нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 76 от дата 27.04.2006

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Отчет на кмета на Столична община по т. 1 от Решение № 151 по Протокол № 21/24.06.2004 г. на СОС, за изпълнение на приетите в предходното тримесечие решения на СОС, касаещи въпроси от неговата компетентност.
Решение № 278 по точка 2
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

3. Питане № 93-01-217/23.03.2006 г. от Мичо Райковски – общински съветник, относно изпълнението на Решение № 153 по Протокол № 41 от 02.03.2005 г. на СОС.

4. Питане № 94-А-143/05.04.2006 г. от Атанас Кундурджиев, относно наводненията в Столична община.

5. Питане № 93-00-139/18.04.2006 г. от Атанас Кундурджиев, относно извършваща се в момента реконструкция на ул. „Опълченска от бул. „Сливница” до бул. „Мария Луиза”.

6. Доклад № 93-00-137/03.04.2006 г. относно допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС с Решение № 508 по Протокол № 54/28.07.2005 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 279 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад № 93-00-266/18.07.2005 г. относно проект за изменение и допълнение на наредба за преместваемите обекти на територията на СО, приета на 53-то заседание на СОС на 14.07.2005 г.
Докл. Борислав Борисов
Решение № 280 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 93-00-60/15.02.2006 г. относно приемане на стратегия за развитие на СО като туристическа дестинация – „София-столица и туристическа дестинация”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 281 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 66-00-2019/29.03.2006 г. относно преминаването на столичните общински театри във второстепенен разпоредител с „делегиран бюджет”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Кирил Топалов, Юлия Цинзова
Решение № 282 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 93-00-127/06.04.2006 г. относно утвърждаване на система от критерии за определяне на размера на средните брутни заплати по райони в СО.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 283 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 26-00-732/05.04.2006 г. относно финансова подкрепа на Сдружение на Софийските народни читалища.
Докл. Георги Белчев
Решение № 284 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 66-00-859/05г./31.03.2006г. откриване на производство по отчуждаване на части от поземлени имоти №№ 1289, 2929, 2930, 1516, кв. 26 и 27, м. „Малинова долина”, частна собственост, засягащи се от изграждането на обект – изграждане на уличната мрежа в местност „Малинова долина”, кв. 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 (бивш кв. 11 стар) – улици от о.т. 220 през о.т. 225 до о.т. 228 между кв. 26 и кв. 27 по реда и условията на ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 285 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 93-00-58/14.02.2006 г. относно приемане на Програма за трайно решаване на проблема за намаляване популацията на бездомни животни на територията на СО, предложена от Сдружение „Германо-Българска помощ за животните” и учредяване безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – частна общинска собственост, за срок от 10 години.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 286 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 93-01-118/29.03.2006 г. относно промяна в състава на съвета на директорите на „Егида-София” ЕАД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 287 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 93-00-140/04.04.2006 г. относно приемане на Отчет за дейността на СОПФ през 2005 г.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 288 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 93-00-115/04.04.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ реализацията на пилотен проект за подобряване на административното обслужване на населението на гр. София.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 289 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 21-00-442/04.04.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ основния ремонт на физкултурния салон на 10-то СОУ „Теодор Траянов” – район „Младост”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 290 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 08-17-35/04.04.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ обект „Разширение на 5-то СОУ „Васил Левски” физкултурен салон и учебен корпус в кв. Драгалевци, район „Витоша”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 291 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 10-00-22/04.04.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ изграждането на училище в кв. Бусманци.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 292 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 08-17-21/04.04.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ за втори етап от газификацията на учебни и детски заведения на територията на район „Витоша”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 293 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 93-00-438/05г./04.04.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ възстановяване сградата на детска ясла № 47 – район „Люлин”, 10-ти микрорайон.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 294 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад вх. № 9301-232/06.04.2006г. за отмяна на т.4 от Решение №103 по Протокол №69/09.02.2006г. на СОС.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 295 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад № 12-00-226/04.04.2006 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект, обособена част от „Метрополитен” ЕАД.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 296 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 08-14-177/05г./15.03.2006 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание § 8, ал. 1 за УПИ ІV-1319, кв. 68, м. ж.к. „Дружба – І част”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 297 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 08-18-129/05г./15.03.2006г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила за изменение на УПИ ХІ-1086, 1087, кв. 202а, м. „Овча купел – Факултета”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 298 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 08-20-105/05г./06.04.2006г. за процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание §8, ал.1 от ПР на ЗУТ за УПИ II-1477, IV-1477, IV-общ., XX-1477, II-общ., от кв.70 и 71, м.”Волуяк – Гарата”, район „Връбница”, собственост на Цветанка Спасова Георгиева и СО.
Докл. Росен Желязков
Решение № 299 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад вх. № 08-22-132/05г./06.04.2006г. за процедура по §6 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ V-7, кв.30, по плана на с. Горни Богров.
Докл. Росен Желязков
Решение № 300 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад вх. № 2600-352/05г./28.02.2006г. за процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв.14а – за УПИ XI-689, 878, 889, бул.”Пиротски”, район „Люлин”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 301 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № № 08-05-98/04г. и 94-Г-194/04г./17.04.2006 г. относно прекратяване на съсобственост чрез и образуване на реални дялове в недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи урегулирани поземлени имоти І, ІІ, ІІІ и ІV, кв. 91, м. „Предгаров площад”, район „Сердика”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 302 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад вх. № 08-17-56/03.04.2006г. за замяна на правото на собственост върху два незастроени общински имота, представляващи УПИ VI-209, с площ от 825 кв.м. и УПИ VII-210, с площ от 400 кв.м., кв.256, м.”Павлово – Бъкстон”, срещу равностойни жилищни имоти, собственост на „Десислава 2001” ЕООД.
Докл. Славчо Шалев, Стефан Ботев
Решение № 303 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад № 08-22-58/05г./24.03.2006 г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на общински недвижим имот УПИ ІІ-за КОО, кв. 11, гр. Бухово, район „Кремиковци” за жилища, собственост на ЕТ „Кали – Христо Калинов”.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 304 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад № 08-22-57/05г./24.03.2006 г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на общински недвижим имот УПИ ІІІ-за КОО, кв. 11, гр. Бухово за жилища, собственост на ЕТ „ВИКИ БИП – Ивайло Михайлов”.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 305 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 94-С-27/04г./06.04.2006г. за търг за продажба на УПИ III-общ., от кв.75, м.”Красно село – Стрелбище”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 306 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад № 21-00-431/15.12.2005г. за предоставяне безвъзмездно за управление на 134 СОУ „Димчо Дебелянов” част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на ул.”Брегалница” № 48, представляващ нежилищни помещения на втори етаж от сградата на ОДЗ № 1.
Докл. Росен Желязков
Решение № 307 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад № 08-10-133/05г./20.02.2006г. за продължаване на договор за наем на ЧСОУ „Артис” в сградата на 47 СОУ „Хр. Г. Данов”, район „Триадица”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 308 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-566-82/15.12.2006 г.

36. Доклад № 15-00-123/05г./06.04.2006г. за предоставяне на Асоциацията на демократичните синдикати за безвъзмездно ползване за срок от 5 години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на бул.”Княгиня Мария Луиза” № 21.
Докл. Росен Желязков
Решение № 309 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № 94-З-16/05г./23.03.2006 г. относно отмяна на Решение № 350 по Протокол № 48/19.05.2005 г. на СОС и продължаване на договор за наем на основание § 78, ал. 2 от ЗОС.
Докл. Радомир Чолаков
Решение № 310 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38. Доклад № 26-00-1176/05г./24.03.2006 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се в район „Младост”, представляващи части от УПИ І-за класно училище, кв. 7 и УПИ І-за озеленяване, кв. 7, м. „Младост 3” за разполагане на детски развлекателен комплекс .
Докл. Мичо Райковски
Решение № 311 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад № 26-00-2918/05г./07.03.2006 г. относно продължаване на договор за наем на имот частна общинска собственост – зала „София” – метростанция, находящ се в гр. София, район „Триадица”, кв. 369, УПИ І, м. „Околно пространство на НДК” в пешеходен подлез на НДК.
Докл. Мичо Райковски, Иван Нейков
Решение № 312 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад № 08-04-42/22.02.2006г. за предоставяне под наем на помещение – частна общинска собственост, находящо се в сградата на бул.”Васил Левски” № 111 – партер, с вход от ул.”Екзарх Йосиф” на „Зонтакс” ООД, частно немско училище „Ерих Кестнер”, за осъществяване на учебни цели.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 313 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 08-01-45/20.02.2006г. за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, находящи се в училищата на територията на район „Средец”, за осъществяване на педагогически услуги и ученическо столово хранене.
Докл. Мария Станева
Решение № 314 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад вх. № 08-24-115/05г./20.03.2006г. за предоставяне на съгласие за изграждане на оранжериен комплекс върху общински имот № 038015, с.Иваняне, м.”Турската”, гр. Банкя и сключване на договор за отдаване под наем за срок от 10 години.
Докл. Венета Йовчева
Решение № 315 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43.Доклад вх. № 08-24-115/05/ и 08-24-31/01.03.2006г. за отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост с площ от 80 кв.м., находящо се в сутерена на административната сграда на район „Банкя”.
Докл. Венета Йовчева
Решение № 316 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад № 66-02-77/10.03.2006 г. относно искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция, магазини, ГТП, автосервиз и офиси в УПИ VІІІ-506, кв. 1, НПЗ „Изток”, м. „Къро”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 317 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад № 66-02-99/15.03.2006 г. относно искане за виза за временен строеж – автомивка с обслужваща сграда в УПИ І-266, кв. 86, м. „Горубляне”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 318 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 66-02-100/15.03.2006 г. относно искане за виза за преместваем обект – Автомивка с обслужваща сграда в ПИ 1076, к.л. 683, 701, м. „Симеоново – север”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 319 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад № 66-02-78/10.03.2006 г. относно искане за устройствена процедура за обект – търговски комплекс с бензиностанция и газостанция в УПИ ІІ-1431, кв. 14, м. бул. „Ал. Малинов”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 320 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

48. Доклад № 04-08-41/04г./31.03.2006 г. относно ПУП за м. „Западно направление – част” ескизни варианти.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 321 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад № 93-00-236/05г./31.03.2006 г. относно задание за проектиране на ПУП на парк „Възраждане”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 322 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50. Доклад № 26-00-1591/05г./31.01.2006 г. относно наименуване на улици в район „Витоша”, район „Сердика”, район „Овча купел”, район „Младост”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 323 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

51. Доклад № 94-М-48/28.03.2006 г. относно наименуване на улици в район „Банкя” с името ул. „Тенев Баир” и район „Младост” с името „д-р София Аврамова”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 324 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

52. Доклад № 08-22-41/31.03.2006 г. относно преобразуване на 162 основно училище „Отец Паисий” в 162 средно общообразователно училище „Отец Паисий”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 325 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

53. Доклад № 08-17-84/06.04.2006 г. относно предложение за наименуване на улици в район „Витоша” с имената ул. „Българска светица” и ул. „Витошка зорница”.
Докл. Йордан Йорданов, Кирил Топалов
Решение № 326 по точка 53
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

54. Доклад № 08-170-87/06.04.2006 г. относно предложение за наименуване на улица в район „Витоша” с името ул. „Академик Димитър Ангелов”.
Докл. Йордан Йорданов, Кирил Топалов
Решение № 327 по точка 54
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

55. Доклад № 08-17-85/06.04.2006 г. относно предложение за наименуване на улица в район „Витоша” с името ул. „Академик Михаил Арнаудов”.
Докл. Йордан Йорданов, Кирил Топалов
Решение № 328 по точка 55
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

56. Доклад № 08-17-86/06.04.2006 г. относно предложение за наименуване на улица с името ул. „Смесена китка”.
Докл. Йордан Йорданов, Кирил Топалов
Решение № 329 по точка 56
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

57. Доклад № 62-00-43/05г./06.04.2006 г. относно поставяне на паметна плоча на Орлин Василев, Александър Поплилов, Николай Гяуров и Харалампи Попйорданов.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 330 по точка 57
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре