в УПИ ХХІХ-1214,общ., кв. 42, м. „Овча купел”.
Докл. Росен Желязков 19
Решение № 212 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 94-Ю-6/05г./28.02.2006 г. относно прекратяване на съсобственост, възникнала по силата на влязъл в сила ПРЗ за УПИ V-170, 599, 600, 602, кв. 18, м. „в.з. Бункера-разширение”, район „Панчарево”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 213 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 08-02-51/05г./10.03.2006 г. относно ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ ІХ-1362, кв. 288В, м. „бул. България-Мотописта”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 214 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № № 08-18-128/04г. и 94-К-166/04г./10.03.2006 г. относно ликвидиране на съсобственост чрез реална делба на УПИ ХІV-63 и УПИ ХV-63, кв. 117б, м. „кв. Горна баня”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 215 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад № 08-20-152/05г./06.03.2006 г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 4 от НРПУРОИ на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Връбница”, ул. „Тричко Велев” № 29, съставляващ ПИ 118, кв. 25, м. бул. „Станке Димитров” срещу поземлени имоти – собственост на Даринка Кирилова Петрова.
Докл. Иван Нейков
Решение № 216 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 08-06-164/17.03.2006 г. относно замяна на общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Подуяне”, м. „Суха река-запад”, кв. 12 А, представляващ УПИ ІV-общ. с площ на имота 2030 кв.м. срещу жилища – частна собственост.
Докл. Радослав Кацаров
Решение № 217 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 94-Н-30/04г./17.02.2006 г. относно замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ на общински урегулиран поземлен имот ІІ-„за КОО” с площ от 660 кв.м., кв. 34, м. бул. „ломско шосе”, район „Връбница” срещу жилищни имоти на „ВАСКОНИ-НИНОВИ” ООД. (Процедура по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА по оспорване на Решение № 146 по Протокол № 73 от 09.03.2006 г.)
Докл. Румяна Ангелова, Славчо Шалев
Решение № 218 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 94-Р-100/05г./15.03.2006 г. относно замяна на жилище – частна общинска собственост, находящо се в ЖК „Люлин”, 8 м.р., бл. 808, вх. А, ет. 7, ап. 18.
Докл. Росен Желязков
Решение № 219 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 08-06-66/05г./13.03.2006 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за изменение на плана за регулация за УПИ от кв. 15, м. ЖК „Левски-В”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 220 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 08-13-34/04г./10.03.2006 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за поземлени имоти с пл. № 1761 и проекто пл. № 1870, кв. 11, м. „Бакърена фабрика”, район „Надежда”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 221 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 08-19-34/04г./13.03.2006 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за изменение н ПРЗ за УПИ І-969, кв. 68, м. „Сливница”, район „Люлин”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 222 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад № 08-23-45/05г./28.02.2006 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл  сила план за УПИ Х-2512 и УПИ ХІ-за озеленяване, магазин и трафопост, кв. 3М, м. „в.з. Манастира”, район „Панчарево”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 223 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад № 08-22-44/05г./28.02.2006 г. относно процедура по § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ ІІ-727, кв. 60, кв. Челопечене, район „Кремиковци”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 224 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад № 08-18-105/04г./28.02.2006 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПР за УПИ ІV-907, кв. 37, м. „Овча купел”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 225 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 08-10-63/05г./28.02.2006 г. относно процедура по § 8, ал. 1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ ІІ-813,762, кв. 1, м. „Южен парк ІV част”, район „Триадица”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 226 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад № 08-18-225/05г./13.03.2006 г. относно процедура по § 6 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ХХІІІ-7,8, кв. 83, м. в.з. „Горна баня”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 227 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад № 94-Б-6/05г./13.03.2006 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ІІ-402, кв. 47, м. кв. „Враждебна-юг”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 228 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Доклад № 08-00-40/05г./13.03.2006 г. относно процедура по § 6 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ХХХ-2325, 2325а, кв. 62 по плана на гр. Банкя.
Докл. Росен Желязков
Решение № 229 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № 08-17-173/03г./10.03.2006 г. относно процедура по § 8, ал. 1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за пет урегулирани поземлени имоти от кв. 69, м. с. Владая.
Докл. Росен Желязков
Решение № 230 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38. Доклад № 08-20-178/05г./10.03.2006 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ХІ-888, кв. 5, м. кв. Обеля.
Докл. Росен Желязков
Решение № 231 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад № 08-21-200/05г./10.03.2006 г. относно процедура по § 6 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП относно УПИ VІ-168, кв. 8, с. Локорско, район „Нови Искър”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 232 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад № 08-15-103/05г./13.03.2006 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ХІ-1247, кв. 14А, м. „НПЗ Изток-Къро”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 233 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 08-24-138/05г./13.03.2006 г. относно процедура по § 6 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПУП за УПИ ІV-1767, кв. 24б, м. „Лисичи дупки”, кв. Изгрев, гр. Банкя.
Докл. Росен Желязков
Решение № 234 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № 08-15-74/03г./13.03.2006г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ VІІ-754, кв. 1, м. „Цариградско шосе – Караулката”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 235 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад № 08-18-18/05г./13.03.2006 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез продажба на общински поземлен имот без пл. № с площ 76 кв.м., придаваем към УПИ ХІІ-1200, кв. 38, м. „Овча купел”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 236 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад № 26-00-338/04г./10.03.2006г. относно отмяна на т. 2 Решение № 69 по Протокол № 17/13.05.2004 г. на СОС поради неизпълнение.
Докл. Росен Желязков
Решение № 237 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад № 08-20-127/04г./01.03.2006г. относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински незастроен УПИ VІ-635, целият с площ от 533 кв.м., кв. 11, м. „бул. Сливница”, район „Връбница”, ул. „Подкрепа” № 48а.
Докл. Росен Желязков
Решение № 238 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 94-Т-41/05г./10.03.200 г. относно търг за продажба на УПИ І-общ., кв. 364а, м. „Васил Левски”, ул. „Рилска обител” № 73-75, район „Подуяне”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 239 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад № 26-00-3664/04г./10.03.2006 г. относно търг за продажба на УПИ І, кв. 63а, м. „Надежда ІІ част”, ул. „проф. П. Пиронков”, район „Надежда”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 240 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

48. Доклад № 08-20-108/05г./15.03.2006 г. относно търг за продажба на УПИ ХVІ-общ., кв. 46, м. с. Мрамор, район „Връбница”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 241 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад № 08-20-109/05г./15.03.2006 г. относно търг за продажба на УПИ І-общ., кв. 46, м. с. Мрамор, район „Връбница”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 242 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50. Доклад № 08-02-9/05г./15.03.2006 г. относно търг за продажба на УПИ ХVІІ-общ., кв. 36, м. „Хиподрума”, район „Красно село”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 243 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

51. Доклад № 94-01-102/03г./13.03.2006 г. относно учредяване на възмездно право на строеж за допълващо застрояване – 4 броя гаражни клетки в УПИ Х-6, кв. 343, м. „Буката”, район „Красно село”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 244 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

52. Доклад № 04-07-29/05г./28.02.2006 г. относно учредяване право на строеж за изграждане на комплектен трафопост върху УПИ ІІІ, кв. 290, м. „Красно село – Плавателен канал”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 245 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

Заповед на кмета на Столична община № РД-564-135/09.11.2006 г.
Договор за учредяване право на строеж № РД-564-173/28.12.2006 г.

53. Доклад № 94-С-342/04г./22.03.2006 г. относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на Фондация „Светлина на Балканите” върху общински недвижим имот УПИ І, кв. 12, м. ЖК „Западен парк”, район „Красна поляна”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 246 по точка 53
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

54. Доклад № 26-00-310/05г./13.03.2006 г. относно продажба на трафопост, находящ се в м. „Русия”, в.з. с. „Войняговци”, район „Нови Искър” на „Електроразпределение – Столично” АД.
Докл. Росен Желязков
Решение № 247 по точка 54
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

55. Доклад № 93-00-58/14.02.2006 г. относно приемане на Програма за трайно решаване на проблема за намаляване популацията на бездомни животни на територията на СО, предложена от Сдружение „Германо-Българска помощ за животните” и учредяване безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – частна общинска собственост, за срок от 10 години.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 248 по точка 55
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

56. Доклад № 08-24-20/02г./31.03.2006 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Банкя, ул. „Княз Борис” № 1.
Докл. Росен Желязков
Решение № 249 по точка 56
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

Заповед на кмета на Столична община № РД-09-1085/25.10.2006 г.

57. Доклад № 08-15-64/16.03.2006 г. относно отдаване под наем на общински терен за временно ползване като спомагателна площадка за строителството на „Бизнес Парк София” ЕООД.
Докл. Иван Карайончев
Решение № 250 по точка 57
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

58. Доклад № 08-23-53/22.02.2006 г. относно обявяване на конкурс за наемане на помещения – публична общинска собственост.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 251 по точка 58
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

59. Доклад № 08-16-124/04г./08.12.2005 г. относно отписване от списъка на ДМА на „Пазари Изток” ЕАД на част от недвижим имот. (Процедура по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА по оспорване на Решение № 141 по Протокол № 73 от 09.03.2006 г.)
Докл. Минко Герджиков
Решение № 252 по точка 59
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

60. Доклад № 26-00-3951/05г./10.03.2006 г. относно откриван на производство по отчуждаване на реална част от терен, явяваща се разлика между УПИ ІІ, кв. 3, м. „Дианабад” по плана за регулация, одобрен със Заповед № РД-50-09-56/1989г. и УПИ ІІ, кв.3, м. „Дианабад” по ИПР, одобрено с Решение № 453/30.06.2005 г. на СОС; реална част от терен, явяваща се разлика между УПИ ІІІ, кв. 7, м. „Дианабад”, по плана за регулация одобрен със Заповед № РД-50-09-56/1989г. и УПИ ІІІ, кв. 7, м. „Дианабад” по ИПР, одобрено с Решение № 453/30.06.2005 г. на СОС и реална част от ПИ № 2320 и ПИ № 1700, кв. 46а, м. „Младост -1”, засягащи се от изграждането на Метростанция 11-етап от обект „Трасе на І-ви метродиаметър” .
Докл. Бойко Борисов
Решение № 253 по точка 60
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

61. Доклад №93-00-109/15.03.2006 г. относно отправяне на предложение до Японската банка за международно сътрудничество за използване на част от средствата за непредвидени разходи по договора за заем за разширение на метрото в гр. София за финансиране на разкриването на археологически находки около метростанция 7 и за допълнително финансиране на дейностите на Консултанта (Инженера) по проекта – Падеко-ПиСиАй.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 254 по точка 61
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

62. Доклад № 93-01-193/16.03.2006 г. относно избрания вариант за трасе на метрото до ж.к. „Дружба” и летище „София”.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 255 по точка 62
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

63. Доклад № 93-00-98/10.03.2006 г. относно приключване ликвидацията на „МТЛ ХХІV-София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството във фирмения регистър на СГС.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 256 по точка 63
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

64. Доклад № 08-02-69/04г./15.03.2006 г. относно отмяна на Решение № 34 по Протокол № 38/27.01.2005 г. на СОС.
Докл. Росен Желязков
Решение № 257 по точка 64
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

65. Доклад № 94-Р-218/03г./15.03.2006 г. относно изменение на Решение № 583 по Протокол № 35/16.12.2004 г. на СОС, поради допусната явна фактическа грешка.
Докл. Росен Желязков
Решение № 258 по точка 65
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

66. Доклад № 93-00-123/23.03.2006 г. относно предложение за отпускане на четири персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Ирина Папанчева
Решение № 259 по точка 66
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

67. Доклад № 93-00-105/13.03.2006 г. относно утвърждаване на нова средна месечна брутна работна заплата на едно лице в Заведенията за социални услуги – делегирани от държавата дейности – функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.
Докл. Ирина Папанчева
Решение № 260 по точка 67
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

68. Доклад № 66-02-90/13.03.2006 г. относно искане за виза за временен строеж – обслужваща сграда с метан-газостанция в п.и. № 1120,1122, кв. 35, м. „Факултета”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 261 по точка 68
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

69. Доклад № 66-02-91/13.03.2006 г. относно искане за виза за премествам обект – автомивка с обслужваща сграда в п.и. № 490, кв. 88, м. „Орландовци-Малашевци”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 262 по точка 69
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

70. Доклад № 66-02-92/13.03.2006 г. относно искан за виза за преместваем обект – автомивка, сервиз гуми и магазин за автоаксесоари в п.и. № 1713, УПИ ХІV, кв. 32, м. „Кръстова вада”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 263 по точка 70
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

71. Доклад № 18-00-26/10.03.2006 г. относно финансова подкрепа на списание „Театър”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 264 по точка 71
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

72. Доклад № 93-00-108/14.03.2006 г. относно промяна на Решение № 686 по Протокол № 63 от 21.11.2005 г. на СОС.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 265 по точка 72
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

73. Доклад № 08-17-44/10.02.2006 г. относно преобразуване на 86 СОУ, с. Владая, район „Витоша”.
Докл. Йордан Йорданов
Решение № 266 по точка 73
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

74.Доклад № 93-00-136/03.04.2006 г. относно преобразуване на 148 СОУ „Любомир Милетич” в ОУ.
Докл. Йорданка Фандъкова, Юлия Цинзова
Решение № 267 по точка 74
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

75. Доклад № 93-00-120/21.03.2006 г. относно експониране на сегмент от Берлинската стена –дарение от кмета на Берлин.
Докл. Йорданка Фандъкова, Радомир Чолаков
Решение № 268 по точка 75
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

76. Доклад № 54-00-16/10.03.2006 г. относно наименуване на улица с името „Рикардо Ваккарини”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 269 по точка 76
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

77. Доклад № 94-П-215/10.03.2006 г. относно наименуване на улица в район „Искър” с името ул. „Полк. Христо Арнаудов”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 270 по точка 77
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

78. Доклад № 08-04-53/24.03.2006 г. относно наименуване на градинка на името на Гена Димитрова.
Докл. Кирил Топалов
Решение № 271 по точка 78
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

79. Доклад № 21-00-153/17.03.2006 г. относно поставяне на паметна плоча на проф. Димитър Баларев.
Докл. Георги Белчев
Решение № 272 по точка 79
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

80. Доклад № 93-00-142/05.04.2006 г. относно приемане на решение за провеждане на процедура за инвестиционен кредит в размер на 20 000 000 лева от Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 273 по точка 80
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

81. Доклад № 26-00-1531/10.04.2006 г. относно упълномощаване на постоянните представители на СО в Общото събрание на „Интер Експо Център” АД – г-н Мичо Райковски – общински съветник и г-н Минко Герджиков – зам. кмет  по „Финанси и стопанска дейност” относно свикано Общо събрание на дружеството, насрочено за 14.04.2006 г.
Докл. Мичо Райковски
Решение № 274 по точка 81
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

82. Доклад № 93-00-75/11.04.2006 г. относно даване на съгласие за продажба на притежаваните от Столична община акции от капитала на „Общинска банка” АД и включване в годишната програма на СОАП за 2006 г. на пакета акции от капитала на „Общинска банка” АД, притежавани от СО.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 275 по точка 82
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

83. Доклад № 08-19-28/27.03.2006 г. относно процедура по § 6 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ VІІІ-1033, кв. 17, м. „Люлин – 6 м.р.”, район „Люлин”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 276 по точка 83
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

84. Доклад № 93-00-266/18.07.2005 г. относно проект за изменение и допълнение на "Наредба за преместваемите обекти на територията на Столична община, приета на 53-то заседание на СОС на 14.07.2005 г.
Докл. Борислав Борисов
Решение № 277 по точка 84
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре